Derde zondag van de veertigdagen tijd 19 maart 2017

 

Inleiding
Van harte welkom in deze viering.Vandaag horen we de eerste van de drie grote verhalen uit het evangelie volgens Johannes: het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put;volgende week het verhaal van de blindgeborene; en als derde verhaal op 2 april : de opwekking van Lazarus. Jezus is het Levende Water; het Licht der Wereld; de Verrijzenis en het Leven. Jezus openbaart zich niet zomaar aan iedereen; Hij openbaart zich aan mensen die Hem nodig hebben om hun leven zin en samenhang te geven.  Jezus openbaart zich aan mensen die dorst hebben naar het ware leven. Zijn ook wij zoals die Samaritaanse , mensen die dorsten naar God?

 

Openingsgebed

God, bron van levend water, U lest onze dorst, U geeft ons kracht de weg te gaan die Gij van ons vraagt. Leid ons door dit leven naar uw land van veiligheid, licht en vrede. Daar zullen we levend water drinken dat eeuwig leven brengt. Wees ons nabij in Christus onze Heer. Amen .

 

Gebed over de gaven

Heer open onze harten : Dat wij de taal van uw tekenen verstaan. Leer ons te begrijpen dat U het bet die met ons gaat Uit het land der verdrukking naar een leven in vrijheid.. Wees ons nabij in Christus onze Heer. Amen .

 

Slotgebed
Goede God, U hebt ons in Jezus het levende water geschonken. Doe ons zó in Hem geloven dat dit water in ons opborrelt als in een bron. Maak ons tot verkondigers van uw woord, tot brengers van uw liefde. Dat wij van de woestijn van deze wereld bewoonbaar land maken voor al uw mensen. Wees ons nabij in Christus onze Heer. Amen .

Overweging 

Wie in de woestijn zit weet wat dorst is.  Alles is door en droog om je heen en nergens is er verfrissing en verkoeling. En als je dan nog verder moet ..en niet weet hoelang nog ….en hoever…., dan is de verleiding om terug te gaan groot. Dat was de ervaring van het joodse volk dat wegtrok uit de slavernij van Egypte. Als leven in vrijheid moeilijk is, dan lokt het bekende bestaan je terug naar de slavernij.  Hoe ellendig dat ook mag zijn, je weet waar je aan toe bent. Om je voor die terugkeer, die terugval, is te behoeden heb je leiders nodig. Mensen die geloven in wat onmogelijk lijkt. Mensen die doorzetten en er echt helemaal voorgaan. Voorgangers als Mozes. Het morrende volk vraagt zich vertwijfeld af: is de Heer nu bij ons of niet? Mozes vertrouwt op de nabijheid van de Heer. Hij gelooft zozeer dat de Heer hem nabij is dat hij met zijn staf op de droge rots slaat. En zie.. er stroomt water zodat de mensen kunnen drinken. Gelaafd en verfrist kunnen ze weer verder.. …De droge rots wordt bron van levend water. Wie op het heetst van de dag bij een put zit en wie dan geen emmer heeft, heeft een ander nodig om water te krijgen. Iemand die je ter wille wilt zijn. Johannes schetst een vreemd beeld: Jezus op het middaguur bij de put en bij hem een vrouw die er op dit uur van de dag ook niet verwacht wordt. Ze hebben elkaar nodig. Jezus omdat hij dorst heeft en drinken wil. De vrouw omdat ze dorst naar iemand die haar begrijpen kan.
In het gesprek dat Jezus en de vrouw samen voeren is er telkens sprake van een vruchtbaar misverstand. Water uit de put wordt levend bronwater. Levend bronwater wordt water van eeuwig leven. Jezus zelf blijkt dat levende water te zijn. Dat levend water borrelt op in mensen die in Hem geloven en Hem aanvaarden als bron van leven.  Wie dit water gedronken heeft zal in eeuwigheid geen dorst hoeven te lijden.
Maar ook de gesprekpartners – Jezus en de vrouw- veranderen in het verhaal. Jezus is eerst een dorstige man die zomaar bij de put zit. Hij vraagt om water. Maar als de vrouw bezwaar maakt: “joden zien mij als Samaritaanse nooit staan”, dan biedt Jezus haar lévend water aan. De vragen wordt gever. Omdat Hij haar kent en weet heeft van haar levensweg ziet zij Hem als profeet, als iemand die spreekt namens God. Als Jezus haar vertelt over de Vader tot wie we mogen bidden in geest en waarheid, vermoedt zij in Hem de Messias. Als zij dat vermoeden uitspreekt openbaart Jezus zich: “Dat ben ik, die met je spreekt.”  Jezus biedt zich aan haar aan als haar leidsman ten leven. Ik ben de man je nodig hebt. Wie Jezus als Messias erkent , heeft niemand anders meer nodig om achter aan te gaan.  Ook de vrouw verandert in dit verhaal. Zij komt alléén naar de bron toe op dit vreemde uur omdat zij zich buitengesloten voelt uit de kring van vrouwen die in de vroege ochtend komen. Haar leven is een zoekend leven geweest en niemand heeft haar ooit begrepen. De man niet die ze nu heeft, en de vijf andere mannen niet.
In dit gesprek met Jezus voelt de Samaritaanse vrouw voelt zich voor het eerst gekend en erkend. Dat is voor haar een nieuwe ervaring. Haar overkomt iets van Godswege  Zou zij er dan ook voor God mogen zijn?  Zou God haar aanvaarden en haar nabij willen zijn? Nu ze Jezus ontmoet heeft wil ze niet meer terug naar haar oude bestaan. Van eenzaam zoekende vrouw wordt zij een verkondigster van Jezus. Iedereen in de stad nodigt ze uit  Hem te ontmoeten. Wie met haar mee gaat vindt Jezus als bron van nieuw leven.
Wie in de kerk komt heeft een vermoeden dat het verhaal van God iets zegt over zijn of haar leven. Een verhaal is niet zomaar een verhaal. Wie een verhaal echt beluistert, wordt erin getrokken, gaat een rol spelen, gaat als vanzelf mee doen.
Ineens sta jezelf bij put en heb je dorst. Aan wie zou jij te drinken vragen? Aan Jezus die geen emmer heeft? Aan de vrouw die eraan komt met haar grote kruik op haar hoofd? Dorst je naar een slok water…. of dorst je naar iemand die jou leiding geeft en de weg wijst? Jezus is bereid ons voor te gaan
Of dorst je zoals Jezus, naar het geloof van een andere mens?  Wil jij in een medemens het vertrouwen wekken dat het leven ondanks alles de moeite waard is? Wil jij tegen een ander zeggen: ik wil er voor jou zijn, en wil jij dan voor mij zijn? Wij hebben elkaar toch nodig in het leven. Waar mensen vertrouwen hebben in elkaar en samen optrekken, daar is het leven goed.
Of ben je als die vrouw opzoek naar levensvervulling en zingeving en heb je van alles geprobeerd zonder iemand te vinden? Vijf mannen heeft de vrouw gehad en ook de zesde biedt niet wat ze nodig heeft. Voor haar is Jezus dé ontdekking van haar leven. Hij is de  onuitputtelijke bron bij wie je terecht kunt voor bemoediging en troost, voor vergeving van fouten en vernieuwing van leven.
Wie echt in dit verhaal gaat staan kan niet meer terug naar een leven waarin Jezus geen rol speelt. Wie eenmaal geboeid geraakt is door de vraag “wie is die man bij de bron? “ zal altijd dieper willen doordringen in het verstaan van deze mens.
Wanneer wij aanhoudend blijven vragen: Jezus wie bent U ? , zal Hij zich aan ons openbaren als de mens in wie God ons helemaal nabij is. Wie naar Jezus vraagt in zijn leven zal zich nooit meer vertwijfeld af te vragen: is de Heer nu bij ons of niet? Hij wéét : bij Hem is de bron van het leven, van leven dat duurzaam is.  Amen.

Voorbede

 Pastor

God, U schenkt ons Jezus als de bron van leven goedheid en liefde. Wij bidden U om zijn nabijheid.  

Lector

Wij bidden voor mensen in onze dagen die zoeken naar zingeving en levensbeschouwing,  naar verdieping van hun leven en vervulling van verlangens. Dat zij Jezus ontmoeten als bron en schenker van levend water.
Stilte Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de kerk van onze dagen. Dat zij het gesprek met de samenleving aan gaat; dat zij in dialoog met andere levensbeschouwingen put uit het leven van Jezus al bron Van vernieuwing.

Stilte Laat ons bidden.

 

Lector 

Wij bidden voor land en volk van Malawi. Voor de kinderen vooral. Dat er door goed onderwijs jongen mensen op staan die leiding kunnen geven en het land vooruit kunnen helpen. Dat ons gebed en onze steun een bijdrage kunnen zijn.

Stilte Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze parochiegemeenschap. Voor de Rene Peters en Lilian Marijnissen. Dat hun parlementair werk ten goede komt aan heel de samenleving. Voor de zieken en vereenzaamden: om genezende aandacht.

Stilte Laat ons bidden.

Pastor

Goede God,  bij U is de bron van het leven.Dat wij als dorstige mensen drinken van de bron die u voor ons bent.Dat wij verkwikt en versterkt Jezus achterna kunnen gaan op we naar het beloofde land. Amen.

 

 

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *