Welkom

U allen van harte welkom in deze viering. De vakantietijd breekt aan. Veel mensen gaan op weg om andere landen te bezoeken. Toeristen zijn als gasten van harte welkom. Veel mensen komen naar Oss toe om hier te gast te zijn bij familie en vrienden. Gastvrijheid is een belangrijke deugd. Een samenleving die gastvrij en open is naar andere mensen is een goede en beschaafde samenleving. In abdijen ontvangt de abt de gasten als waren zij Christus zelf. Wie een gast opneemt, neemt Christus op. Zijn wij gastvrije mensen? is een vraag die Jezus ons vandaag stelt.

 

Overweging

Het tiende hoofdstuk van Mattheus heet de zendingsrede. Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om Zijn Boodschap van het komende Rijk van God aan te kondigen en te beleven. Vorige week hoorden we Jezus tot vier keer zeggen: natuurlijk loop je tegenstand op, maar: wees niet bang. Je maakt je als mijn volgeling niet populair, maar uiteindelijk zul je je tegenstanders toch overwinnen! God is met je! Dus: wees niet bang! Ik heb toen verteld over paus Franciscus en over bisschop Gerard de Korte die hun hart laten spreken voor en die hun handen uitstrekken naar mensen die zich door de kerk aan de rand geduwd voelen. De homo’s, de gescheiden mensen, de vreemdelingen in ons midden, maar ook de zondaars die spijt hebben over hun daden. Al deze mensen moeten mogen rekenen op de liefde en de zorgzaamheid van de geloofsgemeenschap. Er zijn mensen die menen namens God een hard oordeel te moeten uitspreken. Paus Franciscus en bisschop Gerard willen ook in deze mensen Gods oproep horen tot barmhartigheid. Zij willen ook in hen het beeld van God zien.
Mattheus legt Jezus een hele moeilijke zin in de mond: “Wie u die mijn leerling bent, opneemt, neemt mij op. Wie Mij- Christus -opneemt, neem Hem op die mij gezonden heeft. Die “ Hem” is God de Vader. Wij die als leerlingen gezonden zijn om de boodschap van het evangelie uit te dragen, wij worden als Christus opgenomen en ontvangen of wij worden als Christus tegengesproken en weggestuurd. Als wij in de samenleving getuigen van ons christen zijn dan delen wij in hetzelfde lot als Christus die zijn kruis moest dragen en zijn leven moest geven. Maar ook kunnen wij – zoals Christus – welwillend en gunstig ontvangen worden en gaan mensen met ons mee doen. Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben ik – Christus – in hun midden.
Leerling van Jezus zijn betekent niet het theoretisch eens zijn met zijn leer of zijn geboden. “Jezus, ik kan een heel stuk met u mee denken”. Leerling van Jezus zijn betekent alles voor Hem en voor zijn Boodschap over hebben als voor je beste en intiemste vriend. Leven in vriendschap met Jezus betekent: heel jouw wezen laten door dringen van zijn persoonlijke nabijheid. Die band met Jezus is hechter dan de band met je ouders of met je kinderen. Die band met Jezus kan de band met je ouders en met je kinderen zelfs verdiepen. Die band van vriendschap met Jezus kan vragen dat je alles en iedereen los laat omwille van Hem. En als je alles hebt los gelaten omwille van Hem, dan kom je tot je waarachtige zelf. Je komt tot de mens die zoals Jezus onbevreesd en belangeloos, open en vrij tegenover andere mensen staat. Je ervaart jezelf als mens die door Jezus wordt bemind. En: je bent voor niemand meer bang. God is met je. Leerling van Jezus zijn, christen zijn, vriend van Jezus zijn, betekent dezelfde moed en dezelfde kracht als Christus hebben om het Rijk van Godgestalte te geven. Om het heel scherp te zeggen: wie Christus opneemt in zijn leven, wordt daarmee Christus in de wereld van vandaag. Je kunt niet een beetje christen zijn en voor de rest jezelf, je eigen ik. Je bent christen of je bent het niet. Maar- dat moeten we heel eerlijk toegeven – als christen kunnen we lang niet altijd de maat van Christus zelf bereiken. We schieten altijd te kort in christen–zijn. Dat we dagelijks tekort schieten in christen zijn, wil niet zeggen dat we volkomen falen. Er gebeuren gelukkig ook altijd veel goede dingen in de samenleving doordat christenen hun stem laten horen en verantwoordelijkheid op zich nemen. Niet alle christenen doen dat op dezelfde wijze en in dezelfde mate. De kinderombudsvrouw mevrouw Margrite Kalverboer wil de rechten van kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in ons land wonen, respecteren. Zij pleit er voor hen gastvrij op te nemen in onze samenleving. Zij pleit voor een nieuw kinderpardon. Sommige christenen stemmen met haar plannen in, andere christenen zijn terughoudend. Christen–zijn betekent belangeloos goed zijn en ruim denkend handelen. Wat blijkt nu: lang niet altijd maken we de keuze die Christus zou maken. Als christenen falen wij en zijn wij lang niet altijd in alles geloofwaardig.
Christen zijn betekent steeds meer keuzes richting Christus maken. Christen willen zijn is altijd christen willen worden.
Gastvrijheid is een deugd die beloond wordt. Wie een profeet opneemt, neemt iemand op die namens God spreekt. Dat spreken van God kan weleens heel lastig en veeleisend zijn zoals het spreken van Christus is. Het zou goed zijn als christenen helderder en overtuigender hun stem laten horen in de wereld van vandaag. Maar ook: het zou goed zijn voor de samenleving om gastvrijer te zijn voor christenen en om meer te luisteren naar hun profetisch spreken. Christenen oordelen niet allereerst over andermans fouten en tekorten, maar nodigend uit om de weg van Christus te gaan. Christenen die authentiek en van binnenuit spreken zullen zeker ontvangen worden. Zeker als hun spreken vergezeld gaat van geloofwaardige daden. Wie als christen de persoon van Christus in de samenleving brengt zal zowel gastvrijheid als tegenstand ervaren.
Gastvrijheid bouwt een samenleving op die door tegenstand niet kan worden afgebroken. Wees niet bang om christen te zijn! Amen

 

 

Pastor

God, luister naar onze gebeden en schenk verhoring. Geef wat goed voor ons is.

 

Lector

Voor allen die zich christen noemen. Dat Christus het centrum van hun leven is en dat zijn hun doen en laten op Hem gericht zijn. Help ons steeds meer christen worden in de wereld van vandaag.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor de vervolgde medechristenen. Dat zij in navolging van Jezus hun kruis kunnen dragen. Dat zij staande blijven in het geloof en daadkrachtig zijn in het beleven van de liefde.  Wees hen nabij met uw kracht en uw steun.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor de kinderen van asielzoekers die hier geboren, geworteld en ingeburgerd zijn. Dat wij hen gastvrij ontvangen als waren zij Christus zelf. Dat wij hen de kans geven hun talenten in te zetten voor de opbouw van ons land.

S T I L T E Laat ons bidden.

Lector

Voor onze parochiegemeenschap bidden wij: voor de zieken thuis en in het ziekenhuis;

  • voor de bedroefden en de vereenzaamden
  • voor de armen in ons midden en vooral voor de kinderen die tekort komen.

Mogen wij voor elkaar gastvrij zijn en elkaar opnemen omwille van Christus zelf.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Goede God, mogen wij door waarachtig christen te zijn medebouwers worden aan uw Rijk dat komen zal. Dit vragen wij u door Christus onze Heer.

Amen

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *