U allen van harte welkom in deze viering.

Op de vierde zondag van Pasen wordt er altijd een stukje gelezen over Jezus de Goede Herder.
Pastor is het Latijnse woord voor herder.
Deze zondag wordt ook wel roepingenzondag genoemd.
Wij zijn geroepen voor elkaar herder / pastor  te zijn zoals Jezus voor ons allen is . Wij worden uitgenodigd te bidden voor mensen die een speciale roeping hebben binnen de kerk als religieus, pastoraal werker, diaken of priester. Op roepingen zondag stellen we ons ook de vraag: Zijn wij ons kerkmensen er wel voldoende van bewust dat wij allen een herderlijke , een pastorale roeping hebben ten dienste van de samenleving.

Kortom: “Waartoe ben ik  geroepen?”

Overweging

Een van de grootste mysteries van de geschiedenis is de verspreiding van het christendom. Hoe kan een beweging die de profeet Jezus van Nazareth in een uithoek van de toenmaals bekende wereld begonnen is,  uitgroeien tot de enige erkende godsdienst in het Romeinse Rijk? In het jaar 300 wordt het christendom staatgodsdienst. Het Bijbelboek Handelingen waar we uit gelezen hebben helpt ons een beetje op weg.
Twee mannen Paulus en Barnabas trekken door Klein Azië – het huidige Turkije – van stad naar stad.   In elke stad staat er wel een synagoge en daar gaan ze op sabbat over Jezus van Nazareth vertellen.
Misschien vindt u het een vreemde gedachte dat de oudste wortels van het christendom in het huidige Turkije liggen.  Er zijn talloos veel oude kerkjes die veel toeristen trekken. Helaas worden ze door de Turkse  staat niet goed onderhouden. Er zijn geen christenen die dat wel  kunnen doen.
Rond het jaar vijftig preken Paulus en Barnabas in alle vrijmoedigheid over Jezus. Ze hebben succes. Niet alleen joodse mensen luisteren, ook  heidenen –  niet –joodse mensen –zijn geïnteresseerd. De joodse elite vindt het optreden van die twee maar niets. Joden en heidenen hòren niet in een gemeenschap. God is er alleen voor het joodse volk. Neen, zeggen Paulus en Barnabas, Jezus is ook gekomen om de heidenen op het spoor van onze God te zetten.  Je kunt èn als jood èn als heiden christen, volgeling van Jezus, worden. Om de verkondiging dat Jezus voor alle mensen gekozen is worden de twee apostelen verjaagd. Ze trekken naar een andere stad en beginnen daar opnieuw in alle vrijmoedigheid het verhaal van Jezus ‘kruisdood en verrijzenis te vertellen. Waar halen ze de moed vandaan? Zelf zeggen ze : het is een opdracht van de Heer. Ze voelen zich door de Heer geroepen. Als geroepen mensen worden ze er ook op uitgezonden.  Er bestaat geen roeping zonder zending.   Ze worden erop uitgestuurd door de Heilige Geest.
Het klinkt tegenstrijdig: door de vervolging is het  geloof in Jezus zo snel verspreid. Telkens moeten de apostelen uitwijken naar een andere plaats. Maar ook: in iedere plaats blijven er enkele mensen trouw aan de boodschap.  Later vormen die mensen een kleine christelijke gemeenschap : uit joden en uit heidenen.  Overal komen in alle landstreken christelijke kernen op. Die kernen zijn  herkenbaar voor heidenen om twee dingen: de onderlinge dienstbaarheid en de liefde tot de naaste.
Deze twee kenmerken van de gemeenschap zijn aantrekkelijk voor buitenstaanders. Velen gaan geloven dat  het navolgen van Jezus óók voor hen de weg naar God is.  Niet alleen de apostelen  verkondigen het geloof.  Ook de christelijke levenswijze roept  steeds meer mensen tot de gemeenschap waarin een nieuwe manier van leven groeit.  De fundamenten van de maatschappij worden liefde en dienstbaarheid. In plaats van ‘ik ben de sterkste ‘ en ‘ik heb de meeste rechten” .  Het evangelie van Jezus heeft hèèl de samenleving doordrongen van een goede geest.
Als we deze geschiedenis het verhaal van de opgang noemen, beleven we dan heden ten dage het verhaal van de neergang, of misschien zelfs van de ondergang?   Kan het waar zijn dat de Goede Geest van Jezus uitdooft en het verhaal van zijn dood en verrijzenis niet meer verteld wordt? Kan het christelijk geloof verdwijnen uit ons land zoals het ook uit Turkije verdwenen is?  We kunnen niet in de toekomst kijken, maar onszelf wel af vragen: draag ik er toe bij dat het christelijk geloof aantrekkelijk en inspirerend is voor anderen?
Voel ik me als mens van de kerk geroepen om mensen om me heen te wijzen op de fundamenten van een samenleving in Jezus ‘Geest.  Deze fundamenten zijn: naastenliefde en dienstbaarheid.  Durf ik vrijmoedig te zeggen dat “het recht van de sterkste” en “de voorrang van mijn eigenbelang”  doodlopende wegen zijn. Zij ontwrichten heel de samenleving. Durf ik dan het verhaal van Jezus te vertellen?
Niet ieder van ons kan dat.  Wel kunnen we als parochiegemeenschap aan de samenleving voor houden wat het betekent in Jezus’ geest te leven.  Oog hebben voor mensen in nood. Aandacht hebben voor kwetsbare mensen. Bereidheid om te delen met hen die te kort komen. Kortom : doen wat Jezus deed.
Naast deze algemene roeping zijn er uit ons midden mensen met een eigen roeping. Deze mensen worden er echt op uit gestuurd om ambtshalve het evangelie te verbreiden.  Sommigen zijn geroepen deze leefstijl voor te leven in het leven als religieus: zuster, broeder, pater. Anderen zijn geroepen om zich beschikbaar te stellen voor het gewijde ambt van diaken en priester.
Op dit moment is er sprake van een roepingencrisis.  Er komen te weinig jonge religieuzen bij om het kloosterleven te vernieuwen.  Er zijn te weinig priesterkandidaten om parochiepastor te worden.  Een diaken maakte ooit een diepzinnig grapje.
“ Er zijn voldoende roepingen; er zijn alleen te weinig antwoorden”. Daarmee zei hij eigenlijk : “ het ligt niet aan God dat de kerk er zo slecht voor staat. Het ligt aan de geloofwaardigheid van de kerk. De kerk spreekt te weinig vrijmoedig   over de actualiteit van het evangelie voor de samenleving van vandaag.
Geroepen worden betekent ook erop uit gestuurd te worden. Wie luistert nog naar de stem van de Herder en gaat?

Openingsgebed.

Goede God,  in uw grote liefde hebt u ons Jezus gegeven als de Goede Herder. Hij heeft zijn  leven gegeven voor ons opdat  wij van Hem zouden leven. Hij is ons voorgegaan door donker en duister heen naar nieuw land waar vrede en vreugde wonen.
Vervul ook ons met de kracht  van uw heilige Geest om onze samenleving om te vormen tot een stukje van uw hemel op aarde. Dit bidden wij U door Christus onze Heer, Amen.

 

Gebed over de gaven.

Heer in deze gaven gedenken wij uw Zoon, de goede herder die zijn leven heeft voor ons gegeven heeft. Laat Hij ons voorgaan in deze viering van brood en wijn en ons voeren naar de bronnen  van eeuwig leven. Dit bidden wij U door Christus onze Heer, Amen.

 

Slotgebed

Goede God, als een goede herder gaat Jezus ons voor. Hij kent ieder van ons bij name en roept ons tot zijn kerk. Mogen wij in naam van Jezus goedheid en vrede  verspreiden in deze wereld. Dat wij zorgzame herders worden voor elkaar. Laat niemand van ons  alleen en verloren lopen. Dat wij in liefde met elkaar begaan zijn. Dit bidden wij U door Christus onze Heer, Amen.

Voorbede  

Pastor God, hoor ons bidden en help ons uw roepstem te verstaan.

Lector 

Wij bidden voor de samenleving. Dat wij de christelijke fundamenten van naastenliefde en onderlinge dienstbaarheid terug vinden. Behoed ons voor enghartigheid en egoïsme.
S T I L T E  Laat ons bidden.

Lector 

Wij bidden voor de kerk. Dat wij vrijmoedig de boodschap van het evangelie uitdragen. Dat wij Jezus als onze Herder, Heer en Leidsman verkondigen. Maak ons tot trouwe navolgers van zijn mensenliefde.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector 

Wij bidden voor onszelf als gelovige mensen. Dat wij onze roeping als christen in de wereld van vandaag verstaan. Maak ons hart ruim en gastvrij voor mensen die een beroep doen op onze hulp. Maak ons daadkrachtig in het doen van het goede.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector 

Wij bidden om mensen die een bijzondere roeping mogen ervaren. Dat jonge vrouwen en mannen durven kiezen voor  het religieuze leven. Dat jonge mannen zich beschikbaar stellen voor het ambt van diaken en priester. Schenk uw kerk medewerkers en dienaren die zich met hart en ziel aan het evangelie wijden.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Lector 

Wij bidden voor zieken in onze parochie en familiekring. Om genezende aandacht en om overgave aan Gods wil. Voor de vluchtelingen en vreemdelingen in ons midden. Dat wij hen een goede plaats gunnen in onze samenleving. Voor de baanlozen en voor hen die niet meer kunnen werken. Dat zij een plek vinden in kerk en samenleving om zinvol bezig te zijn.

S T I L T E  Laat ons bidden.

 

Pastor

God, u hebt ons  \Jezus gegeven als onze goede herder Leer ons te luisteren naar zijn roepende stem en geef ons moed om te antwoorden. Stuur ook ons erop uit om uw Boodschap te verkondigen. Dit vragen wij u op voorspraak van Titus Brandsma door Christus onze Heer. Amen.

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *