In de Adventtijd horen we verhalen over de komende verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel van Gods Inwoning. De mensen zullen angstig worden voor wat er met de wereld gebeuren gaat, want de hemelse machten zullen wankelen. Het lijkt hierbij te gaan om iets wat zich in de buitenwereld af zal spelen. Er zullen immers tekenen zijn aan zon, maan en sterren. Het lijkt wel te gaan over het einde van de wereld: er zullen aardbevingen zijn, oorlogen, tsunami’s zullen het land overstromen, mensen zullen omkomen in grote getale. Maar deze verhalen gaan niet over het einde der wereld of het einde der tijden. Nee, zij gaan over de komst van God in ons mensen, zij gaan over de geboorte van de Mensenzoon in God. En deze komst is onontkoombaar, zoals ook na iedere winter de vijgenboom weer zal gaan uitbotten, als een zeker teken van de naderende zomer.

Die wederzijdse komst nu van God in de mens en van de mens in God, die geschiedt in het hart van ieder van ons. Daarom waarschuwt Jezus zijn leerlingen en ons ook: ‘Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven.’ Ons hart, de geboorteplaats van God in de mens en van de mens in God, kan zo bezet zijn met vreugde of bezorgdheid, dat God en mens daar samen geen plek meer vinden om zich met elkaar te verenigen. De roes van de vreugde om iets geschapens of de dagelijkse zorgen om de geschapen wereld kunnen ons hart ‘afstompen’, d.w.z. ons versuft maken, onontvankelijk maken, voor die voortdurende komst van God in zijn geschapen wereld. Wij struikelen over God maar hebben het niet in de gaten! Nu en altijd al! In Hem immers leven wij, bewegen wij en zijn wij. De wijze raad van Jezus is daarom ook: wees waakzaam, om ontvankelijk te zijn voor Hem die komt in en doorheen alles wat Hij je geeft, die Zichzelf geeft en aan ons toevertrouwt in en doorheen alles wat vreugde of zorgen baart. Weet je in élke situatie van je leven met z’n Tweeën. ‘Ik ben mét jou’, is immers zijn Naam, en zijn trouw is eeuwig en onvoorwaardelijk.


Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *