Het bestuur van de Titus Brandsmaparochie Oss mag een nieuwe secretaris verwelkomen: Geert van Dartel, Ossenaar van geboorte, 62 jaar jong. Geert heeft theologie en economie gestudeerd in Nijmegen en in Zagreb. Hij is directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Per 1 september 2018 is zijn benoeming ingegaan. Wij wensen hem een goede tijd toe.

Twee bestuursleden gezocht voor diaconie en vorming

Met zijn komst is het bestuur nog niet op volle sterkte. Wij missen nog een bestuurslid voor het werkveld caritas/diaconie en een bestuurslid voor vorming en catechese. Het betekent niet dat er op het vlak van diaconie en catechese niets gebeurt. Het zou fijn zijn als iemand leiding geeft, overzicht heeft en toezicht houdt. Er gebeuren immers ook dingen niet.

Het besturen van een parochie is belangrijke taak van de parochianen zelf. Door hun professionele taken in allerlei sectoren van het maatschappelijk leven kunnen lekengelovigen hun talenten inzetten in het leven van de parochiegemeenschap. Daarin speelt een gelovige overtuiging  natuurlijk een rol. Een parochie heeft bedrijfsmatige aspecten zoals gebouwen en financiën.

Leek ≠ ondeskundig

Maar er is meer: pastoraat, liturgie, vorming en catechese hebben ook organisatorische kanten. De daarin aanwezige werkgroepen hebben inspiratie en  leiding nodig. Juist hier zijn de lekengelovigen als bestuurders  noodzakelijk aanwezig. Leek betekent niet ‘ondeskundig’ zoals: “ik ben een leek in het omgaan met computers”. Leek betekent: deel uit maken van het volk van God, levende steen zijn in  het bouwwerk, je geloof ten bate van kerk en samenleving beleven.

Je zou ook kunnen zeggen: gelovigen worden geroepen hun deskundigheid op vele terreinen ook in de parochie in te zetten. Lid zijn van een parochiebestuur is ook een ‘ambt’ vervullen in de kerk. Je wordt door de bisschop benoemd. Het is ook een roeping. Als je door mensen uitgenodigd wordt deel te nemen aan het bestuur, dan kun je dit ervaren als een roeping van Godswege. Velen zijn geroepen, helaas zijn er weinig geroepenen die antwoorden.

Pastor Tom Buitendijk


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *