Titus  Tijdingen

12 – 26 januari 2020

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

19 januari 2019 Week van Gebed voor de eenheid

Bidden om eenheid onder de christenen is een opdracht die de Heer Jezus zelf ons gegeven heeft. Al meer dan honderd vijftig jaar doen de onderscheiden kerken dit samen. Dit doen zij in de Week van Gebed voor de eenheid. Deze gebedsweek is internationaal. De katholieke kerk bevordert van harte het meedoen van parochiesgemeenschappen aan deze gebedsweek. De Raad van Kerken Nederland telt achttien kerken van verschillende signatuur: van Remonstrants tot Oosters Orthodox. Door alle zeer grote verschillen heen blijkt het gezamenlijk bidden in één eredienst toch mogelijk. In de stad Oss is er een Raad van Kerken waarin vier kerken vertegenwoordigd zijn: de Rooms Katholieke Kerk, de Paaskerk van de PKN en twee evangelicale kerken. De gebedsweek krijgt in Oss gestalte door een gezamenlijke zondagsviering die in de St Jozef kerk van de Titus Brandsmaparochie gehouden wordt samen met de Paaskerkgemeente. Dit jaar zal dominee Ruth Jellema met pastor Buitendijk voorgaan in een viering van Woord en Gebed.

Ieder jaar zijn kerken in een ander land aan de beurt om de liturgie voor de Gebedsweek samen te stellen. Dit jaar hebben christenen uit Malta het thema gekozen en uitgewerkt. Het thema luidt: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. ( Handelingen 28,2 ) In een uitgebreid verhaal vertelt Lucas over het avontuur van Paulus die op weg is naar Rome om voor de keizer terecht te staan. Het is het verhaal van een schipbreuk en van de redding en ontvangst door de bevolking van Malta. Zij ontvangen de vreemdelingen buitengewoon hartelijk en komen voor het eerst in contact met christenen.

Malta is een klein eiland in de Middellandse Zee. Door zijn strategische liggen altijd belangrijk in militair en economisch opzicht. Verschillende grootmachten hebben daar het bewind gevoerd en sporen nagelaten. In 1964 werd het eiland een onafhankelijk land. Het trad toe tot de Europese gemeenschap in 2004. Malta heeft een eigen taal. Een Arabisch dialect. De gebruikelijke taal is het Engels. Het inwoneraantal van Malta en het erbij behorende eiland Gozo is 430.000. Naast de katholieke kerk kun je anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen aantreffen. De oecumenische contacten zijn erg hartelijk. De gemeenschappen werken samen in vele diaconale projecten. De katholieke kerk stelt haar kerkgebouwen ruimhartig ter beschikking van kerken die geen eigen gebouw hebben.

Op dit moment is Malta vaak ongunstig in het nieuws van wege corruptie en handel in paspoorten. De kerken bieden een tegenwicht door gastvrijheid te betonen aan en vrijgevig te zijn voor vluchtelingen. Door hen hoop te bieden en door hun moed en vertrouwen in te spreken.

Malta is een land met vele bezienswaardigheden en daarmee een geliefd vakantieland. Vanuit Noord Europa zijn de reizen naar Malta betrekkelijk goedkoop. Een arme vluchteling uit Afrika moet vaak het veelvoudige betalen aan mensensmokkelaars. Dit is een wrange werkelijkheid van nu.

We mogen daarom hopen en bidden dat het thema: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, ook vandaag nog waar is.

 26 januari 1920 Derde zondag door het jaar ( Matteüs 4,12-23)

 In het evangelie van deze zondag is sprake van een volk dat in duisternis zit, en in duisternis een groot licht aanschouwt; aan hen gaat een groot licht op. Wat is nu die duisternis waarin mensen zitten, en wat is dat grote licht dat aan hen opgaat? Om bij dit laatste te beginnen: de tekst vervolgt met een oproep van Jezus aan die mensen. Hij zegt: bekeer je, want het Rijk der hemelen is nabij. Met deze oproep doet Jezus een licht over de mensen opgaan. Hij wijst hen op iets dat zij niet zien, namelijk dat de heerschappij van God zeer nabij is. Zo nabij zelfs, dat dit te ervaren is als je je er maar toe keert. Het licht is het licht van ons geloof, van ons vertrouwen, dat God zijn schepping en al wat er in is, niet uit het oog verloren heeft, noch dat ooit zal doen. Prachtig wordt dat verwoord in Psalm 121: Zie, niet doezelt en niet slaapt Hij, de bewaker van Israël. Hij waakt over jouw komen en jouw gaan, nu en altijd. Dat is de blijde boodschap die de Schrift ons voorhoudt, welke ons vertrouwen mag geven ons leven dagelijks te leven.

Het niet vertrouwen op die belofte van God, namelijk dat Hij mét ons is in ons dagelijks leven, dat is leven in duisternis. Maar leven in duisternis is niet einde verhaal, het is het begin ervan! Dat zegt ons precies dit evangelie: Aan hen die in het doodsdonker zítten, aan hen gaat een licht op. Geloven in God is geen vaststaand gegeven voor eens en altijd. Steeds weer keren we ons af van Hem om onze eigen wegen te gaan, uit eigen kracht en op eigen inzicht. Pas als we echt stuklopen, als alles duister is en einde verhaal dreigt, zoeken we Hem mogelijk weer op. Dan keren we ons tot Hem en bidden we om licht in onze duisternis. Dan krijgt God eindelijk de kans om het stuur over te nemen. Eventjes, want zo gauw we weer overzicht krijgen over ons leven, bedanken we Hem vriendelijk en nemen weer zelf het heft in handen. Om ons opnieuw tot Hem te richten als we weer failliet dreigen te gaan. Totdat we het dóór krijgen en ons geheel aan Hem gaan toevertrouwen. Wat een geluk dat Hij ons trouw blijft! Want tot die dag waakt Hij over ons komen en over ons gaan.

Vooruitblik

Dit nummer van Tijdingen is het eerste nummer van het jaar 2020. Dit wordt een belangrijk jaar voor de parochie.  In de Tijdingen hopen de pastores Leon en Tom u spiritueel te voeden en op de hoogte te houden van gebeurtenissen.  Een belangrijke  gebeurtenis die ons te wachten staat is de pensionering van pastor Leon Teubner met ingang van 1 april 2020.  Op 15 maart zal hij voor het laatst de verkondiging verzorgen. Daarna zullen we afscheid van hem nemen.  Dat betekent dat er  een groter beroep gedaan zal worden op parochianen om  vrijwilligerstaken op zich te nemen. Wij zullen zijn  artikelen in het Parochieblad en Tijdingen missen; gespreksgroepen zullen in een andere vorm doorgaan; het onderhouden van pastorale contacten zal steeds meer onderling pastoraat worden. Kortom: als we als parochie echt een gemeenschap willen zijn dan zal er een grotere bijdrage van parochianen verwacht worden. Het parochiebestuur en het liturgisch beraad hebben dit al langer op hun agenda.  Graag nodig ik iedereen uit te kijken wat zij of hij kan doen voor onze Titus Brandsmaparochie.

 Ouderavond Eerste Communie op 4 februari om 19.30

Graag nodig ik de ouders uit om hun kind van rond de 8 jaar of van groep 4 van de basisschool op te geven voor de Eerste Communie.  Misschien kunnen ook de grootouders hier een aanmoedigende rol vervullen. Opgave kan bij : eerstecommunie@outlook.com  of bij het parochiesecretariaat op de weekdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

De Eerste Communie kan een belangrijke stap zijn in de gelovige vorming van kinderen.  Deze is de eerste verantwoordelijkheid van de ouders. De parochie wil daarin graag hulp bieden.  De Eerste Communie is niet helemaal het zelfde als voor het eerst ter communie gaan. Het is meer. Het is een belangrijke stap op weg naar deelname aan het leven van de geloofsgemeenschap en aan het verstevigen van de band met Christus.  Bij het Doopsel is die band met God gelegd: jij bent Mijn kind. Jij draagt voortaan de naam christen.  Het bewustzijn dat je christen bent moet in kinderen gaan groeien en verstevigd worden. Niet alleen bij kinderen, maar bij ons allen.  We klagen over krimp in de kerk, over de kilte van de samenleving, over de traagheid om ons land en de wereld te verbeteren.

Wat we het meest nodig hebben is een actiever en effectiever christelijk bewustzijn. Om dat te voeden en om geestelijk te groeien is de Eerste Communie van levensbelang. Zo draagt  de Eerste Communie bij aan de verlevendiging en versterking van het geloof van ouders en heel het gezin. 

 Pater Falco Thuis 5 maart 1932 – 4 januari 2020

Zaterdag 11 januari 2020 vond onder zeer grote belangstelling de uitvaart plaats van pater Falco Thuis.  Hij heeft veel betekend voor de katholieke gemeenschap in Oss, voor  onze parochie  en in oecumenisch verband  ook voor de andere kerken.   Van 1963 – 1971 was hij prior in het Osse Karmelklooster en vanaf 1966 vicaris van mgr Bluyssen.  Van 1971 tot 1983 was hij  prior generaal van heel de Karmelorde.  Van 1990  tot 1996 prior provinciaal. Hij was beminnelijk mens met grote bestuurlijke bekwaamheden. Hij was betrokken bij vele katholieke organisaties in ons land. Met wijsheid en humor kon hij moeilijke situaties aan.  Hij bleef een dienstbare medebroeder die altijd bereid was in zondagse

Eucharistievieringen in onze parochie voor te gaan.  Hij had de gave van vriendschap en was bevriend met velen in Oss.

Bovenal was hij een man die Gods liefde en gerechtigheid verkondigde en uitstraalde.  Moge hij nu  leven in het licht van de Verrezen Heer. 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *