Verscherping van de corona maatregelen

Wij kunnen dan wel allemaal corona moe zijn, het virus gaat wèl door. De enige manier om het virus klein te krijgen is ons te houden aan de maatregelen en aan de dringende adviezen van de regering. En natuurlijk: we moeten ook zelf na denken en onze eigen concrete situatie kunnen beoordelen. 

Voor onze parochie betekenen de maatregelen het volgende:

  • U bent welkom in de kerk wanneer u gezond bent en u bij binnenkomst meldt;
  • De afstand die we bewaren is – zittend en lopend – anderhalve meter. Echtparen en gezinnen in één huishouding mogen uiteraard wel dichter naast elkaar zitten;
  • De zitplaatsen zijn aangegeven met kussens. Deze moet u dan niet verleggen.

Op deze manier kunnen we ongeveer tachtig mensen in de zondagvieringen ontvangen.

De koffie na de zondagviering.

  • In de Carmelzaal kunnen we dertig mensen ontvangen. Als er meer dan dertig koffiedrinkers zijn dan kunnen deze koffie in de kerk krijgen. U wordt verzocht op uw plaats te blijven zitten en niet heen en weer te gaan lopen. Wilt u iemand apart spreken, nodig deze persoon dan uit naar hal of naar het kerkplein.
  • Deze eerste zondag – 4 oktober- is een proef. Mocht het niet gaan dan zal het bestuur zich genoodzaakt zien iets anders te bedenken. Naast het corona virus mag ook het eenzaamheidsvirus ons niet in de greep krijgen.
  • Omwille van elkaar willen we voorzichtig zijn door handen te wassen en afstand te houden. Met mondkapjes kun je moeilijk koffie drinken. Juist dan is afstand houden dus het belangrijkste.
  • Als we ons allen aan de regels houden is er geen reden om bang te zijn. U kunt dus gerust naar de kerk komen. Weet u welkom.

 

Ter voorbereiding op de zondag. Enkele gedachten bij Matteüs 21, 33 – 43

 Jezus vertelt opnieuw een gelijkenis. Dit keer een breed uitgewerkte gelijkenis. Hij vertelt hem aan de religieuze joodse leiders. Deze leiders dachten te beschikken over het sociale en godsdienstig leven van de bevolking. Zij verkondigden een strenge God. God als handhaver van Wet en Orde. Als oordelende Rechter. Jezus ontkent in zijn verkondiging niet dat God dat ook kan zijn. Maar eerst is God een liefdevolle Vader die zijn kinderen door zijn vergevende liefde telkens opnieuw kansen op bekering aanbiedt.  Jezus beseft dat de joodse leiders Hem daarom uit de weg willen ruimen. In deze gelijkenis spreekt hij hierover.

Een landeigenaar – God – heeft een wijngaard. De pachters hebben de oogst binnen gehaald.  De eigenaar zendt zijn dienaren om de oogst op te halen en mee te nemen. Maar de pachters die de wijn verbouwd hebben, hebben daar geen zin in. Zij doden de dienaren. De Heer zendt dan een tweede groep dienaren. Maar ook die worden vermoord.  De wijngaard kun je zien als het volk van Israël, het joodse volk dat God tot het Zijne heeft gemaakt. De dienaren zijn dan de profeten die de leiders op hun verantwoordelijkheid wijzen. Zorg dat er in de samenleving recht en vrede heersen! Maar er heerst hebzucht en machtsmisbruik. Dan zendt de landeigenaar zijn zoon in de hoop dat ze deze in leven zullen laten en hem zullen gehoorzamen. Een zoon is als gezondene aan de zijn Vader gelijk.  De boze pachters grijpen de zoon, gooien hem de wijngaard uit en doden hem.

Na deze parabel vraagt Jezus zijn toehoorders: wat moet de landeigenaar met de pachters doen? Hun antwoord: hen afzetten en andere wijnbouwers kiezen!

‘Precies’, zegt Jezus, ‘jullie hebben als leiders van het volk gefaald. Jullie hebben niet naar de profeten geluisterd. Julie hebben de zoon van de landeigenaar gedood. Er zullen andere leiders komen die wel de vrede en het recht zullen handhaven en doe weten van liefde, vergeving en mededogen’. Beschaamd druipen de religieuze leiders af. Toch zullen ze hun plan ten uitvoer brengen: Jezus ter dood doen brengen.

Wij zullen nooit weten of Jezus zichzelf bedoeld heeft met de zoon van landeigenaar. Maar de eerste gelovigen hebben dit wel zo gezien. Jezus, de profeet, werd gedood buiten Jerusalem. Het is moeilijk voor ons om dit verhaal van moord en doodslag te lezen als Blijde Boodschap. Er gebeurt teveel ellende. Toch is het goed om dan ook te kijken naar de landeigenaar die vol blijft houden profeten te zenden die oproepen tot een vruchtbaar leven: vrede, vergeving, rechtvaardigheid. God heeft geduld met mensen die verkeerd handelen. Hij blijft kansen bieden. Ook de bereidheid van de Zoon om zich in het gevaar te begeven is te overdenken. Jezus is niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. Hij komt om hen, om ons, te redden. Jezus dood aan het kruis is het uiterste teken van liefde. Die bereidheid zijn leven te geven is onze redding. In het licht van Pasen wordt dit verhaal een Blijde Boodschap.

Presentatie Eerste Communicanten op zondag vier oktober.

 Begin maart zaten we voor een eerste bijeenkomst met tien kinderen aan tafel. Het was een leuke les. Kort daarna brak de corona crisis uit en konden we niet meer bij elkaar komen. De viering van de Eerste Communie moest worden uitgesteld. In overleg met de ouders zijn we gekomen tot een nieuwe lijst data. De Eerste

Communie zal nu zijn op 15 november. Zeven kinderen en hun ouders hebben er voor gekozen om te wachten tot het voorjaar van 2021. Op zondag 4 oktober willen we drie  kinderen aan de parochie voorstellen.

Omdat het die dag ook de gedenkdag van Sint Franciscus is en Werelddierendag willen we graag àlle kinderen in de parochie uitnodigen. Ze mogen dan allemaal hun lievelingsknuffel meenemen of een foto van hun huisdier. Blaffende honden en miauwende poezen zijn ook wel lief.

Maar je houdt ze niet zo makkelijk stil.

Het is goed om even stil te staan bij het feit dat het feest van Franciscus samenvalt met werelddierendag. Franciscus ( 1182 – 1226) Franciscus koos voor een leven in armoede. Als een bedelaar zwierf hij door het Italiaanse land. Hij zag de natuur niet als een bedreiging, maar als de goede schepping van God. Hij zag de schoonheid van planten en dieren. Als wij voorzichtig met dieren omgaan, zullen ze ons geen kwaad doen. Soms zijn dieren beter dan mensen. Toen Franciscus eens preekte over de goedheid van God vielen voor zijn ogen de hardwerkenden boeren in slaap.

Franciscus draaide zich om en preekte verder voor de vogels in de boom achter hem. Er kwamen steeds meer vogels bij, Toen Franciscus klaar was gaven de vogels een fluitconcert.

Beroemd is ook het verhaal van de wolf van Gubbio, een klein stadje in de landstreek Toscane.  ’s Winters als de wolf geen voedsel kon vinden in de bossen rond de stad, sloop hij de stad binnen en nam dan kinderen mee. De mensen waren doodsbang. Franciscus liep de wolf tegemoet, sprak hem streng toe en gebood hem een poot te geven. Hij beloofde dat de mensen van Gubbio hem ’s winters eten zouden geven. Franciscus geloofde in vrede tussen mensen en dieren,

Waar mensen goed zijn voor dieren, daar wordt de schepping een paradijs zoals in de Bijbel staat. Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in 1927 een brief in Margaret Ford in Londen om één dag per jaar speciale aandacht aan dieren te besteden door de huisdieren te verwennen. Ze waren leden van de Dierenbescherming.  Beide dames vonden dat een goed idee en legden het voor aan een groot congres voor Dierenbescherming. In 1929 werd de dag van Sint-Franciscus tevens Werelddierendag.

‘ Onze’ Wereldleiders

 Op dit moment kent de wereld drie grote leiders van machtige naties en grote economieën. Trump, Poetin en Xi Jinping.  Hun invloed strekt zich uit naar allerlei andere landen. Landen in hun invloedssfeer of landen die economisch afhankelijk van hen zijn. Alle drie kennen ze een zekere machtshonger en zijn ze in strijd met elkaar. Geen van hen heeft de intentie de vrede, de veiligheid en het welzijn van àlle wereldbewoners te bevorderen. Integendeel, ze laten zich leiden door het groepsbelang van hun zelfgekozen elites.  Deze drie leiders bedrijven hun politiek tegen de geest van de Verenigde Naties in. Daardoor kan deze organisatie haar taken en opdrachten in de wereld niet goed vervullen.

Naast politieke wereldleiders kennen we ook morele wereldleiders die vanuit hun verantwoordelijkheid en hun diepste overtuigingen handelen en spreken. Paus Franciscus heeft meerdere malen laten zien waar het ten diepste op aankomt. Als wij de wereld toekomst willen bieden dan moet onze aandacht uitgaan naar de meest kwetsbare mensen, naar eerbied voor de schepping, naar eerbiediging van God.  In zijn encyclieken en in zijn  beademingsapparaten naar Brazilië, in het stichten van fondsen ten bate van goede doelen, geeft hij blijk van bewogenheid, van onkreukbaarheid en van belangeloze liefde. Zijn toespraak tot de Verenigde Naties verdient het gehoord te worden in alle landen.

 Paus Franciscus pleit in zijn videotoespraak tot de VN voor een mondiale verantwoordelijkheid en solidariteit op basis van vrede en gerechtigheid.

 Paus Franciscus heeft in een videoboodschap VN-secretaris-generaal António Guterres en de Algemene Vergadering van de VN toegesproken naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de internationale instelling. Het was zijn tweede toespraak tot de VN, waar de Heilige Stoel de status van permanente waarnemer heeft. De paus had woorden van lof voor de bijdrage van de VN tot de eenheid van de hele mensheid, ook in deze periode van coronapandemie die aan zoveel mensen het leven heeft gekost en onze manier van leven zo ingrijpend heeft veranderd.

Die crisis kan een concrete kans zijn voor bekering, voor transformatie, voor een heroverweging van onze manier van leven en onze economische en sociale systemen, die de kloof tussen arm en rijk vergroten op basis van een onrechtvaardige verdeling van middelen”.

 Tegen de achtergrond van de coronapandemie herhaalde de paus dat medische basiszorg een recht is voor iedereen, inclusief de toegang tot coronavaccins en de essentiële technologieën die nodig zijn om voor de zieken te zorgen. En hij vervolgde: 

“Het is in feite pijnlijk om te zien hoeveel fundamentele mensenrechten in onze tijd nog altijd ongestraft worden geschonden. De lijst van dergelijke schendingen is lang en biedt ons een beangstigend beeld van een mensheid die wordt misbruikt, gekwetst, beroofd van haar waardigheid, vrijheid en hoop voor de toekomst.” 

De paus verwees ook naar gelovigen die vanwege hun geloofsovertuiging 

vervolging doorstaan, inclusief genocide. Ook wij christenen zijn hiervan het slachtoffer: hoeveel van onze broeders en zusters over de hele wereld lijden, soms gedwongen om uit hun voorouderlijk land te vluchten, afgesneden van hun rijke geschiedenis en cultuur. Paus Franciscus roept de internationale gemeenschap op om alles in het werk te stellen om een ​​einde te maken aan economisch onrecht en vroeg aandacht voor de alarmerende situatie in de Amazoneregio en haar inheemse volkeren, voor het lot van vluchtelingen en migranten, en voor de ontheemden. 

Wij moeten ons afvragen of de belangrijkste bedreigingen voor vrede en veiligheid effectief kunnen worden bestreden wanneer de wapenwedloop, inclusief kernwapens, kostbare middelen blijft verspillen, die veel beter gebruikt zouden kunnen worden om de integrale ontwikkeling van volkeren ten goede te komen en de natuurlijke omgeving te beschermen. We moeten breken met het huidige klimaat van wantrouwen. We moeten de perverse logica ontmantelen die persoonlijke en nationale veiligheid koppelt aan het bezit van wapens. Nucleaire afschrikking creëert een ethos van angst op basis van de dreiging van wederzijdse vernietiging; op deze manier worden de relaties tussen mensen vergiftigd en wordt de dialoog belemmerd.

Wij komen nooit uit een crisis zoals we waren, sprak de paus nog. We komen er beter of slechter uit. De VN zijn opgericht om landen bij elkaar te brengen, om een ​​brug te zijn tussen volkeren. Laten we goed gebruik maken van deze instelling om de uitdagingen die voor ons liggen om te vormen tot een kans om opnieuw samen te bouwen aan de toekomst die we allemaal wensen.

Bron: Holy See Mission 

 17 oktober : Werelddag van verzet tegen extreme armoede

 Deze dag is uitgeroepen door de organisatie ATD ( All together for dignity).

Deze organisatie is ontstaan in Parijs. De bedelaars – clochards – leefden letterlijk aan de rand van de samenleving. Ze woonde onder bruggen in onbewoonbaar verklaarde huizen, in verlaten stallen en schuren. In een krottenwijk leefde 250 gezinnen op en door elkaar. In 1956 trok Pater Jozeph Wresinski met een groep bedelaars naar het ministerie van sociale zaken en zei: “Hier zijn wij. Wij horen ook bij de samenleving. Geef ons het recht in waardigheid te leven. Iedere mens is een kans voor de mensheid”.

Vanuit die beweging groeide de organisatie: ATD voor de vierde wereld.

In het rijke Nederland is er ook een ‘vierde wereld’. Mensen die door de armedegrens heen zijn gezakt en in grote ellende leven. In 1974 kwam er in Nederland een ATD organisatie. Deze beheert o.a. vanaf 1979 een boerderij ‘Het Zwervel’ waarin gezinnen die nooit op vakantie kunnen, een tijd vakantie mogen vieren. In 1991 heeft koningin Beatrix deze boerderij bezocht. Ze was erg onder de indruk van deze daadwerkelijke ontmoeting met de armsten in haar land.

ATD brengt mensen bijeen en zoekt met de armen naar uitwegen uit hun situatie. Heel consequent brengt ATD de extreme armoede van Nederlanders ter sprake bij de het parlement en de regering. Het gaat niet om gunsten, maar om rechten.

In Oss zijn er ook mensen die bewogen zijn met de armen en die mee willen leven. Zij verkopen overal kaarten waarvan de opbrengst naar ATD gaat.

Belangrijker dan het bedrag dat kan worden overgemaakt is het bewustzijn onder de Ossenaren dat er ook in ons midden mensen in extreme armoede leven. Mensen die wij zelden zien omdat zij zich schamen gezien te worden. Het teken aan de wand is dat in het rijke Nederland in alle steden de voedselbanken steeds grotere klandizie hebben.

Vanwege corona verkopen Osse ATD medewerkers hun kaarten dit jaar niet in de kerk , maar in de Wereldwinkel, Kruissstraat 20 a.  En als u toch in de Wereldwinkel bent…… ach, een pak koffie of suiker voor de voedselbank. 

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *