Inleiding

Van harte welkom in deze viering. Vandaag confronteert Jezus ons met de volgende vraag. Je bent nu wel christen. Maar ben je er echt geschikt voor om Mij te volgen op de weg naar de nieuwe samenleving die we het Rijk van God noemen? Wij zijn christen aan het worden en kunnen dagelijks onze geschiktheid bewijzen. Soms lukt dat heel goed. Soms ook helemaal niet. Willen we in een ogenblik stilte God en elkaar om ontferming vragen.

 

Overweging

Er zijn dingen die je “een beetje “ kunt doen en dingen die om “totale inzet” vragen. Je kunt een beetje suiker en melk in de koffie doen. Je kunt niet een beetje van je partner houden. Liefde is iets totaals. Liefde kan wel sterker of zwakker zijn maar niet een beetje wel en een beetje niet.  Je kunt niet een beetje gelovig mens zijn en voor een ander  gedeelte van je levenswijze niet.  Wie ’s zondags in de kerk zit en door de week de beest uithangt is geen geloofwaardige christen.  Gelovig zijn is een levenshouding van heel de mens; geloven komt tot uiting in alle gedragingen ; geloven is alles wat je bent en hebt toe vertrouwen aan God,  Je kunt sterker en zwakker geloven. Je kunt niet zeggen: ik leid gedeeltelijk een gelovig leven en voor het andere gedeelte ga ik mee met een levensbeschouwing waar in voor God geen plaats is.  De vraag waarmee het evangelie is confronteert is deze:  Zijn wij geschikt voor het Rijk van God?  Je kunt je heel erg druk maken over de verouderende en krimpende kerk, je kunt oprecht bezorgd zijn voor de toekomst van de parochiegemeenschap, toch is de enige vraag  waar het op aan komt deze : wil ik Jezus navolgen op zijn weg naar het Rijk Gods?  Durf ik Jezus na te volgen? De eerste zin van de evangelielezing van vandaag is geen gewone zin. “Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderde, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem.” Verheffing, vervulling en vastberaden zijn woorden die ver uit gaan boven de mededeling: Jezus ging weg uit Galilea en ging op weg naar Jeruzalem. Het is een kernzin die heel Jezus ‘leven samen vat. In Galilea stelde Jezus aan zijn leerlingen de vraag: “Wie ben ik voor jou? Is jouw band met Mij zo sterk dat jij een kruis op je zou willen nemen?” Het woord ‘verheffing’ doet toch denken aan: aan het kruis omhoog geheven worden. Vervulling doet toch denken aan een roeping, aan een taak die volbracht moet worden. “Het is volbracht” zegt de gekruisigde Jezus. Vastberaden betekent toch dat Jezus zich zelf als het ware bijeen gepakt moet hebben om die tocht te aanvaarden. Als Hij in Galilea was gebleven, dan was hem waarschijnlijk niets overkomen. Toen Hij  in Jeruzalem de dood aan het kruis op zich af zag komen, is hij niet gevlucht. En de leerlingen: schoorvoetend en lang niet alles begrijpend gaan ze met Jezus mee. Ze volgen Hem wel, maar zijn ze al echte navolgers? Lucas geeft drie keer aan wat het betekent om Jezus echt te volgen. Daarbij gebruikt Lucas het roepingsverhaal van de profeet Elisa. Elia zoekt een opvolger als profeet en vraagt Elisa of hij met hem mee wil om het zwervende bestaan van een profeet te delen.  Elisa vraagt om afscheid te mogen nemen. Dat mag best van Elia, maar dan kun je de profetenmantel beter terug geven. Je kunt niet een beetje profeet zijn.  De Naam van God in het land  hooghouden is belangrijker dan je ouders groeten. Elisa begrijpt het en eindigt zijn bestaan als rijke boerenzoon door de ossen te slachten, de jukken te verbranden, het werkvolk te eten te geven.  Nu pas kan Elisa Elia achterna. Leven als profeet is radicaal: God alleen is genoeg. Lucas toont ons drie mensen: Een optimist die denkt: “Jezus volgen kan ik wel. Ik ben echt een fan van Jezus ”. “ Ga je ook nog mee als je je bestaanszekerheid moet opgeven?” , vraagt Jezus.  Wij weten niet of die optimist is meer gegaan. Er zijn ook mensen in wie Jezus iets ziet. “Die lijkt me geschikt voor het Koninkrijk”. “Volg mij”, vraagt Jezus. “Mag ik eerst mijn vader begraven. De doden begraven is toch een hele hoge religieuze plicht. Die mag je nooit verwaarlozen”.
Jezus zegt: “de verkondiging van het Rijk God brengt nieuw leven tot stand. Dat is jouw roeping en taak. Het andere redt zich zelf wel.”  We weten niet of Jezus zich vergist heeft. Het lijkt erop van wel. Ook deze man ging niet mee. Tenslotte de kandidaat met de goede bedoeling. “Ik zal u volgen, maar ik heb wel een voorwaarde. Ik moet eerst mijn huisgenoten gedag gaan zeggen. Dan kom ik zo bij u.” “Ga maar rustig naar huis en je hoeft niet terug te komen. Wie zijn sociale binden niet los kan laten, is ongeschikt om een nieuwe maatschappij op te bouwen waarin alle mensen elkaar zussen en broers zijn.  Wie het verleden niet kan los laten om zich met hart en ziel aan de toekomst te wijden, is ongeschikt.” Ook deze kandidaat komen we niet meer tegen in Jezus’ gezelschap. Het wordt tijd om de vraag die Jezus aan u en aan mij stelt onder ogen te zien: Ben ik nu wel geschikt om navolger van Jezus te zijn? Dat kruis, dat zwerven, dat loslaten, dat delen met elkaar, die zuster – en broederschap…… voel ik daar wel voor? Is mijn band met Jezus sterk genoeg om de weg te gaan die Hij gaat? Misschien is het eerlijk om te zeggen: “ Ik ben nog steeds geen christen. Ik ben christen aan het worden. Of ik het zijn zal, laat ik aan het oordeel van de Heer over”. Tijdens mijn leven wil ik mijn keuze om in Jezus’ geest en gezindheid te leven steeds meer verdiepen. Ik kies ervoor om meer en meer voluit christen te worden. We moeten van het idee af dat christen -zijn iets vanzelfsprekends of iets vrijblijvends is. Je zult vaak dwars tegen wat “men” denkt, zegt en vindt, in moeten gaan. Je zult als iemand die in een nieuwe samenleving gelooft,  altijd tegenstand ondervinden. Je wordt vanwege je geloof niet meer gedood, maar wel uitgelachen of doodgelachen. Christen- zijn is een keuze. Die keuze maak je dagelijks in kleine dingen. Soms moet je een beslissende keuze maken. Heeft het christelijk geloof nog toekomst ?  Dat hangt af van hoe wij  vandaag christen zijn.  Eén overtuigd christen brengt het Rijk Gods méér nabij dan een hele kerk vol ja knikkende mensen die er niet aan denken eraan te beginnen. Misschien bent u wel de kandidaat in wie Jezus iets zit.  Laten we dan hopen dat Hij zich niet nog een keer vergist. Amen.

 

Voorbede

Pastor
God hoor ons bidden en verhoor ons.

Lector
Bidden wij voor de kerk die midden in de samenleving wil staan. Dat de keuze voor vrede en gerechtigheid, voor eerbied voor het leven en liefde voor de armen wereldwijd ons kenmerk is.

S T I L TE  Laat ons bidden.

 

Lector
Bidden wij voor de Europese samenleving die geschokt en gewond is nu Engeland de Europese Gemeenschap verlaat. Dat de overige landen wegen vinden om migranten, werkelozen en achtergestelde mensen toekomst te bieden. Dat de Europese gemeenschap haar christelijke waarden hervindt,

S T I L TE  Laat ons bidden.

 

Lector
Bidden wij  voor onszelf . Om moed om christen te zijn in deze samenleving en in deze tijd. Dat wij de Naam van God hoog houden de wereld van vandaag. Dat wij krachtig en sterk zijn in onze keuze voor Christus en zijn kerk.

S T I L TE  Laat ons bidden.

 

Lector
Voor onze parochiegemeenschap. Voor de zieken, de bedroefden en de vereenzaamden. Dat wij voor hen een naaste willen zijn. Om een fijne en ontspannen vakantie voor de schoolgaande jeugd, het zingende koor, de hardwerkende mensen en de ouderen die het verdiend hebben. Dat zij krachten opdoen voor wanneer de tijd van werken aanbreekt.

S T I L TE  Laat ons bidden.

 

 

Pastor

Maak ons geschikt voor uw Koninkrijk opdat wij daarin mogen delen. Dit vragen wij U door  Christus de Heer.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *