1 Opening

De zaal van de parochie is met ruim 50 mensen goed gevuld. Pastor Tom Buitendijk opent de avond met gebed waarin hij God dankzegt voor de viering van het jubileum, bidt voor de parochiegemeenschap en voor de stad Oss. In het bijzonder bidt hij om troost voor de nabestaanden van het treinongeluk op 20 september.

2. Welkomstwoord

Henk Peters, vicevoorzitter van het parochiebestuur, heet alle aanwezigen welkom. In zijn welkomstwoord schetst hij een beeld van de toekomst. De toekomst ligt niet in het instituut, zo stelt hij. Belangrijk is dat we er zijn voor elkaar en dat we ons niet laten ontmoedigen. De parochie staat er redelijk goed voor.

Het bestuur is weer op sterkte met de benoeming van Geert van Dartel tot secretaris van het bestuur. Geert van Dartel stelt zich kort voor.

3. Jaarrekening 2017 en begroting 2019

Penningmeester Lou Pinckaers presenteert de jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Het is verheugend dat de kerkbijdragen in 2017 gestegen zijn ten opzichte van 2016. Dat geldt ook voor de inkomsten uit de collectes. De inkomsten uit uitvaarten zijn echter licht gedaald. De jaarrekening 2017 heeft met € 9.709,– een negatief saldo. De parochie beschikt over een vermogen van € 2.537.634,–

In 2017-2018 heeft de parochie extra uitgaven moeten doen voor de aanschaf en plaatsing van isolatieglas, de aanschaf van twee piano’s en katheders, de verplaatsing van het Titus Brandsma beeld, het tuinonderhoud en de festiviteiten b.g.v. het jubileum.

De begroting van 2019 laat een klein negatief saldo zien van € 3.350. Voor het onderhoud wordt rekening gehouden met extra uitgaven voor schilderwerk, de deur van de kapel, de ramen aan de voorkant en het alarm. De daling van het tekort komt door vermindering van de betrekkingsomvang van de secretaresse van de parochie, Els Draad. Dankzij de plaatsing van zonnepanelen zijn energiekosten gedaald.

De penningmeester wijst op het belang van een meerjarig onderhoudsplan. Daar is eerder niet toe besloten. Het onderhoud is ook wel te overzien. Afstemming hierover gebeurt tussen Loek Elemans (technisch) en Lou Pinckaers (financieel). Er is wel geen meerjarig onderhoudsplan, maar er wordt wel planmatig gewerkt.

Ook wijst hij op het belang van de actie kerkbalans. De vraag is hoe je geld kunt genereren waardoor het tekort teruggebracht wordt tot nul. Bisdom verleent daarvoor ondersteuning door besturen te helpen met goede voorbeelden. Er wordt veel tijd gestoken in de begeleiding van penningmeesters – ideeën en tips – ten behoeve van de financiële verantwoording d.m.v. jaarverslag, jaarrekening, begroting, nalatenschappen en ANBI. Voor de promotie van de actie Kerkbalans zou het goed zijn dat er een gepersonaliseerde brief bij komt met een koppeling aan de doelen waaraan het geld besteed wordt.

4. Terugblik op het jubileumjaar

Verschillende parochianen spreken hun grote waardering uit voor de vele activiteiten die in het jubileumjaar tot stand zijn gekomen en voor de leden van de jubileumcommissie die al het werk daarvoor hebben gedaan.

Genoemd worden onder andere het symposium over de toekomst van de parochie in mei, de oecumenische dienst in de vredesweek, de bustocht. Ook de bridge-drive was zeer succesvol. Het team heeft besloten om voortaan iedere eerste donderdag van mei een bridgedrive in de parochie te houden.

Tenslotte wordt waardering uitgesproken voor het leerhuis en de contacten met de Paaskerk. Vanuit de jubileumcommissie neemt Hélène Verbunt het woord. Het is mooi dat er zoveel leuke activiteiten zijn georganiseerd. Maar de vraag is nu hoe het verder gaat? Als mensen leuke ideeën hebben, moeten ze die vooral naar voren brengen. We willen de reuring er graag in houden. Ook roept ze mensen op om de folder over het bezoek naar Abdij in Slangenburg op 8 november mee te nemen.

Pastor Tom Buitendijk wijst op het patroonsfeest van Titus Brandsma op 4 november en op het feit dat de Titus Brandsmaparochie volgend jaar precies 20 jaar bestaat. Een parochiaan vraagt welke wervingsmethode de parochie hanteert. Henk Peters antwoordt daarop dat het bestuur niet op een ‘prekerige’ manier wil doen. De vernieuwde website is een instrument om nieuwe mensen te bereiken.

5. Website nieuwe stijl

Ronald van Engelen heeft de nieuwe website ontworpen en is aanwezig om samen met Henk Peters de nieuwe opzet en structuur toe te lichten. Henk Peters doet een beroep op parochianen om foto’s van het parochiële leven beschikbaar te stellen. Hij hoopt dat met name scholen leerlingen op het spoor zetten van de verwevenheid van het religieuze en maatschappelijke leven in de afgelopen 150 jaar.

Ronald van Engelen legt de dubbele doelstelling van de website uit. Voor parochianen is de website de plek waar snel specifieke informatie gevonden wordt (diensten, bijeenkomsten, preken). Parochianen komen direct op de website https://tbposs.nl/.

Hopelijk komen ook veel andere mensen op de website. Zij komen niet langs de voorkant, maar via google, facebook, instagram op basis van een zoekterm of foto. De website bevat veel informatie en is verbonden met andere informatiebronnen.

Het hoofdmenu van de site bestaat uit de volgende rubrieken: informeren, bijeenkomen, geloof beleven, organiseren en contact.

Ronald van Engelen loopt de rubrieken langs en laat zien wat er allemaal op de website te vinden is en op welke wijzen via zoekfuncties en tags je op de website kunt navigeren.

Parochianen spreken hun waardering uit voor de website en vragen wanneer deze operationeel is. De website gaat op 7 oktober a.s. de lucht in.

Jan van de Veerdonk vraagt hoe parochieblad en website zich tot elkaar verhouden. Het parochieblad blijft uitgekomen, wordt digitaal integraal en per artikel op de website beschikbaar gesteld. Een vrijwilliger gaat daarmee aan de slag.

Een parochiaan vraagt hoe scholen benaderd worden? Henk Peters antwoordt dat dit via vakgroepen zal gebeuren.

6. Rondvraag

Peter Lammers vraagt of er een ontmoetingsavond voor nieuwe parochianen komt. Er zijn nieuwe wijken bijgekomen. Werkgroepen hebben versterking nodig. Henk Peters antwoordt dat we slechte ervaringen hebben met het schriftelijk uitnodigen van mensen. De respons is bijna nihil. We moeten een nieuwe manier vinden. Peter Lammers pleit voor zo’n avond, alleen folders leveren geen reactie op. De vraag is wie er mee aan de slag gaat?

Een mevrouw heeft een bidprentje van Mgr. Van den Boer en vraagt hoe zijn relatie was met deze parochie. Pastor Tom Buitendijk legt dat de relatie best moeizaam was. Hij heeft hier wel gewerkt, maar was geen vriend van de Karmelieten. Nu ligt hij hier tegenover begraven. Pastor Tom Buitendijk doet als alternatief voor de actie Kerkproeverij de oproep om bij buren en bekenden reclame te maken voor het parochieblad. We hebben nu maar 700 exemplaren. Dat zou veel hoger kunnen worden. Probeer iemand te interesseren!

Henk Peters sluit de vergadering met een korte samenvatting: financieel staan we er goed voor, pastoraal doen we het aardig, communicatie en informatie-uitwisseling zijn een belangrijk speerpunt.

Tenslotte bedankt hij Ronald van Engelen voor het werk aan de website.

Oss, 3 oktober 2018
Geert van Dartel

Vastgesteld in bestuur op 16 oktober 20182 oktober 2018


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *