(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 2)

Melkkrukjes ken ik alleen maar van heel vroeger. Er was een mopje. Een boer zit op een melkrukje een koe te melken. Een voorbijgaande fietser roept: “Boer, hoe laat is het?” De boer kijkt onder de uiers van de koe en zegt: “Half vijf.” “Kunt u dat aan de uiers zien?“, vraagt de fietser. Lachend roept de boer terug “als ik de uier opzij doe, zie ik de kerktoren.”

Een melkkrukje heeft drie poten. Als die alle drie even lang zijn en op de grond staan is er evenwicht.

Dit melkkrukje is een beeld van een voor mij onbekend begrip: Triple Helix.

Op 15 februari was er in kathedraal de zogenaamde Sint Janslezing. Overheidsdienaren en kerkdienaren ontmoeten elkaar voor een gesprek over de samenleving. De lezing werd verzorgd door Stijn Steenbakkers, CDA-wethouder in Eindhoven, met een co-referaat van bisschop Gerard de Korte.

De wethouder verklaarde het woord ‘economie’ vanuit het Griekse woord: oikos / huis. Economie is in eigenlijke zin huishoudkunde voor het leefbaar en bewoonbaar maken van ons gezamenlijk huis: de samenleving. Voldoet de economie aan haar oorspronkelijke definitie?

We constateren dat veel mensen niet mee kunnen met de samenleving, dat er een groeiend onbehagen is, dat de maatschappij te complex is voor veel mensen, en vooral: dat door robotisering en digitalisering het menselijke aspect ontbreekt. Het huishoudelijke leven van de samenleving staat te ver van de mensen af. Velen redden zich wel en zeggen: “Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het niet goed”.

De bisschop voegde in zijn lezing er aan toe:

de tweedeling in de maatschappij van winnaars en ‘losers’ wordt groter. De financiële positie van 30% van de bevolking laat te wensen over. Het werkt populisme en extremisme in de hand. Dat maakt de zaak (het ‘huis’ van onze samenleving) er niet veiliger op.

De wethouder en de bisschop zien beiden wel iets in het triple helixmodel waar ik nog nooit van gehoord had. Het gaat hierbij om de samenwerking van drie partijen: overheid, onderwijs, ondernemers. De overheid stelt regels vast, het onderwijs schenkt de nodige kennis, de ondernemers bevorderen welvaart. Te veel regelgeving beperken onderwijs en welvaart.

Te veel onderwijs komt los te staan van wat we in de praktijk moeten kunnen. Te veel onderneming bespoedigt de welvaart van de klein groep ondernemers.

Waar staat de kerk nu in deze triple helix samenwerking? De kerk heeft als taak van uit het evangelie de humaniteit te waarborgen. Dat doet de kerk door haar verkondiging in de zondagse vieringen. Door bezinning en studie op samenlevingsvraagstukken. Door haar profetisch spreken over gerechtigheid en over Gods voorkeur voor de arme en kleine mensen. Door haar gezagvol spreken in encyclieken zoals Laudato si. Door in de parochie contacten te zoeken met de samenleving en door zelf haar diaconale activiteiten gestalte te geven.

In de kerk heb je ook een soort triple helix: liturgie, diaconie en catechese. Zijn in onze parochie de drie poten even lang?

Pastor Tom Buitendijk.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *