Viering van de Goede Week

De Goede Week is de belangrijkste week van het kerkelijk jaar.  De viering van Witte Donderdag tot en met de Paaswake is één viering. Aan het einde van de Paaswake wordt de zegen weer gegeven. Het zou fijn zijn als de vieringen net  zoals vorig jaar goed bezocht worden. We zijn een vierende en een biddende gemeenschap.  Graag wens ik u  een mooi Goede Week toe.

Palmzondag 10.00 uur

Jezus wordt door een juichende menigte als koning in Jerusalem binnengehaald.  Zachtmoedig is hij en zonder geweld. De menigte begrijpt hem niet en keert zich tegen hem. Over enkele dagen bespotten zij hem als koning der Joden en vragen zij aan Pilatus om zijn dood.  Wij beginnen de Goede Week met het binnenhalen van een versierd kruis door kinderen die  palmpaasstokken dragen. Daarna beluisteren wij het lijdensverhaal volgens Matteüs. U wordt uitgenodigd om met elkaar op weg naar Pasen te gaan.

Maandag 19.00 uur

De Woord -en Gebedsgroep heeft een meditatieve viering samengesteld waarin we in onszelf keren. Met een open en ontvankelijkheid hart willen wij Pasen tegemoet gaan.

Woensdag 19.00 uur: Chrisma Mis in de St. Janskathedraal.

Op de vooravond van Witte Donderdag is er een feestelijke viering waarin onze bisschop Gerard de Korte de H.Oliën wijdt: de olie voor de doopleerlingen; de olie voor de ziekenzalving; de chrisma-olie voor de dopelingen, vormelingen en priesterwijdingen. Het is een indrukwekkende viering waarin de priesters van het bisdom en de  reguliere geestelijkheid samen met de bisschop de eucharistie vieren. Alle gelovigen van het bisdom, speciaal de kandidaten voor vormsel en volwassendoopsel, zijn van harte welkom.

Aan deze viering is een diaconaal project verbonden. Dit jaar is dat voor Oekraïne. Het gaat om iets heel gewoons .  Als u voor woensdagmiddag 12. 00 uur  iets kan mee nemen van de volgende artikelen dan kan ik die namens de Titus Brandsmaparochie in Oss aanbieden. 

Zeep, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, was- en schoonmaakmiddelen. Juist deze gewone dingen zijn daar niet meer te krijgen.

Daarom: geef wat uw hart u ingeeft.  Voor woensdag 12.00 uur.

Witte Donderdag om 19.00 uur

In een feestelijke Eucharistieviering gedenken wij dat Jezus met zijn leerlingen de joodse paasmaaltijd vierde. Het zal zijn laatste avondmaal zijn. Met het oog op zijn naderende dood schenkt hij zijn blijvende aanwezigheid in gebroken brood en in de beker van de wijn van het Verbond. Hij laat ons de opdracht na hem te blijven gedenken. Na deze maaltijd gaat Jezus de nacht in van de komende dood.  U wordt uitgenodigd om samen Jezus nabij te zijn op de laatste dag van zijn leven.

Goede Vrijdag 15.00 uur  Bloemenhulde

Een sobere viering rond het lijdensverhaal van Johannes. Wij eren Jezus die voor ons gekruisigd is en bidden met hem voor de noden van kerk en wereld, om het einde van het vele leed dat mensen elkaar aan doen of dat ons zomaar treft.  Uit eerbied en liefde voor de Gekruisigde Jezus leggen wij bloemen neer bij het kruis. U wordt uitgenodigd stil te staan bij Jezus die het lijden van de wereld op zich heeft genomen.

Goede Vrijdag 19.00 uur  

In deze meditatieve viering van de werkgroep Woord – en Gebedsviering worden wij tot verstilling gebracht.  Het lijden van Jezus en het lijden van deze wereld brengen ons in een Donkere Nacht. Wij willen deze donkere nacht verlichten door op het kruis lichtjes te plaatsen die voor ons de hoop op en het geloof Pasen beduiden. Ook kunt u in deze viering bloemen plaatsen bij het kruis. U wordt uitgenodigd als biddende gemeenschap rond het kruis samen te komen voor gebed en bezinning.

Paaswake 21.00 uur Na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie.

Deze viering is de belangrijkste viering van heel het liturgisch jaar. De kern van ons geloof komt aan het licht. Dood is niet dood. Dood is de poort naar nieuw leven. Jezus de gestorven Heer staat als de verrezen Heer op uit het graf. In het donker wordt de Paaskaars ontstoken. Nieuw licht gaat over ons op.

We lezen het verhaal van de Schepping en de Bevrijding uit slavernij; we lezen over sterven en opstaan met Jezus; we horen het Paasverhaal: de dood heeft geen macht over de Levende. In deze nacht belijden we ons geloof en vernieuwen wij de belofte als christen te willen leven. Voor het eerst zullen dit jaar ook de kandidaat-vormelingen deelnemen aan deze viering: dat het Paaslicht, in deze viering ontstoken, voor hen mag worden tot een pinkstervuur.

U wordt uitgenodigd elkaar rond de Verrezen Heer te ontmoeten en elkaar een Zalig Paasfeest toe te wensen.

Paaszondag om 10.00 uur Na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie.

Met de verrezen Heer is ons midden wordt heel de schepping nieuw. De steppen zal bloeien, waterbronnen ontspringen in rotsen, een  dode staat op om ons tot leven te wenken. Wat wij nooit hadden kunnen bedenken, wordt ongedacht nieuw. De glorie van de Verrezen Heer straalt lichten over ons.   U wordt uitgenodigd dit feest van nieuw leven mee te vieren en om elkaar als Paasmensen te groeten.