Het kerstverhaal is het meest vertelde verhaal uit de Bijbel. Volgens velen het mooist en het meest ontroerende. We kunnen meevoelen met de arme ouders, Maria en Jozef. We voelen de kilte van de stal en de warmte van de os en de ezel. Soms worden we boos op de herbergier, omdat hij geen pardon kent voor het kind dat komen gaat. Zouden wij anders gedaan hebben?

(verschenen in het parochieblad jaargang 23, nummer 7)

Toch wordt het kerstverhaal door Lucas niet verteld om goede gevoelens op te roepen. Het verhaal is ‘evangelie’, een goede boodschap. En deze luidt: Heden is u een redder geboren: Christus de Heer.  Die boodschap is er niet alleen voor de herders van toen, maar ook voor alle mensen van goede wil vandaag. Dat ‘heden’ uit de mond van de engelwil ook vandaag gehoord worden. Maar luisteren wij dan wel? En zijn wij van goede wil? Willen we horen dat er voor ons een redder is?

Als er één woord is dat ons wordt opgedrongen, dan is dat het woord: zelfredzaamheid. Zorg ervoor dat je niemand nodig hebt! Vertrouw erop dat je het alleen af kunt! Wees onafhankelijk en zelfstandig. Het is inderdaad mooi als mensen zelfredzaam kunnen zijn. Maar kun je dat van iedereen vragen of mag je het aan iedereen opleggen? In feite blijken mensen kwetsbaar te zijn:ziekte, armoede, vereenzaming, geestelijke en lichamelijke beperkingen,verlangen naar een mens die om je geeft. Een samenleving waarin zelfredzaamheid een norm wordt, zegt eigenlijk: met jou / jullie willen wij niet leven. Pas als de nood het hoogst is, kun je hulp krijgen. Zoek het voor de rest maar uit.

Als er één woord is dat ons wordt opgedrongen, dan is dat het woord: zelfredzaamheid. Zorg ervoor dat je niemand nodig hebt! Vertrouw erop dat je het alleen af kunt! Wees onafhankelijk en zelfstandig. Het is inderdaad mooi als mensen zelfredzaam kunnen zijn. Maar kun je dat van iedereen vragen of mag je het aan iedereen opleggen? In feite blijken mensen kwetsbaar te zijn:ziekte, armoede, vereenzaming, geestelijke en lichamelijke beperkingen,verlangen naar een mens die om je geeft. Een samenleving waarin zelfredzaamheid een norm wordt, zegt eigenlijk: met jou / jullie willen wij niet leven. Pas als de nood het hoogst is, kun je hulp krijgen. Zoek het voor de rest maar uit.

Her en der hoor je in de samenleving het woord ‘verbinden’ opduiken. Het verschijnen van dit woord duidt erop dat het in onze samenleving aan samenhang, verbondenheid, solidariteit, aan met elkaar mee leven ontbreekt.Er wordt meer en meer om verbinding gevraagd in plaats van om zelfredzaamheid.Mensen willen ‘gered’ worden.

In het kerstverhaal wordt ons ‘vanuit den hoge‘ redding aangezegd. In een kind dat namen draagt als: Emmanuel – God met ons; Jezus – God redt en bevrijdt; Christus – met Gods Geest gezalfd.
Dat kind wil van Godswege onze Redder en onze Verbinder zijn. Ook vandaag. Dit kind steekt als eerste zijn handen uit naar de verschoppelingen van de maatschappij: de herders. Vervolgens ontvangt het kind vreemde wijzen uit het Oosten:zoekende mensen. Als twaalfjarige jongen stelt Hij ontregelende vragen aan de Schriftgeleerden in de tempel. Als rondtrekkende rabbi verzamelt Hij mensen om zich heen die aan de onderkant van de samenleving staan: publieke zondaars die om vergeving vragen; zieken die door ontmoeting met Hem genezing vinden. Zijn reddend optreden verbindt mensen met elkaar. Er groeit een samenleving waarin de minsten geteld worden, de onaanzienlijkste aandacht krijgen, de geringsten geëerbiedigd worden. Koninkrijk van God heet die nieuwe maatschappij. Van dat Koninkrijk is Hij de Heer door de dienaar van allen te zijn. Zijn tegenstanders brengen Hem aan het kruis en roepen: “Red u zelf”. In plaats daarvan belooft Jezus de misdadiger naast Hem het paradijs.

Het zou goed zijn voor ons land als het kerstverhaal gehoord wordt als oproep tot verbinding. Dan kunnen we niet meer de baas spelen over eigen en andermans leven. Dan is Christus onze Heer. In Zijn naam kunnen we reddend en verbindend aanwezig zijn voor elkaar. Dan schenken wij elkaar een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Pastor Tom Buitendijk


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *