Extra 54, 24 oktober 2020

De vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk op zondag 10.00 uur worden online gestreamd:

Verscherping van maatregelen: een halve lockdown.

Het is te merken dat de maat vol is en dat we toch verder moeten. Na een half jaar corona zijn de mensen het zat. We worden moe en moedeloos. Juist dan is het zaak om vol te houden en door te zetten. Daar hebben we elkaar bij nodig. Inderdaad, op afstand en in kleine groepjes; elkaar nabij in de kerk met dertig mensen en in huiskamers met drie bezoekers van buiten; met gewassen handen en soms een mondkapje voor.  We hebben elkaar juist nu nodig. Dat kan alleen als we elkaar zoeken en ons zelf ook laten vinden. We mogen elkaar niet in de steek laten. De kerk wil een ontmoetingsplaats zijn. Weliswaar voor dertig mensen per keer, maar wel twee keer in het weekeind.  Zaterdag 17.00 en zondag 10.00 uur.

Deze onderlinge ontmoeting in de kerk is ook een ontmoeting met God die ons samen roept. Met God die vraagt onze bijeenkomsten niet te verwaarlozen. Juist in deze moeilijke tijd is het goed op zijn uitnodiging in te gaan. Hij wil ons nabij zijn met zijn Woord en Sacrament; Hij wil ons sterken met zijn kracht; Hij wil woning vinden in ons hart. In gebed komt Hij ons nader. De woorden van psalm 18 zijn vandaag van toepassing:

Gebed in corona tijd

Heer, ik heb U lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.

Wanneer ik de Heer aanroep,
Hij zij geprezen, dan doet geen vijand mij kwaad.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.

(uit Psalm 18)

Zondag 25 oktober Fairtrade zondag.

Deze zondag zou het begin zijn van een gemeentelijke Fairtrade week. Omdat onze Titus Brandsmaparochie het predicaat Fairtrade heeft verworven, willen we er ook wat aan doen. Net als de gemeente Oss had ook onze parochie een aantal plannen. Deze moeten alle worden ‘afgeschaald’.

Wat is Fairtrade? De oorspronkelijke betekenis is deze:                                            Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Samen maken we de wereld eerlijk, met gelijke kansen voor iedereen.

Aanvankelijk ging het om ‘eerlijke handel’ in economische zin.  In de loop der jaren is de betekenis uitgebreid. Het gaat om ‘eerlijk handelen in ons omgaan met heel de wereld’ in morele zin. In het jaar 2000 kwamen er acht millennium doelen bij. Op 25 september 2015 zetten meer dan 150 wereldleiders onder wie Brack Obama en paus Franciscus hun handtekening onder een splinternieuw ontwikkelingsplan van de Verenigde Naties: de Zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2030 zou de wereld een eerlijke, veilige en ecologisch en fysiek gezonde plek kunnen zijn.  Zou kunnen…. want nu al is het te voorzien dat wij het niet halen. Vooral het klimaat probleem blijkt onhanteerbaar groot en maakt het halen van allerlei goede plannen onmogelijk.

In onze parochie hadden we graag informatie stands ingericht rond de thema’s: vergroening, verpakking, voedsel en onderwijs. Als vijfde stand hadden we een Afrika informatie stand bedacht over Ghana waar onze medeparochiaan Margreet Carpay werkzaam is.

Vergroening: daarmee hangt samen: droogte tegengaan, waterbeheer, diversiteit in planten, duurzame landbouw.

Verpakking: overbodigheid vermijden; minder plastic in de oceanen; afbreekbare materialen.

Onderwijs: de beste investering in de jeugd die de toekomst heeft. In Latijns Amerika en Afrika is de helft van de bevolking onder de 25 jaar.

Voedsel: het probleem is niet alleen te weinig voedsel, maar de onmogelijkheid het voedsel op de juiste plaatst te krijgen. Daarnaast moeten er wegen gevonden worden voor het lokaal en verantwoord produceren van voedsel.

De stand voor Margreet Carpaij.  Zij kan niet veel als wij haar niet steunen. Met onze hulp kan ze haar schoolproject voor kinderen met een beperking beginnen.

Nu we zaterdag en zondag maar met dertig mensen mogen samen komen, is het niet goed mogelijk een gezellige markt te houden op anderhalve meter afstand.

Wel reiken wèl een zakje zaadjes uit om in maart uit te zaaien. We blijven geloven in een nieuw begin. We blijven ook geloven dat tweemaal  dertig mensen een zinvol deel uit maken van de wereldwijde beweging waarin de schepping geëerbiedigd wordt en de mensen elkaar gelukkig willen maken. We rekenen op u!

Het fairtrade kernteam van de gemeente wordt gevormd door:                           Thuy Hoang, Marieta van Dinther: afgevaardigde Fairtrade kerk Titus Brandsma parochie, Dimitra Nimos: afgevaardigde Wereldwinkel Oss, Marjolein van de Donk.   Fairtrade gemeente ambtenaar: Marie-Louise Roefs.

De fairtrade werkgroep Titus Brandsmaparochie door:                                         Peter Lammers, Ineke Broers, Cor Spierings, Suze Janssen; Marieta van Dinter; Riet Bogaars; Loek Elemans, Tom Buitendijk.

Geeft de Katholieke kerk reden tot somberheid?

Als je deze vraag stelt aan een willekeurige parochiaan dan zal die waarschijnlijk wel bevestigende antwoorden. Alles wordt minder: het kerkbezoek, de jaarlijkse kerkbijdrage, het aantal pastorale krachten. Veel kerken worden zelfs gesloten: ieder jaar zo’n vijftig. Belangrijker dan de getallen is echter de vitaliteit van het geloof. Dan gaat het om onze band met God, het gebedsleven, ons handelen zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.  Heel veel ouders die betreuren dat hun kinderen de kerk nooit meer van binnen zien, vertellen er gelijk achteraan dat hun kinderen wel christelijk leven; dat ze sociaal zijn; dat ze wat voor andere mensen over hebben. Ook al is ons land geen christelijk land meer te noemen, er ontkiemt op vele plaatsen christelijk zaad dat goede vruchten voortbrengt. Wil je wel geloven dat het mosterdzaad, dat groeien gaat, eens een grote boom wordt? Ik geef toe: ik heb ook wel eens moeite dat te geloven, maar ik wil het wel graag!   Als we verder kijken dan Nederland:

Aantal katholieken blijft wereldwijd toenemen – ook in Europa

Volgens het Jaarboek van de Katholieke Kerk met de cijfers van het kalenderjaar 2018 zijn er wereldwijd 1.328.993.000 katholieken. Het aantal katholiek gedoopten is in 2018 met 15.716.000 gestegen vergeleken met 2017. Ook in Europa steeg het aantal katholieken met 94 000 ten aanzien van 2017. De continenten met de sterkste stijging zijn Afrika en Azië. De stijging is vooral te wijten aan de stijging van het bevolkingscijfer. Het aantal katholieken is goed voor 17,73 procent van de wereldbevolking. (Publicatie maandag 19 oktober)                                                                                                                            Nu zeggen aantallen niet veel over de kwaliteit en vitaliteit van het geloofsleven. Vermoedelijk zal de secularisatie aan deze continenten niet voorbijgaan. Maar het katholiek geloof is zo wereldwijd uitgezaaid dat het zijn groeikracht niet meer zal verliezen. De aantrekkelijkheid van het katholiek geloof ligt in zijn bevrijdende kracht, in zijn dienstbaar handelen en vooral in de navolging van Jezus die we de Verrezen Heer noemen. Door Hem en in Zijn Geest zijn wij verbonden met God de Vader, de leven gevende Schepper die het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Als christenen mogen we opgewekte mensen zijn.

Oktobermaand – Mariamaand.

Zoals u in de kerk en online gezien zult hebben, hebben we een Mariabeeld voor in de kerk gezet omgeven met mooie bloemen. In iedere viering hebben we Maria willen eren met een lied of het zingen van het Weesgegroet. Vaak komen er mensen bij Maria een kaarsje opsteken.  Troost, bemoediging, overgave aan wat komt. Door Maria komen wij nader tot haar Zoon Jezus die ons heeft voorgeleefd wat liefde doet. Moge Maria, onze moederlijke zuster in het geloof, ons in deze moeilijke corona tijd helpen de liefde van Jezus uit te dragen zodat geen mens zonder medemens is.

Bidden tot Maria

Heilige Maria, Moeder van God,
Gij hebt de wereld
het ware Licht geschonken.

Jezus, uw zoon – de Zoon van God.
Gij hebt u geheel
aan Gods roeping toevertrouwd
en bent zo geworden tot bron
van het goede
dat uit Hem stroomt.

Toon ons Jezus, leid ons tot Hem.

Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben
opdat ook wijzelf
oprecht kunnen liefhebben
en bronnen van levend water
kunnen worden
te midden van een dorstende wereld.

Paus Benedictus XVI, Deus caritas est, 2005

1 en 2 november: Allerheilige en Allerzielen

Daarover staat mooie teksten geschreven in het parochieblad nr. 6 dat u reeds ontvangen hebt. Ter voorbereiding geef ik u een liedtekst voor Allerheiligen en een gebed voor Allerzielen.

  Voor de toegewijden

  ( Willem Barnard)

Allerheiligen | Rooms in alles

Voor de toegewijden, stillen in den lande

die van binnen branden met een heilig vuur,

danken wij U, Heer.

Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen,

niet alleen van vroeger zijn ze, maar van nu,

want ze zijn van U!

Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde

zult Gij ze vergaren, schoven in uw schuur.

Eenmaal slaat het uur

dat van alle zijden mensen samenstromen,

pelgrims welgekomen roepen: God is hier,

zingen voor de Heer.

Gebed voor Allerzielen

Uit: Karmelberichten Aalsmeer- Amstelveen

Wij richten ons tot U

       Wij richten ons tot U,

God, voor wie alles leeft.

Wij denken aan onze doden,

wij denken aan allen

die Gij uit dit leven hebt weggeroepen

en die wij altijd nog missen.

Wij richten ons tot U,

God, voor wie alles leeft.

Wij denken bijzonder aan hen

die door de pandemie zijn heengegaan.

Ook denken wij aan allen

die door de pandemie naasten verloren.

Wij richten ons tot U,

God, voor wie alles leeft.

Wij denken aan allen

die nog lijden aan de pandemie.

Wij vragen hen kracht te geven

voor een goed en volledig herstel.

Laat U vinden door hen die U zochten,

Vervul hun diepste verlangen

En breng hen behouden

In uw koninkrijk.

Laat allen rust vinden in Uw nabijheid;

moge Uw vrede hun deel zijn.

door Christus, onze Heer.

Sociale initiatieven in onze buurt.   

Quiet Community Oss is een gemeenschap in Oss  van mensen die hulp nodig hebben en van mensen die hulp willen verlenen bestaat in Oss nu een jaar. Onze parochie is bij de oprichting ervan betrokken door mee te denken met de opzet en de uitvoering. Bij de bestuursleden, medewerkers en hulpverleners van Quiet Oss zijn er ook parochianen te vinden. De diaconale inzet vanuit onze gemeenschap werkt door.

In het eerste jaar hebben 100 gezinnen zich al cliënt aangemeld voor een gratis product of dienst. Zo waren er 140 kaarten beschikbaar voor de Beekse Bergen.

Voor een aantal gezinnen was dit het enige uitstapje van deze zomer.  

Er wordt nauw samen gewerkt met de Voedselbank. Nu de supermarkten wegen zoeken om voedselverspilling tegen te gaan brengen ze heel wat minder overgebleven voedsel naar de Voedselbank. De bijdragen uit onze parochie zijn daarom altijd van harte welkom.  Dringend advies: doet u boodschappen, koop ook iets voor de voedselbank!  

Naast de voedselbank kent Oss nog een andere groep:  Eten over ?

Deze groep is bedoeld voor de minima binnen de gemeente Oss, die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Kun je wat extra ondersteuning gebruiken, ben je van harte welkom. Of heb je juist wat over en wil je wat aanbieden,  ook dan kun je je aanmelden. Eten Over Oss is een burgerinitiatief van twee huisvrouwen. Via facebook kun je je melden als begunstiger of als iemand die iets nodig heeft. Er zijn nu 1069 leden. Wekelijks gaan er honderd pakketten uit naar gezinnen in de omgeving. Dat wil zeggen: in de straten waar wij lopen en in de buurten waarin wij wonen.

In onze kerk is er dagelijks koffie drinken rond 10.00 uur. We zitten op anderhalve meter van elkaar in een grote goed geventileerde ruimte. Niemand hoeft de hele dag alleen te zitten en eenzaam te zijn.

We mogen het als een hoopvol teken zien dat er vele burgerinitiatieven zijn die door de gemeente en door de kerken worden gesteund.  Ossenaren weten zich verantwoordelijk voor elkaar.  Van harte hoop ik dat vele parochianen op een of andere wijze mee leven, mee doen en mee mens zijn met hen voor wie het dagelijks leven moeilijk is. 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *