Beste Medegelovigen, Zusters en Broeders,

Zoals u weet zijn de heilige boeken van het Oude en van het Nieuwe Testament vol beelden. Zij maken ons iets duidelijk van het heil en het geluk dat God voor heeft met het Volk van Israël of met de leerlingen van Jezus die zijn weg van gerechtigheid willen gaan.

In de lezing uit Jesaja (de z.g. derde Jesaja, het boek van de profeet Jesaja heeft meerdere auteurs) droomt de profeet over de mooie heerlijke toekomst die God aan zijn volk zal schenken. En hij ziet het uitverkoren volk als Gods Bruid, van wie alle ontrouw van weleer, welke werd bestraft met de ballingschap, is vergeven. Het verwoeste Jeruzalem, nu bevrijd, moet worden herbouwd. Bijna lyrisch bezingt de profeet de nieuwe heerlijkheid. “Als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel …de volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen…gij zult niet meer heten de Verlatene, maar Mijn Welbehagen, ..Mijn Gehuwde/ God zal zich in zijn volk verheugen als een bruidegom in zijn bruid.

De vreugde van geluk en geborgenheid die onze God van mensen voor de hele mensheid heeft bedoeld, kwam ons menselijk het meest nabij in de geboorte van Jezus de Mensenzoon. Na de Doop in de Jordaan, waarbij deze Mensenzoon expliciet werd geduid als de Messias, God grootste Welbehagen, begon zijn openbaar optreden, en riep hij zijn eerste leerlingen.

Vandaag in de lezing van de evangelist Johannes is er opnieuw sprake van de vreugde van een bruiloft, waarbij Jezus zijn eerste wonderteken doet in het openbaar.

Beste Mensen, dit verhaal over de bruiloft van Kana is een beetje ingewikkeld. De evangelist Johannes is een beschouwende schrijver, die ons meer wil laten weten dan we op het eerste gezicht lezen. Wat opvalt is, dat, als zijn moeder Maria tot Jezus zegt: “Ze hebben geen wijn meer”, Jezus tot verbazing zegt: “Vrouw is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen”. Dit gaan we begrijpen als we doorlezen naar het slot van deze lezing. Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Maar die ‘heerlijkheid’ waarvan de wijn een teken is, wordt pas geheel geopenbaard op het kruis. Bij Johannes ligt ‘Jezus’ verheffing’ op het kruis in het perspectief van zijn ‘verheffing’ door de Vader in verrijzenis en hemelvaart. Ook de titel “Lam van God’ waarmee Johannes de Doper hem had aangeduid, wijst op de kruisdood.

Dus, Beste Mensen, wij lezers zijn op de bruiloft van Kana, maar verborgen horen we al over Jezus’ kruisdood. Nog een andere verbinding laat Johannes ons maken, nl. met de laatste avond van Jezus’ aardse leven. In hoofdstuk 15 zegt Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok, en de Vader is de wijngaardenier.. Jullie, wij dus, zijn de ranken die met de wijnstok Jezus verbonden moeten blijven, anders brengen we geen vruchten voort. En vruchten voort brengen is de vreugde van de Vader, de wijngaardenier. Door deze verbindingen krijgt het verhaal over de bruiloft van Kana een bijzondere lading. Daarom nog even terug naar Jesaja die immers sprak over God die zijn volk huwt als zijn bruid. Op die goddelijke bruiloft zitten we als het ware hier in Kana, waar we Jezus’ Moeder horen zeggen: ‘Ze zitten zonder wijn’. En hier krijgen we de diepere laag van het verhaal bij Johannes te Kana, waar er geen wijn meer is en waar water nieuwe wijn te voorschijn brengt door Jezus de Mensenzoon. ‘Geen wijn meer’: het verwijst naar de ontrouw van het volk van Israël dat zich niet houdt aan het Verbond met God. Wijn is het beeld van Gods genade, van Gods gunnende, barmhartige liefde, waar heel de Bijbel over gaat. Het water in de kruiken duidt op de Doop, op een doortocht nodig om Gods genade, Gods gunnende, barmhartige liefde te ontvangen.

En dan is er de tafelmeester die niet weet waar die goede wijn vandaan komt.

Dat horen we vaker in het verdere evangelie van Johannes dat men niet weet waar Jezus vandaan komt, wie is hij, is hij werkelijk de Messias die komen moest, licht dat alle mensen verlicht? Waarom de goede wijn tot het laatst bewaard? Waarom dan nu pas Jezus de Messias? We zullen het evangelie moeten doorlezen tot het einde, om meer geloofsinzicht te krijgen wie deze Jezus Messias voor ons is. Hij blijkt niet een aardse Kurios vol macht en majesteit, niet een Heer die alle machtigen der aarde overheerst, maar een dienaar onder zusters en broeders, die het lijden kent en deelt, die gekruisigd werd als een uitgestotene, maar niet in de dood en vernedering werd gelaten, maar door de Vader verheven en verheerlijkt tot nieuw leven. De goede wijn, bewaard tot het laatst!

Zusters en Broeders, het zo bekende verhaal over de bruiloft van Kana heeft grote diepgang en is door Johannes zorgvuldig gecomponeerd.

Dit eerste teken van Jezus in zijn openbaar leven is een boodschap van hoop en bemoediging voor ons allen hier in de concrete omstandigheid van ons leven. Door het water van de Doop kwam de goede wijn van Gods vergevende liefde en barmhartigheid ook bij ons binnen. Deze liefdevolle, bevrijdende Aanwezigheid blijft ons omgeven, blijft ons dragen, met name op momenten als onze menselijke krachten erg worden beproefd. Wij mogen dit hoopvol zeggen, omdat onze Redder en Messias als onze broeder het lijden met ons deelde en werd gekruisigd.

In verbondenheid denken wij hier aan de tallozen die lijden de wereld over, door oorlog en uithongering, door marteling en moord. Maar ook dichtbij zijn bij ons onze dierbare zieken in onze parochiegemeenschap, met name zij die pas nog hier het sacrament van de ziekenzalving ontvingen.

Moge het hun en ons allen worden gegeven, ook in het kruis dat we dragen, de vreugde te ervaren van de Goede Wijn tot het laatst bewaard. AMEN

  1. Falco Thuis

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *