Ter voorbereiding op zondag 17 oktober 2021 Markus 10,42 –45

“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen?”, zo beginnen Jacobus en Johannes een gesprek met Jezus. Is het niet honds brutaal een gesprek zo te beginnen? Heeft Jezus kans om ‘neen’ te zeggen? Hij wordt haast gedwongen ‘ja’ te zeggen terwijl het verzoek nog niet is gedaan.

Het verzoek blijkt een bezoek om macht te zijn. Vermoedelijk denken de leerlingen aan een aards koninkrijk waarin Jezus koning is en zij zijn belangrijkste ministers. Jezus wijst hen op de beker van het lijden en het doopsel van zijn dood. Zouden ze dat aan kunnen? Zelfverzekerd zeggen ze ‘ja’. Maar dan nog is het niet aan Jezus on hen een plaats toe te wijzen. Dat is een zaak van God.

De tien andere leerlingen worden boos op de twee. Vermoedelijk niet omdat ze zo brutaal waren. Ook zij hadden zich een plaatsje toebedeeld in het komende rijk. Het Rijk Gods en een wereldlijk koninkrijk kunnen ze niet los van elkaar zien. Streven naar macht is ook aan de tien anderen niet vreemd. De vraag wie na Jezus de grootste zal zijn, leeft heftig in hun midden.

Macht is een beladen woord. Macht kan een vorm van dienstbaarheid zijn. Iemand die gezag heeft kan zijn talenten en kwaliteitendienstbaar inzetten en zo een gemeenschap leiden. Macht kan ook leiden tot overschatting van je vermogen en leiden tot heerszucht en machtswellust. Daar tussen zitten nog een heleboel schakeringen. Minister betekent dienaar zijn, maar dan wel bekleed met enige macht. En inderdaad, in de politiek gaat het om macht! In een democratie gaat het zelfsom drie machten die elkaar beperken en aanvullen. Wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijk macht.

Het samengaan van deze drie betekent een zekere bescherming tegen machtswellust. Maar ook dan kan het gebeuren dat een politicus aan wie macht is toevertrouwd, deze niet uit handen kan geven. Daar komen dan ook ongelukken van.

Waar macht is ligt machtsmisbruik op de loer. Dat geldt ook in de kerk. Het is verdrietig en schandelijk hoezeer seksueel machtsmisbruik in vele landen aanwezig was. In Frankrijk zijn er volgens rapporten 300.000 jonge mensen slachtoffer geworden van priesters en zusters. In Italië, Spanje, Polen en veel andere landen zijn er nog geen onderzoeken geweest. De geloofwaardigheid van de kerk is voor veel mensen definitief aangetast.

In de kerk hoort er geen macht te zijn. Wel een authentiek en erkend gezag.

Machtsmisbruik: “ Dat mag onder jullie niet het geval zijn”. Iemand die zich dienstbaar opstelt, verwerft bij anderen gezag. Het meeste gezag komt toe aan Hem die zijn leven voor het Rijk Gods over heeft. Jezus die vanuit het kruiszijn heerschappij van de liefde toont. Hij hangt daar omdat Hij de Dienaar van allen wil zijn.