Woord van Welkom

U allen van harte welkom in deze viering. Het leven heeft veel te bieden. Zeker in onze welvaartsmaatschappij. Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. De meeste mensen noemen zich dan ook wel gelukkige mensen: het is hen gelukt om van het leven iets te maken. Maar toch : is dat alles wat er is….? Wordt ons geluk niet getemperd  wanneer we ons oog richten op de grote problemen waarmee we te kampen hebben? Dat Koninkrijk van God is er nog lang niet en we vragen ons vaak af: komt er nog  wat van? Willen we aan het begin van deze viering bidden om ontferming. Onze daden zijn vaak niet in overeenstemming met het Koninkrijk waarnaar we uitzien.

Openingsgebed

Goede God,  u schenkt ons de gave van het komende koninkrijk. Mogen wij de trekken daarvan ontwaren in onze samenleving. Maak ons hart open voor uw Rijk en doe ons verlangen naar uw toekomst. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

Goede God, U nodigt ons aan uw Tafel. U schenkt ons in brood en wijn uw liefdevolle Tegenwoordigheid. Mogen wij brekend en delend  groeien in saamhorigheid.
Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God, U nodigt ons uit te beleven  van uw beloften en u vraagt ons trouw te zijn aan uw woord. Help ons in deze samenleving te kiezen voor solidariteit en schenk ons het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Behoed onze samenleving voor verharding en verkilling. Moge uw Licht opgaan over alle mensen hier.
Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

Overweging

In het evangelie vertelt Jezus twee gelijkenissen. Ze zijn beide waarschuwingen: wees gereed als de Heer komt. Toch zijn ze ook verschillend: In de gelijkenis van de bruidegom die terugkomt is er sprake van lange duur. De bruidegom kan elk ogenblik komen maar hij kan ook nog een poos weg blijven.  In de gelijkenis van de dief in de nacht wordt het  het plotseling en het onverwachte benadrukt.  Petrus vraagt aan Jezus: voor wie bedoelt u nou die gelijkenissen : voor ons of voor iedereen?  Wie zijn die ‘ons’ en wie is die ‘iedereen’?

Kort na Jezus’ dood aan het kruis en zijn verrijzenis dachten de leerlingen dat het Rijk  Gods spoedig zou doorbreken. Zij zouden er de getuigen van zijn.  Dat vraagt om waakzaamheid.  Je moet wel zorgen dat je huis gereed is de Komende Heer te ontvangen. Hij komt even onverwachts als een dief in de nacht.  Dat “ons” van Petrus zou best weleens de eerste generatie gelovigen zijn. Maar als de tijd verstrijkt en er nieuwe generaties gelovigen aanbreken die dus niet van het eerste uur zijn, dan kan de gedachte aan de spoedige doorbraak verdwijnen. Dan gaat er iets ontstaan als lauwheid, vanzelfsprekendheid,  gewoonheid. O ja , we wachten nog wel op dat Koninkrijk van God maar gaan ondertussen toch bezig met de opbouw van onze eigen koninkrijkjes. Hoe verzeker ik mij van geluk? Van materiele rijkdom? Van macht en invloed in de samenleving? We vergeten dat we geroepen zijn uit te zien naar de komst van de Heer die zijn Rijk vestigt in ons midden. Daarover gaat de tweede parabel. Ook in de tweede en zelfs in de derde nachtwake moet je klaar zijn de komende Heer te ontvangen. Ook in de derde nachtwake blijft de belofte staan: God is de Komende die midden in onze wereld zijn rijk zal vestigen. Op zijn tijd. Ook na lang wachten moeten we toch nog waakzaam zijn.

In de jaren zestig van de vorige eeuw wilde pater Cyrillus Hendriks een parochie bouwen met zes kleine kerken en een grote kerk. Hij noemde de parochie “de Wederkomst van Christus”.  De eerste en de laatste kerk die gebouwd werd, was de Scheppingskerk.  Naast het klooster aan de Verdistraat was een stuk grond gereserveerd voor de grote kerk van Christus’ wederkomst, een kerk die er nooit gekomen is.  Daartussen zouden nog vijf of zes kerkjes komen zoals  de Christusgeboorte-kerk. De kerk van de Gedaanteverandering. De Verrijzeniskerk.

Cyrillus leefde in zekere zin in de tweede nachtwake. Hij is nog van de generatie van volle kerken, grote aantallen, van invloed van het geloof op de moraal van de mensen en van betrokkenheid op de katholieke zaak. Deze volkskerk van vroeger komt nooit meer terug.  Van vanzelfsprekende katholiek zijn worden we uitgedaagd om bewust katholiek te zijn.  Dat betekent:  kiezen voor je geloof , getuigen van je geloof, je gedragen volgens je geloof.  Samengevat: leven met het oog op Gods komst in ons dagelijks bestaan.

