Beste vrijwilligers van de Titus Brandsmaparochie Oss.
Bij deze bieden de pastores jullie een Pastoraal Plan aan dat wij in de komende maanden samen met jullie willen uitvoeren. De opzet van deze notitie is in lijn met de opzet van het nieuw gevormde bestuur. Met dit Pastoraal Plan hebben we een goed instrument om de kwaliteit van ons parochieleven te bevorderen.

Wij hopen dat de bestuursleden deze plannen met de werkgroepen zo bespreken dat iedere vrijwilliger met voldoening en in samenwerking met andere medewerkers zijn/haar taak kan vervullen. In “Onze Missie” geven we onze gedachten over het parochiële leven weer in grote lijnen. In “Uitvoering” gaan we concreter in op de vijf werkvelden volgens de drieslag beschrijving, aanpak en plannen. De concretisering van de nota zal als vanzelf aanpassingen en aanvullingen met zich mee brengen.

Personen of werkgroepen kunnen initiatieven nemen. Wanneer die meerdere werkvelden raken dan is het goed om met de werkveldbegeleiders in gesprek te gaan. Bij belangrijke zaken zal het Parochiebestuur besluiten in overleg met het Pastorale Team.

Dit plan is besproken en geschreven door Tom Buitendijk en Leon Teubner in samenspraak met Kees von Harenberg.

Onze Missie

Doel geloofsgemeenschap

Het doel van onze geloofsgemeenschap is te groeien in liefde en gemeenschap met God en met elkaar om meer mens te worden en zo samen Gods volk onderweg te zijn.

Identiteit

De Titus Brandsmaparochie Oss is een gastvrije katholieke geloofsgemeenschap, die ruimte biedt aan mensen om God en elkaar te zoeken en te ontmoeten. Dit doen wij in navolging van Jezus Christus in viering en gebed, in verdieping en bezinning. Zo willen wij, met een open oog voor de tekenen van de tijd en in dienstbaarheid aan elkaar, in zijn Geest samen werken aan een rechtvaardige wereld. Dit doen wij tot geluk van allen en in verbondenheid met de R.K.-wereldkerk. We laten ons hierbij vooral inspireren door de Bijbel, onze geloofstraditie en de spiritualiteit van de Karmel.

Opdrachten

 • Wij komen in viering en gebed samen om God te erkennen, te gedenken en te danken. Daarbij ontvangen wij inspiratie voor ons dagelijks leven. Dit ervaren wij vooral in de zondagse eucharistieviering.
 • De parochie heeft de taak en de plicht te zorgen dat er voldoende toegeruste en gevormde mensen zijn, die het gelovige leven kunnen leiden en begeleiden. In ontmoeting en gesprek delen wij als gelovigen onze geloofstraditie en onze levenservaring.
 • We scholen samen rond de Schrift en andere getuigenissen uit onze traditie, om het woord van God te kunnen verstaan voor ons leven als gelovigen en als geloofsgemeenschap. Zo bevestigen we elkaar in ons geloof en verdiepen we onze relatie met God en met elkaar. Uitgangspunt is dat onze vorming toegankelijk is voor alle parochianen.
 • Te denken valt aan: Bijbelgroepen, bezinningsgroepen, thema-groepen, spiritualiteitsgroepen, enz. Bijzondere aandacht vraagt het aanbod voor 30-plussers.
 • Zo scholen we onszelf en als gemeenschap ook om zelf drager te worden van onderling pastoraat. Pastoraat kan immers niet afhankelijk zijn van de pastores alleen. Vorming, scholing en toerusting van vrijwilligers tot een pastoraal lekenkader is noodzakelijk en heeft prioriteit. De kwaliteit van het kader moet op peil gehouden worden. Medewerkers in de liturgie, vorming en catechese en diaconie dienen scholing en vorming te willen ontvangen om hun taken zo goed mogelijk te vervullen.
 • Onze tijd vraagt om bewuste gelovigen, die hun geloof voor zichzelf en anderen kunnen verwoorden. Om ons geloof vitaal te houden is het van wezenlijk belang dat de gelovigen bereid zijn zich te vormen en te verdiepen in de inhoud van het katholiek geloof.

