Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


25 november 2018: Christus Koning

Christus Koningbeelden en Heilig Hartbeelden lijken erg veelop elkaar. Aan de Berghemseweg staat een Heilig Hartbeeld waar Titus Brandsma grote bemoeienis mee heeft gehad. Waarom vond Titus dat zo’n beeld er zo nodig moest komen? Om te laten zien dat Jezus de Heer is en dat dat in het publieke leven bekend mag zijn. Toegegeven: Titus was niet wars van triomfalisme en roomse blijheid. Maar zijn intentie om de openbaarheid te zoeken was om te verhinderen dat godsdienst alleen maar een privézaak zou worden achter huisdeuren. Geloof als privé onderneming zonder maatschappelijke doorwerking en uitstraling.

In het evangelie volgens Johannes staan Jezus en Pilatustegenover elkaar. De joodse overheden beweren dat Jezus koning wil zijn.Pilatus kan als stadhouder van de keizer geen koning die macht wil uit oefenengebruiken. Als Pilatus vraagt: Bent u koning? , dan antwoord Jezus: Ja, dat benik, maar niet van deze wereld. Mijn koningschap is geen macht vergaren, maar dienen. Geen aanzien en eer en rijkdom verwerven, maar het verheffen van arme en eenvoudige mensen die niets in te brengen hebben. Pilatus begrijpt Jezus niet en ziet geen schuld in Hem. Toch levert hij deze weerloze en bespottelijk uitziende koning over aan de Romeinse soldaten. Dan maar dood. Aan het kruis met Hem. Had de machthebber Pilatus ooit kunnen denken dat Jezus vanaf het kruis de wereld zou beheren, Heer van de wereld zou zijn?

Kruisbeelden, Heilig Hartbeelden, Koning Christusbeelden zijn tijdgebonden beelden. We zouden er niet warm voor kopen om vandaag zo’nbeeld weer op te richten. Toch mogen we het geloof in Jezus als Heer der wereld niet zien als een privé mening die je al dan niet mag hebben. Ons geloof heeft een openbaar getuigenis nodig. Dit getuigenis kan bescheiden zijn. Omwille van Jezus en in Zijn gezindheid naaste zijn van iemand in nood, opkomen voor de rechtelozen, vrede brengen waar haat is. Geen grote woorden, maar stille daden. Christus Koning beheert deze wereld door onze woorden, door onze handen, door onze trouwe gehechtheid aan Hem.

2 december 2018: Eerste zondag van de Advent.

In de Adventtijd horen we verhalen over de komende verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel van Gods Inwoning. De mensen zullen angstigworden voor wat er met de wereld gebeuren gaat, want de hemelse machten zullen wankelen. Het lijkt hierbij te gaan om iets wat zich in de buitenwereld af zal spelen. Er zullen immers tekenen zijn aan zon, maan en sterren. Het lijkt wel te gaan over het einde van de wereld: er zullen aardbevingen zijn, oorlogen, tsunami’s zullen het land overstromen, mensen zullen omkomen in grote getale. Maar deze verhalen gaan niet over het einde der wereld of het einde der tijden. Nee, zij gaan over de komst van God in ons mensen, zij gaan over de geboorte van de Mensenzoon in God. En deze komst is onontkoombaar, zoals ook na iedere winter de vijgenboom weer zal gaan uitbotten, als een zeker teken van de naderende zomer.

Die wederzijdse komst nu van God in de mens en van de mens in God, die geschiedt in het hart van ieder van ons. Daarom waarschuwt Jezus zijn leerlingen en ons ook:

‘Pas op dat jullie hart niet afgestompt raaktdoor de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven.’

Onshart, de geboorteplaats van God in de mens en van de mens in God, kan zo bezet zijn met vreugde of bezorgdheid, dat God en mens daar samen geen plek meervinden om zich met elkaar te verenigen. De roes van de vreugde om iets geschapens of de dagelijkse zorgen om de geschapen wereld kunnen ons hart ‘afstompen’, d.w.z. ons versuft maken, onontvankelijk maken, voor die voortdurende komst van God in zijn geschapen wereld. Wij struikelen over God maar hebben het niet in de gaten! Nu en altijd al! In Hem immers leven wij, bewegen wij en zijn wij. De wijze raad van Jezus is daarom ook: wees waakzaam, om ontvankelijk te zijn voor Hem die komt in en doorheen alleswat Hij je geeft, die Zichzelf geeft en aan ons toevertrouwt in en doorheen alles wat vreugde of zorgen baart. Weet je in élke situatie van je leven met z’n Tweeën. ‘Ik ben mét jou’, is immers zijn Naam, en zijn trouw is eeuwig en onvoorwaardelijk.

Advent, de tijd van de nadering van God in de mens en van de mens in God. Dat wij in al onze vreugde en bezorgdheid ons toevertrouwen aan Hem uit wiens handen onze wereld elk moment voortkomt. Want Hij zal – gelukkig maar – komen, onverwachts, over allen waar ook ter aarde, om zijn Koninkrijk onder ons te stichten, om ons te maken tot ware mensen (de Mensenzoon) die samen één lichaam vormen, het lichaam van Christus.

Kaarsenverkoop Solidariteitsfonds Oss

Onze parochie neemt deel aan het Solidariteitsfonds Oss. Het fonds wil de armoede in Oss te verzachten door hulp aan mensen in financiële enmateriele nood. In vorige jaren bood het fonds kalenders aan; dit jaar kaarsen.Voor €7,50 kunt u licht brengen in de donkere situatie van mensen. U houdt ereen mooie kaars aan over. Koop zo’n kaars!

25 november: Verkoop van kaarten van ATD (Aide à tout détresse) — De Vierde Wereld in ons midden.

We spreken vaak over de Derde Wereld op het Zuidelijk Halfrond, de landen waar wij vanuit de Eerste Wereld – Europa, de VS en Canada -ontwikkelingssamenwerking mee doen. De Tweede Wereld zijn de landen die in de invloedssfeer van Rusland en China liggen.

Er is ook een Vierde Wereld. Deze Vierde Wereld is onzichtbaar in ons midden. Het gaat om de armste mensen die van generatie op generatie arm zijn en die niet het vermogen hebben boven de armoedegrens uit te komen. Ze worden onderbetaald of hebben een lage uitkering,leven in de slechte woningen, proberen alsmaar te overleven, raken geïsoleerd van de samenleving. Zelfs in een welvarend land als Nederland zijn deze mensen onzichtbaar onder ons aanwezig.

Een Franse priester Joseph Wresinski komt zelf uit een arm milieu. Hij gaat zich in 1957 het lot aantrekken van deze mensen en zet een hulporganisatie “ATD, de Vierde Wereld” op. Hij wil deze mensen een gezicht geven en laten zien aan het welvarende deel der natie dat ook deze mensen er zijn. Ook in Nederland heeft ATD een afdeling. ATD heeft in ‘het Zwervel ‘ in Overijssel een vakantieboerderij en een activiteitencentrum.In 2018 is er nog steeds een Vierde Wereld in ons midden. In Nederland, zegt de regering nu, gaat iedereen erop vooruit. Iedereen deelt in de economische groei. Iedereen krijgt het beter. ATD Nederland weet beter. ATD trekt zich het lot aan van de armsten onder ons voor wie deze ‘waarheid’ echt niet opgaat. Daarom: koop kaarten.

Opbrengst Adventsactie 2018 naar Caritas Syrië — Lezing door Geert van Dartel

Geert van Dartel heeft in april 2018 Syrië bezocht en met eigen ogen de verwoestingen van de oorlog aanschouwd. Ook heeft hij tekens van hoop gezien. Hoe mensen elkaar overeind helpen; hoe scholen doorgaan met les geven; hoe het schaarse eten wordt gedeeld. Daarover heeft hij een artikel geschreven in een vorig parochieblad.

Het parochiebestuur heeft besloten de Adventsactie te besteden aan een Caritas instelling in Syrië. Op zondag 16 december en na de vieringen van kerstnacht en kerstdag zal er een deurcollecte zijn voor de zusters van Besançon die de zorg hebben voor ruim vijf honderd kinderen. Het is niet alleen belangrijk DAT u geeft. Het is ook belangrijk dat u weet WAAROM en AAN WIE u geeft.

In zijn lezing zal Geert kort ingaan op het land en de geschiedenis van Syrië, op de christelijke kerken in Syrië, op het werk van de Caritas instellingen. Geert is ook bij het graf van pater Frans van der Lugt SJ die op 7 april 2014 in Holms vermoord is. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde Van der Lugt Holms te verlaten. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij in de stad blijven. Nog zien we zijn dringende oproep op de teevee om hulp. Zijn roep om hulp klinkt nog steeds door.

Koorjubilarissen

Onze hartelijke gelukwensen en onze dankbaarheid gaan uit naar Hennie Traa en Riet van de Water die beiden vijftig jaar koorzanger zijn in het Titus Brandsma gelegenheidskoor. Op vele zondagen en talloos veel uitvaarten hebben zij mede de zang verzorgd. In grote trouw en dienstbaarheid. Even hartelijk danken wij Els Corstens voor haar vijfentwintig-jarig lidmaatschap van het Mediorenkoor. Zij is niet alleen zanger, maar ook maker van mooie beamerpresentaties.

Ook naar andere zangers met een jubileum gaat onze dankbaarheid uit. Mede dankzij jullie zingen onze parochianen in alle vieringen goed mee.

Categorieën: Titus Tijdingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *