Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

Breien ‘als geestelijke oefening’ op donderdagen

Op donderdag 2 maart om 10.00 uur is in onze parochie een breigroep begonnen. We gaan breien voor een goed doel. Het is fijn om samen te breien en met elkaar van gedachten te wisselen. Iedereen die breien of haken wil is welkom.

Tot mijn verrassing las ik een artikel dat ‘haken en breien’ en de veertigdaagse vastentijd met elkaar verbindt.

De veertigdagentijd is immers een tijd om te zien of alles nog steekhoudt.

Handwerken is een typisch vrouwelijke bezigheid. Breien en naaien, spinnen en weven, borduren en haken. Meisjes leerden het vroeger op school. En in de nieuwe trend van overal opduikende handwerkclubjes zie je ook weer vooral jonge vrouwen. Bij het woord ‘vasten’ moes Kolet Janssen spontaan aan brei – en haaknaalden moet denken.

Want ‘de vaste’ is een van de basissteken van het haken. Je begint elk haakwerk met het maken van een lus en daarin haak je een reeks lossen.

De basis blijft de vaste. Je hebt hem nodig om de boel aan elkaar te sluiten, om het vlak te vullen, om houvast te creëren.

Haken, zegt Kolet, leert mij veel over het leven. Je volgt een patroon, maar af en toe neem je de vrijheid om daarvan af te wijken. Je keert op gezette tijden je handwerk om, om in de andere richting te denken en te doen.

Je ziet je werk gestadig groeien, steek voor steek. Soms maak je een fout die je pas een paar rijen later ontdekt en dan moet je een stuk van je werk uithalen. Je herstelt de fout en haakt dan pas verder. Als je dat niet doet, blijf je die fout altijd zien: een rare bobbel of een gaatje waar er geen hoefde te zijn.

Soms is dat niet erg, want het maakt je werk persoonlijker. Je maakt je werk zo kleurig als je zelf wilt: rustig in pastel of in twintig spetterende kleurtjes door elkaar.

Het mooie van een haakwerk is dat alle steken samen een geheel vormen. Eén steek kan op zichzelf niet overleven, maar een steek die deel uitmaakt van een

heel haakwerk, haakt in zijn buursteken links en rechts, boven en onder. Zo wordt een haakwerk sterk.

In de vastentijd buig ik me over het haakwerk van mijn leven: waar en met wie ben ik verbonden?

Waar laat ik een paar steken vallen? Waar moet ik een extra rondje haken? Welke kleuren wil ik gebruiken? Wordt mijn werkje zoals ik het hoopte of moet ik zwaar gaan bijsturen? Volg ik genoeg het patroon waarin ik mijn wortels vind en ben ik voor de buitenwereld herkenbaar als volgeling van dat patroon? Ben ik thuis in de richtlijnen en de inspiratie van het patroon of moet ik daar toch wat meer aandacht aan besteden? Ideale vragen voor de vastentijd. Misschien kan ik ondertussen nog een paar pannenlappen haken of een tasje. Leve de vasten! (Uit een column van Kerknet.be door Kolet Janssen)

Pasen is licht doorgeven aan elkaar

In de coronatijd hebben we de band oudere mensen in de parochie willen beleven door hen een palmtakje , een paaskaarsje en een bloembol aan te bieden. Dit gebaar van meeleven werd zeer gewaardeerd. Daarom willen we dit jaar hiermee doorgaan. Daar hebben wij u bij nodig. U kunt ons op een eenvoudige manier helpen om thuis zittende ouderen in het licht van Pasen te laten delen.

1) Kijk in uw straat of buurt naar mensen die graag het Paaslicht willen ontvangen.

2) Schrijf hun namen en adressen op op een briefje dat u voor 26 maart in levert op de pastorie tussen 9.00 en 12.00 uur of via de brievenbus,

3) Kom in de week van Palmpasen 2 april uw briefje weer ophalen. U krijgt dan de zakjes met takje, kaars, bol en paaswens mee.

4) Breng voor Pasen dit zakje bij uw buur en/of bekende en wens hun een zalig Paasfeest toe.

N.B: Mocht u iemand weten voor wie zo’n attentie goed is, maar die geen parochiaan is, dan mag die best mee op geven. Het licht van Pasen is voor iedereen.

Aswoensdag

Met Aswoensdag begint de voorbereiding op het komende Paasfeest op 9  april dit jaar.  De voorbereiding telt veertig dagen zoals ook Jezus veertig dagen gevast in de woestijn. Dat verhaal van Jezus in de woestijn horen we de eerste zondag van de vasten.  Op zondagen komen we samen rond de Verrezen heer in de Eucharistie.

Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde paus Gregorius de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen veertig werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote ving de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: Aswoensdag.

Op Aswoensdag ontvangen de gelovigen een kruisje op het voorhoofd met as. Deze as is afkomstig van verbrande palmtakjes van vorig jaar.

Terwijl de pastor het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: ‘Bedenk wel, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Deze tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt hij een andere formule: ‘Bekeert u en gelooft in het Evangelie’. Deze formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.

Het vasten in de veertigdagentijd mag u zelf in vullen hoe u dat doet. De bisschoppen hebben in 1989 bepaald dat alleen op Aswoensdag en op Goede Vrijdag het vasten betekent dat u sober bent in eten en drinken.  Wel gezond eten maar niet luxe zoals met vlees. Liever water dan een alcoholische drank.

Moderne vormen van vasten zijn:

  • Door sober leven een bedrag uit te sparen voor het vastenproject.
  • Meer tijd besteden aan verdieping van je leven d.m.v geestelijke lectuur.
  • De naaste willen zijn voor mensen in nood: ziekte, ongeluk, droefenis.
  • Door bezinning op je manier van leven proberen bewuster en met meer aandacht te leven.
  • Overwegen van Bijbelteksten en vaker en bewuster je gebedsleven verzorgen.

De aardbevingen in Syrië en Turkije

Op 6 februari maakten twee zware aardschokken een heel gebied in Syrië/ Turkije kapot. Duizenden doden, verwoeste steden en dorpen, verweesde kinderen, hulpeloze ouderen.  Het gebeurde  vroeg in de morgen in bitterkoud weer. De ramp is nog niet in zijn geheel te overzien, maar behoort nu al tot de grootste rampen van deze eeuw.  Wat wij kunnen doen is bidden om steun, en bijdragen aan een nationale hulpactie die zeker komen zal. In Oss leven veel mensen van Turkse komaf.  Het kan behulpzaam zijn als wij voorzichtig het gesprek met hen aan gaan. Misschien hebben ze familie daar of komen ze er  

Namens de parochie stuurt het bestuur deze brief naar de Turkse moskeeën in Oss.                                                                               


                                                                                                   Oss, 8 februari 2023

Aan de besturen en de leden van de Turkse gemeenschap in Oss

van de ISN Oss Ulu Moskee Watertorenstraat 1A ,

van de Stichting Milli Gorus Mescidi Cuma Moskee Oss Industriepark Oost 5 ,

van de Ümmet Moskee Oss  Coornhertstraat 9  

Het bestuur en de leden van de  Rooms-katholieke Titus Brandsmagemeenschap zijn diep getroffen door het leed dat de twee grote aardbevingen Turkije en Syrië hebben veroorzaakt.  Er zijn veel doden gevallen die we nu moeten betreuren. Ook voor de overlevenden zijn deze aardbevingen een vreselijke ramp. Heel hun leven is voorgoed getekend. Hun toekomst is onzeker.

Onze parochie drukt haar meeleven uit met de Turkse medebewoners van wie familieleden overleden zijn in het rampgebied.  Voor hen die nog in leven zijn bidden wij om hulp en steun.  Vooral bidden we om moed en veerkracht om hun toekomst op te bouwen.  We wensen uw gemeenschappen sterkte toe. 

Het bestuur van de parochie vraagt haar leden om de Nationale Giro actie 555 gul en ruimhartig te steunen.  Als de Turkse gemeenschap in Oss een hulpactie door inzameling van goederen organiseert dan wil het bestuur de parochie vragen hieraan medewerking te verlenen.

Namens de parochie Titus Brandsma

T. Buitendijk,

Pastoor

Henk Peters, Vicevoorzitter van het parochiebestuur.

Actie kerkbalans 2023 van start gegaan

Enkele radioluisteraars hebben me gevraagd waarom onze parochie nog niets heeft laten horen over de Actie Kerkbalans. Iedere keer horen ze; “Geef voor de kerk van morgen”.  

In een vorig nummer (nr.4) vertelde ik over administratieve problemen vanwege de omschakeling naar een ander systeem ledenadministratie. 

Vanaf nu kunt de Kerkbalansactie brief in uw brievenbus verwachten. Vrijwilligers – medeparochianen – zullen deze brief bezorgen. Het is ons helaas onmogelijk gebleken een ‘terughaalactie’ te organiseren. Dat betekent dat de penningmeester moet afwachten op uw reactie. Het zou inderdaad fijn zijn als u op korte termijn reageert door uw bijdrage over te maken of door een zogenaamd ‘vijfjaarcontract’ af te spreken.

De kerkbalansactie is bedoeld om heel het parochiegebeuren een hechte financiële basis te geven zodat de ‘kerk van morgen’ ook nog een levendige gemeenschap kan zijn.  Bij het parochiegebeuren kunt u denken aan:

het kerkgebouw, de pastores, de kosten voor liturgie, diaconie, catechese en pastoraat.  Maar nu ook heel bijzonder aan energiekosten.   Net als u thuis zijn we in kerk en pastorie zuinig met de verwarming.  Met uw jas aan is het in de kerk altijd goed te doen. Vooral als er na de viering een kopje koffie is!

In de voorgaande jaren zijn we met uw bijdragen min of meer rond kunnen komen. Uitgaven zijn toch iets hoger dan de inkomsten. Dan moet je je spaargeld aanspreken. Dat probleem kent u wellicht thuis ook  nu de inflatie 12% is en daardoor de boodschappen steeds duurder zijn.

Problemen zijn er om samen op te lossen: thuis en in de kerk – óók uw huis!

Scan deze QR code om rechtstreeks Uw bijdrage te doneren aan onze parochie.

Scan de QR code voor een gift

100 JAAR KARMEL PASTORAAT

In het historisch overzicht dat gemaakt wordt ter
gelegenheid van 100 jaar Karmel pastoraat in Oss dit
jaar komen veel wetenswaardigheden te staan.
Ook is de feestcommissie druk in de weer met de
fototentoonstelling. Het belooft een bijzonder jaar te
worden met op:
15 april een symposium,
07 mei een speciale Da’s Passie,
04 juni een feestelijke viering.