Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


14 oktober, 28e zondag door het jaar (Markus 10, 17-31)

Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.’ Deze opmerking krijgen Petrus en de andere leerlingen voor hun kiezen om over hun zelfbeeld na te denken. Dit, nadat er een rijke jongeling bij Jezus kwam met de vraag, wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus geeft hem de raad om al zijn bezit te verkopen en het geld aan de armen te geven. Zegt Hij dit om armoede te bestrijden? Nee, de armen zullen er altijd zijn, zegt Hij elders. Nee, Jezus probeert hier de rijke jongeling te bevrijden van zijn rijkdom, de materiele last die hij te torsen heeft. De jongeling gaat bedroeft weer weg. Hij wil zich niet laten bevrijden. Jezus trekt dan de vergelijking van een kameel die makkelijker door het oog van de naald gaat, dan een rijke het koninkrijk van God binnenkomt. (Voor de goede verstaander: het oog van de naald is het kleine poortje in de grote poort van Jeruzalem, dat nog wat langer openblijft voor late reizigers. Een kameel kan er wel door, maar alleen zonder zijn last, zijn bagage.) Petrus en de leerlingen schrikken van Jezus’ vergelijking. Zij roepen angstig: ‘Maar wie kan er dan nog gered worden?’ En zij beroepen zich er meteen op, dat zij toch alles hebben achtergelaten om Hem te volgen. Zij hebben daarbij niet in de gaten, dat precies dát het bezit is dat hen tot rijke mensen maakt. Zij bezitten de armoede en denken daardoor gered te worden. Zij denken goed te zijn in Jezus’ ogen en anders te zijn dan de rijke jongeling. Maar ook voor hen geldt, dat alleen God goed is, en niet de mens. Zelfs Jezus niet, die tegen de rijke jongeling zegt: ‘Noem mij niet goed. Niemand is goed, behalve God.’ Daarom zegt Hij op hun uitroep: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’, heel consequent: ‘Alleen bij God is alles mogelijk!’ Misschien is er ook voor jullie, die denken arm te zijn, maar die zich toch nog beroepen op  eigen verdienste, redding bij God. Maar wellicht wel als laatsten!

21 oktober, 29e zondag door het jaar (Markus 10,42-45)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de kerk onder vuur ligt. In alle verhalen over misbruik komt het thema: machtsmisbruik naar voren. Priesters en religieuze zusters en broeders hadden door hun functie een zeker gezag over jonge mensen. Gezag dat hen verleidde tot macht. Tot macht die leidde tot seksueel misbruik. Het gegeven dat seksueel misbruik ten allen tijden voor komt en in alle sectoren van de samenleving, mag geen excuus zijn. Het is een gitzwarte bladzijde in het verhaal van wat de kerk in de samenleving en voor de mensen doet. Maar deze gitzwarte bladzijde is niet het hele verhaal. Er zijn veel witte bladzijden en ook wel wat grijze bladzijden te lezen.  Het boek dichtslaan of een nieuwe bladzijde beginnen mag niet voordat we de zwarte bladzijde helemaal gelezen hebben. Omgekeerd mogen we het verhaal van de kerk niet terugbrengen tot alleen dit beschamende blad. Ook dat gebeurt.

In het evangelie zegt Jezus:  de groten maken misbruik van hun macht over de volken, over de gewone mensen.  In de nieuwe samenleving die jullie met mij gaan opbouwen mag dit niet het geval zijn.  Wie de eerste wil zijn moet bereid zijn allen te dienen.  Zelfs als dat als consequentie heeft dat je je leven moet geven.  Totale inzet die kan leiden tot de dood.

De kerk van vandaag heeft er recht op dat ook het verhaal van dienstbaarheid verteld blijft worden. Het verhaal van verzet tegen machtsmisbruikers. Het verhaal van opkomen voor de misdeelde en miskende mensen. Het verhaal van naastenliefde “omdat de ander toch een mens is zoals ik ben”.

In Oss zijn er talloze verhalen te vertellen over wat de een voor de ander over heeft. Mantelzorg, vrijwilligerswerk in buurthuizen, in de sport en in het hospice,  burenhulp en vluchtelingenwerk. Het gebeurt bijna allemaal zonder de kerk. Maar heel veel van die zaken zijn ‘van huis uit katholiek’.  Jezus vindt dat allemaal best: wie niet tegen Mij is, is voor Mij.

8 oktober 2018 Herdenkingsbijeenkomst van de slachtoffers van de treinramp van 20 september

In deze bijeenkomst willen we de overleden kinderen gedenken en de nabestaanden steunen.   Ook zijn onze gedachten bij de leidster die de stint bestuurde en het gewonde kind. Op deze avond zal Oss één van hart en geest zijn.  Naast de direct betrokken hebben ook vele anderen pijn en verdriet en ervaren zij de gevolgen. Het kinderdagverblijf Okido, de Korenaerschool, de buurten waarin de kinderen woonden. De kinderen die het hebben moeten aanzien. Ook de machinist van de trein, de hulpverleners en de mensen die het ongeluk gezien hebben. Al deze mensen hebben onze warmte en de hartelijkheid nodig om het ondragelijke te kunnen dragen. Waarom er ongelukken gebeuren…. niemand die het weet. Ook God niet. Met onze klachten en onze gevoelens van onmacht en pijn kunnen we bij Hem terecht. Hij deelt in ons verdriet en wil de kinderen en ons allen nabij zijn. Ook nu. Hij hoort ons woordeloos bidden…. daar mogen we op vertrouwen.

Heiligverklaring in Rome op 14 oktober 2018. Titus wacht af.

Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus zijn voorganger paus Paulus VI heilig verklaren en tevens Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador.

Paulus VI ( 1897 – 1978) was paus vanaf 1963 -1978.  Hij was de opvolger van paus Johannes XXII die in zijn korte periode als paus het Tweede Vaticaanse Concilie bijeen riep. Paulus VI heeft twee zittingen begeleid en het Concilie plechtig afgesloten.  Het was voor Paulus een moeilijke opgave de beminnelijke en enthousiasmerende Johannes op te volgen. Hij was meer verlegen en afstandelijk en had moeite beslissingen te nemen. Hij dééd het wel en bleef erbij.  In Nederland benoemde hij twee behoudende priesters tot bisschop: mgr. Gijsen en mgr. Simonis.  De kerkelijke verhoudingen in ons land kwamen daarmee op scherp te staan. In 1968 schreef hij de encycliek Humanae Vitae. De passage over anticonceptie heeft de teruggang van katholiek Nederland versneld.

De stad Oss en Organon hebben er hun wereldwijde bekendheid aan te danken.  De reacties op deze rondzendbrief heeft hem zo teleurgesteld dat hij nooit meer een encycliek heeft geschreven.

Op het gebied leer en moraal was Paulus zeer voorzichtig. Inzake oorlog, vrede en armoede was hij vooruitstrevend. Zijn sociale encycliek Populorum Progressio is van grote betekenis gebleken voor de ontwikkeling van de sociale leer van de kerk. De huidige paus Franciscus voegt er de ecologische dimensie aan toe.  Inzake bestuur was Paulus doortastend: hij  maakte de Curie – het kerkelijke bestuursapparaat – internationaal.  Hij bepaalde dat kardinalen van 80 jaar en ouder niet meer mochten meedoen bij een volgende pauskeuze.  Heiligverklaring is geen oordeel over iemands bestuur en beleid.  Heiligverklaring is de erkenning dat deze persoon Jezus heeft nagevolgd.  De liefde, toewijding en dienstbaarheid van deze gewetensvolle paus Paulus aan de kerk als Volk van God en aan de  ‘Familie van alle mensen’ maken hem tot een aansprekende heilige.

Oscar Romero (1917 – 1980)  was bisschop  in enkele andere plaatsen eer hij in 1977 aartsbisschop van El Salvador werd.  Hoewel hij altijd wel sociaal bewogen was  en begaan was met het lot van de armen, was hij conservatief van aard. Hij kon geweldig goed preken, maar bleef behoedzaam ver weg van de politiek.  In 1977 wordt hij aartsbisschop. Hij besluit het bisschoppelijke paleis te verlaten en gaat wonen in het ziekenhuis voor armen mensen. Van dan af ook begint hij de misdaden van de militairen en van de regering aan te klagen. Oscar Romero werd daardoor steeds meer bedreigd. Desondanks dook hij niet onder en bleef zich inzetten voor de gerechtigheid. Op 24 maart 1980 werd hij ,terwijl hij de mis opdroeg, door doodseskaders vermoord.  Zijn radicale keuze voor de armen wordt wel gezien als ‘de bekering van een bisschop’.  Door deze bekering zijn veel mensen wakker geschud. Zo is hij een inspirerend voorbeeld geworden van moed omwille van de gerechtigheid.

Titus Brandsma (1891 – 1942), een man van de katholieke emancipatie, een man die sprak toen er gesproken moest worden, moet wellicht nog even wachten op zijn heiligverklaring. Belangrijker dan de heiligverklaring  is onze bereidheid het werk en het gedachtegoed van Titus voort te zetten. Zijn heiligheid werkt dan in ons door.

Rond de Schrift

Jaar in, jaar uit komen elke donderdagochtend (én 1x per maand op de woensdagmiddag – info pastor Buitendijk) mensen bijeen om samen het evangelie van de komende zondag te lezen. Wat staat er nu eigenlijk in die verhalen, en wat kunnen zij betekenen voor ons concrete leven hier en nu? Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor wie wil. Opgave is niet nodig; afmelden ook niet. Elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u van harte welkom


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *