4 februari 2018 

Van melaatsheid genezen

Inleiding 

U allen van harte welkom in deze viering .
In het bijzonder de zangers van het Afrika – Enga koor.
Wij horen vandaag over de genezing van een melaatse.
Melaatsheid en andere huidziekten isoleren.
De zieken worden buiten de maatschappij gezet.
Nu is melaatsheid goed te genezen.
Het beeld van “iemand als een melaatse mijden” is blijven bestaan.
Iemand “als melaats beschouwen” is het ergste wat je iemand kunt aan doen.
Toch gebeurt dat vaak in onze samenleving.
Vandaag leert Jezus ons om met melaatsen om te gaan.
Denken wij in stilte na over ons omgaan met elkaar.

 

Openingsgebed
Goede God,
waar uw stem weerklinkt, gebeurt wat u zegt.
U raakt ons hart en maakt ons rein en ontvankelijk voor uw woord.
U vergeeft ons tekort en maakt ons nieuw.
Mogen wij in uw geest elkaar genezend tegemoet treden.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven
Goede God, mogen wij rond uw tafel elkaar ontmoeten
als zusters en broeders.
Dat wij door deze maaltijd gesterkt worden
naar medemensen toe te gaan
om hen in uw liefde te laten delen.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Slotgebed.
Goede God, uw liefde gaat uit naar alle mensen.
Maak ons daarom bereid al uw mensen te ontmoeten.
In vele landen van Afrika is onze hulp nodig ,
maak ons hier bereid die te geven.
Afrikaanse mensen bieden ons hun vrolijkheid en hoop aan.
Help ons met het een nieuwe wereld op te bouwen.
Schenk ons uw toekomst en
begeleid ons met de bezielende kracht van uw Heilige Geest.
Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

 

Overweging 

Melaatsheid is een ander woord voor lepra. Lepra is een ziekte die veroorzaakt wordt door bacillen. Als je niet behandeld wordt, krijg je ontstekingen aan de uiteinden van je lijf: tenen, neus en vingers. Melaatsen gaan erg verminkt door het leven. In veel landen in Afrika komt lepra nog voor, maar wordt ook met succes bestreden. Veel mensen in Afrika denken dat lepralijders vervloekt zijn. Verminkte mensen werden vroeger niet geholpen maar buiten de samenleving geplaatst waar ze in eenzaamheid hun levenseinde moesten afwachten. In de bijbel wordt ook over melaatsheid gesproken. Maar daar is het een woord voor allerlei huidziekten zoals eczeem. schimmelinfecties en andere huidkwalen.

In onze straat woonde vroeger een vrouw met een grote rode wijnvlek aan de rechterkant van haar gezicht. Ze was heel vriendelijk en toch waren we als kind bang van haar. Je blééf er naar kijken, terwijl je het ook heel akelig vond. Nu weet ik dat die mevrouw te wijde bloedvaten in haar gezicht heeft. Onze angstige manier van kijken moet haar wel vaak eenzaam gevoel gegeven hebben.

Iedereen die weleens een huidprobleempje – een pukkel, een ontsteking – heeft, ervaart de gevolgen ervan in het sociale leven. Nu is een kleurtje zelf geen huidprobleem, maar in ons omgaan met elkaar kan zwart of blank wel mee spelen.
Je huid is toch hoe je je laat zien ! Door allerlei misverstanden kan dat onbegrip en angst oproepen. En ook afkeer. En ook uitsluiting En ook eenzaamheid.

We kennen de uitdrukking: iemand als een melaatse mijden of als een melaatse beschouwen. Met die mensen ga je niet om! Je blijft uit de buurt want het zou weleens besmettelijk kunnen zijn. Ook al weet je dat het niet waar is , de angst voor besmetting laat zich niet weg redeneren. Een van de beroemdste foto’s van prinses Diana is die waarop ze een hand geeft een aan sterk vermagerde aidspatiënt. Die foto heeft heel veel mensen geholpen hun angst voor aidspatiënten te overwinnen. Maar ook Diana heeft haar angst moeten overwinnen.

Nu zijn we dichtbij het evangelie verhaal van vandaag. Je kunt kortweg zeggen:
“Jezus geneest een melaatse”. Maar er gebeurt veel meer. Mensen met een duielijk zichtbare huidziekte zijn niet aantrekkelijk en vaak zelfs afstotend. Die melaatse komt op Jezus af en gebiedt haast: “Als jij wilt, kun je mij reinigen”.
Er klinkt door: “Waag het eens het niet te doen”. Maar ook het vertrouwen dat bij Jezus genezing te vinden is, klinkt mee. Die melaatse knielt voor Jezus. Knielen is een eerbiedsbetuiging die alleen God toekomt.

Als kind van zijn tijd zal ook Jezus afkeer gevoeld hebben. Ook zijn maag draaide misschien om. Deze gevoelens van afkeer en angst worden overwonnen door een van binnen uit opkomen gevoel van medelijden: “Zo geschonden kan een mens toch niet door het elven gaan!” Medelijden is geen soft gevoel. Het komt bij Jezus voort uit diepe verontwaardiging: “Ik wil wordt rein”.

Het verhaal gaat dus vooral over angst overwinnen en een ontmoeting aandurven. Een ontmoeting, zo zegt dit verhaal, is genezend. Door die ontmoeting met Jezus kan die man zijn plaats weer gaan in nemen in de samenleving. Als een geheeld en gaaf geworden mens. Het wonder is niet de genezing, maar de hernieuwde opname in de samenleving. Dat wordt bevestigd door de priester in de tempel die de man genezen verklaart. Dat wonder gebeurt aan de kant van de genezen man. Maar het andere wonder is dat Jezus de angst overwint en bereid is het lot van de melaatse te dragen. Hij raakt daardoor wel in eenzaamheid. Veel mensen – met name de overheden – zullen het hem kwalijk nemen dat hij een melaatse aanraakt. Maar vele anderen zien hierin een bevrijdend gebaar en zoeken Hem op.
Toch komen ze, al die mensen die hopen op genezing.

Er is nog een beroemd verhaal. Dat van Franciscus. Hij had een afkeer van melaatsen, zoals hij zelf bekende. Op een dag komt hij op zijn paard gezeten een melaatse tegemoet. Hij stapt af en tot zijn eigen verwondering kust hij de melaatse. Franciscus voelde zich genezen van zijn afkeer en koos ervoor arm te worden met de armen, ziek met de zieken, melaats met de melaatsen. Hij koos voor de onderkant van de samenleving om vandaar uit een nieuwe maatschappij op te bouwen. Gebaseerd op liefde voor de minste mensen, op verontwaardiging over onrecht, op bereidheid in elkaars armoede te delen.

Ook vandaag klinkt het in onze samenleving: “Gelovige christenen, als jullie willen, kunnen jullie zorgen dat wij er ook bij horen. Dat ook wij rein zijn ”. Dat horen we op twee manieren: dichtbij en ver af.
Dichtbij: mensen die chronisch ziek zijn, gehandicapten of ook dementerenden worden vaak gemeden. “Je hebt er niets aan als jij ze opzoekt”, is dan de klacht.
Maar horen deze mensen niet bij ons? Als je een chronisch zieke bezoekt, verruim je zijn omgeving. Een dementerende kan naar je lachen. Een gehandicapte voelt zich geteld. Deze mensen worden ten onrechte vaak in de steek gelaten.
Hen ontmoeten kan beiden verrijken. Terecht vragen we om betere zorg voor deze mensen van de alsmaar bezuinigende overheid. Maar zelf kunnen we ook heel wat doen.

Veraf: over heel veel Afrikaanse landen wordt neerbuigend gesproken. Arm, nog niet goed ontwikkeld, onbestuurbaar. We vergeten dat er in die landen veel ontwikkelde, hoogst intelligente mensen zijn die het goed met hun land voor hebben.
We vergeten dat opkomen uit armoede een hele, hele lange weg is. Wij zijn bang voor bevolkingsexplosies in veel Afrikaanse landen. Deze angst is in feite de angst dat wij hier tekort zullen komen.

Dit korte verhaaltje zegt ons: overwin je angst, ga de ander tegemoet, deel in zijn lot, je zult er beiden een rijker mens van worden. Ontmoeting is het recept om vele vormen van melaatsheid te genezen.

 

Voorbede 

Pastor:
God, u luistert naar het gebed wanneer mensen bidden voor elkaar. Hoor ons bidden en schenk ons verhoring.

Lector
Voor mensen in onze samenleving die niet geteld worden.
De armen in ons midden die geen uitzicht zien.
De vereenzaamden naar wie niemand om kijkt.
De hoogbejaarden die zo vaak vergeten worden
De gehandicapten die geen plek in ons midden hebben.
Velen voelen zich gemeden alsof ze melaats zouden zijn.
Geef ons de moed naar deze mensen toe te gaan
en hen als medemens te ontmoeten. Laat ons bidden.

Lector
Voor de landen in Afrika die tot de vergeten landen behoren
omdat zij geen rol spelen in de wereldeconomie.
Help ons de bewoners van deze landen niet in de steek te laten.
Dat wij kunnen bijdragen aan onderwijs, gezondheidszorg,
aan landbouw en industrie.
Schenk deze landen welvaart en vrede, Laat ons bidden.

Lector
Voor land en volk van Malawi.
De Osse Stichting Misuku Malawi helpt jonge mensen
een goede opleiding te volgen.
Mogen wij vanuit Nederland meewerken
aan de opbouw van goed opgeleid kader om het land te besturen.
Laat ons bidden.

Lector
Voor onze parochiegemeenschap.
Voor de zieken in ons midden. Om goede moed.
Voor de carnavalsvierders . Om dagen van ontspanning.
Voor de mensen die ons om gebed hebben gevraagd of ons gebed nodig hebben. Laat ons bidden.

Pastor
God wij danken u voor uw bereidheid met liefde naar ons om te zien.
Doe ons liefdevol omzien naar elkaar. Amen.

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *