Van harte welkom in deze viering. Ook deze week horen we weer een parabel uit het evangelie volgens Matteüs. Jezus is in discussie met de religieuze leiders van zijn tijd. Als je goed kijkt dan zijn die discussies uiterst actueel. God wil dat het leven een feest is. Hij nodigt ons ertoe uit. Maar we hebben het te druk met ons leven op te bouwen volgens onze denkwijzen. We horen zijn uitnodigende stem niet voldoende en gaan onze eigen gang. Willen we God en elkaar om vergeving vragen.

 

Openingsgebed

Goede God, mensen van alle volkeren, culturen en godsdiensten nodigt u uit om hartelijk en eensgezind het leven tot en feest te maken. Ieder van ons wijst u een plaats aan het feestmaal dat U ons aanbiedt. Mogen wij op uw uitnodiging ingaan en in ons leven van alle dag wegen zoeken naar vrede en gerechtigheid. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven

Heer, zie naar de gaven van brood en wijn die wij U aanbieden. Help ons te delen met alle anderen die u genodigd hebt aan het feestmaal. Maak ons eensgezind en saamhorig, maak ons tot uw ene volk van uw koninkrijk. Dit bidden wij u door Christus onze Heer.

 

Slotgebed.

Goede God, u hebt uw dienaren uitgezonden naar de hoeken van de straten en de kruispunten van de wegen. U hebt ons in alle verscheidenheid en verschil samengebracht aan uw éne tafel. Help ons het visioen voor ogen te houden van het hemels bruiloftsmaal. Maak onze handen krachtig en onze geest vindingrijk om nu reeds uw Koninkrijk op te bouwen in deze wereldtijd. Dit bidden wij u door Christus onze Heer Dat de Bijbel actueel is horen we vandaag heel duidelijk in de lezingen. Beide lezingen zijn visioenen van een gedroomde toekomst. Die visioenen worden ons voorgehouden om ons denken en doen er door te laten leiden. Zij zijn geen onrealiseerbare dromen, geen waandenkbeelden, maar beloften van Godswege: zo zal het eens kunnen worden! in die richting moeten jullie, luisteraars, het zoeken. Vandaag zijn wij die luisteraars!

 

Overweging

Jesaja schildert het visioen van een wereldmaaltijd. Een maaltijd niet alleen voor de eerst genodigden: het joodse volk. Integendeel, alle volkeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overvloedige feestmaal van lekker eten en goede wijn. U kent de uitspraak: de aarde brengt voldoende voedsel voort voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte. Het visioen van een wereldmaaltijd – geen kind met honger naar bed – kan waar worden. Waar worden …inderdaad, als wij maar willen. Op die dag in de toekomst dat de wereldmaaltijd aanbreekt zullen alle volken zeggen: “Dat is de Heer op wie wij vertrouwden”. Vertrouwen in de toekomst mogen mensen hebben, wanneer zij zich in hun handelen laten leiden door de belofte van Godswege. Zonder leidend visioen blijft de toekomst gebrekkig mensenwerk. Het evangelie is een parabel: Het Rijk der hemelen, de nieuwe maatschappij zoals God die voor ons mensen wil, gelijkt op een feestelijke bruiloftsmaal. Vanzelfsprekend worden de joodse religieuze leiders en hun aanhang – het joodse volk – uitgenodigd. De dienaren van God zijn de profeten van het joodse volk die alsmaar oproepen tot een samenleving waarin het leven voor iedereen goed is. Waarin recht gedaan wordt aan de mensen die onrecht lijden. waarin zorg is voor hen die zorg behoeven; waarin veiligheid is voor wie oorlog en honger ontvluchten; waarin mensen elkaar zien als kinderen van een Vader en die dààrom als zussen en broers met elkaar omgaan. God verbindt zich aan zo’n samenleving. Zoals in een huwelijk man en vrouw intiem verbonden zijn, zo verbindt God zich met zijn volk dat zijn visioen nastreeft. Gerechtigheid – vrede – barmhartigheid – gastvrijheid. Zoals toen is het ook nu weer waar: naar profeten wordt zelden geluisterd.  De akker waar je van eet en de zaken waaraan je verdient schijnen belangrijker dan het bruiloftsfeest. Geld – de economie – schijnt belangrijker dan sociale samenhang, dan gelijke kansen voor ieder, dan delen met elkaar.  Groei van de economie schijnt belangrijker dan feestelijk leven voor allen. We zouden ons in het rijke Nederland de vraag moeten stellen of we met royaal gedeelde welvaart toch niet gelukkiger zouden zijn? Misschien héb je het dan persoonlijk minder maar de armen in ons land gaan er dan ook een stukje op vooruit. Wij kennen soms wel het getal van de armen – zo’n tien procent van de bevolking – maar we  zien het gezicht van de armoede zelden of nooit …. of: we sluiten onze ogen ervoor.  Maar God zal ze ons altijd onder ogen brengen! Het devies “vertrouwen in de toekomst” kan alleen dan mooi zijn wanneer we vol vertrouwen uitzien naar de toekomst zoals God die belooft. Anders blijft de toekomst gebrekkig mensen werk. Maar de parabel gaat verder: de gewone mensen die vanzelfsprekend uitgenodigd zijn, komen niet. Er komen nieuwe dienaren. Zij zijn de profeten van vandaag. Zij roepen de mensen die op de kruispunten van de wegen staan op tot het feest.  Alle mensen – goeden en slechten – kunnen een bijdrage leveren aan het feest, een samenleving waarin Gods belofte waar worden. Ook de slechten tellen mee. Want zijn kunnen zich ten goede keren wanneer de goeden hen een kans bieden. Die dienaren van vandaag scherpen ons op vele manieren het visioen in. Paus Franciscus verbindt in zijn encycliek Laudato si armoede, oorlog en milieu met elkaar. Hij wijst op de samenhang en roept op tot een serieuze aanpak.  Wordt er naar de paus geluisterd door hen de politieke verantwoordelijkheid dragen? Ligt hier niet een taak voor katholieke politici? Rutte, Buma, Segers zijn protestant. De Ican, een beweging voor een kernwapenvrije wereld heeft dit jaar de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wie vrede wil moet de vrede voorbereiden. Zij hebben concrete stappen bereikt. “Kernwapens de wereld uit” is nog steeds actueel. In het dagblad Trouw is er een lijst van 100 personen die zich inzetten voor vergroening en verduurzaming. Het zijn 100 concrete manieren van doen die om navolging vragen. Iedereen kan op eigen wijze mee doen met duurzaamheid. De parabel eindigt met de zin: de bruiloftszaal liep vol gasten. De mensen die vanzelfsprekend de genodigden zijn, kunnen zich voegen bij de mensen die de oproep tot het feest wèl verstaan hadden en gekomen zijn. In het visioen van Jesaja gaat het om het joodse volk dat zich moet openstellen voor niet-joodse volken, de heidenen. Het feestelijk maal is voor iedereen. In de parabel van de bruiloft gaat het om het Jodendom ten tijde van Jezus dat zich het gewone normale Jodendom noemde. Jezus’ probleem met het gewone Jodendom is dat het geen oog had voor zondaars, zieken, mensen aan de rand van de samenleving. Jezus, haalt ze van de straat en geeft hen een plaats aan tafel. In de samenleving van vandaag gaat het om de vraag of de gewone normale Nederlanders aandacht hebben voor kwetsbare mensen en of ze bereid zijn hen een plaats te geven. Bij die kwetsbare mensen heb je de hoogbejaarden, de mensen met lichamelijke en geestelijk beperkingen, de vluchtelingen en de mensen die tot armoe geraakt zijn. Om het Bijbels te zeggen: laten we deze mensen toe in de zaal van het bruiloftsmaal. Of laten we ze in de kou staan op de kruispunten van de wegen. “Vertrouwen hebben in de toekomst” vraagt om vertrouwen in Gods belofte. Waar we dat vertrouwen in God niet hebben zal de toekomst gebrekkig rekenwerk van mensen blijven. In de Eucharistie lopen we vooruit op wat de toekomst brengen: een wereld maaltijd voor alle volken.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Pastor:

Laat ons bidden tot God die alle mensen roept tot een feestelijk leven.

 

Lector:

Voor de kerk:

dat wij leven en handelen vanuit het Bijbelse visioen

van gerechtigheid en vrede voor alle mensen.

S T I L T E   Laat ons bidden.

 

Lector:

Voor de komende regering:

dat zij het welzijn en de menselijke waardigheid van alle mensen

in het oog houdt.

Voor de kinderen in ons land :

dat hun een veilige en goede toekomst gegund wordt.

S T I L T E   Laat ons bidden

 

Lector

Voor de gewone normale Nederlanders:

dat zij aandacht schenken aan de kwetsbare mensen,

aan de randfiguren, aan de mensen die hulp nodig hebben.

Doe ons beseffen dat ook zij geroepen zijn tot een feestelijk leven.

S T I L T E   Laat ons bidden

 

Lector

Voor parochiegemeenschap:

om meeleven met zieken, bedroefden en vereenzaamden.

Om geluk en gezondheid voor jarigen in ons midden.

Voor onze persoonlijke wensen, vragen en verlangens.

S T I L T E   Laat ons bidden

 

Pastor

Goede God,

hoor onze beden , luister naar w at leeft in ons hart,

schenk ons wat goed voor ons is op voorspraak van Titus Brandsma door Christus onze Heer.

 

 

 

 

 

 

  • .

 

 

 

 

 

 

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *