Over Titus Tijdingen

Titus Tijdingen is de tweewekelijkse periodiek
van de Titus Brandsmaparochie Oss over geloofsbeleving

Inhoud van dit nummer

Eerdere uitgaves


11 november 2018: 32e zondag door het jaar en Vormselviering

Vanwege de toediening van het Vormsel is er gekozen voor een gelijkenis uit het evangelie volgens Lucas. Het bijzondere is dat Jezus deze gelijkenis zelf aan zijn leerlingen uitlegt. De verkondiging van het rijk Gods in woord en daad is als het strooien van zaad. Het zaad komt overal terecht. Op de weg waar het vertrapt wordt of door vogels wordt opgegeten. Op rotsgrond waar het ontkiemde zaad niet kan wortelen. Tussen distels waar het opgeschoten zaad vertikt wordt. Gelukkig ook op vruchtbare grond, waar het honderdvoudig vrucht op brengt. Nu zou je verwachten: ons hart mag geen weg, geen rots, geen distelrijk gebied zijn. Ons hart moet vruchtbare grond zijn waar de verkondiging van het Rijk van God volop vrucht draagt. Open je hart en het Rijk Gods gaat groeien. Het zou heel erg mooi zijn als onze tien vormelingen vruchtbare grond zijn waar het Rijk van God kan gaan bloeien. Deze uitleg is, denk ik, prima. Maar toch legt Jezus deze gelijkenis anders uit. De leerlingen, de gelovigen, de hoorders van het Woord van God, de vormselkandidaten zijn zelf de bodem waar het zaad op valt. Wij luisteren wel naar Gods Woord, maar de woorden liggen als losse zaadjes of als losse blaadjes op de weg. Een zuchtje wind en het is verdwenen. Wij zijn christen in naam maar het heeft geen inhoud. Wij horen met blijdschap het Woord van God, maar het dringt niet diep door in ons binnenste. Zodra het moeilijk wordt haken we af. Zodra we tegenstand ervaren geven we het op. We zijn alleen maar christen als het ons goed uitkomt. Wij ontvangen het Woord van God als een van de vele stemmen die ons oproepen. Maak plezier. Leef gelukkig. Word rijk. Speel de baas. Geniet. Er zijn zoveel dingen die ons weerhouden om de diepte in te gaan. Wij blijven aan de oppervlakte. Gelukkig zijn er mensen die met een goed en eerlijk hart naar de stem van God, hem laten doorklinken in hun binnenste en die standvastig en vastberaden doen wat het gevraagd wordt: het Rijk van God aan het licht te brengen. Bij het Vormsel ontvangen deze tien jongeren de kracht van de Heilige Geest om een goed mens te zijn, om eerlijk en oprecht in het leven te staan, om standvastig christen te zijn. Het is de kracht van de Heilige Geest die de harten van de jongere tot vruchtbare bodem maakt. En de ouderen onder ons die misschien geen herinnering meer hebben aan hun Vormsel: wij worden vandaag door de H. Geest er aan herinnerd dat Gods Stem ook ons oproept om standvastig en eerlijk christen te zijn. Wij kunnen door deze viering ons Vormsel van vroeger opnieuw beleven.

18 november 2018: 33e zondag door het jaar (Marcus 13, 24-30)

Als de Adventtijd nadert, klinken er altijd onheilspellende teksten in het evangelie. Maar schijn bedriegt. Het verhaal van deze zondag vertelt wel van schokkende tekenen aan de hemel, maar het gaat niet over het einde van tijd. Nee, het verhaal vertelt van de komst van de Mensenzoon, de komst van God in ons mensen om werkelijk mens te worden. En dat betekent het einde van een bepaalde tijd, namelijk het einde van de tijd van ónze heerschappij in het leven. En dat is een positief gebeuren in Jezus’ ogen. Want Hij vergelijkt de komst van Gods Koningschap met de komst van de zomer, welke de wintertijd van ons koningschap aflost, en die te herkennen is aan het uitbotten van de vijgenboom. En daarmee verwijst Jezus naar het Bijbels Hooglied, waarin de liefdesrelatie tussen God en zijn volk, tussen God en iedere mens, wordt geschetst aan de hand van het beeld van een liefdesrelatie tussen twee geliefden:

“Daar komt mijn liefste,
Hij springt over de bergen,
danst over de heuvelen.
Hij buigt zich lief naar mij en zegt:
‘Sta op, mijn liefste, mijn mooiste, kom!
De winter is voorbij, de regen is verdwenen,
de bloesem laat zich zien in het land.
De tijd van zingen is nabij,
de tortel laat zich horen in het land,
de vijgenboom kleurt zijn jonge vijgen,
de wijnrank geurt in volle bloei.
Sta op, mijn liefste, mijn mooiste, kom!”

De komst van God in ons leven is als de komst van een bruidegom tot zijn bruid, die ons elk moment liefdevol uitnodigt: Sta op, mijn liefste, ga met Mij door het leven, laat Mij door je leven gaan bij alles wat je denkt, zegt, voorneemt, doet en laat.

Donderdag 8 november 2018: Abdijdag in Doetinchem

Eén dag na het hoogfeest van Sint Willibrord dat in de Willibrord abdij op het landgoed Slangenburg in Doetinchem extra feestelijk wordt gevierd, gaan een twintigtal parochianen daar een bezinningsdag houden. Deze bezinningsdag is de afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Sint Jozefkerk. Broeder Thomas Quartier osb zal deze dag voor ons inleiden. Hij zal met ons spreken over “Mystiek in het alledaagse leven”.

Dit thema komt al voor bij Titus Brandsma. Pater Titus vond dat de mystieke ervaring de vrucht kan zijn van het geestelijk leven van iedere gelovige. Een ieder die zich beweegt op de weg naar God toe door een deugdzaam leven en door te verlangen naar Gods Aanwezigheid in zijn of haar leven kan door God geraakt worden. Deze aanraking van God kan rechtstreeks zijn: een gevoel dat jou boven jou zelf tilt of jou in het diepst van jouzelf brengt. Zo’n mystieke ervaring is een wederkerig proces: als wij ons op zijn komst in ons voorbereiden kan God ons naderbij komen. Als wij ons hart voor God openen kan Hij het van liefde vervullen. Als wij onze oren richten naar Zijn Stem kan Hij tot ons spreken.

God en mens werken samen.

In onze Titus Brandsmaparochie willen we het geestelijk leven bevorderen door aandacht te hebben voor spiritualiteit van gewone mensen. In de liturgie, in de bijeenkomsten rond de Schrift, in aandacht voor diaconie en in betrokkenheid bij de samenleving.

Van ons menselijk leven valt er niets buiten Gods bereik. Hij kan overal gevonden worden waar wij met een zuiver en oprecht hart naar Hem zoeken. Het alledaagse leven is waarachtig een plek van Godsontmoeting.

Zondag 11 november 2018: Vormsel

Op deze zondag zullen tien kinderen in onze gemeenschap in hun geloof gesterkt worden door het Sacrament van het Vormsel. Mgr. Rob Mutsaers, hulpbisschop van Den Bosch zal het Vormsel toe dienen. Door het Vormsel worden deze tien jongeren sterker verbonden met onze gemeenschap. Zij worden bewuster christen en meer toegerust om in de samenleving eens stukje verantwoordelijkheid te dragen. Door deelname een M25 kunnen zij de voorbereiding op het Vormsel vervolgen. Zo is het Vormsel een beginpunt van nieuwe betrokkenheid bij het verhaal van Gods goede schepping en het verhaal van Jezus’ liefde voor mensen. Graag heten wij deze tien jongeren welkom:

Natalia Hieklczarczyk, Isabelle Thijssen, Eva Janssen, Michiel van Bakel, Elsa Nzogning, Sjef van der Drift, Joran van Haaren, Jens van Lieshout, Judith van Putten, Thomas Ekkel.

Deze tien kinderen komen om onze parochie een jonge en enthousiaste uitstraling te geven. U komt toch ook om hen van harte in ons midden te ontvangen?!

De nieuwe Parochie Website: tbposs.nl

Deze website biedt veel meer dan mededelingen over onze parochie. Stapsgewijs wordt u ingevoerd in de geschiedenis van Oss. Talrijk zijn de verwijzingen naar andere informatie. Meteen paar doorklikken, gaan er werelden voor je open.

Categorieën: Titus Tijdingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *