Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

De viering van zondag 14 mei zal om 10.30 uur zijn

Op deze zondag zullen  we 21 kinderen verwelkomen aan de Tafel van de Heer. Zij hebben zich op deze Eerste Communie goed voorbereid o.l.v. een enthousiaste werkgroep. Wij hopen er mèt en vóór de kinderen een feestelijke dag van te maken.  U bent van harte welkom om de kinderen in ons midden  te begroeten.

Intentie Paus april: voor een cultuur van vrede en geweldloosheid

Paus Franciscus beveelt als gebedsintentie voor de maand april aan:

Moge ons gebed in de maand april zijn “dat vrede en geweldloosheid steeds meer de overhand krijgen door afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.”

Luister naar de toelichting van de paus via https://www.kerknet.be/gebedsnetwerk-van-de-paus/inspiratie/gebedsintentie-van-de-paus-voor-april-1

Het is een dringende oproep om alle oorlog en alle geweld te eindigen.

Paasattentie voor mensen thuis

Tweehonderd mensen hebben van u een paasattentie ontvangen. Deze zijn rondgebracht door u als vrijwillige medewerker, drieëndertig in getal. Het is een goede manier om de onderlinge band in de parochie te versterken.

Onze parochie telde per 1 maart 6911 leden; van wie er 4216 alleen zijn; er zijn 290 gezinnen. Van die 4216 leden zijn de meesten ouder dan zestig jaar.

Onze parochie VAN ouderen wil ook een parochie zijn VOOR ouderen.

Dat VOOR ELKAAR kunnen we samen waar maken. Pasen is het feest van nieuwe levenskracht. We houden elkaar vitaal!

Ramadangroet aan de Moslimgemeenschap in nederland

Beste broeders en zusters,
Alles wat we zijn en alles wat we hebben zijn geschenken van God. Tijdens de vastentijd zijn we ons daar extra van bewust. De vastentijd helpt ons om te zien dat ieder mens door God zelf is gewild. We worden opgeroepen door God om met elkaar te delen. En om ons te verzetten tegen alles waardoor mensen worden verlaagd in hun waardigheid. Laten we elkaar helpen bij het delen van onze geschenken. Zo kunnen we laten zien dat godsdienst een heilzame uitwerking heeft voor alle mensen. Het is onze hoop, dat we elkaars vreugde en verdriet blijven delen. Immers, gedeelde pijn wordt gehalveerd en gedeelde vreugde wordt verdubbeld. Wij wensen u een gezegende Ramadan en een vreugdevolle viering van ‘Id al-Fitr toe.

Namens de Raad van Kerken in Nederland

Drs. G. van Dartel Voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Viering van de Goede Week

De Goede Week is de belangrijkste week van het kerkelijk jaar.  De viering van Witte Donderdag tot en met de Paaswake is één viering. Aan het einde van de Paaswake wordt de zegen weer gegeven. Het zou fijn zijn als de vieringen net  zoals vorig jaar goed bezocht worden. We zijn een vierende en een biddende gemeenschap.  Graag wens ik u  een mooi Goede Week toe.

Palmzondag 10.00 uur

Jezus wordt door een juichende menigte als koning in Jerusalem binnengehaald.  Zachtmoedig is hij en zonder geweld. De menigte begrijpt hem niet en keert zich tegen hem. Over enkele dagen bespotten zij hem als koning der Joden en vragen zij aan Pilatus om zijn dood.  Wij beginnen de Goede Week met het binnenhalen van een versierd kruis door kinderen die  palmpaasstokken dragen. Daarna beluisteren wij het lijdensverhaal volgens Matteüs. U wordt uitgenodigd om met elkaar op weg naar Pasen te gaan.

Maandag 19.00 uur

De Woord -en Gebedsgroep heeft een meditatieve viering samengesteld waarin we in onszelf keren. Met een open en ontvankelijkheid hart willen wij Pasen tegemoet gaan.

Woensdag 19.00 uur: Chrisma Mis in de St. Janskathedraal.

Op de vooravond van Witte Donderdag is er een feestelijke viering waarin onze bisschop Gerard de Korte de H.Oliën wijdt: de olie voor de doopleerlingen; de olie voor de ziekenzalving; de chrisma-olie voor de dopelingen, vormelingen en priesterwijdingen. Het is een indrukwekkende viering waarin de priesters van het bisdom en de  reguliere geestelijkheid samen met de bisschop de eucharistie vieren. Alle gelovigen van het bisdom, speciaal de kandidaten voor vormsel en volwassendoopsel, zijn van harte welkom.

Aan deze viering is een diaconaal project verbonden. Dit jaar is dat voor Oekraïne. Het gaat om iets heel gewoons .  Als u voor woensdagmiddag 12. 00 uur  iets kan mee nemen van de volgende artikelen dan kan ik die namens de Titus Brandsmaparochie in Oss aanbieden. 

Zeep, tandpasta, tandenborstels, doucheschuim, shampoo, was- en schoonmaakmiddelen. Juist deze gewone dingen zijn daar niet meer te krijgen.

Daarom: geef wat uw hart u ingeeft.  Voor woensdag 12.00 uur.

Witte Donderdag om 19.00 uur

In een feestelijke Eucharistieviering gedenken wij dat Jezus met zijn leerlingen de joodse paasmaaltijd vierde. Het zal zijn laatste avondmaal zijn. Met het oog op zijn naderende dood schenkt hij zijn blijvende aanwezigheid in gebroken brood en in de beker van de wijn van het Verbond. Hij laat ons de opdracht na hem te blijven gedenken. Na deze maaltijd gaat Jezus de nacht in van de komende dood.  U wordt uitgenodigd om samen Jezus nabij te zijn op de laatste dag van zijn leven.

Goede Vrijdag 15.00 uur  Bloemenhulde

Een sobere viering rond het lijdensverhaal van Johannes. Wij eren Jezus die voor ons gekruisigd is en bidden met hem voor de noden van kerk en wereld, om het einde van het vele leed dat mensen elkaar aan doen of dat ons zomaar treft.  Uit eerbied en liefde voor de Gekruisigde Jezus leggen wij bloemen neer bij het kruis. U wordt uitgenodigd stil te staan bij Jezus die het lijden van de wereld op zich heeft genomen.

Goede Vrijdag 19.00 uur  

In deze meditatieve viering van de werkgroep Woord – en Gebedsviering worden wij tot verstilling gebracht.  Het lijden van Jezus en het lijden van deze wereld brengen ons in een Donkere Nacht. Wij willen deze donkere nacht verlichten door op het kruis lichtjes te plaatsen die voor ons de hoop op en het geloof Pasen beduiden. Ook kunt u in deze viering bloemen plaatsen bij het kruis. U wordt uitgenodigd als biddende gemeenschap rond het kruis samen te komen voor gebed en bezinning.

Paaswake 21.00 uur Na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie.

Deze viering is de belangrijkste viering van heel het liturgisch jaar. De kern van ons geloof komt aan het licht. Dood is niet dood. Dood is de poort naar nieuw leven. Jezus de gestorven Heer staat als de verrezen Heer op uit het graf. In het donker wordt de Paaskaars ontstoken. Nieuw licht gaat over ons op.

We lezen het verhaal van de Schepping en de Bevrijding uit slavernij; we lezen over sterven en opstaan met Jezus; we horen het Paasverhaal: de dood heeft geen macht over de Levende. In deze nacht belijden we ons geloof en vernieuwen wij de belofte als christen te willen leven. Voor het eerst zullen dit jaar ook de kandidaat-vormelingen deelnemen aan deze viering: dat het Paaslicht, in deze viering ontstoken, voor hen mag worden tot een pinkstervuur.

U wordt uitgenodigd elkaar rond de Verrezen Heer te ontmoeten en elkaar een Zalig Paasfeest toe te wensen.

Paaszondag om 10.00 uur Na de viering ontmoeten we elkaar bij de koffie.

Met de verrezen Heer is ons midden wordt heel de schepping nieuw. De steppen zal bloeien, waterbronnen ontspringen in rotsen, een  dode staat op om ons tot leven te wenken. Wat wij nooit hadden kunnen bedenken, wordt ongedacht nieuw. De glorie van de Verrezen Heer straalt lichten over ons.   U wordt uitgenodigd dit feest van nieuw leven mee te vieren en om elkaar als Paasmensen te groeten.  

Inleveren strookjes voor de Paasattentie tot 26 maart

We zijn als parochie een actieve gemeenschap. We gaan hartelijk met elkaar om. We letten ook op elkaar bij ziekte en verdriet. Al gauw komt iemand op het idee: Een kaartje? Echt waar, die kaarten met handtekeningen van mensen die die ochtend samen koffiedronken, worden gewaardeerd!

In deze veertigdagentijd willen we dat OMZIEN NAAR ELKAAR verruimen. We willen verder kijken dan de binnenkerkelijke kring van mensen die we kennen en vaker ontmoeten. We willen ook buiten onze kring kijken. Naar de buurt, naar de straat, naar mensen in onze kringen van wie weten dat ze het soms niet makkelijk hebben.

Vanuit onze gemeenschap willen we deze mensen een paasattentie aanbieden: een palmtakje, een paaskaarsje, een paaswens, een bloembol als symbool van nieuw leven. In de kerk liggen briefjes klaar om in te vullen. Het is de bedoeling dat u uw briefje in de week vóór 26 maart inlevert. Dan krijgt in de week van 2 april uw briefje terug met uw adressen en aantal paasattenties om uit te delen.

OMZIEN NAAR ELKAAR VRAAGT OM EEN KLEIN GEBAAR.

De mensen aan wie u een attentie wilt brengen hoeven niet per se parochiaan te zijn. Het gaat erom dat u iemand een plezier doet. Iemand zei: “Ik ken geen eenzamen bij mij in de buurt”. Deze mensen hoeven niet per se erg eenzaam te zijn. Het gaat om een hartelijk contact om samen de Paasvreugde te vieren.

OMZIEN NAAR ELKAAR MAKEN WE SAMEN WAAR