Extra 58, 21 november 2020

Zondag 22 november Christus Koning, laatste zondag van het kerkelijke jaar.

 

De volledige naam van dit feest is: Christus, Koning van het heelal. Het feest werd ingesteld door paus Piux XI  in 1925 ter gedachtenis aan het Concilie van Nicea dat 1600 jaar gelden plaats vond. Dat was de theologische achtergrond. Meer nog was het feest ook een protest tegen de machten van de staat en tegen totalitaire systemen zoals het communisme. Christus is Koning! 

Het feest kreeg een triomfalistisch karakter. Het paste in Nederland helemaal in de emancipatiebeweging van het katholieke volksdeel dat onder het juk van de protestantse dominantie vandaan groeide. Katholiek onderwijs, katholieke zieken- en bejaardenzorg, katholieke boeren – en tuindersbond. “Roomschen dat zijn wij met ziel en harte”, zong mijn moeder nog in haar jeugd. Het meest triomfalistische lied werd in de kerk gezongen: “Aan u o Koning der eeuwen”.

Het volkslied van katholiek Nederland.

 Aan U, o Koning der eeuwen,

aan U blijft de zegekroon.

Onsterf’lijk schittert Uw glorie

door alle haat en hoon!

De volkeren verdwijnen,

maar luider klinkt het lied:

De wereldzon blijft schijnen,

haar glanzen sterven niet!

 Hoor! Juub’lend naderen d’eeuwen

met psalmen vol hoger gloed,

in brede koren weerklinken

de Koning huld’ en groet!

Hoe schateren hun zangen,

langs aard’ en luchtgebied:

De Koning aller ere

zij leven, liefd’ en lied!    

 De tekst van het lied werd al gedicht door de priester dichter en politicus Herman Schaepman uit Tubbergen in 1871. Hij dichtte het tot troost voor paus Pius IX die in 1870 de kerkelijke staat verloor en door het Eerste Vaticaans Concilie onfeilbaar werd verklaard. Het leek erop of Pius IX en Christus inwisselbaar waren! Johannes Verhulst zette het op klinkende muziek. Voor organisten en harmonieën was het een compositie om eens lekker uit te halen. Vol op het orgel!

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft het feest een heel anderen betekenis gekregen. Het wordt niet meer gevierd op de laatste zondag van oktober, maar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is meer een bezinningsfeest geworden. Is Jezus voor mij koning geweest in het afgelopen kerkelijke jaar? Heb ik Hem wel gediend als een trouwe en betrouwbare dienaar? Heb ik hem wel herkend in de schamele koningskleren waarin Hij zich hulde toen Hij verscheen in de zieke, de hongerige, de vluchteling en arm gemaakte medemens?

Daarmee is het oorspronkelijke karakter van het feest niet helemaal verdwenen. Ook al roepen we niet meer triomfantelijk “Christus is Koning’, toch kennen we ook vandaag de uitdaging om Jezus méér te gehoorzamen dan de mensen. Ook vandaag zijn er stromingen en gedachtesystemen die ons een mensbeeld voor houden dat niet het christelijke is. Ook worden we weleens uitgedaagd om ‘neen’ te zeggen tegen democratisch genomen besluiten. Ook democratie valt niet samen met het visioen van het Rijk Gods, een nieuwe maatschappij van vrede, liefde en gerechtigheid. Ons geweten gebiedt ons soms Christus hoger te stellen dan onze politici.  

Het is bijv. goed dat er voedselbanken zijn. Als parochie moeten wij die ook steunen door onze wekelijkse gaven mee te nemen. Maar eigenlijs is het toch een schande voor de politiek dat er in het rijke Nederland voedselbanken broodnodig zijn.

Goed doen met DE waardepunten!

De Voedselbank Oss heeft helemaal geen koffie meer voor de cliënten. Zij zoeken Douwe Egberts koffiepunten die zij kunnen omzetten naar pakken DE gemalen koffie. De punten kunnen worden ingeleverd bij de Voedselbank, , Rossinistraat 3, 5344 AK Oss of bij de parochie. Spaar je mee? Alvast hartelijk dank!

Paus Franciscus heeft 12 november Joe Biden gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingszege.

Paus Franciscus heeft donderdag 12 november VS-president elect Joe Biden gebeld om hem te feliciteren met zijn verkiezingszege.  Joe Biden bedankte de paus voor diens gelukwensen en zegen. Hijzelf loofde de paus voor het leiderschap dat hij toont in het bevorderen van vrede, verzoening en de gemeenschappelijke banden van de mensheid over de hele wereld. De president-elect sprak de wens uit om met de paus samen te werken op basis van een gedeeld geloof in de waardigheid en gelijkheid van de hele mensheid bij kwesties als de zorg voor de gemarginaliseerden en de armen, het aanpakken van de crisis van de klimaatverandering, en de opvang en integratie van immigranten en vluchtelingen in onze gemeenschappen.

Joseph R. Biden is pas de tweede verkozen katholiek voor het Amerikaanse presidentschap, na John F. Kennedy in 1960. In zijn campagne tegen president Donald Trump deed voormalig vicepresident Biden vaak een beroep op zijn Ierse katholieke wortels en beloofde hij de ziel van Amerika te herstellen na vier jaar bitterheid. Hij droeg ook regelmatig een rozenkrans die toebehoorde aan zijn overleden zoon Beau Biden.

Paus Franciscus had een behoorlijk gespannen relatie met Donald Trump. Begin 2019 noemde hij Trumps project om een muur te bouwen op de grens tussen de VS en Mexico waanzin. Eerder in 2016 deed de paus veel stof opwaaien toen hij tijdens een bezoek aan Mexico zei dat iemand die denkt over het bouwen van muren in plaats van bruggen niet christelijk is. Trump reageerde toen: Voor een religieuze leider is het schandelijk om iemands geloof in twijfel te trekken. Hij voegde eraan toe dat de paus een president Trump zou wensen als en wanneer Islamitische Staat (IS) het Vaticaan zou aanvallen.

De katholieken vormen 20 % van de kiezers. Ze zijn dus een belangrijke groep  Katholiek Amerika is politiek gezien verdeelder dan ooit bleek bij deze verkiezingen.  Sociaal denkende katholieken stemden op de Democraten.  Vanwege zijn abortusstandpunt en steun aan pro life beweging stemden ook veel katholieken op Donald Trump. In een gepolariseerd land zijn de nuances ver te zoeken.

Het is te hopen dat samenwerking van de paus en de komende president bijdraagt aan de oplossing van grote wereldproblemen zoals armoede, migratie, milieu en klimaat.  Beiden zijn integere wereldleiders met gezag.

Spreuken 31 : De sterke vrouw

 We weten niet voor wie lofzang geschreven is.  Het is een hele oude tekst die in de Bijbel is opgenomen. Het Bijbelboek Spreuken wordt toegeschreven aan de wijze koning Salomo. In feite is het hele boek een verzameling wijsheid teksten uit verschillende eeuwen. Vanaf de zesde eeuw tot aan de tweede eeuw voor Christus toen het Boek Spreuken zijn huidige vorm kreeg. De vrouw voor wie de lofzang geschreven is moet een sterke persoonlijkheid geweest zijn. Een vrouw met grandeur en allure. Een vrouw die echt indruk maakte. Zij is het beeld van een wijze vrouw die praktisch weet te handelen en die zelfstandig haar beslissingen door voert. 

In de liturgie van de uitvaart wordt deze tekst vaak toegepast op vrouwen en moeders. Niet alle onderdelen kloppen, maar veel stukjes zijn ook te actualiseren. Zoals deze sterke vrouw, zo leidde moeder ook ons gezin.

Niet alleen overleden zijn zo te karakteriseren, ook levende vrouwen kunnen indruk wekken door hun persoonlijke optreden, spreken en handelen. Diaken Rob van Uden heeft een prachtige actualisatie geschreven voor een vrouw die zonder meer haar plaats zal krijgen in de geschiedenis.

Een sterke vrouw. Ze lijkt een sterke vrouw.

Zal haar waarden uitgaan boven de glitter & glamour

van haar nieuwe baan?

Veel kiezers vertrouwen op haar.

Ze zien haar als een winst voor het land.

Zij wil loyaal, eerlijk en waakzaam zijn;

klaar om het dienstwerk op haar schouders te nemen.

En ze lijkt het in zich te hebben om iets goeds te brengen

in de jaren die gaan komen.

    Zorgvuldig heeft ze haar witte kleding gekozen

en haar gezicht straalt van blijdschap en zelfvertrouwen.

Zij strekt haar handen uit naar allen die op haar hebben gestemd,

maar ook naar allen die niet op haar hebben gestemd.

Ze opent haar armen omwille van gelijkheid en recht

en spreekt van leven, respect, van een groene toekomst.

Ze roemt de moeders, in alle kleuren van de regenboog,

die de weg naar de toekomst hebben gebaand.

 Een sterke vrouw lijkt het.

De kinderen kijken naar haar op

en de kleine meisjes willen later net als haar zijn.

Ze lijkt een sterke vrouw.

Laten we hopen dat ze Uw stem mag horen in haar hart,

Laten we bidden dat ze staat voor al wat ze belooft.

( uit een pastorale brief van diaken Rob van Uden, H. Geest parochie te Rijen)

 Wie denkt u dat Rob van Uden voor ogen had, toen hij deze Bijbeltekst herschreef?

 Christenen in Nederland: “Let op uw saeck”.

De schoolstrijd is nog niet afgelopen.

 Ik heb drie lieve zussen. We gaan heel goed met elkaar om. Met één zus heb ik een weleens een verschil van mening en dat gaat dan over het onderwijs. Ze is jarenlang een uitstekende onderwijzeres/lerares geweest op openbare basisscholen ook al heeft ze een katholieke PABO opleiding gedaan bij de zusters. Zij is voorstander van de openbare school. Ik zou kiezen voor een bijzondere school. Volgens haar stelt het woord ‘katholiek’ in het basisonderwijs niet iets extra’s voor zodat bijzonder onderwijs nodig zou zijn. Ik betoog dan dat het bijzonder onderwijs meestal even goed is als het openbaar onderwijs, maar dat het bijzonder onderwijs toch ook een meerwaarde heeft.

Op dit moment is bijzonder of openbaar geen doorslaggevend motief voor ouders. Als het een ‘gezellige’ school is en ‘lekker in de buurt’ dan is de keuze gauw gemaakt. Een ouder zei: “Als ze op de katholieke school toch niet meer doen aan een Eerste Communie en Vormsel dan maakt het toch niets meer uit”.  Een praktisch argument, maar wel betwistbaar. Het doorgeven van geloof is een zaak van de ouders en van het gezin. Daarin worden bidden, Bijbelverhalen en kerkgang geleerd. Daar is de school niet voor.

De meerwaarde van het bijzonder onderwijs ligt in de wezenlijke waarden die onze leefwijzen bepalen en die ons zicht en richting geven op een toekomstige samenleving. Wat voor mensbeeld wordt op zo’n school aangeleerd?

Naar aanleiding van ongelukkige uitspraak van minister Arie Slob dat reformatorische scholen mogen zeggen dat homoseksualiteit Bijbels bezien zondig is, is er weer een nieuwe schoolstrijd ontstaan. Dat het hier gaat om een hele kleine minderheid die nu nog standpunten huldigt die vijftig jaar geleden gemeengoed waren, doet er niet toe. De seculiere partijen en groeperingen gaan tot de aanval over en eisen gelijkheid van onderwijs en afschaffing van het bijzonder onderwijs, katholiek en protestants. Alle leerlingen moeten overal geaccepteerd worden en daarom moet het beroemde artikel 23 weg. 

Dat in feite er uitermate zelden kinderen niet worden geaccepteerd doet er niet toe. Dat ongelijke behandeling ook nu wettelijke gestraft kan worden, is ook niet belangrijk.

De mogelijkheid dat groepen mensen in Nederland niet het seculiere mensbeeld aanhangen, dàt moet verdwijnen. Dat mensen niet gesneden hoeven te worden naar de uniformiteit en het gelijkheidsideaal van de seculiere samenleving, dàt is het pijnpunt. Niet iedereen deelt het binnenwereldse seculiere gelijk. Dàt mag niet. Het seculiere geloof in de autonome mens die zelf wel uitmaakt welke waarden voor hem dienstig zijn, moet boven alle waarden verheven worden.  Vooral boven de religieuze waarden die kinderen en mensen zien als dragers van en verwijzers naar God die oorsprong en bestemming van de mens is.

De meerwaarde van het bijzonder onderwijs is dat er een ontmoeting en uitwisseling kan plaatsvinden van verschillende religies en culturen, dat ouders vanuit hun overtuigingen een bijdrage kunnen leveren aan schoolactiviteiten, binnen- en buitenschools, dat kinderen leren mee vieren met allerlei feesten die van uitleg worden voorzien.

De meerwaarde van het bijzonder onderwijs is dat de diversiteit van mensen ingebed wordt in goed onderwijs zodat ze met een open en frisse blik de maatschappij in kunnen.

De seculiere mensen kennen maar één mensbeeld: ik ga over mezelf, ik werk voor mezelf, ik verdien voor mezelf en als ik een ander niet hinder doe ik het goed. Individualisme, zelfbeschikking, eigen verantwoordelijkheid, ’ieder voor zich’ bepalen hun waardenpatroon.

Christenen, protestant en katholiek, hebben besef van hun oorsprong uit liefde en van een bestemming in Gods Koninkrijk. Niet mijn ‘ik’ staat centraal, maar het geluk dat de ander en ik elkaar gunnen en kunnen bieden.

Misschien heeft mijn zus wel gelijk dat het katholiek onderwijs in haar dorp niet zo ‘bijzonder’ was. Dat er op haar openbare school meer verhalen met een Bijbelse achteregrond werden verteld. Maar als de school niet zo katholiek of protestants is in die open en ontvankelijke sfeer dan moeten ouders en leerkrachten zich er op bezinnen waarom ze toch graag een bijzondere school zijn. Hier ligt een taak voor schoolbesturen om gesprekken daarover te organiseren. Het is voor heel Nederland belangrijk dat er bijzonder onderwijs op hoog niveau bestaat en blijft bestaan. Christenen, let op uw saeck .

 

Paus Franciscus over het gebed.

 Op woensdag geeft de paus tijdens een algemene audiëntie een korte catechese over het gebed. Daaruit deze passage:

Er bestaat geen betere wijze van bidden dan, zoals Maria, een houding aan te nemen van openheid, openheid van hart voor God: Heer, wat Gij wilt, wanneer Gij wilt, zoals Gij wilt. Dat is: het hart open voor de wil van God.

En, altijd antwoordt God. Vele gelovigen beleven op deze wijze hun gebed!

Zij die oprecht nederig van hart zijn, bidden op deze wijze, met wezenlijke nederigheid. Laten we zeggen: met eenvoudige nederigheid: Heer, wat Gij wilt, wanneer Gij wilt en zoals Gij wilt. Zo bidden zij. Zonder boos te worden omdat de dagen vol problemen zijn. Ze treden de werkelijkheid tegemoet in de wetenschap dat wij, met nederige liefde, met een liefde die in alle omstandigheden stand houdt, instrumenten worden van Gods genade. Heer, wat Gij wilt, wanneer Gij wilt en zoals Gij wilt.

Een eenvoudig gebed dat erin bestaat dat wij ons leven in de handen van God leggen. Dat Hij ons leide. Allen kunnen we op die wijze bidden, haast zonder woorden.

Het gebed kan de onrust intomen. Want, wij zijn onrustig omdat wij altijd de dingen willen vooraleer ze te vragen en we willen ze onmiddellijk. Die onrust doet pijn. Het gebed helpt de onrust bedwingen, slaagt erin de onrust om te vormen tot beschikbaarheid. Wanneer ik onrustig ben, bid ik en het gebed maakt mijn hart open en maakt mij beschikbaar voor de wil van God.

Als we in het gebed beseffen dat elke door God geschonken dag een roeping is, dan verruimen we het hart en staan we volledig open. Zo leert men zeggen: Wat Gij wilt, Heer. Maar beloof mij dat Gij altijd aanwezig zult zijn bij elke stap op mijn weg. Dit is belangrijk: de Heer om zijn aanwezigheid vragen bij elke stap op onze weg.  

Gebed voor de stad.

Corona-verwerking in kersttijd 29 november 2020

Vesperviering door de Raad van Kerken Oss op 29 november 2020 in de Sint Jozefkerk.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die aan corona of onder de gevolgen ervan heeft geleden. Een sterfgeval, iemand die ernstig ziek is geweest en nog moet herstellen, iemand die zijn baan is kwijtgeraakt of verder geïsoleerd is geraakt. Waar gaan we naartoe voor verwerking van dit leed?

In het verlangen mensen verder te helpen in de verwerking van corona-gerelateerd leed zetten de kerken van Oss 29 november 2020 (eerste adventszondag) hun deuren nadrukkelijk open. Zij sluiten daarbij aan bij de landelijke actie ‘aandacht voor elkaar’. In de verschillende kerkgebouwen zal er de mogelijkheid zijn om met pastorale werkers in gesprek te zijn of in stilte stil te staan bij wat er gebeurd is. We zullen deze actie afsluiten met een gezamenlijke vesperviering georganiseerd door de Raad van Kerken met kaarsen aansteken en gebeden om 17:00 in de Jozefkerk (Oude Molenstraat 8).

Bezoekers zijn tussen 15:00-16:00 welkom in het gebouw van Evangelische gemeente CrOsspoint (Pinksterterp, Vianenstraat 102) en tussen 16:00-16:45 bij City Life Church Oss (Palestrinastraat 10). Op deze locaties worden ook kaarsen meegegeven voor in de vesperviering.

Voor meer informatie:

Christiaan Bakker, 0616786010 (voorzitter Raad van Kerken)

Titus Brandsma, een blijvende bezieling

De Vrienden van Titus Brandsma brengen een nieuwe uitgave uit met inspirerende gedachten van Titus Brandsma.

We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegkijken van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien.

Een vriendendienst van Titus Brandsma tot ‘enige rust en bezinning’ in het rumoer van de tijd, zodat onze blik ‘tot de diepte kan boren.

Prijs € 10,- excl. verzendkosten.

Verkoop:

  • Bestellen bij pastor Tom Buitendijk
  • Titus Brandsma Memorial,

Stijn Buysstraat 11, 6512CJ Nijmegen

  • Karmel Boxmeer

Steenstraat 39, 5831JA Boxmeer

Bestelling per mail:


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *