Inleiding

Van harte welkom in deze viering. In het bijzonder het herenkoor Canticum Novum dat met hun feestelijke zang het nieuwe seizoen opent. We houden vandaag in de kerk MIVA ook zondag. Dit keer voor motorfietsen voor “mensen met een missie” in eigen land, in Burkina Faso. Vandaag horen we in het evangelie dat Petrus tot sleuteldrager wordt aangesteld. In de gemeenschap van de kerk moeten we om erbij te horen, met Petrus een goede band hebben. Om binnen te komen moeten we hetzelfde belijden als hij: nl. dat Jezus de Christus en onze toegang is tot de levende God.
Willen we bidden om Gods ontferming om deze Eucharistie goed te kunnen vieren.

Openingsgebed

Goede God, U hebt de gemeenschap van de kerk gegrondvest op het getuigenis van Petrus en de andere apostelen. Wij vragen U dat wij trouw aan de apostelen Uw evangelie verkondigen aan de samenleving van vandaag. Moge heel ons leven getekend worden door trouw aan uw Naam. Door Christus onze Heer.

Gebed over de gaven

Goede God, U hebt ons genodigd aan uw Tafel om het Sacrament van uw Tegenwoordigheid te beleven. Mogen wij gesterkt door deze gaven van brood en wijn getuigen van uw daadkrachtige liefde in de wereld van vandaag. Door Christus onze Heer.

Slotgebed

Goede God, Mogen wij als geloofsgemeenschap van de Titus Brandsmagemeenschap ons verbonden weten met de kerk van eeuwen die ons is voorgegaan opdat wij zo toekomst kunnen bieden aan de kerk die komen zal. Mogen wij de deuren van de kerk openen voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving, vrede en hoop. Door Christus onze Heer.

Overweging

Ik weet niet hoe het u zou vergaan als Jezus u zou vragen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Of sterker: wie zeg jij dat ik ben? Wat ik van mezelf weet, is dat ik met mijn mond val tanden zal staan. Ik geloof niet dat ik een woord zou kunnen uitbrengen. Wie is Jezus voor mij? Voorzichtigheidshalve zou ik mompelen: “Ik weet het natuurlijk wel, maar ik kan niet zo gauw de juiste woorden vinden. Ik moet er nog eens goed over nadenken.” Tegelijkertijd zingen er in mijn hoofd een hoop woorden rond: redder, leraar, verlosser, vriend, onvergetelijke mens, gezalfde, voorbeeld, kind naar Gods hart, gekruisigde en opgestane Heer, medemens bij uitstek, wonderdoener en genezer, verteller van de mooie verhalen. Maar dan zeurt het ook in mijn hoofd: betekent Hij dat echt voor mij? geloof ik oprecht dat Hij dat voor mij is? Hoe sterk is de band met Hem? Probeer zelf maar eens aan je vrouw, je man, je vriend te vertellen wat zij of hij voor jou betekent? Dat valt niet mee. Omgekeerd, als je het hem of haar vraagt, dan komt het antwoord ook niet meteen. Cor zei: “Mien betekent alles voor mij”. Maar dat ‘alles’ moest wel worden uitgelegd in concrete verhalen van wat Cor en Mien aan elkaar ervaren hebben. Het gaat nooit om iets abstracts; het gaat om het geleefde leven. Welke rol speelt Jezus concreet in mijn dagelijks leven als ik mij leerling van Hem noem? Misschien nog wat preciezer: “leef ik met Hem; geef ik Hem toegang in mijn leven?” Op Jezus ‘vraag: wie ben ik voor jou ?, geven de leerlingen allerlei antwoorden. Ze noemen naast Johannes de Doper ook de grote profeten op. Profeten zijn geen voorspellers van de toekomst. Profeten zijn mensen die spreken namens God.
Jezus als profeet, dat zàgen de leerlingen wel in hem. In het joodse geloof leefde al eeuwen de verwachting dat Elia zou terugkeren. Als Elia gekomen was, dan zou weldra de Messias komen. Zou Jezus de Messias, de Christus, de gezalfde van God zijn? Voorzichtig klinkt die vraag door in hun antwoorden. Maar impulsief en enthousiast roept Petrus: ”U bent de Christus, de zoon van de levende God.” Geroerd en geraakt door dit antwoord noemt Jezus Petrus een betrouwbare rots op wie hij zijn gemeenschap wil bouwen. Hun band is wederkerig. Symbolisch vertrouwt Jezus daarom aan Petrus de sleutels van het Rijk der hemelen toe. De belijdenis van Petrus wordt door Jezus beantwoord met een opdracht. Die opdracht is: ook andere mensen op het spoor van Jezus die de Christus is, te brengen en zo het rijk der hemelen op aarde gestalte te geven. De belijdenis dat Jezus de Christus, de Messias is, wordt niet alleen uitgedrukt in woorden, maar vooral beleefd in daden. In daden die het Rijk Gods doen oplichten. In daden die ervan getuigen dat Jezus van betekenis is in mijn leven! Met zijn belijdenis drukt Petrus zijn trouw aan Jezus uit: “u bent voor mij de toegang tot de levende God.” Jezus durft op de trouw van de wankelmoedige Petrus te steunen. Straks zal Petrus Jezus verloochenen: “Ik ken die man helemaal niet!” Toch zal Petrus als sleuteldrager een sleutelrol spelen in de kring van leerlingen en in de gemeenschap die na Jezus’ kruisdood en verrijzen zal ontstaan. Wij zijn gewend bij het woord sleuteldrager te denken aan Petrus die bij de hemelpoort staat. Hij staat daar als een portier die macht in zijn handen heeft. Er zijn talloos veel grapjes over: Komt een man bij de hemelpoort, zegt Petrus: “Bent u wel katholiek?” “Neen”, zegt de man, “ik ben van de Paaskerk”. “Als je ophoudt met protesteren, heb ik links achteraan nog wel een plekje voor je.” Ook denken we al heel gauw aan de pausen, de opvolgers van Petrus. Het is hun opdracht het geloof in Jezus toegankelijker te maken en ook om de toegang tot het Rijk van God te openen. Een paus heeft de sleutels van Petrus in handen. De kerk kàn nu al de gemeenschap zijn waarin het rijk van God beleefd wordt.
Dat Rijk Gods is aanwezig in de viering van de sacramenten, in de dienstbaarheid aan de naasten, in het gebed dat ons met God verbindt. Pausen kunnen ons behulpzaam zijn door nieuwe toegangen naar God te openen. Door zijn pastorale houding, door zijn betrokkenheid bij de wereldproblematieken, door zijn eenvoud en ongedwongenheid raakt paus Franciscus de harten van veel mensen. Hij maakt de kerk geloofwaardig door de sporen van God te zoeken in het leven van de meest gewone mensen. Armen, vluchtelingen, mensen met beperkingen zijn méér dan zielige mensen. Zij vertellen ons dat God zelf om hulp en om liefde vraagt om onze samenleving de kleur van het Rijk Gods te geven. Maar waarom zouden we bij het woord sleuteldrager ook niet denken aan iedere mens die toekomst en perspectief opent voor een medemens! Wij hebben allemaal een sleutel ontvangen om voor een ander de poort naar het Rijk van God open te zetten. De sleutel is onze trouw aan Jezus die ons op zijn beurt tot betrouwbare getuige maakt van zijn Rijk. Op deze MIVA zondag ontmoeten we de sleuteldrager Bernard in Burkina Faso, een klein en zeer arm land aan de westkust van Afrika. Bernard ziet het als zijn roeping om jonge mensen met handicaps toekomst te geven. Hij zoekt de gehandicapten op in de dorpen, haalt hen uit hun isolement, brengt hen naar dokters of naar het ziekenhuis, zorgt voor aangepast werk, of stuurt ze naar school. Bernard en 23 collega’s hebben voor de onverharde wegen in hun land een stevige motorfietsen nodig.
Weet U: als wij door onze financiële steun Bernard en zijn collega’s helpen, dan maken wij ons als sleuteldragers waarachtig en betrouwbaar. Wanneer wij zó leven dat mensen door ons Gods zorgzame liefde ervaren, geven wij de kerk een geloofwaardig gezicht. Onze maatschappij hier en in Burkina Faso hebben sleuteldragers als u heel hard nodig.

Voorbeden

Pastor

God u hebt de kerkgemeenschap aan mensen toevertrouwd. Mogen wij de toegang naar uw Rijk openen voor alle mensen die u oprecht zoeken.

Lector

Wij bidden voor de beweging van Jezus die wij in de kerk ontmoeten. Om levendigheid en enthousiasme, om betrokkenheid op elkaar, om aandacht voor mensen in nood. Wij bidden voor de jongeren die de toekomst van de kerk zullen dragen. Dat wij onze geloofsgemeenschappen open stellen voor hun inbreng.

ST I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de sleuteldragers in onze kerk: voor paus Franciscus en onze bisschop Gerard. Voor de voor de religieuzen en de missionarissen, voor pastores en catecheten. Dat zij op overtuigende wijze Jezus verkondigen als de Zoon van de leven gevende God.

ST I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de MIVA actie die zich inzet voor gehandicapte mensen in Burkina Faso. Hulpverleners maken de kracht en de liefde van Jezus voelbaar. Door hen licht het Rijk van God op. Maak ook ons tot sleuteldragers van dat komende rijk.

ST I L T E Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken en bedroefden. Om sterkte en goede moed. Voor de vereenzaamden en mensen aan de rand. Dat wij naar hen omzien. Voor de onuitgesproken intenties die leven in ons hart. Verhoor onze gebeden en schenk wat goed is voor ons op voorspraak van Titus Brandsma.

ST I L T E Laat ons bidden.

Pastor

Goede God, mogen allen die in Jezus als hun Heer geloven, deze wereld omvormen tot uw Rijk van vrede en liefde. A


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *