17dhj2017

Inleiding

Zoals ook de vorige zondagen horen we gelijkenissen van Jezus. Die schijnbaar eenvoudige voorbeelden verwijzen naar hele diepe wijsheden die we ons niet gemakkelijk eigen maken. Zo’n vraag als: waar heb je echt alles voor over? kunnen we niet een twee drie beantwoorden. Maar als we serieus naar Jezus willen luisteren, zullen we die moeilijke en lastige vraag toch tot ons moeten toe laten. Luisteren we naar zijn woorden of gaan we er achteloos aan voorbij? Willen we God en elkaar bidden om ontferming.

 

Openingsgebed

Goede God, doe ons inzien wat goed voor ons is en leer ons ernaar te handelen. Schenk ons een opmerkzame geest om te onderscheiden wat goed en kwaad is, wat wezenlijk is en betrekkelijk, wat van waarde is en wat overbodig is. Houd ons gaande op de weg van uw Zoon Jezus die ons is voorgegaan op de weg naar uw Koninkrijk dat duren zal in eeuwigheid. Amen.

 

Gebed over de gaven

Heer God, al wat wij hebben en zijn vertrouwen wij aan u toe. Moge uw Heilige Geest deze gaven vervullen met uw levenskracht opdat wij door daarin te delen, meer mensen worden naar uw hart. Dit bidden wij u door Christus onze Heer. Amen.

 

Slotgebed

Goede God, mogen wij door deze viering gesterkt worden om in ons leven de keuzes te maken die uw komend Rijk dichterbij brengen. Help ons door woorden en daden van liefde en gerechtigheid te getuigen dat wij in uw Geest willen leven. Scherp ons inzicht en maak voor ons helder welke weg wij kunnen gaan naar U toe die de bron bent van ons leven, hier en nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Overweging

Laatst zat ik met iemand te praten over mijn werk in de parochie. Ik vertelde hem dat ik eigenlijk met pensioen had willen gaan. Dan had ik tijd om een boek te lezen of zoiets. Wat is precies jouw bucketlist?, vroeg hij me. Bucketlist ? Ik keek hem verbaasd aan. Ik had het woord nog nooit gehoord. Hij legde het me uit. Een bucketlist is een lijstje met dingen die je nog perse in je leven wilt doen voordat je het niet meer kunt doen of voordat je dood gaat. Dat laatste was ik nog niet van plan, maar de vraag naar het lijstje bleef me wel bezig houden. Welke dingen zijn voor mij zo belangrijk dat ik ze perse nog wil doen? Die vraag ligt dicht tegen de vraag aan: wat is voor jou de moeite waard om je met alle kracht voor in te zetten? Ook klinkt door: wat is voor jou de kostbaarste waarde? Waar wil ik voor leven en sterven? Komt de dood toch nog om de hoek kijken! Om een eerlijke bucketlist op te stellen heb je wijsheid nodig. Iets van de wijsheid van koning Salomo. God vraagt hem in een droom : wat wil je dat ik je geef? Salomo vraagt dan twee dingen: ten eerste: een opmerkzame geest om recht te kunnen spreken; ten tweede: het vermogen om goed en kwaad van elkaar te kunnen onderscheiden. Hij had kunnen vragen om een lang leven. Maar is een lang leven perse een gelukkig en goed leven ? De kwaliteit van leven is toch van groter waarde. Hij had kunnen vragen om rijkdom. Maar geld maakt niet gelukkig. Verslaving aan geld is de ergste ziekte waaraan een mens lijden kan. Voor geld worden moorden gepleegd. Bovendien, kun je je geld mee nemen in je graf?
Hij had kunnen vragen om gezondheid. Maar zijn zieke mensen of mensen met beperkingen allemaal ongelukkig? Hij vraagt ook niet om de dood van zijn vijanden. Salomo wéét dat alleen God de Heer is van leven en dood. Wij mogen nooit over andermans leven beschikken.
God de Heer is tevreden over de wensen van Salomo. Hij geeft hem een geest vol wijsheid en begrip zoals nooit iemand voor heeft gehad of iemand na hem zal hebben. Maar wat heeft Salomo nou concreet in handen? Eigenlijk niets.
Maar wel weet hij waartoe hij geroepen is: door goed en kwaad te kunnen onderscheiden kan hij recht spreken over het volk. Onder zijn leiding kan het volk ten volle Gods volk zijn. En hij, Salomo, zal koning zijn naar Gods hart.
Zijn een opmerkzame geest en onderscheidingsvermogen niet de grootste gaven die een mens kan hebben? Weten wie je bent en zoeken naar wie je op zijn best bent; je betere ik. weten wat je plaats is in het samenleven met anderen; je talenten kennen en weten hoe je ze kunt inzetten ten bate van anderen; je zwakheden en tekorten onder ogen durven zien en van je fouten durven leren ; durven staan voor Gods gelaat en zeggen: hier ben ik ; neem dit van mij; dit is mijn leven. Een opmerkzame geest en het vermogen om goed en kwaad te onderscheiden beginnen bij je zelf. Mens, ken je zelf en weet wat er in je omgaat. Wie zichzelf leert verstaan zal begrip, geduld en mededogen hebben met een ander. Wie zichzelf kent wordt een barmhartig mens. De parabels van Jezus stellen ons voor dezelfde vraag: wat is voor jou zo wezenlijk dat je dat het liefst wilt ontvangen? Wat is voor jou de schat waar je al je overige bezit voor over hebt? Kun je die kernwaarde in jouw leven aanwijzen? Ben je er echt naar op zoek? Jezus zegt in zijn parabels: het rijk der hemelen is als een schat of als een parel. Is het Rijk Gods precies dàt waar wij voor willen leven ? Is dat ons diepste verlangen? Zou dat onze vraag aan God zijn?
Wij hebben een opmerkzame geest en onderscheidingsvermogen nodig om te zien waar het Rijk Gods gestalte krijgt. Als we het Rijk Gods zien, kiezen we er dan voor? Hebben we er dan echt alles voor over? Het Rijk Gods: waar houden mensen zoveel van elkaar dat zij Gods liefde weerspiegelen; Waar wordt gebouwd aan een vreedzame samenleving voor alle mensen die in stad en land wonen? Ook vreemdelingen en vluchtelingen. Waar wordt aan kleine en kwetsbare mensen recht gedaan? Waar wordt met eerbied en respect gezorgd voor kinderen, hoogbejaarden? Het Rijk Gods is een samenleving waarin iedereen telt en waarin God wonen kan. Als je dan ziet gebeuren dat het Rijk Gods in de knel komt en wordt ontkend, wéét jij dan waar jij staan moet, waarvoor jij kunt kiezen? Zie jij wat jij kunt bijdragen? In een prachtige redevoering in Nijmegen heeft mevrouw Wobine Buijs ons laten zien hoe Titus Brandsma in 1942 de moed had te kiezen. Hoe heldhaftig hij was zonder de held uit te willen hangen. Titus koos op een beslissend moment: hier wordt de menswaardigheid aangetast. Hier kom ik in verzet. Dat moet ik aanklagen. Met gevaar voor eigen leven. Zij vertelt hoe Titus, ereburger van onze stad, hààr geïnspireerd heeft om moeilijke beslissingen te nemen toen het ging om het opnemen van vluchtelingen en woningtoewijzing. Hoe zij als burgermoeder het populisme heeft weerstaan. Het populisme met zijn valse retoriek neemt ons iedere keer een stukje vrijheid af. Het populisme verloedert de taal en brengt grofheid en haat in onze maatschappij. Woorden als barmhartigheid en liefde worden mogen niet uit onze samenleving verdwijnen. Zij zetten ons aan tot het doen van het goede. Het Rijk van God is de grootste parel waarnaar wij moeten blijven zoeken. Staat dat op mijn bucketlist? Is dat ook wat u God zou vragen als hij vraagt: wat wil je dat ik je geef?

 

 

Pastor         Hoor ons bidden, God, om de komst van uw Koninkrijk in deze wereld. Zie op ons neer met uw liefde en barmhartigheid.

 

Lector

In onze samenleving zijn er veel meningen en overtuigingen die ons kunnen verwarren. Help ons een goed onderscheid te maken in wat waardevol is en in wat bijdraagt aan het welzijn van heel de samenleving. Behoed ons voor eenzijdigheid en valse zekerheden. Leer ons verantwoorde keuzes te maken.

ST I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Veel mensen zijn het zicht op uw koninkrijk kwijt. Ze kiezen voor kortzichtig eigenbelang en tijdelijk gewin. Help ons het oog gericht te houden op de toekomst die U ons geven wilt. Help ons te kiezen voor vrede, barmhartigheid en liefde

zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Leer ons Hem te volgen op onze weg naar U toe.

ST I L T E Laat ons bidden

 

Lector

In onze stad Oss zijn er straten en buurten waar het samen leven van mensen moeilijk is. Geef ons wil om elkaar te verstaan; geef ons de bereidheid elkaar te ontmoeten. Help ons een vreedzame stad te zijn voor iedere mens.

ST I L T E Laat ons bidden

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Om genezende aandacht en om beterschap. Voor Lana , Lyano en Vanessa die vanmiddag gedoopt zullen worden. Dat zij mogen opgroeien tot blije christenen. Voor de vakantiegangers in onze gemeenschap. Moge de vakantie een tijd van ontspanning en van vernieuwing van krachten zijn.

ST I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor         Mogen wij geleid door uw Heilige Geest verantwoorde keuzes maken die uw komend Rijk naderbij brengen. Amen.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *