Titus Brandsma Tijdingen

 26 januari – 9 februari 2020

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

2 februari 2020 Opdracht van de Heer in de tempel.

 

Van de jeugd van Jezus weten het meeste van de evangelist Lucas.

Maar wat Lucas ons vertelt is niet alleen een verslag van een gebeurtenis, maar vooral een verhaal om te verkondigen wie Jezus is. Jezus is niet alleen een lieve baby maar vooral de mens in wie God een menselijke gezicht krijgt en ter sprake komt. Lucas plaatst met dit verhaal Jezus in de traditie van zijn volk en laat zien dat Hij de beloofde Messias is die komen zal om het Licht te zijn voor alle volkeren.

Het is voor het eerst dat Jezus in de tempel komt. Hij komt daar om zoals ieder joods kind aan God te worden opgedragen. Iedere eerstgeboren jongen hoort volgens de joodse Wet aan God toe. De ouders krijgen hun kind als kind van God terug door een offer te brengen. Meestal een schaap of voor arme mensen een paar duifjes. Lucas laat weten: Jezus hoort bij de armen. In de tempel vindt een ontmoeting plaats met twee oude mensen. Simeon en Hanna. Jezus ontmoet voor het eerste de mensen aan wie Hij later het evangelie van het Rijk Gods zal verkondigen. Simeon wordt wetsgetrouw genoemd. Hij staat voor alle mensen die overeenkomstig de wil van God willen leven. Simeon leest in de Schrift over de Messias die komen zal om het joodse volk te bevrijden en om aan alle mensen het bevrijdend woord van God te laten horen. In Jezus herkent hij de beloofde Messias die komen zal. Hanna wordt een profetes genoemd. Biddend en vastend brengt zijn haar dagen in de tempel door. Zij dankt God omdat zij in dit kind van Jozef en Maria de bevrijder van het volk ziet. Met dit verhaal, zegt Lucas, worden de beloften van God in Wet en Profeten vervuld: vrede en vrijheid!

Simeon laat ook al weten dat Jezus tegenstand zal ondervinden. Ten dode toe. Maar het Licht dat vandaag opgaat zal nooit meer doven. Het zal het duister van de dood overwinnen.

In onze parochie willen we zondag 2 februari iets van dit verhaal zelf beleven. Heel vaak zeggen we: “Je ziet alleen maar grijze koppies in de kerk”. Maar al die grijze hoofden kunnen wel grootste verwachtingen hebben van hun kinderen en kleinkinderen. Alle gedoopte kinderen dragen toch het licht van Christus in zich mee. Alle gedoopte kinderen kunnen toch werken aan gavere en betere wereld die op het Rijk Gods zal lijken! Op 2 februari worden de kinderen in de parochie uitgenodigd.

Een ontmoeting in de gemeenschap tussen jong en oud waarin de vonk van het geloof wordt doorgegeven. De kinderen wordt de hand opgelegd met de bede: “Wees kind van God en leef gelukkig. God wil jou tot zegen zijn.” Beste grootouders en ouders, nodig uw kinderen en kleinkinderen uit deze viering mee te beleven.

2 februari De Blasiuszegen

 

Toen bisschop Blasius van Sebaste in het jaar 316 gevankelijk naar de martelplaats gebracht werd om onthoofd te worden kwam een vrouw op hem af met haar zoontje bij wie een visgraat in de keel was blijven steken. Het kind dreigde te stikken. Onder tranen smeekte zij hem om hulp. Blasius legde het kind de handen op en sprak een gebed uit dat het kind gered mocht worden. Op hetzelfde moment schoot de visgraat los en kon het kind weer ademen. Van de vele bijzondere zegens die de kerk kent is de Blasiuszegen blijvend gewild gebleven. Verkoudheid en keelpijn komen in dit jaargetijde veel voor. Toch helpt een zegen alleen maar als jezelf mee werkt. Dus, altijd een das omdoen als je naar buiten gaat!

Het zegengebed luidt aldus: ‘Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’.

9 februari 2020 : Vijfde zondag door het jaar

Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, dat ze jullie goede werken zien maar jullie vader in de hemel verheerlijken’. De dringende wijzing die Jezus zijn leerlingen – wij dus – hier geeft, kan bevreemdend voor ons overkomen. Wij zijn immers iets heel anders gewend. Wij leven in een economisch systeem, waarin alleen de zon voor niets opgaat. Wij leven, kort door de bocht, in een ‘voor-wat-hoort-wat’-cultuur. Wie niet werkt, verdient geen geld. Wie niet leert, verdient geen goed punt. Wie niet liefheeft, wordt niet bemind. Daar tegenover: als wij iets goeds doen, worden we daarvoor geprezen – of vinden in elk geval dat we daarvoor geprezen zouden moeten worden.

Maar nu zegt deze wijze Rabbi uit Nazareth iets heel anders. ‘Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, dat ze jullie goede werken zien maar jullie vader in de hemel verheerlijken’. Jezus doorbreekt hier onze menselijke logica, en stelt daar een goddelijke tegenover: werk zó, dat de mensen je goede werken wel zien, maar dat zij Gód daarvoor prijzen! Eigenlijk beweert Jezus hiermee, dat niet wij degenen zijn die werken, maar dat God in de hemel – dat is: in het verborgene –  in en doorheen ons zijn werken verricht. Voor Jezus is de hemel en het verborgene één en hetzelfde. Als hij zijn leerlingen leert hoe te bidden zegt hij: bidt tot jullie Vader die in het verborgene is op deze wijze: Onze Vader die in de hemel is. Hemel is bij Jezus niet iets hoogs boven de aarde of na onze dood, doch Gods verborgen, maar altijd werkzame aanwezigheid hier op aarde. Vanuit menselijk perspectief gezien werken wij. En dat klopt. Vanuit Jezus’ perspectief werkt God in en doorheen ons werken. En dat klopt óók. Tenminste, als wij Hem daarbij niet hinderen, door ons af te keren van Hem, en op eigen kracht alleen onze goede werken doen. Wanneer wij afgekeerd leven van Hem, dan werken wij vanuit onze eigen redenen en motieven. Dan doen of laten wij goede dingen omwille wat daar al dan niet tegenover staat. God werkt echter zonder waarom, gratis en om-niet. Laten wij Hem in en door ons heen werken, bewegen wij mee in ons werken met een dwaze God, ja dan zijn wij het licht van de wereld en het zout der aarde. Dat is de betekenis van het woordje ‘zo’ in: ‘Laat zó jullie licht schijnen voor de mensen, dat ze jullie goede werken zien en jullie vader in de hemel verheerlijken’.

De Adventsactie IMBA in de Titus Brandsmaparochie.

IMBA is met open armen door de Parochie ontvangen tijdens de Adventsactie. Het is een hartverwarmend samenkomen geweest, dat tot in Zimbabwe en Malawi is gevoeld. Een prachtig bedrag van €2.412,75 is gedurende de actie gegeven! Nog nooit is zoveel opgehaald. Stichting Wilde Ganzen, een medefinancieringsorganisatie in Nederland, zal dit bedrag aanvullen tot €3.620! Dit geld zal IMBA besteden aan het Gezinsversterkingsprogramma in Zimbabwe. Meer dan een derde van de bevolking leeft daar in extreme armoede. Op het platteland gaat het om twee keer zoveel mensen als in de stedelijke gebieden. IMBA zal ze een gezonde start in hun leven geven door ze de handvatten aan te reiken om zelf te voorzien in hun basisbehoeften. Dit doen zij door middel van het opzetten van een inkomen genererende activiteit (zoals een groentetuin, kippen- of geitenproject), ouderschapstrainingen en life skills educatie. Mede dankzij alle gulle giften vanuit de parochie kan IMBA dit mogelijk maken. Hartelijk dank hiervoor. With kind regards, Met vriendelijke groet,

Marijke Acket , IMBA

Gebedsweek van de eenheid en gastvrijheid

Een van de aardigste kanten van onze parochie is de gastvrijheid.  Iedere dag is er om vanaf 9.45 – 10.30 uur koffie voor iedereen die aan komt waaien. Het is een moment van gezelligheid, van uitwisseling van nieuwtjes, van lachen en van serieus gesprek. Iedere  zondag is er koffie na de viering en velen maken daar gebruik van.  Maar ook in de vieringen willen we gastvrij zijn en graag anderen welkom heten.  Op zondag 19 januari was er een oecumenische viering samen met de Paaskerk- gemeente. Dan hoop je dat juist extra  veel parochianen komen om onze zusters en broeders in Christus te ontmoeten.  Dat viel een beetje tegen. Sommige trouwe kerkgangers zijn niet komen opdagen. Ze bleven liever weg. Niet omdat ze een hekel hebben aan protestanten en zeker niet aan de predikante, maar omdat deze viering geen Eucharistieviering is.  Zijn ze dan naar een andere kerk gegaan? Neen, ook niet. Het was een gelegenheid om thuis te blijven. De reden dat er geen Eucharistieviering ligt niet bij de protestanten. Dat is een katholiek probleem. Volgens de katholieke kerk is de Eucharistie het vieren van de zichtbare eenheid zelf en niet een middel om tot die eenheid te komen. Wanneer je samen met protestanten (of orthodoxe of anglicaanse christenen) Eucharistie viert dan grijp je vooruit op een eenheid die er nog niet is. Om gastvrij te kunnen zijn moeten we onszelf beperken en geloven dat ook Woord en Gebed sacramentele tekens van Gods liefdevolle nabijheid zijn. In september zijn wij welkom in de Paaskerk.  U ook. We worden er gastvrij ontvangen. 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *