Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


9 december: Tweede zondag van de Advent, Lucas 3, 1- 6

Op de zondag van de tweede Advent komt het woord van God tot Johannes de Doper. Al die tijd verbleef hij in de stilte van de woestijn. Dan klinkt dat woord van God tothem. Dat woord voert hem weg uit de stilte om tot stem te worden tot bevrijdingvan mensen. Johannes nodigt de mensen in Godsnaam uit zich te keren tot hun Schepper, zich onder te dompelen in zijn Naam en hun zonden achter te laten. Dat geschiedt in één en dezelfde beweging. In hun toekeren naar God keren zij zich af van hun zonde. Dat is logisch. Als ik me keer tot een mens, keer ik mij automatisch in diezelfde beweging af van andere mensen.

Als de mensen zich keren naar God, gaan ook zij innerlijk zijn Stem horen, die zegt:

In de woestijnbereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elkeberg of heuvel geslecht; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effenworden. En heel de mensheid zal Gods redding zien

Lucas 3,4-6

Nu denkt u misschien: dat is wel een heel groot werk; dat lukt mij nooit. Daar is teveel grondverzet voor nodig, dat kan ik niet aan. Wat een geluk, dat wij dat niet zelf hoeven doen. Immers, zo zegt het woord van God: wij zullen de redding van God zien. Wij kunnen onszelf niet redden. Dat kon Jezus ook niet toen Hij aan zijn kruis hing. God wil ons wel redden, maar Hij kan dat pas als wij ons richten op Hem. En wij richten ons op Hem, wanneer wij, net als Johannes, de woestijn van ons leven binnengaan.

De woestijn van ons leven is dáár, waar wij zelf niets kunnen, waar wij de weg niet langer weten, waar wij onthand raken en stilvallen, en dusdanig verstillen, dat God tot ons kan spreken. Dat is het wat wij kunnen: ons richten op Hem en ons heil van Hem uit verwachten, niet wetend wat dat zal inhouden.

In die stilte kan Hij doen wat wij niet kunnen, maar wat Hij het liefste doet: werken doorheen ons werken, laten doorheen ons laten, bewegen doorheen onze bewogenheid, ons maken tot een instrument van zijn vrede en bewaring. Het grondverzet is aan Hem, ons richten op Hem is aan ons. Elke hindernis wordt door Hem opgeruimd, en wij zullen zijn redding schouwen. Dat wij elkaar bemoedigen en stimuleren in ons keren tot Hem, elke dag van ons leven.

16 december: Derde Zondag van de Advent, Lucas 3, 10 – 18

De derde zondag van de Advent wordt vanouds gekenmerkt door het woord vreugde. Vreugde dat het licht sterker is dan het donker. In de evangelielezing horen we de vreugde nauwelijks terug.  De lezing eindigt met:

“Zo en met nog veleandere vermaningen verkondigde Johannes de Doper aan het volk de blijdeboodschap.” 

De blijde boodschap – het goede nieuws – is dat de Messias op komst is, en dat met Hem het Rijk van God doorbreekt in de wereld. Wij leven wel in de wereld, maar we hebben de wereld niet in de hand. Er zijn grote tegenstellingen; overal zijn er conflicten; voortdurend wordt de vrede bedreigd; zelfs onze lieve moeder aarde is in grote nood. In korte tijd  verbruiken wij de grondstoffen die in de loop van miljoenen jaren gevormd zijn. Heeft onze wereld een leidersfiguur aan wiens hand wij veilig en vredig de toekomst kunnen ingaan? Is er een Messias? De mensen van toen stellen Johannes de vraag van nu: Wat moeten we doen?  Zijn antwoord is: delen met wie niets heeft; onkreukbaar en eerlijk je werk doen; tevreden zijn met wat je ontvangt en niemand uitbuiten. Als we dat consequent zouden doen danzou de wereld er anders uitzien dan vandaag. Maar wie van ons begint ermee? Hebben we niet liever dat een ander begint en wij dan wel zullen volgen? Het is onze traagheid en lauwheid waardoor de wereld blijft zoals hij is en niet gaver wordt. Johannes de Doper kondigt iemand aan die zal dopen met heilige Geest en met vuur. De Geest die ons helpt de schepping opnieuw te ordenen in gaafheid en volle rijkdom. Het vuur dat aantrekkelijk en aanstekelijk is en ons ons passie geeft. Het zijn de vermaningen van Johannes de Doper die ons helpen de Messiaanse Leidsman ten Leven te ontdekken. De Messias die leidt door voorop tegaan; die kleinen verheft door te dienen; die leven brengt door de dood die ons wacht, teniet te doen door een overvloed aan leven. Het is een vreugde naar Hem uit te zien en Hem dan te volgen.