Wij als krimpende en marginale kerk van vandaag  zijn als het ware van de derde nachtwake. Maar ook nu blijft de belofte waar:  “De Heer komt om zijn Rijk te vestigen in ons midden”.  En ook voor ons geldt de oproep: “Wees waakzaam”. Ook wij dienen ons te gedragen als mensen die de komst van de Heer ieder ogenblik verwachten.  Al zijn we ook van de derde nachtwake en weten wij niet hoelang wij nog moeten wachten, toch moeten wij ons eerlijk afvragen:

Houd ik in mijn dagelijks leven rekening met Gods komst?

  • Gedraag ik mij als gedoopt en gevormd christen als een burger van Gods komend Koninkrijk?
  • Hoe ziet mijn gedrag er concreet uit als ik zeg te geloven en te hopen op een nieuwe wereld waarin God en mens zich samen thuis kunnen voelen?

Als wij ons eraan wennen deze vragen aan onszelf te stellen, zullen we ook zien dat we andere mensen worden. We worden meer ‘mensen van God’.

De kerk – wij dus, de gemeenschap van gelovigen – is zelf in deze wereld al teken en instrument van Gods liefde.  Ook al zijn wij  als kerk getalsmatig steeds minder aan het worden, het is van levensbelang voor de wereld dat wij er zijn. U en ik dus.

Jezus noemt ons “zout”  en “licht”.  Het zout hoeft niet veel te zijn om smaak te geven.  Wij hebben als christenen de opdracht om de humaniteit in de samenleving te behoeden. Wij hebben de opdracht aan de wereld te tonen dat het niet gaat om geld, macht, aanzien en geld.  Het gaat ons erom gaat dat aan kleine mensen recht wordt gedaan; dat noodlijdenden geholpen worden; dat mensen kunnen groeien in kwaliteit van leven. Dat God komen zal om ons werk te voltooien moeten we volhouden tegen alle waanzin van de wereld in.  Dat is onze zoutende kracht.

Heel terecht maken veel mensen zich zorgen om wat er in de wereld gebeurt:  de schending van de aarde, het wantrouwen in de politiek, de eindeloze oorlogen, het gehalte van de democratie…. het wordt donker om ons heen.

Maar in het donker dragen wij als christen het vlammetje van de hoop. Het licht dat wij bij ons doopsel gekregen hebben. Het paaskaarsje dat we in de Paasnacht aansteken. De vlam van de hoop in ons hart zal niet doven zolang wij naar de wederkomst van de Heer uitzien.

Het lijkt mij dat de behoefte van de wereldse samenleving aan de kerk met haar christelijke inspiratie veel groter is dan wij denken.  Ook al worden kerk en godsdienst teruggedrongen in de privé sfeer alsof het een leuke hobby is, toch zien we ook dat er verlangen is naar een richting gevend woord, naar een hoopvol gebaar, naar een getuigenis dat het goed kan komen met deze wereld.

Voor gelovigen en niet-gelovigen is paus Franciscus een verfrissende en vernieuwende kerkleider. Hij zet mensen aan het denken, hij wijst op perspectieven, hij toont in verrassende gebaren wat wij allen als kerkmensen kunnen doen. Op onverwachtse manieren een teken van Gods nabijheid stellen.  Ook deze paus zal de kerk niet veel voller krijgen. Hij zal er wel in slagen ons vitaler en bewuster christen te doen zijn. Zo wordt de kerk ook weer een stukje geloofwaardiger teken en instrument van Gods liefde;  Gods liefde die in volheid komen zal als wij er al stukjes van doen oplichten.

Pastor
God,  richt ons hart  op uw toekomst en maak ons dienstbaar aan uw komend Rijk.

Lector
Wij bidden u voor alle mensen die zich in hun keuzes laten leidend door Gods beloften. Dat zij de tegenstand die zij daarbij ontmoeten verduren. Wees Gij hun sterkte.

S TI L T E Laat ons bidden.

 

Lector
Wij bidden voor alle mensen die zorg dragen voor kwetsbare mensen. Help hen onze samenleving een menselijk gezicht te geven. Blijf , God, hen inspireren.

S TI L T E Laat ons bidden.

 

Lector
Wij bidden voor alle mensen die verstrikt in eigenbelang de weg naar de ander niet  kunnen vinden.  Behoed hen voor verbittering en eenzaamheid. Doorbreek met uw licht., God,  hun duisternis.

STI LTE Laat ons bidden.

 

Lector
Wij bidden voor alle mensen die zich inzetten voor het geluk van hun medemensen. Help hen te groeien in belangeloosheid.  Help ons een samenleving op te bouwen voor al uw mensen zonder onderscheid.  S TI L T E Laat ons bidden.

 

Lector
Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken en ouderen. Om goede moed en om levenslust. Voor de vakantiegangers. Om een goede en ontspannen tijd. Voor de thuisblijvers. Dat zij zich niet eenzaam en vergeten voelen. Voor onze persoonlijke intenties en de intenties in het boek van de Mariakapel … … Om verhoring van deze gebeden op voorspraak van de Z. Titus Brandsma.

S TI L T E Laat ons bidden.

 

Pastor
Help ons uw Rijk te vinden zodat wij ons hart eraan kunnen verpanden. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.  Amen.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *