Inleidend woord

U allen van harte welkom in deze viering. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Een zondag van gebed en overweging. Wat is onze opdracht in de wereld die Jezus ons gaf bij zijn Hemelvaart? Hoe kunnen wij de opdracht volbrengen als de Geest ons niet helpt? Ons bidden is een bidden om de Geest van moed, kracht en geloof. Ons hart en ons gemoed staan niet altijd open voor de Geest van God. In een ogenblik stilte onderzoeken wij ons zelf. Daarna zingen we biddend om ontferming en loven wij God.

 

Overweging

De eerste lezing is als het ware een mededeling. De leerlingen keren na de Hemelvaart terug naar de Bovenzaal. Daar komen zijn samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Zij blijven daar samen eensgezind volhardend in gebed. In dat beeld van de Bovenzaal mogen wij het begin van de kerk zien. De kerk die een biddende gemeenschap is. De kerk die met Maria de moeder van Jezus bidt. De kerk die overweegt hoe de opdracht van Jezus waar te gaan maken. De kerk die bidt om de kracht van Geest die hen uit de Bovenzaal uit stuurt de wereld in. De kerk die overweegt uit haar beslotenheid te treden om aan de wereld het Rijk Gods te gaan verkondigen. Deze mededeling is ten diepste een oproep aan ons om vanuit ons gebed ‘s zondags in de kerk / het Rijk Gods in de wereld op te bouwen op de andere dagen. Voordat we erop uit trekken wachten we op de bezielende kracht van de Helper, de Geest. Kerkopbouw – parochieopbouw – samen kerk zijn begint niet met organisatie, maar met gebed. Het gebed is de grondslag van de kerk – een biddende gemeenschap. Op deze zondag wordt ons dat kernachtig in herinnering gebracht. Ons bidden wordt gedragen door het gebed van Jezus zelf. Jezus zit in dezelfde Bovenzaal met zijn leerlingen aan tafel. Hij heeft hen het voorbeeld van de voetwassing gegeven. Zo moet je elkaar liefhebben: in dienstbare liefde.
Jezus is zich bewust van zijn situatie. Judas zal Hem verraden en uitleveren aan zijn tegenstanders. Het uur van Zijn dood is nabij. Jezus is dan drie en dertig jaar. In de kracht van zijn leven. Hij verkondigt het Rijk Gods en maakt het zichtbaar in tekenen: hij geneest een blinde, wekt een dode op, breekt en deelt brood met een grote menigte, wast de voeten van zijn leerlingen en zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Op het uur van de naderende dood bidt Jezus. Zijn bidden is niet een gebedje doen. Zijn bidden is zijn hart uit spreken. Open leggen voor God wat hem bezield heeft. Zijn gebed is het uitspreken van vertrouwen dat God Hem ook nu niet in de steek zal laten. Zijn gebed is ook: bidden dat zijn leerlingen zijn werk zullen voortzetten. Zijn gebed is dat het Rijk van God dat in Hem begonnen is, zal doorgaan. Jezus bidt dat wij – zijn leerlingen- de Boodschap van Gods liefde handen en voeten geven.
Jezus bidt voor de mensen. Nadrukkelijk zegt Hij: “Ik bid niet voor de wereld”. Dat vinden wij vreemd. Hij is toch gekomen om de wereld te redden! Jezus heeft zijn leerlingen – en dus ook ons – weggeroepen uit de wereld. Wij leven als christenen IN de wereld terwijl wij niet VAN de wereld zijn. Wij behoren niet toe aan de wereld die vijandig staat tegenover God en zijn gebod van liefde. Wij behoren niet toe aan de wereld waarin geld en geweld de dienst uit maken. Wij behoren niet toe aan de wereld van machtsmisbruik en onderdrukking. Wij behoren niet toe aan de wereld van egoïsme, van zelfbehoud en van onverschilligheid voor het lot van andere mensen. De redding van deze wereld die zichzelf ten dode toe opjaagt ligt juist in de doorbraak van een andere wereld: de wereld van God, de wereld van de liefde.
Soms zijn er verschrikkelijke dingen nodig om dat te beseffen. Na de aanslag in Manchester vormden mensen met kaarsjes een hartje op de straat. daarin schreven ze met kleurkrijt: Liefde zal haat overwinnen. Er is een andere wereld mogelijk dan die van aanslagen en terreur. Geloof daar in! Na de aanslag op de bus met Koptische christenen komen de christenen in gebedswaken samen. De martelaren roepen hen op te blijven getuigen dat niet de terroristen het zullen winnen maar de vredebrengers en de zachtmoedigen.
Na een ernstig ongeluk waarin een jongen omkwam, komen zijn familie en vrienden samen. Zij spreken elkaar moed in voor het leven dat komen gaat. De vitaliteit van de jongen leeft nog in hen. Door het verdriet heen is er toekomst.
Na een nare uitslag van de dokter ben je helemaal verslagen en beduusd. Een klap op je kop. Met hulp van anderen kun je je zelf herpakken en zeggen: in leven en in sterven zijn we in Gods hand.
Moeten christenen, moet de kerk dan niet mee haar tijd mee gaan en zich aanpassen aan de wereld? We gààn juist als christenen mee met de tijd als we metterdaad laten zien dat het ànders kan. Tegen alle mensen die denken dat de wereld maakbaar is moeten we volhouden dat de wereld allereerst Gods Schepping is die wij als gave gekregen hebben.
Tegen alle mensen in die praten over zelfbeschikking, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en jezelf worden, desnoods en koste van anderen, houden wij vol dat de samenleving een weefsel van betrekkingen is waarin mensen elkaar nodig hebben, voor elkaar broodnodig zijn. Het doorgeschoten individualisme maakt slachtoffers onder mensen die hulp, aandacht en zorg nodig hebben. De kerk staat aan de kant van de mensen waar Jezus voor kwam: de zieken, de kwetsbaren, de niet – getelden.
De redding van de wereld ligt in de bereidheid tot belangeloze liefde.
De moed tot belangeloze liefde hebben we niet vanzelf. Het is menselijk en makkelijk je vrienden en je familie lief te hebben. Dat doet de wereld ook wel. Daarom moeten wij als mensen van de kerk om die belangeloze liefde bidden. Deze liefde is de gave van de Heilige Geest die komen zal om woning te vinden in ons hart.
Bidden wij daarom: “ Kom, Schepper Geest daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw intocht, Heer, vervul ons hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.”

Voorbeden

Pastor

Bidden wij tot God onze vader die ons het eeuwig leven wil schenken.

Lector

Voor de kerk in deze wereld. Dat wij ervoor waken niet van de wereld te worden. Help ons tegen de geest van de tijd in te gaan door te streven naar belangeloze liefde.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Voor hen die verantwoordelijkheid dragen voor ons land.Dat zij het oog gericht houden op heel de samenleving; dat zij ruimhartig zijn voor hen die hulp nodig hebben. Maak ons land leefbaar en bewoonbaar voor iedere mens die hier woont.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Voor kinderen in ons midden. Dat wij hen de weg leren van liefde en de saamhorigheid. Dat zij opgroeien in een samenleving van respect voor een ander, van liefde tot de naaste, van eerbied voor de schepping.

Help ons een goede wereld aan de kinderen over te dragen.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector

Voor onze parochiegemeenschap bidden wij. Voor de zieken en de bedroefden om aandacht. Voor de vereenzaamden: om een luisterend oor en een vriendelijk woord. Voor een gezin met drie kinderen waarvan de moeder is overleden. Om sterkte in deze moeilijke dagen. Voor onze eigen intenties die wij in stilte noemen:

s t i l t e

Hoor onze gebeden en geef wat goed voor ons is.

S T I L T E  Laat ons bidden.

Pastor

Goede God, zend ons uw Geest om door uw liefde deze wereld om te vormen tot Rijk van God. Dit bidden wij u op voorspraak van Titus Brandsma door Christus onze Heer.


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *