Over de hele wereld wordt het Wees Gegroet gebeden.

Sommigen onder ons bidden dit Wees gegroet wel dagelijks.

Ik wil vandaag stilstaan bij dit veelgebruikte gebed,

omdat daarin twee verhalen rond Maria samenkomen,

waaronder het verhaal dat wij vandaag hebben gehoord.

 

Het eerste gedeelte van het Wees gegroet

herinnert ons aan het bezoek van de engel Gabriel aan Maria.

Dat is het verhaal wat voorafgaat aan het verhaal van vandaag.

Daarin vertelt Lucas het volgende:

 

In de zesde maand werd de engel Gabriel

van bij God gezonden

naar een stad in Galilea,

genaamd Nazareth,

tot een maagd die was uitgehuwelijkt

aan een man die Jozef heette,

uit het huis van David.

De maagd heette Maria.

En inkomende tot haar zegt de engel:

 

‘Gegroet, begenadigde,

God is met je,

gezegend, jij, onder de vrouwen.’

 

Maria wordt hier door een engel van God begroet

en aangesproken als een begenadigde en een gezegende.

 

Een engel staat voor het woord van God.

God zelf spreekt Maria hier aan

als een begenadigd en gezegend mens in zijn ogen.

 

Want zij blijkt ontvankelijk te zijn voor de verwekking

van Gods onvoorwaardelijke liefde in haar.

Ook wij willen ontvankelijk zijn voor die liefde van God.

Vanwege ons verlangen daarnaar bidden wij met de engel:

 

Wees gegroet, Maria,

vol van genade, de Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.

 

De kerk heeft Maria altijd verstaan als een model:

Maria staat model voor al die mensen

die willen groeien in ontvankelijkheid voor Gods liefde.

Dit groeien nu in ontvankelijkheid voor Gods liefde

is iets wat van Hem uit aan Maria geschiedt.

 

God schept ruimte in Maria met zijn Woord.

En Maria zegt ‘ja’ op Gods Woord in haar leven,

Zij zegt ‘ja’ op die goddelijke liefde in haar:

 

Zie mij, antwoordt zij, hier ben ik,

mij geschiedde naar jouw Woord.

 

In deze instemming van Maria komt haar ontvankelijkheid tot uiting.

Haar ‘ja’ heeft God op zijn beurt weer beantwoord:

zijn genadige toewending tot Maria

verwekt goddelijk leven en goddelijke liefde in haar.

 

Maria staat zo model voor alle mensen die ook verlangen

naar die geboorte van Gods onvoorwaardelijke liefde in hun leven.

Maar alleen God kan doen, voor mensen is dit onmogelijk.

 

Elisabeth, die onvruchtbaar is, maar toch zwanger wordt,

staat vandaag model voor dat onvermogen bij mensen

om vanuit zichzelf onvoorwaardelijke liefde te zijn.

 

Maria heeft het liefdeswoord van God gehoord en overwogen,

en zij heeft zich volkomen overgegeven aan dat Woord.

Zo is zij zwanger geworden van dat Woord van liefde,

en op weg gegaan naar de eveneens zwangere Elisabeth.

 

Als zij bij deze aankomt en haar begroet,

komt Elisabeth onmiddellijk in contact

met die onvoorwaardelijke liefde in Maria.

Zij wordt hierdoor vervuld met H.Geest en roept uit:

 

Gezegend, jij, onder de vrouwen

 

Opnieuw spreekt hier het woord van God tot Maria,

maar nu via de mond van Elisabeth.

Opnieuw klinken diezelfde woorden die Hij al eerder

door de engel Gabriel tot haar gesproken had:

 

Gezegend, jij, onder de vrouwen

 

 

Maar Hij voegt daar nu aan toe:

 

En gezegend de vrucht van jouw schoot die Ik ben,

onvoorwaardelijke liefde.

 

Daarom bidden wij:

 

Wees gegroet, Maria,

vol van genade, de Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

 

Dit verhaal over het zwanger worden van Maria en Elisabeth

is méér dan een verhaal over twee wonderlijke verwekkingen.

 

Het gaat over Gods liefde die werkt in alles wat verwekt is en verwekt wordt.

Het gaat over de Inwoning van zijn onvoorwaardelijke liefde in al wat is.

Wij mensen kunnen niet onvoorwaardelijk beminnen zoals Hij.

Daarom bidden wij ook in het Onze Vader:

 

Laat toch geheiligd worden jouw naam,

laat toch komen jouw koninkrijk,

laat toch geschieden jouw liefdesverlangen.

 

Want ten diepste verlangt iedere mens naar onvoorwaardelijke liefde.

Ja, heel de schepping verlangt en zucht ernaar, zegt Paulus:

Zie, heel de schepping steunt en kreunt in barensweeën.

 

Dat wij met Maria mogen groeien in ontvankelijkheid

en eveneens instemmen met Gods liefdeswoord.

Dat wij steeds weer, hoe onze situatie ook is,

met haar durven zeggen:

 

Hier ben ik, mij geschiedde naar jouw woord.

 

Dan zal het Kerstmis worden in en onder ons

en vrede onder mensen in wie Hij welbehagen vindt.

 

 

Laat ons bidden

 

Bidden wij voor onze zieken

thuis of in het ziekenhuis,

en voor allen die hen bijstaan.

Dat Jij aanwezig bent in hun zorgzame aanwezigheid.

Laat ons zingend bidden

 

Bidden wij voor mensen die stervende zijn

en voor hun naaste dierbaren.

Dat zij zich samen toevertrouwen aan Jou,

die Bron en einddoel is van alle leven.

Laat ons zingend bidden

 

Bidden wij mee met het zuchten van mensen

in gevangenissen, in inrichtingen,

in asielzoekerscentra, …

met hen die nu op de vlucht zijn,

verdreven van huis en haard,

onderweg, niet wetend waarheen.

Dat Jij ons hart en onze handen opent voor hen.

Laat ons zingend bidden

 

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Meer informatie »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *