Van harte welkom in deze viering. Om met een lastige vraag in huis te vallen: vindt u het moeilijk om voor uw geloof uit te komen?  Durft u in het openbaar te zeggen dat u katholiek bent?  Getuigt u van uw geloof in Christus als geloof en kerk worden bespot? Vandaag horen we Jezus drie keer zeggen: wees er niet bang voor! Laat je niet gevangen zetten in angst en onvrijheid. Spreek vrijmoedig over het rijk Gods dat komen zal. We worden even stil van die vraag.

 

Overweging 

In het college van kardinalen wordt heel wat afgekletst. Zegt de ene kardinaal tegen de anders: “als we geweten hadden wat Jorge Bergoglio allemaal zou gaan doen, dan had hij bij het conclaaf geen tien procent van de stemmen gehaald.” Met name de curie kardinalen zijn nogal gebeten op paus Franciscus. Die brave kardinalen hebben hun leven lang de kerk gediend tot meerdere eer van God. Ze hebben wat minder gekeken naar de manier waarop God ‘mens met de mensen’ heeft willen zijn in Jezus van Nazareth. De paus zegt: “ons werk is niet de eer en de luister van de kerk; ons werk ligt aan de randen van de samenleving waar Jezus te vinden is. Daar wordt het Rijk van God van onder aan af opgebouwd. De kerk straalt pas in volle luister als ze haar handen heeft vuil gemaakt aan het helpen van mensen in nood.” Daarom gaat deze paus naar Lampedusa waar de vluchtelingen aankomen, naar Egypte waar de Koptische christenen te lijden hebben van aanslagen van de Moslims. Daarom roept de paus ook op om vriendschap te sluiten met mensen van een andere godsdienst en ook wel met mensen die niet geloven. De kerk is pas waarachtig kerk als aan de randen van de maatschappij Jezus ontmoet wordt in de gedaante van een kwetsbare en noodlijdende zuster en broeder. Niet Rome is het centrum van de kerk, maar de persoon van Christus.
In het bisdom Den Bosch is er ook wat aan de hand. Bisschop Gerard de Korte was bereid een gebedsdienst van en voor homoseksuele mensen in zijn kathedraal te laten houden. Hij wilde ook een zegenbede uitspreken over deze mensen. Hij wilde zijn hand uitsteken naar en uitstrekken over groepen mensen die zich door de kerk miskend voelen. Tegelijkertijd zijn veel homo’s diep religieus. Onze bisschop wil ook in homoseksuele mensen kinderen van God zien. Hij leeft daarmee ook mee met de vele ouders voor wie het aanvankelijk een schok was dat hun dochter lesbisch of hun zoon homo is. Er zijn priesters en gelovigen die vinden dat de heiligheid van de kathedraal uitgaat boven het signaal van menslievendheid dat de bisschop wilde afgeven. Gelukkig is de bisschop een vrijmoedig man die niet gauw bevreesd of bang te maken is.
De lezing uit Jeremia en uit het evangelie roepen op bij tegenstand je rug recht te houden en te vertrouwen op God. Die vrijmoedigheid wensen ze iedere christen toe. Jeremia heeft als bijnaam ‘Ontzetting overal”. Hij ontzet de mensen die vastgeroest zijn in oude denkpatronen, in eigen belang, in de traditie van het is altijd zo geweest. Hij maakt mensen los en wijst hen op nieuwe wegen. Voor veranderingen zijn de meeste mensen bang! Jeremia vraagt zijn toehoorders: hoe kun je volk van God zijn als je onrecht in je midden laat bestaan, als je de armen uitbuit en de wees en de weduwen geen toekomst biedt? Hoe kun je leven in zelfgenoegzaamheid en ook vinden dat je God dient? Hoe denk je God te dienen als je zijn kinderen veracht, miskend en klein houdt? Zijn kritiek op sociale mistoestanden ontzet de leiders. Zij zijn van hun stuk gebracht. Ze snoeren hem de mond en werpen hem in de gevangenis.
Jeremia – hoe moeilijk hij het ook geeft – blijft op God vertrouwen. Op God die zijn hand zal uitsteken en uitstrekken over zijn miskende en niet meegetelde mensen.
Als Jezus in het Mattheus evangelie zijn leerlingen erop uitzendt om het rijk van God te verkondigen, dan waarschuwt hij hen ook dat ze tegenstand kunnen oplopen. Bij die leerlingen mogen we vandaag ook onszelf rekenen. Uitkomen voor je geloof roept onverdraagzame tegenstand op! Je bent achterlijk, niet wetenschappelijk, je gaat niet met de tijd mee. Je verpest de samenleving die genieten wil, met strenge eisen van de moraal. Je gunt het de mensen niet over zichzelf te beschikken. Als leerlingen van Jezus moeten wij toch doen wat Hij heeft voorgedaan. Mensen oproepen zich te bekeren, te veranderen, een nieuwe mentaliteit aan te kweken! Een oproep tot dovemans oren! Tegelijkertijd bemoedigt Jezus ons als hij ons erop uitstuurt: “wees niet bevreesd”. Wees niet bang: op welke manier je je boodschap ook brengt, hij komt aan het licht, hij wordt gehoord, hij komt aan. Wees niet bang als de reacties negatief zijn. De boodschap dat liefde sterker is dan haat, dat sociaal welzijn belangrijker is dan individueel eigenbelang, dat leven sterker is dan de dood, dat de zachte krachten het zullen winnen van bruut geweld. zal ooit eens een positieve uitwerking hebben. Jouw taak is het er voor uit te komen! Wees overtuigd en getuigend christen! Wees niet bevreesd als zij jou persoonlijk aan pakken. In vele landen betekent dat marteling, gevangenneming en dood. In Nederland wordt je hoogstens doodgelachen. Maar als je als gelovige niet ernstig genomen wordt, dan voel je je miskend, vernederd en afgeschreven. Je moet dan de moed hebben om door te gaan. Wees overtuigd en getuigend christen. Bovenal: vertrouw op God. Wees niet bevreesd als ze jou je eigenwaarde willen ontnemen, als ze jou bij de hoek wereldvreemde en onmaatschappelijke mensen zetten. Als mensen van wie de meningen er niet toe doen en van wie de inzet niet wordt gewaardeerd. Al zijn jullie als christenen voor de seculiere samenleving oud vuil dat opgeruimd moet worden, weet dan God ieder haar geteld heeft, dat jij kostbaar voor hem bent, dat Hij wèl ziet staan en dat Hij je niet verloren zal laten gaan. Blijf als gelovige in jezelf geloven. Wees overtuigd en getuigend christen. Vertrouw op God. Weet dat je kostbaar bent in zijn ogen. Met jouw vrijmoedig spreken bouw jij een nieuwe maatschappij die we het Rijk van God kunnen noemen. Het is ontegenzeggelijk waar dat paus Franciscus en bisschop Gerard de Korte mensen hebben ontzet. Dat wil zeggen: hen uit het oude denken hebben weggehaald. Dat maakt bang. Het is even ontegenzeggelijk waar dat zij de kerk een menselijker en aantrekkelijker gezicht gegeven hebben. Het is, als je veranderingen aan durft, weer leuk om katholiek te zijn. Amen.

Pastor

Bidden wij tot God op wiens zorgzame liefde wij mogen vertrouwen.

Lector

Wij bidden voor Paus Franciscus en voor de bisschoppen die in zijn lijn handelen. Dat zij het spreken van de kerk geloofwaardig maken door hun handelen. Da zij ons op de goede weg zetten naar mensen die de vreugde van het evangelie nodig hebben.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap in Oss. Dat wij daadwerkelijke aandacht en zorg hebben voor mensen in ons midden die er niet goed aan toe zijn. Dat wij hartelijk omgaan met mensen die ons nog vreemd zijn; dat wij gastvrij zijn voor mensen die naar veiligheid en vrede zoeken; dat we oog hebben voor mensen  die zich miskend en achtergesteld voelen.

S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor mensen die omwille van hun geloof en levensovertuiging vervolgd worden. Dat zij op uw trouw durven rekenen en staande blijven. Voor mensen die miskend worden vanwege seksuele geaardheid. Dat zij erkend worden in hun waardigheid. Dat zij op hun wijze de zorgzame liefde van mensen voor elkaar kunnen beleven.
S T I L T E   Laat ons bidden.

Lector

Wij bidden voor de zieken en vereenzaamden in ons midden. Dat wij naar hen omzien. Voor de jongeren die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Dat zij een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Voor onze eigen intenties

s t i l t e Laat ons bidden.

 

Pastor

God , verhoor onze gebeden en schenk wat goed voor ons is. Dit vragen wij U op voorspraak van Titus Brandsma door Christus onze Heer.  Amen.

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *