Titus Brandsma Tijdingen

11 -25 augustus 2019

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

18 augustus 201`9: 20e zondag door het jaar ( Lucas 12,49 – 53)

Heel vaak hoor je iemand zeggen: “Bij ons thuis mocht er op verjaardagen overal over gepraat worden. Behalve over politiek en geloof.” De achtergrond van dit gezegde is natuurlijk de ervaring dat er wèl over gesproken werd en dat verschil van mening, discussie, debat, ruzie en onmin nooit ver weg lagen. Zeker wanneer de standpunten nogal tegengesteld zijn, kan het er vurig aan toe gaan. Maar politiek en geloof zijn juist twee levensterreinen die héél het leven raken. Je kunt bijna niets zeggen zónder dat geloof en politiek ter sprake komen. Op alle verjaardagen wordt erover gesproken! Als het gesprek te verhit wordt, komt moeder of oma wel een koud biertje aanbieden om af te koelen.

Jezus zelf is slachtoffer geworden van religieus en politiek geladen meningsverschillen. Zijn boodschap over het Rijk Gods en zijn open houding naar minderheidsgroepen – zieken, zondaars, vrouwen – toe vond geen genade bij de overheden die de dienst uitmaakten. Jezus wist dat Hij gevaar liep. Toch kon Hij niet anders. “Vuur ben ik op aarde komen brengen”, zegt hij . Het vuur van het gesprek, het vernietigende vuur waarmee zijn tegenstanders Hem naar het leven stonden, het louterende vuur waarin helder werd wat Gods wil is en wat menselijke opvattingen zijn. Het is een dodelijke vuurdoop die Hij moet ondergaan.

In zijn angst ervoor hoopt Hij dat het spoedig volbracht zal zijn.

Jezus beseft dat na zijn dood en verrijzenis zijn gemeenschap waaruit de kerk gegroeid is de meningsverschillen niet op houden. Ook al belooft Hij de vrede en is Hij de vorst van de vrede, de verdeeldheid onder mensen houdt niet op en zal niet ophouden. Tot in gezinnen toe zullen mensen tegenover elkaar staan. Gelukkig zullen er altijd moeders zijn die tot kalmte manen, tot zachtmoedigheid aansporen, tot bescheidenheid oproepen en misschien ook afkoelingsbiertjes brengen

25 augustus 2019: 2e zondag door het jaar ( Lucas 13,22-30)

Lucas herinnert ons eraan dat Jezus op weg is naar Jeruzalem om daar – in het centrum van het religieuze gezag – zijn boodschap van het Rijk Gods te laten zien. Onderweg onderricht Jezus zijn leer al aan de mensen in de dorpen en de steden waarheen Hij met zijn volgelingen doorheen trekt. Een van de toehoorders vraagt: zijn het er weinig die gered worden? Tegenwoordig hoor je geen vraag maar een bevestiging: “iedereen die een beetje goed leeft, komt toch in de hemel!”

Jezus geeft op beide opmerkingen geen antwoord. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien dat niet iedereen zomaar gered wordt.

 “Span je in tot het uiterste”, zegt Hij. De deur naar de hemel is een smalle deur. Velen zullen proberen binnen te komen maar zullen er niet in slagen. Een beetje goed leven is geen inspanning tot het uiterste. Iedere dag word je gevraagd een goed mens te zijn. Even goed als de hemelse Vader die zonneschijn en regen geeft aan goede en slechte mensen. Je moet onverdeeld goed zijn. Niet selectief. Het is natuurlijker meer van de vrienden te houden dan van je vijanden. Maar alleen door de liefde kun je je vijand tot vriend maken. Daar moet je je best voor doen. Het geloof / vertrouwen in Jezus vraagt om liefde voor de vijand.

Het tweede voorbeeld is God als huisvader die midden in de nacht de deur niet open doet voor laatkomers. Waarom ze te laat komen weten we niet. Wel roept de Vader van binnen uit: Ga weg jullie, die ongerechtigheid bedrijven. Zijn ze te laat omdat ze met hun eigen zaken bezig waren? Waren ze bezig voor zich zelf in plaats van anderen te geven wat hen toekomt? Voor mensen die onrecht bedrijven is er geen plaats. Ook in onze dagen wordt recht selectief toegepast of worden er wetten en regels opgesteld die verhinderen dat mensen tot hun recht komen. Niet alle kinderen mogen geboren worden! Niet alle mensen hebben gelijke kansen! Niet alle vluchtelingen kunnen opvang krijgen!

Een parlementslid wilde zelfs een wet maken die vluchtelingen redden van verdrinkingsdood strafbaar wilde stellen. Bijbelse gerechtigheid is meer dan Nederlands recht. Het omvat barmhartigheid, mededogen en genade. Wie zich tot het uiterste inspant gerechtigheid te beoefenen zal gered worden. Het is aan u zelf of u een kans op redding/behoud maakt.

De collectes in de kerk.

 

Iedere zondag is er in de kerk een collecte. De collecte is méér dan geldinzameling. Het is een onderdeel van de liturgie. Door de collecte sluit u zich aan bij de gaven van brood en wijn die Lichaam en Bloed van de Heer worden. Door mee te doen aan de collecte bouwt u mede de kerk op die het Lichaam van Christus in de wereld van vandaag is. Zoals Jezus zich zelf geeft, zo geeft u iets van u zelf tot opbouw van de Kerk en van Zijn Aanwezigheid in de wereld. Uw bijdrage worden dan ook dicht bij het altaar gezet (en niet erop). Uw zondagse bijdrage is ook uiting van uw verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. U wilt ook dat de kerk in de Osse samenleving staat. Hoe kan Oss Oss zijn als er geen ( paters) kerk meer is!

Naast de zondagscollecte zijn er soms ook deurcollectes. Die deurcollectes zijn bestemd voor goede doelen van de wereldkerk. Meestal gaat het dan om projecten voor de missie en voor kerkelijke instanties in de Derde Wereld. Soms hoor ik signalen dat er wel veel deurcollectes zijn. “Ze blijven maar bedelen.!”

Jaarlijks geven de bisschoppen van Nederland een lijst op van verplichte en van vrijwillige collectes. Niet alle collectes die op de lijst staan worden in onze parochie gehouden. Het parochiebestuur maakt een keuze en die keuze valt op de missionaire projecten. ( Een collecte voor jongerenwerk of voor de Katholieke Militaire Tehuizen laten we over aan andere parochies. ) In de Advent en in de Veertigdagentijd kiezen we bij voorkeur voor een project waar Osse medeburgers aan werken.  Dan kan er wellicht een band groeien tussen een project en onze parochie. Sahelp en Schools for Youth zijn Osse clubs!

Als u vindt dat “ze maar blijven bedelen “ dan zou u misschien wat meer informatie kunnen in winnen over zo’n project. U geeft makkelijker als u weet waar u voor geeft. Daardoor worden onze ogen geopend voor mensen die met ons deze wereld bewonen. Wij zien dan hun nood en ellende en we zien onze bijdrage aan hun toekomst. Kan één briefje van tien iemand uit de put halen of iemands leven redden? Zoiets weet je pas als je je indenkt dat je op een hete dag met een lege benzinetank bij een tankstation staat en je merkt dat je je portemonnee vergeten bent. Wat zou je dan blij zijn met iedere euro die je geschonken wordt. Lees verder!

25 augustus MISSIEVERKEERSIDDELENACTIE (MIVA)

 

Auto bezorgt meisje weer een toekomst, is een folder van de MIVA.

Zuster Clementine kwam in 2002 in Kameroen aan. Langs de weg die daar snelweg heet zag zijn kinderen staan. Naar het bleek: verweesde kinderen. Een hele generatie van oudere is door aids geveld. Kinderen blijven onverzorgd achter. Kinderen worden meegenomen en als slaafjes op boer3enbedrijven tewerk gesteld; soms verdwijnen ze door mensenhandel; ze lopen kans misbruikt te worden. Zuster Clementiemr neemt hen mee naar het opvangcentrum bij het klooster. Daar lerende kinderen voor zichzelf te zorgen en krijgen ze een beroepsopleiding. Daarnaast bezoekt Clementine arme gezinnen en probeert hen te helpen zichzelf te helpen. Zo’n rondgang door een uitgestrekt gebied met weinig goede wegen vraagt om een goede auto. Auto’s zijn nodig om de meest kwetsbare mensen op te sporen en hen de nodige hulp te bieden. Vervoermiddelen en communicatiemiddelen zijn onmisbaar. Voor ons en voor hen! Er zijn dit jaar nog zes auto’s nodig om het werk van Clementine en haar andere zusters voort te zetten.

Ter inspiratie

Omdat de Heer jou heeft gewild

ben je door Hem geschapen.

Hij had zijn plan al voor je klaar,

zag in de moederschoot jou slapen

opende stil je levensadem daar.

Wanneer het donker in je leven komt

weet je dan in zijn schoot gedragen

Hij kent je en herkent het kruis,

weet ook je levensvragen

waar jij het niet alleen meer kunt

draagt Hij het met je verder.

Geef je maar over

aan het ritme van zijn tred.

 Coby Poelman-Duisterwinkel


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *