Wat mij opvalt aan het evangelieverhaal van vandaag

is dat het menselijk lichaam zo centraal staat.

Jezus komt in het midden van de leerlingen staan,

maar zeer geschrokken, denken zij een geest te zien.

 

Zijn aanwezigheid brengt hen van hun stuk.

Zij zien met hun ogen wel zijn lichamelijke gestalte,

maar zij begrijpen niet wat zij zien.

Schrik en angst versluiert hun verstand

Zij raken verwart, hun hart is onrustig:

 

Waarom zijn jullie zo in de war, zegt Jezus,

waarom die twijfel in je hart?

 

Jezus probeert zijn leerlingen tot besef te brengen

van wat er innerlijk in hen allemaal beweegt

en hoe hen dit hindert om te ervaren wat werkelijk is.

Hij probeert hen tot helderheid te brengen

door een beroep te doen op hun en zijn lichamelijkheid:

 

Gebruik je ogen: bekijk mijn handen en voeten

gebruik je handen: betast mij – raak mij aan,

kom tot jezelf en ga zien:

een geest heeft immers geen vlees en been…

 

Zo bevrijdt Jezus zijn leerlingen van hun eerste schrik en angst.

Maar nu wordt hun hart in bezit genomen door verbazing en vreugde:

 

Maar ze konden van blijdschap nog niet geloven.

 

Net zoals zojuist angst en schrik onbegrip teweeg brachten,

benevelen nu verbazing en blijdschap het verstand van de leerlingen

zodat zij nog steeds niet werkelijk kunnen geloven

wat zij op dit moment ervaren.

 

Dan eet Jezus voor hun ogen een stukje gebakken vis,

en begint hij te spreken over de betekenis van zijn lichamelijke aanwezigheid

in de tijd toen hij nog bij hen was:

 

Alles wat in de Wet van Mozes en bij de Profeten

en in de psalmen over mij geschreven staat

moet in vervulling gaan.

 

En dan opent hij hun verstand om de Schriften te verstaan.

 

Niet ik ben van belang, zegt hij, om wie jullie nu zoveel vreugde ervaren.

Nee, het Woord van God moet vervuld worden –  dat is van belang!

De Schriften gaan wel over mij en over jullie,

maar jullie moeten haar woorden goed leren verstaan.

De vervulling van Gods woord kan enkel maar geschieden

in en door en met jullie lichaam.

En jullie lichaam moet geleid worden door een verstand

dat niet versluierd wordt door allerlei wisselende gemoedsbewegingen

als angst, verdriet, vreugde, verwondering of verbazing.

 

Jullie lichaam moet geleid worden door een leeg gemoed

wil Gods inwoning in jouw midden tot leven kunnen komen.

 

God schept mensen, om door hen heen aan het licht te komen.

En Hij heeft het lichaam van iedere mens nodig,

om er zijn koninkrijk mee op te bouwen.

 

Hij heeft onze handen en voeten nodig

die geleid moeten worden door een open verstand.

Een verstand dat door niets beneveld wordt,

maar dat helder is en leeg genoeg om zijn woord te verstaan,

om zijn wil aan te voelen en daaraan mee te bewegen.

 

God heeft mijn lichaam nodig,

maar mijn lichaam heeft mijn verstand nodig

om te gaan zien, om te gaan voelen, om te gaan begrijpen

dat God er is en in mij woont en door mij heen werken wil.

 

Daarvoor moet mijn verstand steeds weer open worden,

en mijn gemoedsgesteldheid vrij van eigenwilligheid,

vrij van allerlei beelden omtrent God en mijzelf

vrij van angst om hetgeen nu gebeurt,

en wat er mogelijk in de toekomst gebeuren zal.

 

In het leven met God gaat het niet om kennis over Hem,

die je kunt vergaren uit een catechismus of theologieboeken.

Kennis die Hem en mij op afstand houden van elkaar.

Het gaat om de relatie zelf, waarin ik Hem en Hij mij leert kennen.

 

Jezus deed niet aan kennisoverdracht bij zijn leerlingen,

maar hij opende hun verstand om de Schriften te verstaan.

Letterlijk staat er: Hij ontsluierde hun verstand.

 

Hij ontdeed het verstand van zijn leerlingen van hun eigen gedachten

van hun eigen vooronderstellingen, gevoelens en herinneringen,

opdat zij met een open mind de Schriften zouden kunnen lezen,

en Gods inwonende Stem zouden kunnen verstaan.

 

Want alleen zo kan God voor ons mensen tot leven komen:

wanneer wij zijn woorden in de Schrift tot een Stem laten worden

die ons persoonlijk aanspreekt en kan zeggen:

ook ‘ Jij bent mijn beminde in wie Ik welbehagen vind’.

 

Opdat wij dan van harte antwoorden:

‘ Hier ben ik, mij geschiedde naar jouw woord’.

 

Dat kan alleen maar als ik zijn woorden niet hinder

met allerlei betekenissen die er al in mijn hoofd en mijn hart zitten,

waardoor ik al denk te weten wat die Stem wil gaan zeggen.

 

Het is als met elke andere ontmoeting:

Hoe beter ik iemand denk te kennen,

hoe meer ik al denk te weten wat de ander zal zeggen,

hoe minder die ander de kans krijgt zich te tonen:

hoe hij is en wat hij wil.

 

God heeft het lichaam van ieder van ons nodig

om zichzelf onder ons aanwezig te stellen

en om zo in ieder van ons a.h.w. te verrijzen.

Tot dat besef moet ons verstand steeds weer geopend worden.

 

Dat wij ons toevertrouwen aan Hem alleen,

als wij gevangen zitten in angst, verdriet of vertwijfeling

als het lijden van de Messias op onze weg komt die zegt:

 

‘Zal de Messias niet lijden en opstaan uit de doden?’

 

Lichaam van Christus worden doet ook pijn,

omdat het een sterven betekent aan onszelf.

‘Als de graankorrel niet sterft’, zegt Hij,

‘Wie zijn leven niet verliest…’,

‘Wie zijn kruis niet opneemt…’

 

Dat wij ons toevertrouwen aan Hem,

Hij die ons door alles heen bewaren zal

en vormen wil tot wie Hijzelf is:

gunnende goedheid, teder en bewarend,

trouw tot in eeuwigheid.

 

Laat ons bidden

 

Bewarende God,

Jij, die ons in jouw leven roept

en ieder van ons bemint,

open ons hart voor jouw woord,

dat ons in dit leven bevrijden wil

tot dienstbaarheid aan elkaar en aan jouw schepping.

Maak ons tot instrument van jouw liefde.

Laat ons zingend bidden

 

Bewarende God,

Jij, die ons schept in jouw beeld,

en tot jouw gelijkenis,

wijs ons de weg die Jij met ons wil gaan,

opdat wij werkelijk tot leven komen,

en wegen gaan van bewaring –

gunnend en bevestigend leven met elkaar.

Laat ons zingend bidden

 

Bewarende God,

Jij, die ieder van ons bewaart

en niemand verloren laat gaan,

open ons hart voor de kwetsbaarheid van elkaar.

Leer ons onze naasten te vergeving,

jouw bevrijdende liefde en vergeving te delen,

onwaarschijnlijke vergeving om niet.

amen

 

Categorieën: Overwegingen

Pastor Leon Teubner

Pastor Leon Teubner

Pastoraal werker Leon Teubner is pastoraal werker bij onze parochie. Hij is tevens verbonden aan het wetenschappelijke Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.Meer informatie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *