Pater Tom Buitendijk o.Carm is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur

“Als je gevraagd wordt je voor te stellen, dan probeer ik uit te gaan van wat mensen willen weten. Mijn naam is Thomas Franciscus Buitendijk. Ik ben genoemd naar mijn grootvader. Maar mijn patroonheiligen zijn de inspiratiebron voor mijn leven. Thomas, de apostel van de kortste geloofs-belijdenis, en Franciscus, de man die God ontmoette in al wat leeft.”

Lees de rest van zijn korte biografie of zijn recente overwegingen en artikelen.

De pater is op afspraak via het secretariaat persoonlijk te benaderen op maandag-, dinsdag- en dondermiddag en op woensdag- en vrijdagochtend in de St. Jozefkerk.

Daarnaast is hij te bereiken via het e-mailadres t.buitendijk@tbposs.nl

en via linkedin.

“Afkomstig uit Rotterdam en dus vertrouwd met het gezegde dat zo ongeveer luidt “Geen discussies maar poetsen”. Ik heb zijn drie zussen leren kennen: die kunnen het allebei en ook nog tegelijkertijd. Tom komt uit dat nest en weet dus van aanpakken. Vrouwen in de kerk hebben niks te vrezen, bij Tom zijn ze welkom. En dat geldt voor alle vrijwilligers en beroepskrachten.”

Korte biografie Tom Buitendijk

Ik ben geboren op 23 augustus 1946 in Rotterdam in een gezin met drie zussen. U zult ze wel eens ontmoeten. Als kleine jongen werd ik misdienaar. Nauwelijks twaalf jaar ging ik naar het klein seminarie. Theologie heb ik gestudeerd in Nijmegen. In 1976 ben ik priester gewijd in de Scheppingskerk in Oss. In september van dat jaar ben ik naar Nijmegen gegaan. In de veertig jaar daarna ben ik nauwelijks tien keer in Oss geweest.

Voor mij is de parochie en de stad helemaal nieuw. Vanaf mijn priesterwijding ben ik altijd parochiepastor geweest: in Nijmegen, Almelo, Dordrecht, Waddinxveen, Amstelveen. Met enig schikken en voegen heb ik me in alle plaatsen goed thuis gevoeld. Zeker in mijn beginjaren waren er ook weleens crisis-momenten van: “Wil ik dat nou wel, dat gedoe met die kerk?” Het waren toch altijd weer de mensen van wie je houdt en die van jou houden die mij de moed gaven door te gaan. Een van de dingen die ik echt ervaren heb is dit: je kunt wel het ambt van pastoor toevertrouwd krijgen, maar daar wordt je geen pastor van. Pastor wordt je in de omgang met de mensen met wie en voor wie je leeft en werkt. Maar eenmaal pastor geworden, wil ik ook wel de verantwoordelijkheid van het ambt dragen. Op mijn manier wil ik en zal ik proberen leiding te geven aan de gemeenschap. Niet van bovenaf. Niet vanaf de zijlijn. Wel vanuit uw midden en in gesprek met u.

Als pastor ben ik ook pater Pater Karmeliet. Ik ga staan in een traditie van 125 jaar Karmel aanwezigheid in Oss. Daarmee ook onder de vleugels van onze parochie patroon Titus Brandsma. In 1932 hield Titus een grote rede over het GodsbegripHij begint met de vraag: waarom is het spreken en denken over God zo verduisterd; waarom roept het zoveel tegenstand op? Titus had nooit kunnen denken dat in 2016 God er voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking er niet meer toe doet! Titus gaat het Godsbegrip of Godsbeeld niet verdedigen. Hij probeert wel op een heldere en verhelderende manier over God te spreken en wel zo dat hij de vragen en de weerstanden die hij signaleert in zijn verheldering meeneemt.

Ik zie het als mijn taak u als gelovige op te roepen om God, het spreken over God, het getuigen van ons Godsgeloof weer aan het daglicht te brengen. Geloven is geen privé zaak van mensen die nog niet modern zijn. Geloven in God is een unieke bijdrage aan de samenleving die beleefd moet en gehoord mag worden. Wij geloven niet voor later in de hemel; wij geloven om het hier op aarde een stukje hemel te maken. Daarmee staan we als kerk met twee voeten in de samenleving van vandaag.

Een van de kenmerken van patersparochies zijn de eenvoudige en broederlijke wijze van omgaan met elkaar. Paters zijn gewone mensen die met de gewone alledaagse zorgen van mensen willen meeleven. Ook paters hebben behoefte aan gezelligheid en vriendelijkheid.

Ik volg voor de tweede keer mijn goede medebroeder George Zeegers op. Wij zijn verschillende mensen, maar we hebben elkaar altijd gerespecteerd. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop George pastor was, en daardoor dingen kon die ik niet kon. Het is altijd moeilijk om een goede pastor als hem op te volgen. Probeert u het in de komende tijd maar met mij te doen.

Hartelijke groet,
pater Tom Buitendijk
Oss, 2017

Artikelen

Nieuwe secretaris gevonden en twee bestuursleden gezocht

Het bestuur van de Titus Brandsmaparochie Oss mag een nieuwe secretaris verwelkomen: Geert van Dartel, Ossenaar van geboorte, 62 jaar jong. Geert heeft theologie en economie gestudeerd in Nijmegen en in Zagreb. Hij is directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Per 1 september 2018 is zijn benoeming ingegaan. Wij wensen hem een goede tijd toe. Verschenen in: Parochieblad jaargang ...
Lees verder ...

Titus Tijdingen nummer 22 — van 7 tot 21 oktober 2018

14 oktober, 28e zondag door het jaar (Markus 10, 17-31) ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.’ Deze opmerking krijgen Petrus en de andere leerlingen voor hun kiezen om over hun zelfbeeld na te denken. Dit, nadat er een rijke jongeling bij Jezus kwam met de vraag, wat hij moest doen om deel te krijgen aan ...
Lees verder ...

Titus Tijdingen nummer 21 — van 30 september tot 7 oktober 2018

Zondag 7 oktober: 27e zondag van het jaar (Marcus 10, 2-16) ‘Mag een man zijn vrouw wegsturen’ vragen enkele mensen aan Jezus. In die tijd mocht een man om willekeurige redenen zijn vrouw wegsturen, bijv. als zij slecht voor hem kookte. Jezus antwoordt hen, dat Mozes dit wegsturen heeft toegestaan ‘met het oog op de ongevoeligheid van jullie hart.’ Maar hij ...
Lees verder ...

Parochieblad jaargang 23, nr 5 — Pastoraal woord Vredesweek 2018 pastor Tom Buitendijk — “Muren bouwen geen vrede”

Deze woorden sprak paus Franciscus tijdens de ontmoeting met de leiders van de kerken en christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten op 7 juli 2018 in de basiliek van de heilige Nicolaas in de Zuid Italiaanse stad Bari. “Niet de wapenstilstand, gewaarborgd door muren of machtsuitoefening zal vrede brengen, maar de reële wil om te luisteren en in gesprek te gaan.” ...
Lees verder ...

Titus Tijdingen nummer 20 — van 3 tot 17 juni 2018

10 juni: Tiende zondag door het jaar (Marcus 3, 20-35) Het evangelie van deze zondag geeft een duidelijk signaal af. Het volk van God is niet gebaseerd op familierelaties. Het volk van God komt tot gestalte door hen die luisteren naar het woord van God, het overwegen en zich door dat woord laten toe-eigenen - zodanig dat zij de wil ...
Lees verder ...

Titus Tijdingen nummer 19 — van 20 mei tot 3 juni 2018

27 mei: Hoogfeest Heilige Drie eenheid Mattheus 28, 16 – 20 We hebben de drie grote feesten van de kerk gevierd: Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Je zou kunnen zeggen: begin, hoogtepunt, voltooiing. Het zijn alle drie gebeurtenissen waarin God zich aan ons schenkt: de menswording, het opstaan tot nieuw en eeuwig leven, het schenken van het nieuwe leven aan heel de ...
Lees verder ...
Aan het laden...