Titus Brandsma Tijdingen

 8 – 22 september 2019

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl 

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

15 september 2019 – 24e zondag door het jaar (Lucas 15, 11-32)

 

Vaak staat er boven het stukje evangelie dat we gaan lezen al een korte inhoud zoals ‘de gelijkenis van de verloren zoon’. Maar als je het evangelie zorgvuldig leest dan weet je niet meer wie de verloren zoon is. De jongste die zijn eigen weg koos? De oudste die thuis bleef? Ook kun je je afvragen of een van de jongens wel de hoofdpersoon is? Is dat niet veel meer de vader van deze broers? Zou het verhaal niet beter kunnen heten: ‘de barmhartige vader’?

Gaat het verhaal wel om een opstandige puber en een brave zoon? Of zit er een diepere laag. De vader zegt: deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Het gaat dus ook om leven en dood! Dat is meer dan een opvoedings-probleem in een gezin waarin overigens de moeder ontbreekt. Dan heb je ook nog een verschil in dagloners en zoons. De zoon wil wel dagloner worden om tenminste te eten te hebben. Tenslotte heb je ook nog het vooroordeel. De oudste zoon die nooit van huis geweest is, weet wel dat zijn broer zijn vermogen heeft verbrast met slechte vrouwen. Zou dat vooroordeel niet komen uit een eigen onvervuld verlangen? Zo zijn er allerlei vragen te stellen bij een ‘vanzelfsprekend verhaal dat iedereen al lang kent’.

De sleutel om toegang te krijgen tot dit verhaal ligt in de inleidende zin: Tollenaars en zondaar van allerlei slag kwamen bij Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en Schriftgeleerden morden daarover en zeiden: “Die man ontvangt zondaars en eet met hen.”

Farizeeën waren brave mensen die nauwlettend de joodse regels wilden naleven en dat ook van anderen vroegen. Als je je niet stipt aan de regels houdt dan ziet God dat en dan zal Hij je op een of andere manier straffen. God is een God van Wet en Orde. Maar mensen kleuren graag buiten de lijnen en leven niet stipt en nauwgezet. Soms gaan ze zelfs tegen de regels in. Tollenaars en zondaars doen dat zeker. De Farizese leiders schrijven hen af: ‘Mensen zoals jullie horen niet bij God thuis. Jullie stellen jezelf buiten de religieuze en sociale gemeenschap. Voor jullie is er geen plek.’ Maar Jezus zegt: ‘God is een God die naar iedere mens verlangt.

God hoopt op de terugkeer van zondaars. Hij stelt hart en huis voor hen open. Bekering en terugkeer is altijd mogelijk’. Jezus verkondigt een God van barmhartigheid. Meer nog: door zelf met zondaars en tollenaars te eten geeft Hij Gods barmhartigheid een gezicht.

Misschien is de mooiste zin in heel de gelijkenis : Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Nog voor de jongen tot inkeer en terugkeer kwam stond zijn vader op de uitkijk om hem op te wachten. Nog voor de zondaar op de gedachte komt om zich te bekeren kijkt God al naar ons uit. Naar ons? Ja, naar ons? Want zijn wij niet allen soms van God weggelopen? Wij leven uiteindelijk allemaal van Gods barmhartigheid.

22 september 2019 – 25e zondag door het jaar (Lucas 16, 1-15)

Wie kent deze uitspraak van Jezus niet: Geen dienaar kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten; je kunt niet God dienen én de Mammon.

Sommige vertalingen vertalen het woord mammon met ‘geldduivel’. Dat wordt dan weer in onze dagen uitgelegd als ‘het geld’ of ‘de economie’. Dan zou het geld dat we verdienen of de economie waarin we leven, een afgod zijn. Daar zit wel iets in. Het geld of de economie heeft in onze tijd vaak, zo niet bijna altijd, het laatste woord. Bijna alles wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. En die mammon blijkt inderdaad zeer onrechtvaardig: de rijken worden rijker, en de armen worden armer.

Maar het gaat bij Jezus als hij spreekt over de mammon om veel méér dan geld of economie. Het gaat er bij Hem om, vanuit welk besef en vanuit welke daaruit voortvloeiende levenshouding je vorm geeft aan je dagelijkse bestaan. De mammon is in Jezus’ ogen een levenshouding die jezelf tot het centrum maakt van je eigen wereld. Die wereld beschouwen we dan als het ware als óns eigendom, en deze zal zich dan goedschiks of kwaadschiks moeten voegen al naargelang de kwetsbaarheid van ons bestaan. Onze verlangens, angsten en zorgen dicteren dan aan onze naasten, waar deze al dan niet in moeten voorzien: aan zekerheid, liefde, genot, bevestiging, enz. Vanuit deze levenshouding wordt alles en iedereen die je nodig hebt, in zekere zin tot jouw eigendom, tot jouw dienaar. En voldoet dit of dat, of deze of gene niet (langer), dan ontstaan er conflicten en uitstotingen of erger.

De angel in deze levenshouding zit hem in het tot-bezit-verworden van mensen, de dingen en de schepping, die helemaal ons eigendom niet zijn.

Jezelf, de ander of de dingen tot jouw bezittingen beschouwen, maakt je in Jezus’ ogen tot een onbetrouwbare persoon. Precies daarvoor probeert Hij ons de ogen te openen, als hij zegt: Als je niet betrouwbaar bent in het beheren van ándermans goed, wie zal je dan geven wat je het jouwe kunt noemen? Met ‘andermans goed’ verwijst Jezus naar de énige ware eigenaar van al wat is: God onze Vader. Als we ervoor kiezen om de mammon te dienen, dan stoten we God van zijn troon, om er zelf op te gaan zitten. Het heeft geen zin om die ‘mammon in onszelf’ buiten onszelf te plaatsen, als de ‘geldduivel’ of als ‘de economie’. Dat verexcuseert ons niet voor het aanbidden en dienen van deze afgod. Geen dienaar kan twee heren dienen, zegt Jezus, jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Het is steeds weer aan ons om de keuze te maken voor wie er in ons hart wonen kan en mag: God of de ons ik-gerichte zelf (de mammon) die zich, vanuit zijn kwetsbaarheid, van alles en nog wat toe-eigent, om zichzelf in een leven te behouden dat hij toch zal verliezen. Dat is dwaasheid in Gods ogen, wanneer Hij tot een rijke boer zegt die nog grotere extra schuren wil gaan aanleggen voor ‘zijn bezit’: ‘Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Dat wij ons kwetsbare bestaan niet proberen te redden met al wat vergankelijk is, maar al wat is in ons dagelijkse leven teruggeven aan de Bron van ons bestaan, en ons toevertrouwen aan Hem alleen.

 

Bijeenkomsten Rond de Schrift

Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur komen we samen rond het evangelie van de komende zondag. We proberen ons geloof te verdiepen door met aandacht te luisteren naar de Schrift en naar elkaar. U bent van harte welkom, wanneer u maar wilt. Informatie: pastor Leon Teubner (pastor.teubner@tb-parochie.nl)

Er is ook maandelijks op  een woensdag per afspraak van 14.00-16.00 uur een bijeenkomst o.l.v. p. Tom Buitendijk (pastor.buitendijk@tb-parochie.nl)

Bijeenkomsten Memento Mori

 

Eenmaal per maand staan we, met ieder die geïnteresseerd is, stil bij onze eigen sterfelijkheid in relatie tot het Leven dat ons elk moment gegeven wordt. De bijeenkomsten zijn elke 2e dinsdag van de maand van 14.00-16.00 uur. Info: pastor Leon Teubner (pastor.teubner@tb-parochie.nl)

 

Cursus Geloofsverdieping: Laat Hem door je leven gaa n

Het thema van deze bijeenkomsten is: Onze weg met God. We lezen uit het boek ‘Lokroep van het Onuitsprekelijke’ van de karmeliet Kees Waaijman. Data: zaterdag 14, 21 en 28 sept., 12, 19 en 26 okt. van 10.00–12.00 uur op de parochie. Informatie: Leon Teubner (pastor.teubner@tb-parochie.nl)

 

 

Ter overweging

 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn

en wandelen op zijn weg?

 

Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij dienen en hoeden

als mensen naar Gods beeld?

 

Wat vragen mensen meer van ons

dan dat wij breken en delen

als ons is voorgedaan?

 

Het is de Geest die ons beweegt

dat wij Gods wil doen en omzien

naar alles wat er leeft.

 

William Livingstone Wallace;

vertaling: Willem van der Zee


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *