Zoek met ons mee naar nieuwe vormen om het geloof vorm te geven

Matteus 10,26 – 33 :"Jezus zei tot zijn leerlingen: Wees niet bang voor de mensen. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel. Ieder die mij belijdt bij de mensen zal ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel.Twee keer: ‘bij de mensen’. Je zou dit kunnen lezen ‘als in de openbaarheid, als in het publiek debat’. Een jaar of vijftig geleden toen Nederland nog een christelijk land was zeiden sommige mensen verontschuldigend: ‘ sorry, ik ben niet gelovig’. Nu de meerderheid van de Nederlanders zegt niet meer te geloven, zeggen sommige mensen verontschuldigend: “ja, ik geloof nog wel”. Een mogelijke reactie is dan: “ Echt, geloof jij nog. Ik had je wijzer gedacht.” Voor de seculiere samenleving zijn mensen die een godsdienst belijden, lastige mensen. Ze hebben principes, ze komen voor hun mening uit, ze leggen wonden in de samenleving bloot, ze pleiten voor ander gedrag en voor een menswaardige moraal. Van seculiere mensen mag je best geloven als je het maar voor je houdt. En anders moet je van je geloof af geholpen worden.De positieve kracht van het geloof voor de samenleving wordt over het hoofd gezien. De godsdiensten worden miskend of er wordt een karikatuur van gemaakt. Is het allemaal zo negatief?, zou u kunnen denken. Ik denk dat veel gelovigen onbewust met de seculiere stroming mee gaan. Dan zeggen ze: “ik geloof op mijn manier”. Of: Ik ga naar de kerk als ik er behoefte aan heb”. Of: “Praten over geloof brengt alleen maar ruzie mee”.In het openbaar je geloof ter sprake brengen, vraagt in onze dagen om moed en doorzettingsvermogen. “Wees niet bang voor de mensen”, zegt Jezus. Hij zegt: “Spreek open en fier over jouw geloof dat het Rijk Gods gedaan kan worden. Getuig vanuit je geloof voor eerbied voor iedere mens. Laat zien in woord en daad dat in een beschaafde samenleving de minste mensen het eerst geteld moeten worden. Maak waar dat humaniteit topprioriteit is en dat geld – hoe zeer we het nodig hebben – nooit een levensdoel kan zijn.Wanneer geloofsovertuigingen in botsing komen met ideologieën zoals het Nationaal Socialisme wees dan niet bevreesd voor wie wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel. Titus Brandsma leeft voort en hem gedenken en navolgen is een zegen voor ons land. De namen van zijn beulen zijn vergeten. Titus Brandsma uitte heldhaftig kritiek op de ideologie van het heldendom. Fier beleefde hij zijn geloof. Hij roept ons op om vandaag fiere gelovigen te zijn die zelfbewust zeggen: “ja ik ben christen; ja ik ben katholiek”. Daar is vandaag aan de dag moed voor nodig. We kunnen elkaar sterken.
"We stellen ons de vraag : zijn we op de goede weg? Keren we terug naar vroeger of werken we aan vandaag aan een toekomst die beter is dan gisteren. Augustinus merkte op: De mensen zeggen: de tijden zijn goed of de tijden zijn slecht. Besef, mensen, wij zijn de tijden. Hieronder een stukje uit een preek van Augustinus ter overweging:

Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs. - Amsterdam, 2004. Preek 80.En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden Maar wat doen wij eraan? ... Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God? Er is een overvloed aan slechte dingen in de wereld om te voorkomen dat we de wereld beminnen. ... De wereld is slecht, jazeker, slecht. Maar we beminnen haar alsof ze goed is. Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, en alles wat daarin is, vissen, vogels, bomen, ook niet. Al die dingen zijn goed. Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken. Maar omdat we die slechte mensen zolang we leven, nu eenmaal niet kunnen ontlopen, moeten we een diepe verzuchting slaken naar God onze Heer, en het slechte verdragen om het goede te bereiken. Laten we het ons Gezinshoofd niet aanrekenen, want Hij is goed voor ons. Hij draagt ons, en niet wij Hem. Hij weet hoe Hij zijn schepping moet besturen. Doe wat hij beveelt, en hoop op wat Hij belooft. "


"Onder de vele vragen houdt geen mij meer bezig dan het raadsel dat de mens, prat en fier op zijn vooruitgang, zich in zo grote getale afkeert van God."


"Ik geloof dat wij tot taak hebben het Godsbegrip te doen kennen onder nieuwe vormen, het in die zin aan te passen aan de huidige cultuur."

De kerk waarin wij geloven

Wij geloven in een kerk die haar deuren wijd open zet.
Waar ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt.
Die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, tussen goed en slecht.
Waar ieder heilig en zondig is en die geen rangen of standen kent.
Maar waar allen, van hoog tot laag, werkelijk broeders en zusters van elkaar zijn.
Die haar eigen grenzen overschrijdt en een Tafel bereidt voor allen, die zich tot Jezus Christus bekennen.

Die het woord van God in dialoog belijdt en waar gemeenschap hand in hand gaat met communicatie.
Die niet heerst maar dient.
Waar recht wordt gedaan aan allen.
Die niet denkt in eigen roem maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering.
Die op uittocht is uit het land van slavernij en op weg is naar de werkelijke bevrijding voor allen.

Die haar crisis te boven komt en blijft getuigen van hoop die in haar leeft.

 

(Tekst van de op 1 januari 2018 overleden emeritus abt Ton Baeten van de abdij van Berne)

Studie, verdieping & opinie

Overwegingen van onze pastores

Titus Brandsma Tijdingen

Lees hier de jongste uitgave van onze tweewekelijkse periodiek over geloofsbeleving

Om te weten wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt.

Tijdlijn 1840 - 2018

1840 – Oss heeft 690 huizen met 4.000 inwoners

1 januari 1840

1840 – Oss heeft 690 huizen met 4.000 inwoners

In 1840 heeft de gemeente Oss 691 huizen met 4.000 inwoners. Om de ontwikkeling van de leefgebieden in de regio te zien, kunt u in de interactive topografische kaart hieronder de schuifbalk bewegen om te wisselen tussen die van 1840 en 2018. In 1840 is de verdeling van bewoners naar dorp/buurtschap…

Lees meer

1842 – Joannes Zwijsen wordt bisschop zonder bisdom

1 april 1842

1842 – Joannes Zwijsen wordt bisschop zonder bisdom

Op z’n twaalde moet hij naar de Franse School in Reek, een kostschool die een soort voorloper van het vmbo was. Hij loopt daar twee keer weg, maar wordt telkens door zijn vader teruggebracht. Dan volgt hij het traject dat tot priesterwijding moet leiden en in die tijd gebruikelijk was; eerst…

Lees meer

1850 – Machtsstrijd Karmelieten in Boxmeer rondom groei en uitbreiding naar Zenderen

1 januari 1850

1850 – Machtsstrijd Karmelieten in Boxmeer rondom groei en uitbreiding naar Zenderen

Tijdens de groei ontstaat er een kennelijke machtsstrijd tussen prior Anastasius van Werde en abt Augustines van Uden. Van Werde klaagt bij de prior-generaal over zijn collega, waarop de prior-generaal besluit van Uden naar de nieuwe vestiging in Zenderen te sturen. Daar willen de Karmelieten zich vestigen, omdat –net als in…

Lees meer

1853 – Herstel religieuze vrijheid en bisschoppelijke machtsstructuur

1 januari 1853

Toen eind zestiende eeuw opstandige gereformeerde edelen koning Filips II verdreven werd de katholieke Kerk ontmanteld en mochten katholieken  hun geloof niet meer openlijk belijden. Nederland werd zo tot missiegebied. Pas in 1853 –tweeënhalve eeuw later– werd in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Bronnen “Bisschoppelijke hiërarchie”. Digitale theologische encyclopedie Lucepedia. Tilburg…

Lees meer

1871 – Antoon en Jan Jurgens starten met de productie van Margarine

1 januari 1871

Antoon Jurgens is de zoon van boterhandelaar Wilhelminus Jurgens (1780-1836). Hij bouwt het bedrijf van zijn vader verder uit. Van 1844 tot 1850 is hij lid van de gemeenteraad in Oss. Ook is hij president van het armenbestuur en gedurende 25 jaar lid van het katholieke kerkbestuur. Hij betaalt onder meer mee aan de inrichting van de Grote…

Lees meer

1872 – Simon van den Bergh start met productie Margarine

1 januari 1872

1872 – Simon van den Bergh start met productie Margarine

Simon van den Bergh (Geffen, 1819 – Rotterdam, 6 april 1907) is een Geffense koopman die zijn handelswaar (manufacturen en koloniale waren) verkoopt aan de vele boeren in de regio in ruil voor hun boter. In 1858 verhuist hij met zijn gezin en bedrijf naar Oss dat een centrum van boterhandel is en waar ook de concurrent Antoon…

Lees meer

1875 – Hartog Hartog start met varkensslachterij Hartogs Vleeschfabrieken

1 januari 1875

1875 – Hartog Hartog start met varkensslachterij Hartogs Vleeschfabrieken

In 1875 begint Hartog Hartog met zijn vleesfabriek Hartogs Vleeschfabrieken, in de volksmond “d’n Hertog” genoemd. Later kwam er de ontwikkeling van onder andere margarine bij. Hartog zou later met Zwan (van de familie Zwanenburg) uitgroeien tot Unilever en onderdeel uit gaan maken van UNOX.  Bronnen Historie van Oss — Stad van…

Lees meer

1880 – Oss heeft 5.000 inwoners

1 januari 1880

1881 – Geboorte Titus Brandsma als Anno Sjoerd

23 februari 1881

1881 – Geboorte Titus Brandsma als Anno Sjoerd

Op 23 februari 1881 wordt Anno Sjoerd Brandsma geboren in Ugoklooster nabij Bolsward. Hij wordt gedoopt in de toen nog nog katholieke Martinikerk in Bolsward. Zijn vader Titus –waarnaar Anno Sjoerd zich later vernoemt- is melkveehouder en kaasmaker op hun melkboerderij. Hij is actief in de lokale politiek en als beschermer van de Friese…

Lees meer

1884 – Nathan van Zwanenberg start tweede industriële Osse slachterij

1 januari 1884

1884 – Nathan van Zwanenberg start tweede industriële Osse slachterij

In 1884 vestigde Nathan van Zwanenberg zijn industriële slachterij en vleesverwerkingsbedrijf Zwanenberg in Oss. Het groeide snel uit tot een grote concurrent van Hartog, en zou later met dat bedrijf samensmelten tot Unliver en UNOX .  Bronnen Historie van Oss — Stad van de UNOX Worst. Stadsarchief Oss. URL: http://www.stadsarchiefoss.nl/Default.aspx?so=g&id=124

Lees meer

1885 – Oss heeft 7.500 inwoners

1 januari 1885

1890 – Karmelieten komen naar Oss en bouwen klooster en noodkerk in de Molenstraat

2 juni 1890

1890 – Karmelieten komen naar Oss en bouwen klooster en noodkerk in de Molenstraat

Op 27 juni 1888 stemt bisschop Adrianus Godschalk van Den Bosch in met het plan van de karmelieten om een klooster in Oss op te richten. Ze kopen grond net over het spoor aan de Molenstraat. Ze beginnen de bouw van een klooster en noodkerk –er zijn al plannen voor een grote kerk—…

Lees meer

1891 – Karmelieten bouwen Paterskerk naast klooster in de Molenstraat

1 januari 1891

1892 – Titus Brandsma naar Latijnse school Megen

1 april 1892

1892 – Titus Brandsma naar Latijnse school Megen

Op 11-jarige leeftijd gaat Anno Sjoerd Brandsma (die later de naam Titus Brandsma aan zal nemen) in 1892 naar het (Latijnse) gymnasium van het Fransicaanse Minderbroederklooster St. Antonius van Padua te Megen voor het noviciaat van de Karmelieten. Hij geeft aan niet bij de Fransicanen in te willen treden omdat die maar met twee samenleven, en Anno…

Lees meer

1893 – Inwijding “Paterskerk”

19 juni 1893

1893 – Inwijding “Paterskerk”

Al in 1891, een jaar na de oplevering van de noodkerk, starten de karmelieten de bouw van een nieuwe grote kerk op hun terrein aan de Molenstraat in Oss. Op 19 juni 1893 wordt de kerk gewijd, die net als het klooster worden toegewijd aan de Heilige Jozef. De St….

Lees meer

1894 – Hartog en Zwanenberg worden buren

1 januari 1894

De fabrieken van Hartog en Zwanenberg verhuizen beiden naar het terrein De Rooijen, vlakbij het spoor. De concurrentie werd nu nog feller aangezien ze nu directe buren waren.

Lees meer

1898 – Titus Brandsma bij Karmelieten in Boxmeer

17 september 1898

1898 – Titus Brandsma bij Karmelieten in Boxmeer

Op 17 september 1898 treedt Anno Sjoerd Brandsma op 17-jarige leeftijd in bij de karmelieten in Boxmeer. Hij neemt ter ere van zijn vader de kloosternaam Titus aan. Hij krijgt les van de toen 27-jarige karmelietenpater Hubertus Driessen die ook zijn mentor werd. Hubertus werd later lid van het hoofdbestuur van de karmelieten in Rome….

Lees meer

1902 – Titus Brandsma komt naar Oss

1 januari 1902

1902 – Titus Brandsma komt naar Oss

Samen met de andere karmelieten verhuist Titus Brandsma in 1902 met hun studiehuis van Megen naar hun nieuwe klooster in Oss. Op 17 juni 1905 wordt hij priester gewijd. Tussen 1906 en 1909 studeert hij aan de Pontificia Università Gregoriana (de pauselijke universiteit) in Rome waar hij promoveert tot doctor in de wijsbegeerte (filosofie). Als hij terugkeert in 1909…

Lees meer

1914 – Begin eerste wereldoorlog, Oss heeft 10.000 inwoners

28 juli 1914

1918 – Einde eerste wereldoorlog

11 november 1918

1919 – Titus Brandsma neemt initiatief voor Osse bibliotheek

1 januari 1919

1919 – Titus Brandsma neemt initiatief voor Osse bibliotheek

In 1919 neemt Titus Brandsma met een collega-pater het initiatief om in Oss een leeszaal met uitleenbibliotheek op te richten. Aangezien de meeste Ossenaren geen boeken en geen, of een lage opleiding hebben, en met de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog nog vers in het geheugen, denkt Titus dat het voor de…

Lees meer

1919 — Titus Brandsma wordt hoofdredacteur krant De Stad Oss

4 mei 1919

1919 — Titus Brandsma wordt hoofdredacteur krant De Stad Oss

Op 4 mei 1919 wordt Titus Brandsma hoofdredacteur van de krant De Stad Oss van de Osse drukker Acket BV. De krant verkeert op dat moment mede door de economische crisis in moeilijke tijden, heeft steeds minder abonnees, losse verkopen, en inkomsten uit advertenties, terwijl die als gevolg daarvan een…

Lees meer

1921 – Opening leeszaal met bibliotheek, eerst in het Bondsgebouw op den Heuvel, vanaf april in Villa Josina in de Molenstraat

1 maart 1921

1921 – Opening leeszaal met bibliotheek, eerst in het Bondsgebouw op den Heuvel, vanaf april in Villa Josina in de Molenstraat

Op 1 maart 1921 is het dan zover;  de “Openbare Leeszaal en Boekerij op Roomsch katholieke grondslag” –waarvoor Titus Brandsma zich al vanaf 1919 inzette– wordt geopend. Eerst tijdelijk in het Bondsgebouw op den Heuvel. (Dat was Hotel De Gouden Leeuw, waarvan de achterkant op de plaats was waar nu de ingang van De…

Lees meer

1922 – Titus richt Stichting Carmelcollege op – HBS van start in Villa Josina

30 mei 1922

In 1923 nemen Titus Brandsma en anderen het initiatief voor de stichting van het Carmelcollege. Dat wordt het bestuur van de nieuwe scholen Carmel College –de Hoogere Burger School (HBS)– in de Osse Villa Josina, en het Twents Carmel Lyceum in Oldenzaal. Hij blijft in het bestuur van de stichting…

Lees meer

1923 – Opening nieuwbouw Carmel College in Oss

1 januari 1923

1923 – Opening nieuwbouw Carmel College in Oss

Opening in 1923 van het Carmelcollege te Oss, dat door de paters in 1948 aan diens gedachtenis hernoemd werd naar “Titus Brandsma Lyceum”, en sinds de opgang in Het Hooghuis in 2000 locatie Titus Brandsma Lyceum wordt genoemd; tegenwoordig kortweg Locatie TBL. De bisschop van ‘s-Hertogenbosch gaf in oktober 1913…

Lees meer

1923 – Saal van Zwanenberg sticht Organon als zusterbedrijf van Zwanenberg

1 januari 1923

1923 – Saal van Zwanenberg sticht Organon als zusterbedrijf van Zwanenberg

Saal van Zwanenberg start naast de vleesfabriek met het zusterbedrijf Organon, dat  insuline onttrok uit de alvleesklieren van de geslachte varkens. Voorheen werd dat nog als slachtafval beschouwd.   Bronnen “Activiteiten toen — Organon in Oss” (2009). Stadarchief Oss. URL: http://www.stadsarchiefoss.nl/Default.aspx?so=eb&id=86

Lees meer

1923 – Titus Brandsma begint als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

1 oktober 1923

1923 – Titus Brandsma begint als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Na sinds 1902 in totaal 21 jaar in Oss gewerkt te hebben –met een tussenpoos van drie jaar voor zijn studie in Rome– gaat Titus Brandsma “vrij onverwacht” als hoogleraar werken aan de R.K. Universiteit van Nijmegen (de huidige Radboud Universiteit), waar hij aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte zal…

Lees meer

1927 – Anton Jurgens en Samuel van den Bergh starten de Margarine Unie

1 januari 1927

De voormalige concurrenten Anton Jurgens en Samuel van den Bergh starten met de Margarine Unie, de voorloper van Unilever.

Lees meer

1929 – Unilever ontstaat uit overname Hartog door Margarine Unie

1 januari 1929

Margarine Unie neemt Hartog over vanwege de margarinetak van het Osse bedrijf en staat sindsdien bekend als Unilever. 

Lees meer

1929 – Unilever ontstaat uit fusie Margarine Unie en Britse Lever Brothers

1 januari 1929

Nadat ze in 1929 Hartogs Vleeschfabrieken overnemen fuseert hun bedrijf Margarine Unie datzelfde jaar met het Britse Lever Brothers tot het Unilever-concern.

Lees meer

1930 — Titus Brandsma sticht Karmelkooster Doddendael te Nijmegen

6 januari 1930

1930 — Titus Brandsma sticht Karmelkooster Doddendael te Nijmegen

  De bouw komt eind 1929 gereed en is ontworpen als intiem vierhoekig convent rondom een fraaie binnentuin, waardoor een bescheiden, ingetogen en echt kloosterlijke Karmel ontstaat. Bij de bouw wordt materiaal gebruikt dat vrijkomt uit de afbraak van het oude het voormalig R.K. Canisiusziekenhuis dat op die plaats stond….

Lees meer

1934 — Start van oprol Bende van Oss met 160 arrestaties

1 juni 1934

1934 — Start van oprol Bende van Oss met 160 arrestaties

Bij het oprollen van de bende in 1934 worden ruim 160 mensen gearresteerd. Koningin Wilhelmina komt voor deze actie persoonlijk de Koninklijke Marechaussee onderscheiden. De aanwezigheid van de marechaussee zou een ongenaam verrassend vervolg kennen in de Osse zedenzaak die in 1938 aan het licht zou komen. Bronnen: De Bende van Oss. Wikipedia. URL:…

Lees meer

1937 – Hartog krijgt nieuwe naam: UNOX

1 januari 1937

De Hartog-fabriek krijgt de naam Unox, naar verluidt een samentrekking van Unilever en het Engelse ‘ox’, dat os betekent. 

Lees meer

1938 – Zedenzaak Oss als opmaat voor val kabinet Colijn en jodenvervolging

1 januari 1938

1938 – Zedenzaak Oss als opmaat voor val kabinet Colijn en jodenvervolging

#MeToo avant la lettre? Het zal nog tot 2010 duren voor de katholieken (gedwongen) durven kijken naar de misstanden in eigen gelederen. En nog 6 jaar vooraleer conclusies worden getrokken. En niet alleen naar de feitelijke misbruikers, maar vooral ook naar de rol van de kerkelijke zielzorgers en bestuurders die…

Lees meer

1942 — Titus Brandsma wordt gevangen genomen en naar het “Oranje Hotel” in Scheveningen gebracht

20 januari 1942

1942 — Titus Brandsma wordt gevangen genomen en naar het “Oranje Hotel” in Scheveningen gebracht

De dag ervoor, op 19 januari 1942, werd hij in zijn klooster aan de Doddendaal te Nijmegen gearresteerd. Hij was net terug van zijn rondreis langs de kranten en overlegde op dat moment met zijn vriend Gerard Bodewes, tevens de directeur van dagblad De Gelderlander, over  de voortgang van het verzet….

Lees meer

1942 — Titus Brandsma door de Nazi’s ter dood gebracht in kamp Dachau

26 juli 1942

1942 — Titus Brandsma door de Nazi’s ter dood gebracht in kamp Dachau

Arbeit macht frei, zo ook op de Liebhof De gevangenen leiden honger en worden gedwongen loodzwaar werk te doen terwijl de SS-bewakers ze vernederen en mishandelen. Velen worden vermoord of bezwijken onder de ellende. Titus moet werken op akkers met kruiden van een boerderij op drie kilometer van het kamp….

Lees meer

1944 – Oss bevrijd door de Britten maar Duitsers blijven gevaarlijk tot overgave mei 1945

17 september 1944

1944 – Oss bevrijd door de Britten maar Duitsers blijven gevaarlijk tot overgave mei 1945

Op 17 september 1944 begonnen de geallieerde troepen aan een grote aanval onder de naam Operatie Market Garden. Vanuit het zuiden wilden zij doorstoten naar Arnhem, om van daaruit naar Duitsland te kunnen optrekken. De aanval ging door de lucht en over de grond. Dit plan mislukte voor het grootste…

Lees meer

1953 – Sloop Villa Josina

1 januari 1953

1957 – Rectoraat wordt St. Jozefparochie

1 januari 1957

1957 – Rectoraat wordt St. Jozefparochie

Pater Clemens Zonneveld, die behoorde tot de Orde van Karmelieten, ging in 1957, op 46-jarige leeftijd, als pastoor aan de slag in de nieuw gestichte St. Jozefparochie. Daarvoor had dit gedeelte van Oss de (minder autonome) status gehad van een rectoraat. Toen pastoor Zonneveld aan de slag moest, was er…

Lees meer

1958 – Oprichting parochie Allerheiligst Sacrament

28 september 1958

Inmiddels was er zoveel “over het spoor” gebouwd dat er een tweede parochie werd opgericht; de parochie van het Allerheiligst Sacrament. We schrijven 28 september 1958 als oprichtingsdatum. Op 21 december 1958 heeft de installatie plaats van de eerste pastoor A.T. Baken in de noodkerk, een gedeelte van de fabrieksruimte…

Lees meer

1961 – Inzegening Sacramentskerk

1 januari 1961

1961 – Inzegening Sacramentskerk

In 1961 wordt de in 1959 gebouwde Sacramentskerk  op de hoek Willem I laan – Wilhelminalaan te Oss ingezegend. De kerk werd gesloten in 1983 en gesloopt in 1994. Zie ook https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-sacramentskerk-in-oss.

Lees meer

1966 – Sloop Paterskerk

1 januari 1966

1966 – Sloop Paterskerk

1967 – Nieuw Karmelietenklooster aan de Verdistraat

1 mei 1967

1967 – Nieuw Karmelietenklooster aan de Verdistraat

Architect J.A. de Reus (1909-2004) uit Oss, een exponent van de Bossche-school, ontwerpt een imposant modern klooster. Kenmerkend is hierbij de architectuur die is gebaseerd op het plastische getal, sobere vormgeving en het gebruik van de materialen beton, baksteen en hout. Grondlegger van de Bossche School was monnik Dom Hans van der Laan. Tijdens zijn…

Lees meer

1968 – Inzegening St. Jozefkerk

1 januari 1968

1968 – Inzegening St. Jozefkerk

Zie ook “Gouden jubileum Jozefkerk Oss: ‘De kerk is gebouwd alsof het een theater is’” (29 mei 2018). Brabants Dagblad. URL: https://www.bd.nl/oss/gouden-jubileum-jozefkerk-oss-de-kerk-is-gebouwd-alsof-het-een-theater-is~a4a568e2/

Lees meer

1972 – Scheppingskerk in gebruik door de Wederkomst

17 januari 1972

1972 – Scheppingskerk in gebruik door de Wederkomst

De Scheppingskerk aan de de Constantijn Huygensstraat 38 te Oss werd gebouwd in 1968 en werd ingezegend in 1972 voor de parochie Wederkomst van Christus. Architectenbureau Peters en Van Lierop ontwierpen de kerk als moderne laagbouw, sober en hoekig, zonder toren maar wel met kruis op het dak. De Scheppingskerk…

Lees meer

1983 – Sluiting Sacramentskerk

1 januari 1983

1984 – Laatste karmelieten verlaten klooster aan de Verdistraat

25 juni 1984

Nadat het klooster aan de Verdistraat in 1982 is verkocht aan de firma Cor Geurtrs, verlaten de laatste karmelieten het klooster om te gaan wonen in twee kleine communiteiten aan de Nieuwe Hescheweg en aan de van Mookstraat.  Meer informatie is te vinden in het eerste van de drie artikelen over…

Lees meer

1994 – Sloop Sacramentskerk

1 januari 1994

2004 – Fusie Jozef- en Wederkomstparochies tot Titus Brandsmaparochie Oss

1 januari 2004

2004 – Fusie Jozef- en Wederkomstparochies tot Titus Brandsmaparochie Oss

2005 – Bestuurswisseling

1 november 2005

De bestuursperiode onder vice-voorzitterschap van Harry Faassen kan vooral gekenmerkt worden als een periode dat de fusie tot Titus Brandsmaparochie zich moest gaan zetten. Elke parochie heeft haar eigen gewoonte en cultuur. Natuurlijk allebei katholiek maar op een eigen manier gerund door een groep vrijwilligers die hun hart gaven aan…

Lees meer

Onze geschiedenis in afbeeldingen