Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


10 juni: Tiende zondag door het jaar (Marcus 3, 20-35)

Het evangelie van deze zondag geeft een duidelijk signaal af. Het volk van God is niet gebaseerd op familierelaties. Het volk van God komt tot gestalte door hen die luisteren naar het woord van God, het overwegen en zich door dat woord laten toe-eigenen – zodanig dat zij de wil van de Vader gaan doen.

Jezus trekt zeer veel mensen aan. Dat komt mede, omdat Hij melaatsen reinigt, zonden vergeeft, met zondaars eet, zieken geneest op de Sabbat. Het zijn controversiële zaken die voor conflicten zorgen met de religieuze leiders van het volk. Deze gaan dan ook met elkaar in overleg, hoe ze Hem uit de weg kunnen ruimen. Zijn tegenstanders zeggen dat de duivel in Hem huist, dat Hij bezeten is door een onreine geest. Daarop komt de familie van Jezus in actie. Zijn moeder en zijn broers gaan op weg om Hem te grijpen en mee te nemen, vanuit hun overtuiging dat Hij gek geworden is en dat zijn leven gevaar loopt.

Als zij bij het huis aankomen waar Jezus is, kunnen zij daar niet naar binnen, want het is omgeven door een menigte mensen. Als zij dan Jezus een boodschap sturen, dat Hij naar buiten moet komen en met hen mee moet gaan, distantieert Hij zich van zijn moeder en zijn broeders, en zegt: ‘Ieder die de wil van God doet – díe is mijn broer, mijn zus, mijn moeder.’

Dit verhaal geeft aan, dat voor Jezus de liefdeswil van de Vader verre uitgaat boven de letterlijke Wet. En wel zover, dat Hij zich daarbij niet laat hinderen: nog door de religieuze leiders, nog door zijn eigen familie. Hij gaat dan ook niet met hen mee, maar vervolgt verder zijn weg met het onderrichten van de mensen die Hem volgen. Hij onderricht hen in het woord van God, door dat woord samen met hen te overwegen, zodat de Geest en niet de letter van de Wet, tot hen kan komen, bezit van hen kan nemen, hen gaat bezielen en hen meer en meer vanuit die Geest doet leven. Zo ontstaat langzaam om hem heen het volk van God: een groep Godwillige mensen waarmee Jezus zich wezenlijk verwant voelt en door het leven wil gaan. Dat ook wij ons aansluiten bij Gods volk in het lezen en samen overwegen van zijn woord. Dat kan elke donderdagmorgen van 10.00-12.00 en elke 1e woensdagmiddag van de maand van 14.00-16.00u.

17 juni: Elfde zondag door het jaar (Marcus 4, 26–34)

Wij denken vaak dat de wereld maakbaar is; dat wij de aarde beheersen. Voor een groot gedeelte is dat ook waar. Er is in deze wereld geen stukje natuur dat niet door mensenhanden is aangeraakt. Doordat wij de natuur bekijken met een beheersende en berekende blik, zien wij niet de wezenlijke krachten verborgen liggen. Daarover heeft Jezus ons iets te zeggen. Een boer strooit zaad uit over zijn land en gaat slapen. In de nacht ontkiemt het zaad. Hij weet niet hoe. Groeikracht is het geheim, het geheim van het Koninkrijk van God. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. Daar mogen wij mensen van leven. Het is Gods geheime werking die ons leven doet. Het leven zelf, het voedsel, ons bestaan zijn gaven die we niet in eigen hand hebben maar mogen wij dankbaar ontvangen. God heeft ons de aarde toevertrouwd om te beheren. Dat is iets anders dan beheersen. Beheren vraagt om eerbied en zorgzame aandacht. Beheersen gaat gepaard met vernietiging en uitbuiting.

Steeds meer begint het door te dringen dat wij de aarde stuk maken, terwijl er geen tweede is; dat wij meer consumeren dan de natuur ons geven kan; dat wij het klimaat zo beïnvloeden dat natuurlijke processen van zomer en winter verstoord worden; dat wij de dieren zo misbruiken dat wij daardoor mensonwaardig handelen. Wij zien dieren niet meer als medeschepselen. De geschapen werkelijkheid als gave Gods zien vraagt om een door en door aardse spiritualiteit die het Rijk Gods dichterbij brengt. De 17 global goals zijn niet alleen sociale en economische uitdagingen, maar vooral spirituele uitdagingen. Het lijkt onbegonnen werk om gedrag en levenshouding om te keren. Maar ieder nieuw begin dat wij maken kan het mosterdzaadje zijn dat uitgroeit tot een boom die voedsel en schaduw geeft aan wie dat nodige hebben. Jezus kende het woord niet, maar hij roept wel het milieubewustzijn in ons wakker. Dit bewustzijn dat Hij in ons hart uitzaait is een wezenlijke groeikracht in ons mens zijn.

Nieuw blad in onze Titus Brandsmaparochie Oss “de Weg”.

Dit blad wordt per e mail aangeboden aan ouders met kinderen van 0–12 jaar. Het doel van dit blad is ouders en kinderen te informeren over ons geloof. Bij het doopsel beloven ouders hun kinderen groot te brengen in de geest van het evangelie. Daar wil de parochie graag bij helpen. Dit blad heet “de Weg”. Daarin zitten allerlei betekenissen. In de Bijbel wordt het beginnende christelijk geloof “de Weg “genoemd. De weg moet je gewezen worden. Je kunt later zelfstandig de weg leren kennen. Het geloof begeleidt jou op de levensweg. Het geloof is een proces dat zich in jouw leven voltrekt. We hopen dat het verkennen van de weg onze kinderen gelukkig maakt. Ouders en verzorgers en ook grootouders kunnen dit blad toegestuurd krijgen per mail.

De redacteuren zijn Els Coster, Annie van Boxtel en Tom Buitendijk.

Terugblik op het symposium Geloven gaat door van 18 mei 2018

Met dankbaarheid en genoegen mogen we terugkijken op de feestelijke bijeenkomst in het kader van het symposium Geloven. Ruim honderd twintig aanwezigen hebben aandachtig geluisterd naar de vier inleiders die elk op eigen manier een bijdrage hebben geleverd. De teksten van Huub Welzen en Henk Hoekstra worden gebundeld. Mocht u interesse hebben dan zijn deze teksten binnenkort verkrijgbaar in een brochure waarvoor we een kleine vergoeding vragen.

8 juni: Bijeenkomst voor 50 jarige bruidsparen.

Met allen die in 1968 hun 50 jarig huwelijksfeest vieren willen we een gezellige middag beleven. Op die middag blikken we terug op het jaar 1968. U kunt zich alsnog opgeven bij de receptie, Weet u welkom.

16 juni: De Titus Brandsma Parochie is een Fair Trade parochie.

Op zaterdag 16 juni viert het Platform Global Goals Oss het 10-jarig bestaan met een bruisend event in de binnenstad: “Oss Scoort! Global Goals”. Deze wereldomvattende doelen gaan onder meer over het verminderen van armoede en honger, het streven naar goede gezondheid, goed onderwijs, duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie en rechtvaardigheid voor iedereen. Het Platform Global Goals Oss heeft de 17 doelen 10 jaar geleden omarmd. En met succes, want dit jaar is Oss wederom uitgeroepen tot de Meest Inspirerende Global Goals Gemeente van Nederland.

Onze parochie als Fair Trade parochie doet op een bescheiden manier mee. Enkele parochianen zijn betrokken bij de het feest van 16 juni. Heel concreet sparen we plastic dopjes waarvan pallets gemaakt worden. Zo houden we het milieu schoon en steunen we de opleiding van blinde geleide honden. Parochianen kopen bewust Fair Trade producten. De 17 doelen voor de hele wereld en voor alle mensen komen overeen met veel kerkelijke activiteiten.

Al deze 17 doelen zijn terug te vinden in de mooie encycliek Laudato Si van paus Franciscus. In deze encycliek beschrijft de paus wat ecologische spiritualiteit is. Ecologie betekent de wereld en de menselijke samenleving beschouwen als een bewoonbaar huis voor iedereen. De mensen in het rijke Westen en de arme boeren in Latijns Amerika bewonen als zussen en broers de éne wereld. Spiritualiteit betekent een je zelf een houding eigen maken die op God als bron van alle leven betrokken is. De paus roept op om de wereld te zien als Gods eigen schepping die hij aan mensen heeft toevertrouwd. De paus zegt: we moeten de wereld zó bewonen dat God er zich als het ware thuis kan voelen. In Global Goals Oss zien we dit al op enthousiaste wijze gebeuren. In de viering van 17 juni zal aandacht besteed worden aan het tien jarig bestaan van het platform Global Goals Oss.

Voor Uw agenda

1 juli: Jubileumconcert door het Nijmeegse Koper Konsort om 11.15 uur

Na de viering van 10.00 uur drinken we koffie op het kerkplein en luisteren we naar een feestelijk concert om het vijftigjarig bestaan van onze kerk te vieren.

4 juli: Feestelijke avond voor alle 50-jarige parochianen en partners.

Alle parochianen die in 1968 geboren zijn en dit jaar Abraham of Sara zien zijn van harte welkom om dit met elkaar te vieren. We maken er een ontspannen feestavond van. Partners zijn natuurlijk welkom. Graag opgeven bij de receptie.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *