Inleiding

U allen van harte welkom deze eerste zondag van de veertigdagentijd. U kent de uitdrukking; wie A zegt ,moet ook B zeggen. Anders gezegd:  wie Carnaval viert, moet ook vasten. We gaan de veertigdagentijd in. Veertig is een getal dat met woestijn te maken heeft. Mozes, Elia, Jezus verbleven veertig dagen in de woestijn. In die woestijn keren zij in zichzelf en ontdekken zij hun roeping:  Mens van God te zijn. Woestijn heeft nog een andere betekenis: dor en droog land, geen woonplaats voor mensen. De Sahel is een reeks landen in Afrika waarin de Saharawoestijn alsmaar groter wordt. In deze vastentijd willen wij  het geld dat wij uitsparen ten goede doen komen aan de Osse Stichting Sahelp.  Deze stichting helpt al veertig jaar in de Burkina Faso de verwoestijning tegen te gaan. In deze veertigdagentijd kunnen wij ons zelf  er in oefenen mensen van God te zijn; mensen die van woestijn bewoonbaar land willen maken.
Keren we in een ogenblik in ons zelf.

Openingsgebed 

Barmhartige God, help ons in deze veertigdagentijd ons meer bewust te worden van de opdracht en de roeping die U ons gegeven hebt. Mogen wij ons zó inzetten voor het samen leven dat uw Rijk aan het licht kan komen. Maak ons bereid tot dienstbaarheid in Jezus’ Geest.
Door Christus onze Heer. Amen.

 Gebed over de gaven

Goede God, wij brengen u de gaven die wij van U ontvangen hebben.Mogen wij, gesterkt door deze maaltijd,steeds meer in staat zijnonze overvloed te delen met wie tekort komen.
Door Christus onze Heer. Amen.

 Slotgebed 

Barmhartige God, mogen wij geleid door uw Geest onze roeping beter verstaan. Mogen wij door het voorbeeld van Jezus gesterkt, ons dienstbaar inzetten voor medemensen zodat onze maatschappij geen woestijn van eenzaamheid wordt maar een plaats van ontmoeting en van elkaar in liefde toebehoren.

Door Christus onze Heer. Amen.

Overweging

Waar dachten de mensen in Jezus’ tijd aan bij het woord woestijn? Waarschijnlijk dachten ze het eerst aan het woord ‘verlatenheid’. Plekken waar je geen mens tegenkomt.  Plaatsen waar geen gemeenschap van ‘samen leven is’. Je bent er eenzaam en verlaten. Jezus wordt door de Geest de verlatenheid in gedreven. Wat is er gebeurd dat Jezus zo opgejaagd wordt? Waarom moet Jezus als het ware de verlatenheid van de woestijn in?  Veertig dagen nog wel!
Jezus stond aan de oever van de Jordaan.  Hij werd geraakt door de prediking van Johannes de Doper.  “Bekeert u want het oordeel is op komst. Zorgt dat u een goed mens bent als God op uw weg komt.  Laat Hij u vinden als een rechtvaardig mens.” Jezus die aandachtig naar Johannes luistert, laat zich door hem dopen.  “Ik ga met de man mee doen. Ik stem in met zijn oproep tot nieuw leven.” Als hij dan gedoopt is, klinkt er een stem: “Jij bent mijn veel geliefde zoon. In jou vind Ik mijn vreugde”. Juist om die woorden te overdenken, wordt Hij de woestijn in gedreven.  Hij gaat de verlatenheid in om met zich zelf geconfronteerd te worden. “Wat betekent het ik dat ik Gods geliefde zoon ben? Wat is voortaan mijn weg?”
Jezus is niet de eerste die veertig dagen de verlatenheid van de woestijn in gaat om te  ontdekken wat zijn levensopdracht is. Ook Mozes ging veertig dagen de woestijn in om te ontdekken dat hij de leidsman moest zijn om het volk Israël veertig jaar (!) door de woestijn te leiden naar het beloofde land.  Ook Elia ging veertig dagen de woestijn om van God de opdracht te krijgen om de samenleving te vernieuwen en het verbond van God met het volk Israël te bevestigen.
Als Jezus dan in de verlatenheid van de woestijn overweegt wat  het betekent  Gods veel geliefde zoon te zijn, blijkt hij niet alleen. Ook de Satan is daar. Satan de beproever  en aanklager. Wij weten niet hoe Jezus zijn roeping leerde verstaan. Ook niet wat de aanklager in twijfel trok om Jezus onzeker te maken van zijn roeping.  Wel weten we dat Jezus als Zoon van God geen gebruik of misbruik maakte van zijn positie om voor zichzelf macht, roem en bezit te verwerven. Jezus wil niets voor zichzelf.  Zoon van God zijn betekent voor Hem Dienaar van mensen willen zijn. Zoals Mozes en Elia er voor de mensen waren.   In de lijn van Johannes de Doper wil ook Jezus mensen toe bekering oproepen, tot een verandering van mentaliteit. Maar Jezus wil niet eindigen met het dreigement van Gods oordeel.  Jezus wil dat zijn oproept tot bekering tot een nieuwe samenleving leidt, een samenleving waarin mensen uit eigen beweging en overtuiging Gods wil gaan doen. “Bekeert u gelooft in de Blijde Boodschap. Het Rijk van God is nabij.”
“Dat kun je vergeten”, zegt de Satan. “zo gek krijg je de mensen niet. Zolang er mensen zijn, wil de één macht hebben over de ander, wil de één meer bezitten dan de ander, wil de één geprezen worden door een ander om laag te drukken”.
“Dat kun je  vergeten”, zegt dat Satan, “ mensen zullen altijd meer voor zichzelf gaan zorgen dan elkaar te dienen”.
Door de Satan beproefd, kiest Jezus voor de weg van de dienstbaarheid. “Wanneer ik als Zoon van God de weg van de dienstbaarheid ga, zullen mensen mij volgen”.
“Dat wil ik nog wel eens zien”, zegt de Satan.
De woestijn is niet alleen een zandbak of een onherbergzaam gebergte, de woestijn is elke plek waar ‘verlatenheid ‘ heerst. Ook een stad met veel mensen op straten en pleinen kan een woestijn zijn…..Ook een appartementenflat of een galerij flat kan een woestijn zijn … Zelfs een kerk kan soms een woestijn zijn …De woestijn is daar waar mensen zich eenzaam en alleen ervaren. Op zichzelf teruggeworpen zijn.  Waar niemand naar iemand omziet. Waar de een ten koste van de ander wil leven. Waar iedereen een individu is dat zichzelf maar moet zien te redden in concurrentie met anderen.  Waar de mensen aan hun lot over gelaten worden totdat een ander het niet meer kan aanzien en dan gaat helpen…. of weg kijken. Want… ik ben toch niet verantwoordelijk!  Ben ik mijn broeders hoeder? Is de participatie samenleving niet een woestijn aan het worden? Ieder zijn eigen zelfredzaamheid en de ander moet maar zien!
“ Het Rijk van God in deze wereld….? Dat kun je  vergeten”, zegt dat Satan, “ mensen zullen altijd meer voor zichzelf gaan zorgen dan elkaar te dienen”.
“Wanneer ik als Zoon van God de weg van de dienstbaarheid ga, zullen mensen mij volgen”, zegt Jezus.
Ooit eens was de samenleving zozeer tot woestijn geworden dat  God spijt kreeg van zijn schepping en vooral dat hij de mens tot  leven had geroepen. Door een grote watervloed  liet God zijn schepping ten dode toe verdrinken. Hij spaarde Noach en zijn gezin uit. Zij hadden niet mee gedaan met de  verwoestijning van de wereld. Met die paar uit heel de mensheid gespaarde mensen sluit God een nieuw Verbond:  “Ik zal mijn handen nooit meer van mensen af trekken. Als zij Mij zoeken zal ik er zijn.  Ik geef de regenboog als teken van mijn trouw en van jullie hoop” De wereld zal nooit meer helemaal woestijn worden. Altijd zullen er uitgespaarde mensen zijn die weten dat samen leven zorgzaamheid en dienstbaarheid vraagt. Altijd zullen er mensen zijn die de weg proberen te gaan die Jezus ons is voor gegaan. De vraag van  vandaag is: zijn wij  die mensen?  

Pastor God wil met ons verbonden zijn. In gebed wenden wij ons tot Hem.

Lector

Wij bidden U, God, om uw geestkracht nu wij de veertigdagentijd ingaan. Dat wij tot bezinning komen, onze roeping beter verstaan en in liefde onze medemensen ontmoeten. Maak ons tot navolgers van Jezus, uw Zoon.

S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor de samenleving waar we deel van uit maken. Dat onze toewijding aan medemensen een warmer en vriendelijker klimaat brengt in onze maatschappij. Maak ons dienstbaar aan elkaars welzijn en geluk.
S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden u voor het land en de bevolking van Burkina Faso. Met grote ijver proberen mensen daar de woestijn tegen te gaan door landbouwprojecten. Daarvoor hebben ze onze hulp nodig. Maak ons bereid hen te helpen.

S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Lector

Wij bidden voor onze Titus Brandsmageloofsgemeenschap. Voor de zieken, thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Om goede moed en beterschap. Om overgave aan Gods wil .
Verhoor de gebeden van uw mensen en geef hen wat goed voor is. Dit vragen wij u op voorspraak van de  Z.Titus Brandsma

S T I L T E           Laat ons bidden.

 

Pastor

God help ons Jezus na te volgen op zijn weg van dienstbaarheid. Dan groeit uw Koninkrijk in ons midden. Door Christus onze Heer.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *