Inleiding.

U allen van harte welkom deze derde zondag van Pasen. Dat Jezus is opgestaan en ons wil laten delen in de nieuwheid van zijn leven is een Mysterie dat wij nauwelijks kunnen bevatten. Het is een Mysterie: dat betekent dat we er nooit helemaal grip op kunnen krijgen. Hoe we het ook willen verwoorden, altijd zullen woorden tekortschieten. Het gaat ons verstand te boven. Maar als we de schriften lezen zullen we tot verstaan komen. We hebben niet alleen een open en eerlijk en nuchter verstand nodig. Nodig is ook een open en ontvankelijk hart en de moed om te zeggen: “Ja, Heer ik geloof. “

 

Openingsgebed

Goede God, in Jezus zijn al uw beloften vervuld. In Hem zien wij hoe wij toekomst kunnen ontvangen en tot nieuwheid van leven kunnen komen. Leer ons de Schriften zo lezen  dat wij geraakt worden door Hem over wie geschreven staat: “ Zie, ik maak alles nieuw.”
Dit bidden wij U door Christus de Verrezen Heer die eeuwig leeft. Amen.

 

Gebed over de gaven.

God, onze Vader, In het breken van het brood hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend. Laat ook ons de Heer erkennen wanneer Hij zich in brood en wijn aanbiedt  als voedsel en drank van eeuwig leven. Dit bidden wij U door Christus de Verrezen Heer die eeuwig leeft. Amen.

 

Slotgebed.

 

Barmhartige God, door Jezus de verrezen heer zijn wij verzameld tot uw volk. Leer ons te leven vanuit zijn liefde en vergevingsgezindheid opdat wij nieuwe kansen bieden aan mensen die geen toekomst hebben. Raak ons in ons hart opdat wij opengaan voor U en van U de levenskracht ontvangen die Jezus de verrezen Heer bezielt. Dit bidden wij U door Christus de Verrezen Heer die eeuwig leeft. Amen.

 

Overweging

Het was na een Eerste Communieviering. Ik had verteld dat de priester net als Jezus het brood brak en dat ging uitdelen onder alle mensen. En dat de kinderen voor het eerst mochten meedoen. Zegt zo’n meisje na de viering : Jezus , mag ik met jou op de foto.   “ik ben toch Jezus niet “, zei ik lachend.
“Jawel, zei ze want jij brak toch net dat brood.” Werkelijkheid en beeld liggen soms heel dicht bij elkaar. We zijn samen op de foto gezet en het is nog een mooie foto geworden ook. De vraag is nu: als ze tweeduizend jaar geleden een fotocamera hadden gehad, zouden ze dan  Jezus te midden van de leerlingen op de foto hebben kunnen zetten? Jezus wordt heel  concreet beschreven. Hij toont handen en voeten, de littekens van zijn lijden aan het kruis. Hij vraagt hen een stukje vis en eet dat voor hun ogen op. Een geest heeft geen vlees en beenderen, zegt Hijzelf.  Maar Hij zegt  niet dat Hij een lichaam heeft. Ook wordt er niet verteld dat de leerlingen  hem betast hebben. De beschrijving is heel concreet en tegelijk eerbiedig en terughoudend. Als we een foto hadden mogen maken, dan zouden we dat – denk ik –  beschroomd geweigerd hebben. Wat Lucas die dit verhaal heeft opgeschreven wil benadrukken  dat er een nieuwe werkelijkheid is aangebroken die ons zien, kennen en begrijpen te boven gaat. Maar die nieuwe werkelijkheid staat niet los van alles wat Jezus gedaan heeft  en van wat er met Hem gebeurd is. De verrezen Heer die zijn handen toont is dezelfde als de gekruisigde Jezus. De verrezen Heer die een stukje vis eet is dezelfde Jezus als die het brood brak en uitdeelde, De verrezen Heer die  Schrift uit gaat leggen is dezelfde Jezus als die de Blijde Boodschap van het rijk Gods verkondigde. Omgekeerd: Jezus die eerst twaalf en later twee en zeventig leerlingen erop uitstuurt is de verrezen Heer die nu zegt: ga vanuit Jeruzalem wereldwijd getuigen dat Gods liefde uitgaat naar alle volkeren . Wat Lucas zegt is dat heel het leven van Jezus – zijn woorden en daden – zijn weldoende rond gaan – zijn  vergeving en genezing – zijn maaltijden en zijn parabels – ; dat heel het leven van Jezus  van zijn geboorte tot zijn dood moet worden voortgezet in de gemeenschap van de leerlingen die samen Lichaam van Christus zijn. Lucas schildert in dit verhaal Jezus als bron van nieuw leven. Als middelpunt van een nieuwe wereld orde. Als krachtcentrale voor iedereen die zich  in hoop en vertrouwen wil inzetten voor een nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is begonnen in nacht van de verrijzenis. Komt ons tegemoet in de verschijningsverhalen van de verrezen Heer. Wordt toevertrouwd aan onze handen.  Wij zijn voortaan Lichaam van Christus, teken van Gods aanwezigheid in deze wereld.  Die nieuwe wereld is heel concreet: het is goed en positief nieuws waarover we ons mogen verheugen en  waarbij wij ons kunnen aansluiten.  Het getuigenis dat Jezus de levende is wil aanstekelijk en aantrekkelijk werken. In de journalistiek geldt: slecht nieuws is goed nieuws. Er is weleens gepoogd om een krant met blije berichten te maken. Dan komen er van die gewone dingen in te staan er een poes gered is , dat in een verzorgingshuis een weduwe met een weduwnaar getrouwd is, dat het druk is in tuinen van Appeltern en dat het Mariabeeld in de veldkapel is schoongemaakt.  Die blije kranten worden ook saai. Wat betekent het dan dat die nieuwe wereld wel positief en goed nieuws is. Het eerste woord van de Verrezen is “Vrede zij met U”.  Met Kerstmis zongen wij: “Vrede voor aller mensen van goede wil “.   God steekt zijn hand naar mensen uit en zegt:  Tussen jou en mij is het wat mij betreft altijd goed. Mijn hand erop!  Jezus is kind naar mijn hart en jij bent het ook als je in zijn Geest leeft.  Positief is ook dat die vrede van Godswege uitgaat naar alle volkeren.  Wij zouden ons meer bewust moeten zijn van de opbouwende en beschavende krachten van het wereldwijde christendom. Het christelijk geloven en handelen  is in Azië, in  Afrika in Latijns Amerika een motor in de vooruitgang.  Het Europese christendom kan veel van de jonge kerken leren. Positief is ook de vergiffenis der zonden.  De zonden zijn de doodlopende wegen die mensen begaan:  de verslaving aan geld waaraan veel mensen lijden ; de ik –gerichtheid waardoor er onverschilligheid en hardheid ontstaan; het gevoel van méér zijn dan een ander, waardoor wij meer rechten hebben; de tweedelingen die wij creëren.  Van al die zondige wegen waar mensen op dood lopen roept Jezus ons terug en leert ons een nieuw gedrag: geef zonder iets terug te verlangen; wees barmhartig en zie naar elkaar om; dien elkaar met vreugde. De samenleving zou zo veel gezonder zijn als christenen als christenen leefden!

Natuurlijk zullen pijn en verdriet, ziekte en dood, tegenslag en domheid nooit helemaal verdwijnen. Mensen zullen elkaar uit eigenbelang onder de maat blijven behandelen. Maar christene kennen woorden als:  belangeloosheid, liefde schenken om niets, genade boven recht, barmhartigheid boven vergelding. Door de oude wereld heen is er een nieuwe wereld aan gebroken. De littekens van de oude wereld zullen in de nieuwe wereld zichtbaar blijven. Maar in de nieuwe wereld  zullen dodelijke krachten uiteindelijk geen macht meer hebben.  Christus is verrezen – toont zijn wonden-  en stuurt ons erop uit om wereldwijd vrede en nieuw leven aan te reiken..

 

 

Voorbede

 

Pastor             Barmhartige God, zie naar ons om en luister naar ons.

 

Lector             Wij bidden voor de wereldkerk die leeft onder alle volkeren. Dat de beschavende kracht van het geloof in Jezus als onze Heer en Leidsman ten leven, vrede en eensgezindheid bewerkt. Dat de kerk een zichtbaar teken wordt van uw liefde.

Laat ons bidden.

 

Lector             Wij bidden voor de samenleving. Dat wij erop vertrouwen dat een samenleving die gebaseerd is op barmhartigheid , zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid, een gezonde samenleving zal zijn waarin mensen in vrede en veiligheid kunnen wonen,

Laat ons bidden

 

Lector             Wij bidden voor mensen die niet verder kunnen kijken dan hun  eigenbelang en die daardoor de samenleving beschadigen,   Doorbreek hun eng gezichtsvermogen en toon hen de ruimte van een  wereld waarin alle mensen waardig leven mogen.

S t i l te Laat ons bidden.

 

Lector             Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap van Titus Brandsma. Dat de viering van vijftig jaar St. Jozefkerk het parochieleven kan inspireren. Voor de zieken: thuis, in  het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Om overgave en om moed. Voor de jarigen in ons midden.

Om gezondheid en levensgeluk. Voor onze persoonlijke intenties.

Stilte Laat ons bidden

 

Pastor Goede God, raak ons aan met uw liefde.  Maak nieuwe  mensen van ons,.  Dat wij op Jezus de verrezen Heer mogen gelijken.

Amen.

Categorieën: Overwegingen

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *