Zevende zondag van Pasen

Inleiding

U  allen van harte welkom in deze viering. Deze zondag valt tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Jezus de Heer is in de hemel en de Helper, de Heilige Geest, komt met Pinksteren.  Het is een zondag om elkaar aan te kijken en ons af te vragen:  Wat betekent het voor ons om leerling van Jezus te zijn?  Willen we stil worden in  ons zelf.

Overweging

De evangelie lezing is een stukje uit het zogenaamde Hogepriesterlijk gebed van Jezus.  In dat gebed bidt Jezus voor zijn leerlingen.  Wat Johannes heeft opgeschreven, is zijn herinnering aan het bidden van Jezus.  Johannes legt Jezus dit gebed in de mond. Hij geeft daarmee weer waar het Jezus ten diepste om ging;  waarvoor Jezus leefde en waar Hij voor bereid was te sterven. Het gaat Jezus om de éénheid tussen de leerlingen van Jezus. Aan die eenheid van Jezus’ leerlingen kan de wereld zien wat God bedoeld heeft met de wereld toen Hij haar schiep. De wereld bij Johannes is de wereld zoals wij die bedoelen als we zeggen:  in wat voor wereld leven wij?  Of: het is in de wereld een grote  puinhoop! Of: waar moet het naar toe met deze wereld? Wij  kunnen de grote  problemen niet aanpakken. De oorlogen, de milieurampen, de onvrede onder de mensen. Of: de wereld gaat aan verdeeldheid ten onder. De groeiende tweedeling in de samenleving hier ; de kloven tussen Oost en West en tussen Noord en Zuid. Wijn wonen in Nederland in een van de rustigste en  gelukkigste landen van de wereld en toch zijn velen bang den beangstigd  dat het met de  wereld slecht afloopt.
In deze wereld – en daar bidt Jezus om –  zullen  er mensen zijn  die in onderlinge eenheid leven: die een van hart, een van geest en een van daadkracht willen zijn. Die onderlinge eenheid waar Jezus om bidt,  vindt zijn bron in de eenheid van Jezus en de Vader.  Zoals Jezus en de Vader één zijn zó zijn wij mensen  met elkaar verbonden. In die  eenheid van Jezus en Vader worden wij opgenomen. Wie gelooft in Jezus, in verbondenheid met Hem leeft, mag zich kind van God weten. Gods kinderen leven in eenheid met de Vader, als zussen en  broers van Jezus, en  in eenheid met elkaar.
In het gebed van Jezus horen we ook dat de Vader Hem gezonden heeft om ons tot die eenheid op te roepen en om die eenheid gestalte te geven.  Jezus is gezonden om die eenheid  te verspreiden in de wereld, om steeds meer wereld in verbondenheid met God te brengen.
De wereld in al zijn gebrekkigheid en geschondenheid kan door de eenheid van mensen steeds meer wereld van God, steeds meer wereld zoals God  die in  gedachten had toen hij de wereld grondvestte. Die zending  van Jezus om de verdeelde wereld tot wereld van God te maken wordt  de zending van ieder die in Jezus gelooft. Het is ook onze zending.  Jezus bidt dat gebed om eenheid onder de leerlingen vlak voor zijn dood.
Jezus beseft dat zijn boodschap van liefde, vrede en eenheid onder de mensen tegenstand oproept. Dat God ruimte biedt en  toegankelijk is voor iedere mens van goede wil, daar hebben zijn tegenstanders – de joodse leiders – het moeilijk mee. In hun visie is God er alleen voor joodse mensen die trouw de Wet onderhouden. Saulus  wiens naam we hoorden in de eerste lezing is er een van.  Jezus is ter dood gebracht om zijn geloof in Gods ruimhartige liefde.  God heeft Jezus in het gelijk gesteld en hem doen opstaan uit de dood.  Rond de verrezen Heer ontstaat de beweging van mensen die in Jezus boodschap geloven.  Waar mensen in onderlinge eenheid leven,  kunnen zij de verdeelde wereld omvormen tot een wereld  van liefde, saamhorigheid en vriendschap. De diaken Stefanus getuigde ervan. In zijn ruzie met Joodse leiders zei Hij : “ Ik zie Jezus staan aan Gods rechterhand. God is het met Jezus eens. Hij is een God van liefde voor alle mensen”.   Stefanus is ter dood gebracht om  zijn geloof en om zijn verkondiging van Gods ruimhartige liefde.  Saulus keek toe en werd geraakt.
Wij , mensen van de kerk, zijn geroepen om in onderlinge eenheid te leven. Dat lukt ons lang niet altijd.  Ook binnen de kerk is er veel wereldse verdeeldheid. Een verdeelde kerk kan haar zending in de  wereld niet goed uit oefenen.  Deze zending is: door in eenheid te leven de verdeelde wereld om te vormen tot een wereld waarin Gods liefde woont.
Maar ook al is onze onderlinge  eensgezindheid soms gebrekkig, toch kunnen we  als kerk niet ophouden Gods ruimhartige liefde te erkondigen. Daarbij zullen wij zoals Jezus, zoals Stefanus, zoals de kerk van de martelaren tegenstand ondervinden.
De populaire rapper Ali B. opende het Bevrijdingsconcert met de inspirerende woorden: “ Deze avond is niet geslaagd omdat u de muziek mooi vond!  Deze avond is niet geslaagd vanwege het mooie weer!  Deze avond is pas geslaagd als u vrijheid doorgeeft. De vrijheid die wij vieren is er voor alle mensen ! ”
Wie vandaag Gods ruimhartige liefde verkondigd en oproept tot vrijheid voor allen, wordt uitgedaagd deze mooie woorden in daden om te zetten.  Wie daaraan begint roept als vanzelf  tegenstanders op.  Om tegenstand te verduren is juist die onderlinge eenheid belangrijk. Jezus gebed van toen heeft ook zijn kracht voor vandaag.
Wie zich als vrijwilliger inzet voor een gastvrije samenleving  voor vluchtelingen krijgt te maken boze mensen. Wie oproept om te stoppen met meedoen aan de oorlog in Syrië wordt voor naïef versleten. Wie pleit voor de economie van het genoeg en voor meer ontwikkelingshulp, wordt voor gek verklaard. Wie gelooft in een wereld zoals God die bedoeld heeft, wordt uitgelachen.
Als christenen zijn we een minderheid in dit land.  Maar onze oproep tot onderlinge eenheid mag niet verstommen. Onze God is er toch voor alle mensen.

Voorbede 

Pastor

Verbonden met Jezus onze Heer bidden wij Vader om verhoring van onze gebeden.  

Lector

In deze week voor Pinksteren bidden we om de komst van de heilige Geest. Dat zijn levenskracht ons vervult. Dat wij groeien in eenheid en onderlinge verbondenheid. Mogen allen die in Christus met elkaar verbonden, Zijn liefde uitdragen in deze wereld.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

In deze week voor Pinksteren bidden we om een Geest van vrede en gerechtigheid in deze wereld vol oorlog en schending van mensen. Dat wij ieder mens wie zij ook is,  eerbiedigen; Dat wij iedereen een veilig huis , voldoende voedsel en goede medische verzorging gunnen. Mogen wij als christenen vóórleven hoe goed leven in onderlinge eenheid kan zijn.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Op deze Moederdag willen wij U, God, danken voor de moederlijke zorgzaamheid die u ons schenkt. Moge uw Geest van zorgzame liefde onze verkilde samenleving verwarmen. Op voorspraak van Moeder Maria bidden wij U voor alle  moeders die door toewijding aan het gezin en door hun opvoeding de wereld mooier kleuren. Zegen onze moeders en maak ons hart dankbaar voor  alles wat zij voor ons doen.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Om spoedig herstel voor de zieken in ons midden. Om geluk en gezondheid voor de jarigen in ons midden. Om goede moed voor hen die tegenslag en verdriet ervaren. Moge onze aandacht voor mensen genezend zijn.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Pastor

God, schenk ons de eenheid waarvoor Jezus gebeden heeft. Dan zal de wereld erkennen dat U de bron van leven bent.
Door Christus onze Heer

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *