Parochiegids

Bijgewerkt op 14 oktober 2021

Van harte willen wij U welkom heten in de Titus Brandsmaparochie Oss. Wij willen een gastvrije geloofsgemeenschap zijn waar plaats is voor iedereen die zich betrokken wil voelen bij onze gemeenschap en er metterdaad bij wil horen. Wij proberen een sfeer uit te stralen die uitnodigt tot openheid, waarin mensen het hart hebben voor mensen, voor elkaar. Dat kan alleen als de betrokkenheid niet vrijblijvend is en wordt gevoeld en beleefd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze parochie wil een oefenplaats zijn van gezonde spiritualiteit. Voel je welkom!


Inhoudsopgave (klik om te openen)

Waar kunt u ons vinden en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Pastorie

Kerk: St. Jozefkerk

 • Adres: Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss

Mariakapel

 • Zij-ingang St. Jozefkerk Open: 09.00-16.00 uur op werkdagen

↑ Terug

Waartoe zijn wij geloofsgemeenschap?

Wij willen een gastvrije katholieke geloofsgemeenschap zijn – onderdeel van de wereldkerk – die ruimte biedt aan mensen om God en elkaar te zoeken en te ontmoeten in viering en gebed, in verdieping en bezinning, om van daaruit met een open oog voor de tekenen van de tijd en in dienstbaarheid aan elkaar, samen te werken aan een rechtvaardige wereld. Wij laten ons hierbij vooral inspireren door de Bijbel, onze geloofstraditie en de spiritualiteit van de Karmel.

Onze opdrachten:

 • Samen te komen om Hem te vieren, te gedenken, te danken en te ontvangen en daarbij inspiratie op te doen om als gelovigen aan ons dagelijks leven vorm en inhoud te geven.
 • Te delen hoe we als gelovigen in het leven staan op het kruispunt van onze geloofstraditie en onze eigen levenservaring. Daarmee inspireren we elkaar en verdiepen ons geloof. We staan open voor de interreligieuze dialoog met andersgelovigen in onze omgeving.
 • Daadwerkelijk aandacht en zorg te hebben voor mensen in nood dichtbij en veraf. We besteden onze aandacht aan individuele nood en aan de maatschappelijke oorzaken ervan.
 • Voorwaarden te scheppen voor onze geloofsgemeenschap om het mogelijk te maken aan allerlei activiteiten mee te doen en te werken aan een goede onderlinge verhoudingen en toegankelijke communicatie. We grijpen ook kansen om naar buiten te treden door aan te sluiten bij niet-parochiële activiteiten.

↑ Terug

Wie zijn we?

De Titus Brandsmaparochie Oss is per 1 januari 1999 gevormd uit de parochies Oss-Zuid (St. Jozefkerk) en de parochie Wederkomst van Christus (Scheppingskerk). Sinds 2004 kerkt de parochie alleen nog in de St. Jozefkerk aan de Oude Molenstraat. De parochie behoort tot het dekenaat Uden van het bisdom ’s-Hertogenbosch en is toevertrouwd aan de Orde van de Karmelieten. De feitelijke Titus Brandsmaparochie Oss bestaat uit alle gelovigen die een beroep doen op de diensten van de parochie: mensen van binnen de parochiegrenzen maar ook daarbuiten. De gelovigen vormen samen de parochie. De organisatie binnen de parochie staat ten dienste van het geloof en de geloofsbeleving van de parochianen. Het eigene van de Titus Brandsmaparochie Oss is dat zij een Karmelparochie wil zijn. Dat wil zeggen dat zij zich wil voeden met de Karmelspritualiteit. Veel parochianen zijn actief meelevend en actief in een van de vele (werk)groepen die er in de parochie bestaan. Die zijn te bereiken via de pastorie.


↑ Terug

Hoe hebben we onze parochie georganiseerd?

Het bisdom

Wij zijn een Rooms Katholieke parochie binnen het bisdom Den Bosch. De bisschop van den Bosch stuurt onze parochie als eindverantwoordelijke aan.

Het pastorale team

De uitvoering van die eindverantwoordelijkheid heeft de bisschop opgedragen aan de pastoor van de parochie, die samen met een deeltijd pastoraal werker het pastorale team vormt. De pastores zijn bereikbaar via het parochiekantoor.

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur geeft leiding aan de parochieorganisatie. Samen met het pastoraal team formuleert zij onder voorzitterschap van de pastoor-teamleider een pastoraal-driejarenplan en faciliteert zij de uitvoering ervan. Het parochiebestuur draagt ook zorg voor de materiële zaken van de parochie zoals daar zijn het beheer van de financiën, gebouwen en bezittingen en stuurt het personeelsbeleid aan. Over het beleid en de uitvoering/voortgang ervan legt het bestuur verantwoording af naar de bisschop en de parochianen.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: de pastoor/teamleider
 • Vicevoorzitter: algemeen aanspreekpunt, vertegenwoordigt de parochie naar buiten, is verantwoordelijke voor het personeelsbeleid en stuurt het parochiekantoor aan
 • Secretaris: het secretariaat en het archief
 • Penningmeester: financieel beheer, actie kerkbalans en begroting
 • Bestuurslid: werkgroepen werkzaam binnen het taakveld pastoraat
 • Bestuurslid: werkgroepen werkzaam binnen het taakveld liturgie
 • Bestuurslid: werkgroepen werkzaam binnen het taakveld diaconie
 • Bestuurslid: werkgroepen werkzaam binnen het taakveld vorming en toerusting
 • Bestuurslid: werkgroepen bezig met gemeenschapsopbouw

Het parochiekantoor faciliteert het pastorale team en het parochiebestuur bij administratieve aspecten van hun taken.


↑ Terug

Hoe communiceren we?

Website

Op de website van de parochie is zowel actuele informatie van de parochie beschikbaar (diensten, scholingsaanbod, activiteiten) als verslaglegging van zaken, preken, fotoreportages. Via deze site kunt u ook doorgelinkt worden naar andere digitale bronnen als OpZien, DeBezieling en Katholiek.nl voor achtergrondinformatie.

Periodiek Parochieblad (digitaal en/of papier)

Zeven keer per jaar verschijnt ook het parochieblad met daarin actuele informatie en achtergrondenartikelen. Dit is in principe een digitale uitgave (aanmelden via een mail aan algemeen@tb-parochie.nl) maar u kunt ook voorkeur kenbaar maken voor een papieren versie en er liggen exemplaren bij de receptie. Desgewenst wordt het blad thuis bezorgd of tegen portokosten opgestuurd. Het blad is ook bereikbaar via de parochiesite.

Periodiek Titus Brandsma Tijdingen (digitaal en/of papier)

Het pastorale team geeft elke week Titustijdingen uit met daarin achtergrondinformatie en verdieping rond actuele thema’s uit kerk en samenleving. Elke maand maken zij een selectie daaruit die beschikbaar is op de parochiesite.

Digitale muurkrant (in kerk)

In de hal van de kerk is een digitale muurkrant te raadplegen met actuele informatie.

Halfjaarlijkse pastorale brief voor donateurs

Twee keer per jaar stuurt de parochie een pastorale brief aan de mensen die mee doen met de actie kerkbalans, waarmee we ons verantwoorden over de voortgang van het pastorale beleid van de parochie.


↑ Terug

Hoe geven we onze liturgie vorm?

Een overzicht van de vieringen is te vinden op de parochiesite, in het parochieblad en op de muurkrant.

Weekendviering

Iedere zondag om 10.00 uur met na afloop ontmoeting bij koffie/thee.

Vesperviering

Iedere vrijdag 19.00 uur gebedsviering van de Karmelkring in de Mariakapel.

Familieviering

Elke vierde zaterdag van de maand om 18.30 uur. (niet in juli en augustus)

Oecumenische viering

Twee maal per jaar samen met de Protestantse Gemeente.

(Eucharistie)vieringen op locatie

Maandelijks in de Sterrebosflat en de Ministershof (Zorgcentrum Ruwaard)

Vieringen uit dankbaarheid

Bij jubilea willen we bij voorkeur invoegen in het schema van weekenddiensten met het oog op onze beperkte menskracht

Koren

Onze parochie heeft drie koren die graag enthousiaste nieuwelingen begroeten: Het Herenkoor Canticum Novum en het Mediorenkoor die op toerbeurt de weekendviering verzorgen. Daarnaast hebben we een gelegenheidskoor dat uitvaarten en speciale vieringen verzorgt.


↑ Terug

Welke pastorale diensten hebben we?

Pastoraal gesprek of huisbezoek

Wie behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of een huisbezoek kan dat kenbaar maken via het parochiekantoor, telefoon of mail. Dat wordt dan zo snel mogelijk ingepland.

Pastorale voorbereiding huwelijk

Wie voornemens zijn te gaan trouwen worden gevraagd dat minimaal een half jaar van te voren kenbaar te maken bij het pastorale team i.v.m. de pastorale voorbereidingen.

Huisbezoek tbv sacramenten of ziekenzegening bij ziekte

Bij zware ziekte kan men met een pastor afspreken voor het ontvangen van het sacrament van de zieken of een ziekenzegening thuis. Jaarlijks is er tijdens een zondagsviering voor parochianen die hun gezondheid achteruit zien gaan en dat wensen een gezamenlijke ziekenzalving. In het voorjaar is er dat aanbod ook op de Sterrebos en de Ministershof.

Afscheidsviering/requiemmis en avondwake

Bij het overlijden van een parochiaan kunnen we afscheid nemen met een afscheidsviering of requiemmis in onze parochiekerk, eventueel voorafgegaan door een avondwake daags ervoor. Mensen kunnen ook kiezen voor een gebedsdienst als viering ten afscheid eventueel met uitreiking van communie. Maar wie er voor kiest alleen een afscheidsdienst in een crematorium te houden kan voor een gebedsdienst daar ook een beroep doen op ons pastorale team of de werkgroep afscheidsvieringen.


↑ Terug

Hoe geven we vorm aan onze diaconie?

Ziekencomités

Onze parochie kent twee ziekencomités (Zonnebloem) die mensen die door ziekte of gebrek geïsoleerd dreigen te raken bezoeken en voor hen gezellige uitstapjes organiseren.

Het Osse Inloophuis

Samen met de Paaskerk (PKN) en de Heilig Hartparochie hebben voor mensen die een verzetje zoeken en andere mensen willen ontmoeten Het Osse Inloophuis op donderdag- en zondagmiddag om een spelletje te spelen, te knutselen of te buurten. Een paar keer per jaar kookt men ook voor elkaar.

Noodfonds

Samen met de Paaskerk (PKN) en Met Elkaar Oss (voorheen PROTA — Stichting Oss Tegen Armoede) hebben we een noodfonds opgericht waarmee we mensen die door armoede in de problemen zijn gekomen weer op de been kunnen helpen of houden. De wijze waarop we die hulp willen bieden is vooral ondersteuning bij het vinden van verlichtende maatregelen, netwerken of fondsen om die doelen te bereiken door te luisteren en een goede analyse van de problemen.

Maandelijks jeugdpastoraat M25

Als een vorm van jeugdpastoraat kennen we M25 voor tieners, die samen barmhartigheid willen beoefenen door iets voor vluchtelingen te doen, voor zieken en bejaarden, voor gevangenen of Amnesty International. Zij komen maandelijks bij elkaar.

Jaarlijkse bezinnend uitstapje

Voor mensen die een bezinnend uitstapje willen maken organiseren we een jaarlijkse busreis naar een abdij, een museum, natuurschoon en/of historische plaatsen in Nederland.

Mee-reis-trein-uitstapjes in zomervakantie

Voor mensen waarvoor een vakantie er niet meer inzet organiseren we in de zomervakantie mee-reis-trein-uitstapjes die begeleid worden door een van de pastores.

Zon in de schoorsteen met Sinterklaas

Voor mensen die met een minimuminkomen rond moeten komen organiseren met Sinterklaas de actie zon in de schoorsteen voor het aanbieden van surprisepakketjes.

Voedselpakketten met kerstmis en pasen

Met Pasen en Kerstmis geven gezinnen die een bestaan op het minimum leiden een voedselpakket opdat ze door die feestelijke verrassing het gevoel krijgen mee te tellen.

Maandelijkse voedselinzameling

Maandelijks houden we een voedselinzameling voor de voedselbank.

Toerustingscursussen

Samen met het taakveld vorming en toerusting organiseren we toerustingscursussen om mensen zich bewust te laten worden van onze opdracht om barmhartig en duurzaam te handelen.

Fair-trade-parochie

Wij zijn een Fair Trade-parochie en organiseren jaarlijks een fair-trade-markt.

Projecten van ontwikkelingssamenwerking

Voor de Advent- en Vastentijd voeren we acties voor materiële ondersteuning van projecten van ontwikkelingssamenwerking in derde wereld landen.


↑ Terug

Wat doen we aan catechese, vorming en toerusting?

Doop

Doopvieringen worden voorafgegaan door bezinnende gesprekken opdat ouders zich goed kunnen voorbereiden op de opvoedkundige taken ook in de sfeer van geloofsopvoeding die zij op zich nemen voor het kind dat hen gegeven is.

Eerste communie en vormsel

Eerste communie en vormselvieringen worden voorafgegaan door ouderavonden ter voorbereiding. Ook samen met de kinderen organiseren we bezinnende en groepsvormende activiteiten en proberen hen bij het parochiegebeuren betrokken te houden.

Verschillende bezinningsmogelijkheden

We hechten er aan verschillende bezinningsmogelijkheden te bieden als daar zijn:

 • Samenscholen rond de schrift (iedere donderdag van 10.00-12.00 uur),
 • Op weg naar Kerstmis (vier ochtenden in de Adventtijd), en
 • Op weg naar Pasen (vier ochtenden in de vastentijd).

Maandelijks komen vier gespreksgroepen bij elkaar om mystieke teksten te lezen. Ook is er een meerjaarlijkse cursus voor persoonlijke geloofsverdieping. Vier maal per jaar, na het verschijnen van een nummer van Speling blad over spiritualiteit, wordt met een groep de thematiek van die aflevering besproken.


↑ Terug

Hoe doen we aan gemeenschapsopbouw?

Verbinden

We willen als parochie nadrukkelijk verbindend zijn in een verbrokkelende, individualistische samenleving. We zijn dus actief lid van de Raad van Kerken, zoeken samenwerking met andere kerken en instellingen (PROTA) naar mogelijkheden om maatschappelijke problemen te helpen oplossen.

Communiceren

Met een goede communicatie willen we elkaar en mensen om ons heen in beeld brengen en hun problemen over het voetlicht.

Wandelen en fietsen in de Titus Tocht

Jaarlijks organiseren we samen met de Osse atletiekvereniging A.V. Oss ‘78 de Titus Tocht. Een wandeling met een groot bezinnend element om deelnemers zich te laten verplaatsen in de wereld van anderen.

Film kijken en nabespreken met Zin in Film

In de winter organiseren we onder de titel Zin in Film vier filmavonden samen met scholengroep Het Hooghuis. Goede films met een inleiding en een nagesprek. Telkens op vrijdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur in het Vestzaktheater van Hooghuis ZuidWest aan de Verdistraat.

Culturele uitvoeringen met Da’s Passie

Als parochie willen we ook een religieus gezicht laten zien op cultureel gebeid. Vijf keer per jaar willen wij een podium bieden aan mensen met een passie voor muziek, dans, spel, verhaal enz. De werkgroep DA’S PASSIE! organiseert dat op zondagmiddagen om 12.00 uur.


↑ Terug

Hoe gaan we om met onze krimp?

Het einde van elk liedje …

Het valt niet te ontkennen dat ook wij met een steeds kleiner en ouder wordende groep mannen en vrouwen onze parochie moeten dragen. Je hoeft geen profeet te zijn om de zorgpunten op het netvlies te brengen. Minder mensen is minder inkomen, maar ook minder menskracht. Dat is geen probleem voor de parochie alleen. Ook sportverenigingen worstelen er mee. De jongeren lijken te veel hooi op hun vork te hebben genomen.

Maar als we allemaal serieus willen kijken welk steentje wij zelf toch kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang van onze wijk, onze stad en zeker ook onze kerk, dan zijn er geen donkere wolken aan de horizon.

Daarom onze dringende oproep om te kijken wat u aan inzet kunt leveren aan vrijwilligerswerk vanuit de kerk en wat u financieel kunt bijdragen om samen met u dingen van waarde te doen voor onze kinderen en onszelf vanuit de kerk.

Als u notarieel vast laat leggen dat u vijf jaar lang een vast bedrag aan uw kerk geeft, krijgt u de helft van dat bedrag via de belastingen terug. Mooier kunnen ze het niet maken.


↑ Terug