Hun betrokkenheid moeten wij organiseren. Voor alle catechetische activiteiten geldt dat goede organisatie en communicatie nodig is, m.n. planning, aanschrijving en herinnering.

 • De sacramenten van de kerk die wij uit onze geloofstraditie hebben meegekregen, hebben een centrale plaats binnen ons gelovige leven. Naast de wekelijkse eucharistie vieren wij ook rondom doop, vormsel, huwelijk, biecht en ziekenzalving. Rondom de sacramentele toediening zijn er bijeenkomsten ter voorbereiding. We proberen na de toediening van het sacrament contact te blijven houden zodat er een levendige band mag ontstaan tussen kerkgemeenschap en gelovigen.
 • Wij willen daadwerkelijk aandacht en zorg hebben voor de medemens in nood, dichtbij en veraf. We besteden onze aandacht aan de individuele nood én aan de maatschappelijke oorzaken daarvan.
 • Wij willen door goede in onze geloofsgemeenschap tot een hechte samenwerking met elkaar komen. We staan open voor oecumenische contacten en participeren in de Raad van Kerken.

Om bovengenoemde opdrachten te realiseren hebben wij een bestuur, een pastoraal team, een ondersteunend medewerker, en vele werkgroepen van vrijwilligers. Deze werkgroepen maken deel uit van vijf werkvelden, te weten: liturgie, vorming en toerusting, diaconie, gemeenschapsopbouw en pastoraat.

Uitvoering

Liturgie

Beschrijving

Onder liturgie verstaan we alle momenten waar we vierend bijeenkomen in geloof en gebed. In de zondagse eucharistie treden we elke week weer, in relatie met God en met elkaar. Dit doen we ter navolging van Jezus Christus. Hij wil met ons op weg gaan en doet ons delen in Zijn Geest. Het is hierom dat wij de zondagse Eucharistie zien als het hart van ons gelovige leven.

Om ons bewust te blijven van de relatie die wij met God hebben, vinden er op verschillende momenten in de week andere vieringen van gebed en bezinning plaats waarin deze Godsrelatie centraal staat. Zo vinden er door de week twee eucharistievieringen plaats en is er een wekelijkse vesperdienst welke in de advent en veertigdagentijd bijzondere aandacht krijgt. Ook is er maandelijks een viering in onze verzorgingshuizen de Sterrebos en de Ministerhof.

Naast deze reguliere vieringen en momenten van bezinning, gaat onze aandacht ook uit naar het verzorgen van uitvaarten. Afhankelijk van de betreffende families bieden we eucharistievieringen of Woord- en gebedsvieringen aan. Ook kan er, indien gewenst, een avondwake onder leiding van parochianen.

Hiernaast gaan we zoeken naar mogelijkheden om vieringen met speciale doelgroepen te houden zoals er nu familievieringen zijn. Te denken valt dan aan kleuters, jongeren en jong-volwassenen.

Zang

Binnen de parochie zijn er drie koren actief. Het herenkoor Canticum Novum, het Mediorenkoor, en het Gelegenheidskoor Titus Brandsma. De eerste twee verzorgen de zondagse eucharistievieringen, en het Gelegenheidskoor verzorgt de huwelijken en uitvaarten. Bij speciale gelegenheden als parochiële feesten wordt er gezocht naar de mogelijkheid om verschillende koren gezamenlijk te laten zingen. Elk koor heeft zijn eigen repertoire. Deze verscheidenheid is goed en moet bewaakt worden. Wel moet er in elke viering een goed evenwicht worden gezocht tussen koorzang en participatie van de gelovigen in de kerk. Dit wordt bewaakt door de pastor in overleg met de dirigent. In vieringen waar geen koor participeert willen we gebruik maken van cantors die de volkszang ondersteunen. Deze groep moet worden samengesteld.

In het geval van een gastkoor wordt verwacht dat het zich conformeert aan de liturgie. Dit betekent dat gevraagd wordt dat zij liederen zingen die passend zijn binnen de liturgie. Mocht dit niet mogelijk zijn zullen zij verwezen worden naar optredens in de reeks ‘das Passie’.

Aanpak

De pastor bereidt de vieringen voor in overleg met, eventueel, de WoCo, dirigent, koster en lectoren. Hiermee zorgt de pastor voor kwalitatief goede vieringen die inhoudelijk gevoed worden de liturgie van onze kerk, door de Bijbel, onze geloofstraditie en de spiritualiteit van de Karmel.

Van ieder die zich met de liturgie bezighoudt wordt verwacht dat deze is toegerust op zijn of haar taak en zich blijft vormen. In alle vieringen is een pastor eindverantwoordelijk voor het geheel van de liturgie.

In het liturgisch beraad worden vieringen gecoördineerd, geëvalueerd en geïnitieerd in overleg met het pastoraal team.

Plannen

 1. Rondom kerst willen we een viering organiseren die geïnspireerd is op het Engelse Lessons and carols. Hier worden lezingen afgewisseld met kerstliederen die door ieder kunnen worden meegezongen.
 1. Om de kwaliteit van de liturgie te bevorderen willen we twee maal per jaar voor de koren een zangdag organiseren. Hierbij richten we ons enerzijds op zangtechniek en anderzijds op tekstbeleving.
 1. Ter bezinning in de vastentijd willen we in deze periode Taizévieringen gaan organiseren. Deze kunnen plaats vinden naast of in plaats van de reeds voorgenomen vepervieringen.
 1. Ter voorbereiding op Pasen willen we in de nacht van Goede Vrijdag op Stille zaterdag een nachtwake organiseren.

Liturgisch beraad

Werkgroep Titus en Dichterbij

Werkgroep Afscheidsvieringen

Lectoren en kosters

Koren en organisten

PPT-makers en Beamergroep

Bloemengroep

Vorming en toerusting

Beschrijving

Onder catechese verstaan we de initiatie van kinderen en volwassenen in de leer van het katholieke geloof. Catechese is een dialogale vorm van geloofsoverdracht op het niveau van kennis en geloofsvorming. Dit gebeurt meestal in groepsverband.

Onder vorming verstaan we de ontwikkeling en verdieping van het eigen geloof van de gelovige, ten dienste van hemzelf en van zijn eventuele taak in de gemeenschap. De vorming die wij aanbieden is mystagogisch van aard, d.w.z. niet zozeer gericht op kennisoverdracht (maar ook niet zonder dat) maar op het leren ervaren van wat er al is waar het de relatie betreft tussen de gelovige zelf en God en de gemeenschap.

Onder toerusting verstaan we het ontwikkelen van houding en vaardigheden voor de taak die iemand op zich neemt in de geloofsgemeenschap.

Catechese wordt gegeven aan ouders en aan kinderen (behalve dopelingen) rond de sacramenten van de katholieke kerk: doopsel, 1e communie, vormsel, huwelijk en ziekenzalving.

Aanpak

Catechese wordt gegeven aan ouders van dopelingen (2 bijeenkomsten), aan 1e communicanten (4 bijeenkomsten) en hun ouders (4 bijeenkomsten), aan vormelingen (4 bijeenkomsten) en hun ouders (4 bijeenkomsten), en aan stellen die verlangen in het huwelijk te treden.

Vorming wordt gegeven aan diegenen die structureel hun geloof willen verdiepen en delen met elkaar. Deze vorming vindt plaats in bijbelgroepen, spiritualiteitsgroepen, geloofsverdiepingscursussen, Op weg naar Pasen/Kerstmis, M25-groep, of anderszins, bv. in persoonlijke gesprekken. Het vormingsaanbod staat ook open voor andersgelovigen, niet-parochianen en spiritueel zoekenden.

Toerusting wordt gegeven aan allen die een taak in de gemeenschap vervullen, daar waar de uitoefening van hun taak om vraagt. We denken hier aan de leden van werkgroepen die mee de catechese verzorgen; aan diegenen die op een of andere manier voorgaan in onze vieringen; aan diegenen die bijbelgroepen leiden of andere groepen die te maken hebben met geloofscommunicatie en geloofsverdieping1; aan werkgroepleden en anderen die zich diaconaal inzetten.

Jaarlijks zal er een aanbod zijn van vorming en toerusting voor de daarvoor in aanmerking komende werkgroepen in onze gemeenschap. Het vormingsberaad draagt hiervoor zorg.

Plannen

Het lijkt zinvol en noodzakelijk een catechetisch- en vormingsaanbod te ontwikkelen voor pasgehuwden, voor ouders die hun kind hebben laten dopen, en voor ouders die hun kind de 1e communie hebben laten doen.2 Wij roepen de betreffende ouders op korte termijn na de toediening van het sacrament bij elkaar om te bespreken wat de mogelijkheden en behoeften hierbij zijn. Te denken valt aan twee/driemaandelijkse ontmoetingen bij de mensen thuis.

Tweemaal per jaar gaan we laagdrempelige bijeenkomsten aanbieden over (actuele) onderwerpen die te maken hebben met ons geloof. Deze staan open voor alle belangstellenden.

In samenwerking met de Paaskerk, de H. Hartkerk en de Grote Kerk willen we iets als een Leerhuis of als een Academie ontwikkelen (eventueel i.s.m. de volksuniversiteit). Tom wil hierin graag het voortouw nemen.

Doel: Actuele thema’s die in de media om aandacht vragen, onderling als gelovigen te bespreken. Vaak kunnen goede inleiders ons hierbij behulpzaam zijn.

Op dit moment is het goed om als gelovigen met elkaar te spreken over medisch ethische kwesties zoals: voltooid leven, orgaandonatie, euthanasie.

 • Doopwerkgroep
 • 1e Communiewerkgroep
 • Vormselwerkgroep
 • Bijbelgroepen
 • Op weg naar Pasen en Kerstmis
 • Cursus Laat Hem door je leven gaan
 • Spiritualiteitsgroepen

Onderling Pastoraat

Beschrijving

Onderling pastoraat is vanuit de kerk en van Godswege aanwezig zijn bij mensen die bemoediging, troost, inspiratie nodig hebben. In persoonlijke ontmoetingen steunen we elkaar en verdiepen we ons geloof. Zo proberen we in het leven Gods bewarende aanwezigheid op het spoor te komen en onze relatie met Hem en met elkaar te verdiepen. Onderling pastoraat is er voor allen die hulp nodig hebben. En dat zij moge ervaren erbij te horen en zich veilig te voelen. Een geloofsgemeenschap heeft mensen nodig met een warm kloppend hart.

Onderling pastoraat kan er bijvoorbeeld zijn voor groepen: zieken, ouderen, jongeren. En aan personen: mensen in de knel, mensen die vereenzamen.

Een geloofsgemeenschap heeft mensen nodig die oog hebben voor deze groepen en mensen.

Aanpak

Allereerst willen we op het spoor komen van wat er al is.

Wanneer het gaat om ouderen dan is het goed om contacten te leggen met de KBO en andere organisaties. Wanneer het gaat om zieken en hoogbejaarden dan is contact met de Zonnebloem wenselijk. Naast sociale zorg kunnen mensen ook pastorale zorg nodig hebben. Daartoe willen we een Pastorale Bezoekgroep starten. We vormen en rusten capabele mensen hiervoor toe in geloofscommunicatie en presentiepastoraat.

Deze groep vraagt ouderen (en anderen ): wat kan de parochie voor jullie doen? Tegelijk biedt deze groep het aanbod van kerkelijke dienstverlening aan: communie thuis; ziekenzalving; eventueel gebedsdiensten thuis. Medewerkers in het onderlinge pastoraat hebben eveneens vorming en toerusting nodig m.b.t. geloofscommunicatie en presentiepastoraat.

M25 is een groep voor jongeren. Deze groep is pas gestart. We zijn blij met deze ontwikkeling. Er is een begin van contact met de scholen. Er moet verder contact gemaakt worden met scouting Titus Brandsma, de KBO, de Zonnebloem,…

Plannen

 1. Concreet kunnen we nu al beginnen met “pastorale administratieve nabijheid”
  • het sturen van kaarten bij bijzondere gelegenheden. Ziekte, jubilea, e.d. door gastvrouwen/gastheren? Of, in bijzondere gevallen, het sturen van een bloemetje (i.o.m penningmeester).
  • vier jaar lang krijgen kinderen een brief ter herinnering aan het doopsel;
  • de werkgroep afscheidsvieringen stuurt kaarten naar nabestaanden:
  • vanaf een bepaalde leeftijd kunnen alle mensen een verjaardagskaart krijgen.
 2. Gebruik en versterking van informele netwerken.
  • De achtergrond hiervan is deze: mensen willen gekend worden. De parochie wil haar leden beter leren kennen. Voor deze activiteiten kunnen we gastvrouwen – gastheren vragen om de kaarten te verzorgen en de administratie bij te houden.
  • Er bestaat in de parochie een informeel netwerk. Bij de koffie ’s morgens wordt er veel uitgewisseld. We zouden meer alert moeten worden wanneer er een teken van meeleven nodig is. Bv bij ziekte, een jubileum, enz.
  • Ook andere mensen hebben kennis van mensen in hun omgeving die eventueel ook wel in aanmerking kunnen komen voor een groet. We zouden over heel de parochie heen wat opmerkzame mensen moet zien te vinden.
 3. In een aantal kerken is er een bloemetje voor de zieken/de feestelingen/ de bedroefde. Zouden we vanuit de zondagviering iedere week een bloemetje kunnen bezorgen. Mensen van de parochie kunnen aangeven wie volgens hen in aanmerking komt.
 4. Met kaarten , bloemen , bezoekjes kunnen we de samenhang in de parochie versterken. Daarbij moeten we goed opletten op de randen van de parochie die we nu nog minder goed kennen.

Caritas

Beschrijving

Hoewel diaconie een uitstekend woord is, kiest de katholieke kerk liever voor het woord Caritas. Daarbij vindt de Nederlandse kerkprovincie aansluiting bij Caritas Internationalis van de Wereldkerk. Bisschop Gerard de Korte beveelt in zijn beleidsnota aan dat iedere parochie een Parochiële Caritas Instelling heeft (PCI). Deze PCI heeft een eigen verantwoordelijkheid naast het parochiebestuur. Onze parochie heeft de financiële kant van de PCI toe vertrouwd aan het Solidariteitsfonds van Prota. Andere diaconale opgaven liggen bij het Diaconaal Beraad.

Uitgangspunt is dat onze geloofsgemeenschap gevoelig wil zijn voor kwetsbare mensen in ons midden en probeert vanuit gelovige inspiratie deze mensen nabij te zijn.

De taak van het Diaconaal Beraad is drievoudig:

 • de mentaliteit in de parochie gevoelig maken voor de kwetsbare medemens;
 • de diaconie neemt het publiekelijk op voor de kwetsbaren;
 • zoekt naar vormen van concrete bijstand aan mensen in nood, indien nodig met hulp van het Solidariteitsfonds.

Deze taken zouden uitgebreid moeten worden met het begeleiden van mensen in nood, en het mentaal/materieel ondersteunen van zwakkere groepen in de samenleving, bv. de vluchtelingen.

Vaak is aan de Caritas/ Diaconaal Beraad de werkgroep Missie – Ontwikkeling en Vrede gekoppeld. (MOV). Het zijn vaak dezelfde vrijwilligers.

De drievoudige taak is:

 • het oog van de geloofsgemeenschap gericht te houden op de (kerken) in de Derde Wereld;
 • in de samenleving pleiten voor ontwikkelingssamenwerking;
 • het verzorgen van missionaire collecten en de acties er om heen.

Aanpak

 1. De diaconale werkgroep heeft een twee jaren plan.
 1. De caritatieve kant van de diaconie is toevertrouwd aan het Solidariteitsfonds – met name de financiële hulpverlening.
 1. Voor de caritatieve acties rond Kerstmis en Pasen is het wenselijk dat er gezocht wordt naar begunstigden en naar brengers. Mensen die een pakket nodig hebben kunnen we op het spoor komen via scholen ,maatschappelijk werk en artsen. Sommige begunstigden komen in aanmerking voor een pakket op beide feestdagen. Anderen alleen met Kerstmis. Velen eenmalig. Het is van belang enige administratie bij te houden.

Plannen

 1. Versterking van de MOV – opdracht om de Adventsactie en de Vastenactie beter bekend te maken in de parochiegemeenschap.
  (In plaats van de aanbevolen acties kunnen er ook particuliere acties gevoerd worden in overleg met het Parochiebestuur)
 2. Voorbereiden van de pakketten acties rond Kerstmis en Pasen.
 3. Fairtrade zondag
 4. M25
 5. Werk in uitvoering
 6. De parochie en Het Osse Inloophuis (HOI)
 7. De parochie en de Voedselbank
 8. De parochie en de organisaties t.b.v. vluchtelingen.
 9. De parochie en het armoedevraagstuk en de eenzaamheid
 10. De parochie en de sociale kaart van Oss. (Kennen we de feiten, de organisaties, de wegen in de gemeente?)

Gemeenschapsopbouw

Beschrijving

De samenkomst van de kerk is de ’s zondagse Eucharistieviering. Bij de wegzending worden we uitgedaagd de gemeenschapservaring gestalte te geven in ander sectoren van het kerkelijke leven.

“Waar liefde en vriendschap is , daar is God”, zingen we.

“Waar twee of drie in mijn nam bijeen zijn, ben ik in hun midden”, zegt Jezus.

“De onverwachte vreemdeling loopt met hen mee”, lezen we in het Emmausverhaal.

“Midden onder U staat Hij die gij niet kent”, zingen we in de Advent en zien we op het schilderij van de Meester van Alkmaar over barmhartigheid.

God is niet alleen in de kerk te vinden. Hij is onder ons mensen aanwezig; vaak waar we Hem niet vermoeden. Hij is ons rakelings nabij. Overal waar gemeenschapservaring gekleurd wordt door zijn Naam is Hij te vinden.

Kernwoorden van gemeenschapservaring zijn ‘ontmoeting’ en ‘communicatie’

Aanpak

Communicatie: op welke wijze hebben we contact met parochianen, welke middelen hebben wie hiervoor, worden deze maximaal ingezet?

Dan gaat het om zaken als schriftelijke communicatie en de sociale media. Parochieblad, kabelkrant, website.

Ontmoeting: mensen willen gekend worden en elkaar leren kennen.

Hoe krijgen we mensen bij elkaar? Dan gaat het om ontmoetingsmogelijkheden zoals koffie na de vieringen, samenkomsten door het jaar, uitstapjes en een zomerprogramma ( eventueel met de Raad van kerken).

Plannen

Aanpak Interne Communicatie

 1. Kijken of en hoe de bestaande communicatie kanalen beter kunnen worden gebruikt. Bv. redactieteams voor kabelkrant en website. We denken ook aan het Parochieblad, de beamer, geluid, en het prikbord.
 2. E mail groepen maken van mensen die deelnemers zijn geweest om aan te schrijven voor nieuwe activiteiten.

Aanpak externe communicatie.

 1. Ontwikkelen van een publiciteitsmodel – en materialen
 2. Aan welke bladen leveren wij materiaal.
 3. Iemand aanstellen voor externe contacten.

Doorgaan met Da’s Passie

Hernemen van Titusloop

Nieuwjaarsreceptie

Bedank avond vrijwilligers

Jaarlijkse busreis

ICT


Voetnoten

1 Dit sluit aan bij de waarneming van de bisschop in zijn notitie ‘ Samen bouwen in vertrouwen’, dat onze gelovigen het aan geloofstaal ontbreekt die recht doet aan de relationele dimensie van het geloof.

2 Dit sluit aan bij de oproep van de bisschop in zijn notitie ‘ Samen bouwen in vertrouwen’, om meer aan gezinspastoraat te doen.

Categorieën: Organiseren

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »