Voor een ruim publiek van burgers, parochianen, leden van de karmelitaanse familie en andere aanwezigen van velerlei snit werd op vrijdag 6 november 2015 in het Gemeentehuis van Oss Titus Brandsma door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans postuum uitgeroepen tot ereburger van de stad.

De plechtigheid werd omlijst met muziek (onder meer het Titus Brandsma lied) en onderbouwd door drie boeiende toespraken.

Joan Hemels (professor emeritus communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam) belichtte de voorbeeldfunctie van Titus voor journalisten vandaag de dag. Bij hun drukke werkzaamheden mogen zij hun moreel kompas niet uit het oog verliezen. Juist in onze tijd dient iedere journalist – voor zover diens talenten dat toelaten – historicus te zijn, dat wil zeggen dat hij/zij zich niet mag laten bepalen door de waan van de dag of de publieke opinie, maar op gewetensvolle wijze aan waarheidsvinding moet doen.

Falco Thuis (oud prior-generaal van de Orde der Karmelieten) belichtte vooral de verbondenheid van Titus met het onderwijs, meer in het bijzonder het middelbaar onderwijs in Oss. Daaruit is het plaatselijke Titus Brandsma Lyceum voortgekomen, dat is aangesloten bij de landelijke scholengemeenschap van Stichting Carmelcollege.

Als derde spreker trad Fernando Milán Romeral op (prior generaal van de Orde der Karmelieten). Hij vertelde op wat voor verrassende wijze hij Titus heeft ontmoet tijdens zijn vele reisbezoeken all over the world. Zo wordt Titus door menig esperantist nog altijd als patroonheilige beschouwd, is in Latijns-Amerika menige volksbibliotheek naar hem vernoemd, weet hij nog altijd kunstenaars te inspireren en heeft hij aanzienlijk bijgedragen tot de bekendheid van Teresa van Avila in ons taalgebied.

Monument Titus Brandsma Ereburger van Oss

Monument Titus Brandsma Ereburger van Oss (Foto: Ron Rutten).

Dat alles gezegd zijnde ging de burgemeester over tot de plechtige ereburgerverklaring, bezegeld met een forse oorkonde die zij vervolgens overhandigde aan de prior provinciaal van de karmelieten in Nederland, Jan Brouns. De oorkonde krijgt een plaats in de Titus Brandsmazaal van het gemeentehuis. Tot slot werd nog een kleine zuil onthuld, bestand tegen de elementen en de schalksheid van net afgestudeerde scholieren. Op de zuil een gedenkplaat met de vermelding dat Titus de grondlegger is van het middelbaar onderwijs in Oss.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *