U allen van harte welkom in deze viering. Vandaag vieren we een bijzonder feest: de Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. De vraag is natuurlijk: wat heeft dat met ons te maken? Het antwoord zullen we alleen vinden als we als het ware met Jezus mee gaan; de berg op. Willen we aan het begin van deze viering bidden om ontferming.

 

Openingsgebed

God op de berg hebt u ons Jezus laten zien als de verrezen heer. Mogen wij die op onze levensweg Jezus willen volgen, delen in de kracht van de verrijzenis. Laat ons luisteren naar uw Woord dat ons tot uw geliefde kinderen maakt. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven.

God, vervul deze gaven van brood en wijn met de kracht van de Heilige Geest. Wees in ons midden en sterk ons op onze weg naar u toe. Maak ons nu reeds deelgenoten aan het komende feestmaal en help ons vrede en vreugde te delen met alle mensen. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

 

Slotgebed

God, door uw woord worden wij aangesproken uw kinderen te zijn in deze wereld. Geef ons de moed van ons geloof in u te getuigen, geef ons de kracht om het goede te doen. Help ons het licht van uw liefde te laten stralen in de wereld van vandaag. Dit bidden wij U door Christus onze Heer.

Overweging.

Pater George Zeegers was een enthousiast bergbeklimmer. Geen alpinist of beklimmer van de Mount Everest. Hij maakte met enige anderen wel flinke stevige bergwandelingen. Het mooist vond hij, als ze een top bereikt hadden, de uitzichten. Het fijnst was het gevoel: ik heb het gehaald! “Heel af en toe”, zei hij, “heb je de ervaring dat je helemaal ten diepste jezelf bent. Zoals ik daar nu sta op de top val ik samen met al mijn dromen, wensen en verlangens; ik word overstroom door dankbaarheid; ik voel me kind van God”. George was niet zo’n prater over zijn innerlijke gevoelens. Toen hij dat vertelde was hij echt helemaal verwonderd over zich zelf en blij. Op de top van een berg had hij een top-ervaring. Het is natuurlijk niet hetzelfde, maar ook in het evangelie kun je als het ware een top –ervaring van Jezus lezen. De berg Tabor is niet zo geweldig hoog. 588 meter. Als je tijd genoeg hebt kun je rustig naar boven wandelen. Het gaat niet om de hoogte of om de moeite van de wandeling. In de bijbel zijn bergen ook altijd ontmoetingsplaatsen van God en mens. Bergen helpen je even boven het gewone leven uit te stijgen. Bergen helpen je om je hart te verheffen. We begonnen deze viering dan ook met :“Wij treden biddend in uw licht; op U is onze hoop gericht”. Kort daarvoor was Jezus met zijn leerlingen in het gebied van Caesarea Filippi: boven in Galilea. Hij heeft in Galilea zijn boodschap van het komende koninkrijk verkondigd. Hij heeft het in daden waar gemaakt: zieken zijn genezen, blinden kunnen zien, lammen kunnen lopen. Terecht vragen mensen zich af: is Hij niet de beloofde Messias die komen zal om ons allen te redden? Jezus voelt de zwaarte van die vraag en vraagt vertwijfeld aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Petrus antwoordt; U bent de Christus! In zekere zin gerustgesteld gaat Jezus dan op weg naar Jerusalem om ook daar zijn Boodschap te verkondigen. In het centrum van de religieuze macht. Hij weet dat Hij tegenstand zal ontmoeten; Hij weet dat het gevaarlijk is ; Hij weet dat Hij in Galilea kan blijven; Hij weet dat het zijn roeping en zijn opdracht is naar Jeruzalem te gaan. Vastberaden maar niet zonder angst gaat Hij op weg. Onderweg bereiken ze de berg Tabor. De berg is voor Jezus een uitnodiging om te gaan bidden. Om van God te horen : ‘je bent op de goede weg”. Met drie leerlingen die later ook mee gaan naar de Hof van Olijven, gaat hij de berg op. “ Wij treden biddend in uw licht ; op U is onze hoop gericht”. Daar, boven op de berg , wordt Jezus door goddelijke licht overvallen; of ook: daar breekt het goddelijk licht dat in hem woont, in alle uitbundigheid door. Zijn gelaat gaat stralen als de zon; zijn kleren zijn stralend wit. Daar staat Hij dan …. zoals Hij straks zal opstaan, de verrezen Christus, zijn verlangen en dromen vervuld, zijn roeping volbracht, helemaal zoon van God. In die vertwijfeling en in die angst zijn opdracht te vervullen in Jerusalem wordt hij opgetild, getroost, gesterkt, bemoedigd. “ je bènt kind naar mijn hart”. Die geschonken overtuiging: “Ik ben Gods Zoon, Ik ben kind naar Gods hart” wordt bevestigd door Mozes en Elia. Door Wet en Profeten. Heel de Bijbel getuigt van Hem. Op de top van de berg een top ervaring.
Wij zijn zingend en biddend in dat stralende licht getreden. Samen met de drie apostelen. Net als Petrus zouden we tenten willen opslaan. In dat goddelijk licht willen wij wel wonen. Maar ja, top ervaringen duren maar even en de werkelijkheid beneden aan de voet van de berg wacht.   Maar voordat we de berg afgaan worden we door een wolk overschaduwd. Een wolk die Gods aanwezigheid aan onze ogen onttrekt. Een wolk die wel onze oren raakt met een stem: Luister naar Hem. Luister naar Jezus die straks op weg gaat naar Jeruzalem; luister naar Hem die tegenstand zal ontmoeten ; luister naar Hem die straks zijn kruis zal dragen ; Luister naar Hem die uit liefde sterft ; luister naar Hem …. en herinner je dat je Hem eens hebt gezien boven op de berg in glans en glorie.
Wij zijn zingend en biddend in dat stralende licht getreden. Die stem : Luister! Dit is mijn Zoon! klinkt ook in on ze oren. De aanwijzing dat Jezus door tegenstand, lijden en dood heen de Verrezen Christus is, kan ook ons bemoedigen op onze levensweg Jezus achterna. Ook in het donker van ons leven kan het licht van Pasen schijnen. Christen-zijn is in onze dagen niet altijd gemakkelijk. Dat is Jezus navolgen natuurlijk nooit. Christen – zijn vraagt altijd om tegendraads leven. Wij leven wel In de wereld, maar zijn toch niet van de wereld. Wij zijn meer burgers van het komende koninkrijk dan mensen die zich schikken naar wat in deze wereld gewoon of vanzelfsprekend heet te zijn. Als christenen proberen wij gevoelig te zijn voor de noden van kwetsbare mensen: hongerigen en dorstigen, zieken en hoogbejaarden, mensen in de knel. Christenen leven niet aan de nood van anderen voorbij. Christenen kennen in de wereld waarin rijk worden en een plezierig leven leiden de boventoon voeren, de waarden van barmhartigheid, belangeloosheid en vrijwillige inzet.
Christenen willen mensen zijn die in de donkere momenten van iemands leven licht willen laten stralen. Al is het maar voor even! Christen zijn in de samenleving van vandaag: je kunt er als berg tegen op zien. Maar als je die berg bestijgt en als je boven bent aan gekomen, dan kan het zijn dat je je gekoesterd voelt door de stralende zon van Gods liefde en dat je zijn stem hoort: “ Luister, lieve mens, jij bent mijn geliefde dochter, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent kind naar mijn hart.”

Voorbede

 

Pastor   Goede God, in navolging van Jezus willen wij uwe licht laten stralen in deze wereld. Hoor ons bidden en verhoor ons.

Lector

Voor uw kerk in deze wereld en voor uw kerk in onze stad: dat wij plekken zijn waar het licht van Jezus straalt ; waar mensen zich bemind en getroost voelen. Help ons het donker van deze wereld te overwinnen door in navolging van Jezus uw goedheid uit te stralen.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor alle mensen die in hun leven een kruis te dragen hebben: ziekte, beperkingen, tegenslag en pech. Dat zij mensen ontmoeten die aandacht en begrip schenken. Dat zij in het donker van hun bestaan uw licht mogen ervaren.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor mensen die oprecht zoeken christen te zijn in de wereldtijd. om geloof in uw toekomst ; om vertrouwen in uw nabijheid; om de moed te doen wat gevraagd wordt. Maak ons nu reeds tot burgers van uw komend koninkrijk.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

God schenk ons het vertrouwen dat wij kinderen zijn naar uw hart wanneer wij Jezus volgen op zijn weg door lijden en dood heen naar het leven van de verrijzenis.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *