Titus Brandsma Tijdingen

3 – 17 november

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

10 november Titus Brandsmazondag.

Viering van het patroonsfeest van de parochie.

De overweging wordt gehouden door zuster Hettie Berflo OCarm.

Op 3 november 1985 is pater Titus door paus Johannes Paulus II zaligverklaard. De eigenlijke gedachtenis van de Zalige Titus is op 27 juli.

Vanwege de vakantie kiest de parochie voor een zondag in november.

Aan een zalig- en heiligverklaring gaat een gedegen onderzoek af naar het leven en naar de geschriften van deze persoon. Toch wordt aan wat we reeds weten, steeds nieuwe kennis over Titus toegevoegd. Er zijn nog altijd enkele mensen die hun persoonlijke herinneringen aan hem kunnen vertellen. Zijn zachtmoedigheid, zijn bereidheid zich in te zetten, zijn aandachtig luisteren worden dan vaak vermeld. Een ontmoeting met pater Titus bleek altijd bijzonder te zijn.

Onlangs werden er acht tot nu toe onbekende artikelen gevonden uit 1907 en 1908 die Titus schreef in het arbeidersblad De Voorhoede. Hieruit blijkt dat Titus ook een belangrijke sociaal denker was aan wie de situatie van de arbeidersklasse na aan het hart lag. De rijkdom van het leven en werken van pater Titus komen zo meer en meer aan het licht.

Titus heeft veertien jaar in Oss gewoond. Van 1909 – 1923. In die korte tijd heeft hij ontzettend veel voor de stad Oss betekend. De bibliotheek, de school, de krant De Stad Oss. Zeer terecht is Titus postuum ereburger van Oss geworden in november 2015. Iemand gedenken is meer dan stil staan bij het verleden. Terecht stellen we ons de vraag: hoe zou Titus vandaag in de Osse samenleving staan? Meer nog: hoe kan onze parochie de trekken van Titus Brandsma krijgen?

Op de eerste plaats door een biddende en vierende gemeenschap te zijn. De betrokkenheid op God als bron en doel van ons leven zal al ons doen en laten bezielen. Titus noemt dat Godvruchtig en vroom leven. Ons leven ontvangt vruchtbaarheid en sterkte vanuit God. In alle drukte van het bestaan bleef Titus een biddend mens. Hij kon zich als het ware altijd terugtrekken in zijn innerlijke cel. Een mysticus in de treincoupé, zei Godfried Bomans die een van zijn studenten was.

Vervolgens door dienstbaarheid aan gewone mensen zoals ook Jezus dienstknecht was. Die dienstbaarheid werd bij Titus gevoed door innerlijke bewogenheid om mensen in nood. Juist zij zijn kinderen Gods. In de beginjaren van de twintigste eeuw ontwikkelde Oss zicht tot industriestad.

Hier kregen de artikelen uit 1907 en 1908 over het katholiek sociaal denken een gezicht. Dat katholiek sociaal denken kan ook vandaag in onze parochie bron zijn van betrokkenheid bij de samenleving van vandaag. God toont zich immers in het gelaat van mensen in nood.

 In een artikel uit 1915 over het Karmelklooster in Oss schrijft Titus:

dat het zangerskoor der Paterskerk zich wist op te werken tot zulk een hoogte, dat in geheel den omtrek, tenzij in de Bossche Kathedraal, geen beter bekend is.

 

17 november 33e zondag door het jaar Lucas 21, 5 – 19

Tussen 68 en 70 na Christus woedde de joodse oorlog. Een opstand tegen de Romeinse bezetter. Op 28 augustus van het jaar 70 doorbrak de Romeinse veldheer Titus de verdedigingslinie van Jeruzalem. Binnen de kortste keren lag de stad in puin en ging de tempel in vlammen op. Mèt de joden werden ook de christenen uit de stad verdreven. Terugkeer werd hen verboden. Jezus heeft dat niet mee gemaakt, maar de evangelist Lucas wel. Wel heeft Jezus de gespannen situatie voorvoeld waarin zo’n oorlog zou kunnen uitbreken. Het onheil hing als het ware in de lucht. Tegen die achtergrond legt Lucas Jezus woorden in de mond van onheil, van dreiging met oorlog en rampen. Maar tegelijk spreekt Jezus ook woorden van hoop en bemoediging.

Je hoort vaak mensen zeggen: “In wat voor wereld leven wij “? , dan klinkt daar ook iets in door van onheilsverwachting. Ook al leven wij in West Europa al 75 jaar in vrede, de oorlogen in het Midden-Oosten en in Afrika hebben ook gevolgen voor Europa. Talloos veel mensen zijn op zoek naar veiligheid en rust. Onheilsprofeten over opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel voorspellen de ondergang van landen en steden binnen dertig jaar.

Het christelijk geloof wordt steeds meer weggedrongen uit het leven. De mensen die geloven dat hun ‘ikke”, ikke de maat van alle dingen is minachten de boodschap van liefde en medemenselijkheid meer en meer.

Nu alle levensterreinen zoals ziekenzorg, onderwijs, hulpverlening, buurtopbouw, woningbouw en ouderenzorg aan de markt zijn over gelaten vinden we ze te duur en onbetaalbaar.

Spreekt Jezus ook nu woorden van bemoediging en troost? Ja dus!

Loop niet achter mensen aan die populaire en makkelijke oplossingen bieden. Blijf je vasthouden aan mijn gebod van liefde voor iedere mens en schrijf niemand af. Naastenliefde is zelf de naaste zijn voor wie een beroep op jou doet. Het is moeilijk maar het kan wel! Als christen zul je tegenstand en tegenspraak ontmoeten. Geloof dat de Heilige Geest je goede woorden in- geeft. Laat je niet omvèr praten. Het kan zijn dat je gehaat wordt omdat je van je geloof getuigt dat Jezus de Heer is. Niet een aardse machthebber.

Door standvastig te zijn zul je je leven winnen. Wie gelooft is niet bang maar houdt stand.

Uit de boodschap van paus Franciscus op

de derde de werelddag van de armen op 17 november 2019

 

“ Men kan nog zoveel muren bouwen en deuren blokkeren om de illusie te hebben zich met eigen rijkdom veilig te voelen ten koste van degenen die worden buitengesloten. Dat zal niet altijd zo zijn. De “dag des Heren”, zoals beschreven door de profeten (vgl. Am. 5, 18; Jes. 2-5; Joël 1-3), zal de tussen landen aangebrachte grenzen neerhalen en de aanmatiging van weinigen vervangen door de solidariteit van zeer velen. De toestand van marginalisering, waarin miljoenen mensen worden gekweld, zal niet veel langer kunnen duren. Hun kreet wordt luider en omvat heel de aarde. Zoals don Primo Mazzolari schreef: “De arme is een voortdurend protest tegen onze ongerechtigheid; de arme is een kruitvat. Als je dat aansteekt, ontploft de wereld”.”

Deze waarschuwende woorden van paus Franciscus bieden tevens een boodschap van hoop. God roept ons op de tweedelingen in de samenleving op te heffen door te kiezen voor solidariteit met hen die tekort komen.

 

 

 

 

Bericht van het Ziekencomité.

Op de leestafel in de kerk ligt een formulier van de Zonnebloem.

Daarmee kunt u zich opgeven om een Sinterklaaspakket te maken voor een zieke of vereenzaamde medeparochiaan. Het ziekencomité hoopt op de medewerking van velen.

Familiepastoraat in actie

Woensdagavond 23 oktober vertelden Danny Hakvoort (Heilige Franciscusparochie Bommelerwaard) en Marieke Drent (Heilige Martinusparochie Cuijk) over hun ervaringen als pastorale kracht met een bijzondere zending voor familiepastoraat. Zij presenteerden de aanwezigen hun rijk geschakeerde pastorale ervaringen met gezinnen. Het Emmausverhaal waarin de gast mee – loopt, vraagt, luistert en een gebaar stelt is het model om met gezinnen om te gaan. De voorbeelden lieten zien hoe de missionaire parochie daadwerkelijk gestalte kan krijgen. Het begint altijd met ‘luisteren’ om plaats en tijd waarin de gezinnen leven te begrijpen. Deze relatie is de basis. Verbinding met God en met elkaar (gemeenschapsopbouw) is wat er dan gebeurt. En altijd werkt de H. Geest voor ons uit. We hoeven God niet voor te gaan, het is andersom. Hij is reeds aanwezig en wil gevonden en ter sprake gebracht worden. Het is belangrijk het doel goed voor ogen te krijgen. De kerk volkrijgen is niet het doel. Wel gaat het erom mensen (opnieuw) te verbinden met het geloofsgoed van de kerk en met elkaar. De thuissituatie is de voornaamste plek waarin het geloven ontstaan en groeien kan. Het was boeiendom deze avond mee te maken en je de vraag te stellen: is dat ook wat voor onze Titus Brandsmaparochie? Wat in de Bommelerwaard en in Cuijk lukt, hoeft geen succes te zijn in Oss. Waar liggen onze kansen voor familiepastoraat? Graag nodig ik iedereen uit mee te denken en daarover mee te praten.

 

Op Weg Naar Kerstmis

In de Adventtijd, de voorbereiding op het feest van Kerstmis, lezen wij een viertal meditaties over de Godsgeboorte in onze ziel. We laten ons hierbij gidsen door grote leraren uit onze traditie als Bernardus van Clairvaux, Meester Eckhart en de onbekende schrijfster van ‘De tempel onzer zielen’,

Zij openen ons de ogen voor de tweede komst van de Heer. De eerste vond zo’n 2000 jaar geleden plaats, de laatste zal zijn op het einde der tijden. Maar zijn middelste komst vindt plaats in het leven van ieder van ons.

Zaterdag 30 november, 7, 14 en 21 december, van 10.00 tot 12.00 uur, op de Parochie.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *