Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn om door de duivel  op de proef gesteld te worden.
Dit verhaal, over de beproeving in de woestijn, is gekoppeld aan het verhaal dat eraan voorafgaat. Als Jezus ondergedompeld is in de Jordaan en opstaat uit het water, daalt de Geest van God als een duif op Hem neer en klinkt er een stem: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik vreugde vind. Op het moment dat Jezus hoort dat Hij door God bemind wordt als diens zoon, gebeurt er iets geheel onverwachts. Want onmiddellijk daarna wordt Jezus door de geest van God de woestijn ingedreven om er beproefd te worden door de duivel. God en de duivel spelen hier samen onder een hoedje. Net zoals in het verhaal van Job gebeurt, wordt Jezus hier in feite door God zelf beproefd op zijn trouw aan de Bron van zijn leven – zijn Vader. Hij wordt erop beproefd of Hij zich wel zijn leven lang door God wil laten beminnen en zich door Hem wil laten leiden op zijn weg. Blijft Hij zich als een beminde zoon toevertrouwen aan Hem, of staat Hij op tegen zijn Vader om zijn eigen weg te gaan, zoals de verloren zoon in de gelijknamige parabel. Jezus geeft zich over en laat de Vader begaan. Hij blijft waar Gods Geest hem brengt – 40 dagen lang, en laat zich daar leiden door diens woord. Hij vertrouwt zich toe aan de bron van zijn leven, zonder bezorgd te zijn om zichzelf in leven te houden.
Dan, als hij zijn uiterste grens bereikt, komt de beproeving. Hij wordt beproefd op mogelijk zwakke kanten in zijn relatie met God. Kanten waar Hij verleid kan worden zich van zijn vader af te keren. De eerste beproeving is te leven van zijn eigen woord i.p.v. Gods woord. Omringt door stenen die geschapen zijn door het woord van God, is er de verleiding om zijn eigen woord daar tegenover te stellen, en de stenen die God Hem geeft te veranderen in waar Hijzelf naar hongert.
Maar Hij weert deze verleiding van de beproever af door zich het woord van God te herinneren: De mens zal leven van ieder woord uit Gods mond. De tweede beproeving is het om God zelf te beproeven, door zich van de tempel naar beneden te werpen en God te dwingen zijn engelen te sturen om Hem op te vangen. Jezus weert deze 2e poging van de beproever af door zich wederom het woord van God te herinneren: ‘Je zult de Heer je God niet beproeven.’ De derde beproeving is: zich af te keren van de stem van God, door het woord van de beproever te volgen en zo diens zoon te worden. Maar Jezus weert ook deze verleiding af door zich opnieuw het woord van God te herinneren: ‘Je zult alleen de Heer je God aanbidden.’
Ja, ook Jezus was verleidbaar zich af te keren van zijn Vader, en op zichzelf en op zijn eigen kracht te gaan vertrouwen, en zijn leven niet langer te willen ontvangen uit diens hand, en zijn bestaan toe te eigenen als zijn eigen bezit. Maar Hij laat zijn Vader met Hem begaan zoals het zijn Vader dunkt. Hij voegt zich enkel naar diens woord, en veiligt zich zo bij Hem alleen, bij God die Hem bewaart en die Jezus bevrijdt van zichzelf en van alles wat niet God is.
Doorheen alle beproevingen blijft Jezus Hem trouw als zijn zoon, en zo verdiept zich de relatie van Hem met zijn Vader in  Wederkerigheid. Beproevingen zijn noodzakelijk in ons leven. Beproevingen zijn in de Schrift geen straf, ze zijn ook niet bedoeld opdat wij door de mand zullen vallen. Beproevingen verdiepen de relatie met onszelf met God en met elkaar. Jezus gaat ons hierin voor, tot in de hof van Getsemane. Door beproevingen leren we met vallen en opstaan doorzien, hoe het leven in elkaar zit, wat wezenlijk is en wat niet. Tegelijk leren we zo onszelf kennen: waar we verlokbaar zijn, waar we kwetsbaar zijn, waar ons hart eigenlijk ligt, wat onze werkelijke identiteit is: dat wij ten diepste Gods welbeminde zonen en dochters te zijn. Door beproevingen leren we ons doen en laten toetsen aan wat authentiek is aan ons en wat niet. Authentiek is eerst en vooral onze voortkomst uit God. Wij zijn net als onze broeder Jezus bedoeld, om de uitstromende Liefde van onze Vader te zijn, om zo uit te groeien tot zijn beminde zonen en dochters. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. Door beproevingen leren we met vallen en opstaan ook, wat wezenlijk bij ons hoort en wat niet, wat wel en wat niet tot onze, door God gegeven, mogelijkheden behoort. We leren onze vermogens en onze grenzen kennen, waardoor we ons, zoals Jezus, kunnen geven tot het uiterste. Door beproevingen leren we ook wat niet tot wezen behoort: we leren onderscheiden wat ons is aangepraat of opgedrongen, ontdekken waar we onszelf rijker dromen dan we zijn. Met als doel dat degene die we in Gods ogen zijn, ontdaan wordt van al wat schijn is en niet God zelf. Abt Isaac, een woestijnvader uit de 4e eeuw, schrijft: Als wij bidden om niet beproefd behoeven te worden, hoe zal dan de deugd in ons op haar standvastigheid beproefd worden? Het woord zegt immers: “Een man die geen verzoeking verdragen heeft, is niet beproefd”. En ook: “Zalig de man die de verzoeking verdraagt”.  De bede uit het OnzeVader: “Breng ons niet in verzoeking”, betekent dus niet: Laat niet toe dat wij ooit beproefd worden, maar: Laat niet toe dat wij in de beproeving overwonnen worden. Met het OV bidden wij tot God: laat ons niet omkomen in de beproeving. Beproevingen zijn voor ieder van ons noodzakelijk om te groeien in liefde met onszelf, met elkaar en met God. Het zijn vaak ongewilde en niet gewenste doorgangsfasen,  die ons echter verder willen brengen in de richting van wat wezenlijk is, wat waarachtig is, wat werkelijk eigen is. Titus Brandsma troost zijn medegevangenen in Dachau met de woorden: ‘Wij worden beproefd omdat wij bemind worden.’ Zelfs in deze hel op aarde bleef hij in Gods liefde geloven. Als wij in beproevingen terechtkomen, zoeken wij dan net als Jezus en Titus, eerst en vooral steun bij zijn God die ook onze Vader is. Stellen wij in welke beproeving dan ook bloot aan Hem die ons beproeft, en die ons in ons toevertrouwen aan Hem zal bewaren, hoe dan ook.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *