Kerk en homoseksualiteit

De Raad van Kerken in Nederland telt 18 kerkgenootschappen. In deze kerken wordt op verschillende wijze gedacht over homoseksualiteit. Het is niet vanzelfsprekend dat kerken met hun verschillende theologische en culturele achtergronden hetzelfde denken over homoseksualiteit.Ook op vele andere terreinen hebben deze kerken andere opvattingen en meningsverschillen. Tussen vrijzinnigheid en leerstelligheid is er een enorme ruimte.

De vlag kan nog niet in alle kerken gehesen worden

De vlag kan nog niet in alle kerken gehesen worden

Wel hebben de 18 kerken een gezamenlijke visie op ons omgaan met homoseksuele medezusters en medebroeders. Deze verklaring dateert uit 2011. Vanwege de opgelaaide discussie, m.n. in de katholieke kerk, is het goed om die Verklaring nog eens goed te lezen. De Raad brengt daarom deze verklaring opnieuw onder de aandacht.

Op 17 mei 2011 onderschreven alle destijds bij de Raad van Kerken in Nederland aangesloten kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken de Kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Nu, tien jaar verder, onderstrepen alle leden en associés van de Raad deze Verklaring opnieuw.

Elk mens is kostbaar in de ogen van God. Daarom zijn we geroepen op te komen voor menselijke waardigheid, om respectvol en vreedzaam met elkaar om te gaan en elke voeding of vorm van geweld tegen homoseksuelen af te wijzen.

Het doet ons pijn te constateren dat de Verklaring nog even actueel is als in 2011. Om die reden brengen wij de Verklaring opnieuw onder de aandacht van de kerken en roepen deze op om:

zich in te zetten om aan homoseksuelen in kerk en samenleving een veilige plek te bieden
elk geweld tegen homoseksuelen tegen te gaan
ruimte te scheppen voor gesprek en dialoog over seksualiteit

De tekst van de Verklaring uit 2011 luidt als volgt

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft.

Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben.

Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen.

Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.

We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religieshomofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.

Het is goed te beseffen dat onze katholiek kerk een belangrijke stem heeft in dit beraad. Dat betekent ook dat het Nederlandse Bisschoppencollege als college deze verklaring steunt.In onze kerk mogen we daarom het gesprek niet uit de weg gaan of we Gods zegen kunnen vragen over vriendschappen.

Of seksuele activiteiten in een ordelijk verband geoorloofd kunnen zijn. Of er een liturgie mogelijk is om deze liefde te bevestigen.Antwoorden kunnen niet gegeven worden voordat er sprake is van een uitgekristalliseerd gesprek.

Een kerk die het gesprek over deze onderwerpen samen met homoseksuelen niet wil aan gaan, is helaas geen veilige plek.

Adem in mij

Adem in, de Geest van God
Adem in mij, Heilige Geest,
dat ik beseffen mag wat heilig is.\

Stuw mij, Heilige Geest,
dat ik doen mag wat heilig is.\

Verleid mij, Heilige Geest,
dat ik beminnen mag wat heilig is.\

Sterk mij, Heilige Geest,
dat ik beschermen mag wat heilig is.\

Bescherm mij, Heilige Geest,
dat ik het heilige nooit mag kwijt raken.

(Gebed van Augustinus)

« Vorige pagina (4)
Volgende pagina (6) »