Algemene Parochie Avond | Verslag – Chérie Peters

Parochianen samen in de St. Jozefkerk voor de APA van 28 juni 2021

Parochianen samen in de St. Jozefkerk voor de APA van 28 juni 2021

  • Datum: 28 juni 2021
  • Aanwezig: 44 personen

1. Na een welkom van Henk opent Kees de avond met gebed

Goede God,

Al vanaf het eerste begin
hebt u ons aan elkaar gegeven
met de opdracht een Gemeenschap te vormen.

Een gemeenschap die naar elkaar omziet,
een gemeenschap die elkaar verstaat.

Een gemeenschap die samen op weg is,
en wil werken aan uw koninkrijk op aarde.

Ook wij zijn samen op weg,
willen gemeenschap zijn
en willen blijven werken
aan de wereld zoals u die voor ogen heeft.

We geloven en vertrouwen
dat U deze gemeenschap niet laat vallen.

Dat U ons leidt, ons roept
om samen op weg te blijven gaan.

Geef dat wij uw stem verstaan,
U die spreekt door mensen,
dat we vol vertrouwen
mogen werken aan een toekomst
met U, en met elkaar.

Dit vragen wij U,
in kracht van de heilige Geest,
Door Jezus, Uw zoon
en onze reisgenoot.

Amen

2. Algemene inleiding van Henk

Zie voorgaande: 2. Toekomst Titus Brandsmaparochie Oss – Henk Peters.

3. Deelonderwerpen besproken in groepen

We gaan in groepen uiteen en spreken met elkaar over het gekozen deelonderwerp met in het achterhoofd de stelling: “De parochie is ervan,voorendoorde parochianen onder inspirerende en initiërende leiding van pastores Tom en Kees, bestuur en vele vrijwilligers.” Per deelonderwerp zal een woordvoerder van de groep verslag uitbrengen.

Deelonderwerp Pastoraat

Men heeft van gedachten gewisseld over de vraag ‘Wat is pastoraat’? Zorg hebben voor elkaar, aandacht en ondersteuning voor de ander, relaties onderhouden enz. Mensen zoeken naar verbondenheid; dat zit a.h.w. in ons bloed, we zijn opgegroeid met het idee er te moeten en te willen zijn voor de ander. Als parochie kunnen we hier gestalte aan geven door b.v. uitvaartvieringen en nazorg, door lid te zijn van een koor, door een kaartje te sturen, bezoeken afleggen m.n. bij ouderen. Het is moeilijk hier de jeugd bij te betrekken; die communiceert op een andere manier maar wil er ook zeker zijn voor een ander. We zouden meer bekendheid moeten geven aan de mogelijkheden die wij als parochie te bieden hebben.

Deelonderwerp Liturgie

We zitten in een transitiefase. Er komt een tijd waarin de parochie geen eigen priester meer heeft. Er zullen dan méér mensen verantwoordelijk zijn voor de vieringen. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden. Belangrijk zijn dan b.v. het structureel meedenken over de muziek, de gebeden, de manier van vieringen houden (met maaltijd evt.). Voorwaarde is dat de voorganger het geheel kan ondersteunen. Er ligt dan wel het risico op de loer dat het een klein, elitair groepje kan worden. Daarom is het van belang om heel goed te communiceren en elkaar mee te nemen in deze overgangsfase en ervoor te zorgen dat de kwaliteit goed blijft.

Deelonderwerp Diaconie

We werken al veel samen met de Paaskerk. Denk aan kidstazz, geld ophalen voor de armen. We denken bij diaconie ook aan: mantelzorg, te veel koken en maaltijden weggeven, begeleiden van terminale zieken, bekendheid geven aan de Karmellezingen. Er wordt veel gedaan en er zijn legio mogelijkheden maar we communiceren nog niet goed genoeg.

Deelonderwerp Oecumene en kerkopbouw

We willen nieuw leven inblazen. Zeker na deze corona-tijd zal er het een en ander opnieuw opgestart moeten worden. We denken aan: thema-avonden organiseren, uitstapjes, filmavonden. Er zijn diverse manieren te bedenken om clubjes bij elkaar te brengen, b.v.rondom lezing met muziek. We willen actiever zijn binnen de Raad van Kerken en onze contacten met de Paaskerk versterken. Denk hierbij aan aansluiting bij catechese.

Deelonderwerp Catechese, Vorming en Toerusting

We gaan ervan uit dat leeftijd geen enkele rol mag spelen. Ideeën en vragen:

  • Hoe houden we de communiegroep van dit jaar vast?
  • Kunnen we Jolande vragen voor catechese?
  • We kunnen gastsprekers uitnodigen die zullen spreken over onderwerpen die dicht bij de mensen staan. (b.v. corona, alleen zijn etc.)
  • We kunnen meer bekendheid geven aan de donderdaggroep; een groep die o.l.v. Jos met elkaar spreekt n.a.v. Bijbelteksten.
  • Bezinning is belangrijk; er is behoefte aan verdieping maar de uitwerking is moeilijk.
  • Het ouderenpastoraat verdient een doorstart en vorming en toerusting is nodig. Kernvraag is “Hoe kan ik meedoen en hoe kan ik anderen enthousiasmeren?”
  • De groep Werk in Uitvoering organiseert een busreis in september. Intakelijst hangt op het prikbord.
  • We hebben een stoeltjeslift nodig!

En toen was er een borrel….