Advent: verlangend uitzien

Vaak wordt Advent vertaald met ‘wachten; verwachten.’ Letterlijk betekent Advent: eraan komen, naar (ons) toekomen. Als je beide betekenis-

sen combineert dan kom je uit bij: wachtend uitzien naar iemand die komen zal.  Ook het woord wachten heeft verschillende betekenissen. Bijvoorbeeld: angstig gespannen wachten tot je aan de beurt bent bij de tandarts. Dat is anders wachten dan verlangend wachten op je vriend of vriendin die na een lange reis terugkomt. In de liturgie wordt Advent: met verlangen wachten op Hem die komen zal. Hem is dan God die in de mens Jezus naar ons toe komt. In een Sinterklaaslied zingen we: vol verwachting klopt ons hart. Je hart gaat sneller slaan. In de Advent zingen we: verheft uw hart weest welgemoed. Wij richten ons hart met onze verlangens omhoog. Wachten op Sinterklaas is toch heel wat anders dan wachten op God die in de mens Jezus naar ons toekomt. Verlangend uitzien God in Jezus:hoe kun je dat verstaan? In Kerstliedjes zingen we het gemakkelijk mee: “t is geboren het goddelijk kind”. Toch is dat het grootste wonder in tijd en eeuwigheid. God komt naar ons toe door mens onder mensen te worden. De Menswording van God is het grootste Mysterie. Geen mens had dat kunnen bedenken. De Menswording is pure gave. In de Advent zien we uit naar de geboorte van Jezus. We zien een hulpeloos kind in de kribbe. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de grote God die vanuit de hemel onder ons komt wonen, een mens als wij. Het kribbekind is Gods Zoon en geen baby die jarig is. Zien we verlangend uit naar Gods Zoon die mens geworden? Hij komt tot ons om ons bij de hand te nemen en mee te nemen naar een land van belofte waar recht en vrede is, waar liefde en waarheid verspreid worden. Willen wij samen met Hem wiens geboorte wij vieren, nieuwe mensen worden? Mensen die Jezus volgen op zijn weg van medemenselijkheid. Wanneer wij ons hart voor dit Kind open stellen wordt Hij ook in ons geboren. Dan worden wij met Hem mensen die iets van Gods liefde uitstralen in deze wereld. Van harte wens ik u een goede voorbereidingstijd op het Kerstfeest toe.

Opweg naar Kerstmis: Het Weihnachtsoratorium van Johannes Sebastiaan Bach – 7, 14 en 21 december van 14.00 tot 16.00 uur

In deze tijd van de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis, op de komst van God in ons leven. We doen dat aan de hand van het prachtige Weihnachtsoratorium van Johannes Sebastiaan Bach. We luisteren naar de muziek en we staan stil bij de teksten, met het oog op de betekenis ervan voor ons eigen concrete leven. Van harte welkom!

We bespreken de teksten, luisteren naar de muziek en bereiden ons voor op het ontvangen van God in ons hart. Zie ook de folder in de hal.

9 december om 16.30 uur: Oecumenische Gebedsdienst 

Bidden om de komst van Jezus kunnen christenen uit alle kerken samen. De Raad van kerken heeft deze avondviering voorbereid om samen met alle christenen in Oss te bidden.  Verhaast uw komst, o God, zingen en bidden wij. Dat uw Rijk toch mag doorbreken. Dat wij met Jezus mensen worden naar uw hart. Als gastkerk roep ik graag al ‘onze’ mensen op mensen van andere kerken te ontmoeten. In gebed en in hartelijkheid samen zijn.

10 december om 19.30  uur: Lezing over Syrië. Ons Adventsproject

Geert van Dartel heeft als directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene  enkele Caritas projecten in Syrië bezocht. Hij heeft naast veel ellende ook veel tekens van hoop gezien.

Hoe jonge mensen bezig zijn met de opbouw van een ontwrichte samenleving; hoe vrouwen voedsel, kleding en medische hulp organiseren voor ouderen en kinderen; hoe scholen weer het onderwijs op gang brengen.  Geert wil ons graag deelgenoot maken van zijn reiservaringen en van zijn ontmoeting met mensen die dit jaar voor de zevende keer het Kerstfeest vieren in oorlogsomstandigheden. Willen ook wij helpen een vonkje licht te verspreiden in Syrië.

Zie ook:

16 december om 16.00 uur: Een sfeervol feest van liederen en lezingen

Het is  honderd jaar geledendat in een Engelse Anglicaanse Kathedraal voor het eerst een “Feest van lezingen en liederen” gehouden werd.  Dit festival groeide uit tot een jaarlijks feest in alle kathedralen en in vele kerken van Engeland. Het is al enkele jaren overgewaaid naar Nederland.

De Engelsen hebben een vast schema van lezingen en liederen. In Nederland gaan we er wat vrijer mee om. Er staat ook veel samenzang op het programma. Het is de tweede keer dat onze Titus Brandsmaparochie dit festival organiseert met leden van de Paaskerk. Er klinken prachtige kerstliederen in afwisseling van koorzang en samenzang. U bent van harte welkom dit feest mee te beleven door met ons mee te zingen.

Categorieën: Titus Tijdingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *