Derde Zondag van de Advent
Lezingen: Sefanja 3,14-18a; Lukas 3,10-18

Beste Medegelovigen,
Zusters en Broeders,

Op deze derde zondag van de Advent, van ouds geheten “Zondag Gaudete”, horen wij in beide bijbel-lezingen woorden over werkelijkheden die haaks op elkaar staan: verschrikkelijke ellende en miserie, vervolging en ballingschap én aan de andere kant jubel en vreugde, hoop die doet leven. Wellicht dat deze twee werkelijkheden ook het wezen raken van ons leven hier en nu.

De profeet Sefanja is een van de kleine profeten in de tijd van Jeremias in de 7de eeuw vóór Christus. Het is een slechte tijd voor Israel, het volk is weggevoerd in ballingschap, en het leek de Thora, de wet van God, vergeten, het land bezet gebied. Overal soldaten in de straten.

Wie protesteerde ging de gevangenis in, of werd gekruisigd. Overal klonk de vraag: wanneer worden wij gered, wanneer bevrijd van deze terreur? Wanneer komt uiteindelijk de Messias, zo vaak aangekondigd? Sefanja spreekt over “de dag van de Heer” waarop de Heer ‘binnen de muren’ de Redder zal zijn voor een kleine rest van Israel, dat is omgekeerd van de weg van onwaarheid en ongerechtigheid, en zijn toevlucht heeft gezocht bij de Naam van de Heer. Sefanja roept deze mensen van gerechtigheid, die weten dat God als hun redder ‘binnen de muren is’, op tot jubel en vreugde. Vol hoop en vertrouwen weten zij zich reeds bevrijd.

In het Lucasevangelie vandaag horen we een zelfde boodschap van hoop. Ook hier is een profeet, een zeer groot profeet noemt Jezus hem, aan het woord: Johannes de Doper.

Hij is een stem in de woestijn. De woestijn is een beeld voor een wereld waar van alles ontbreekt, waar geen duidelijke rechte wegen zijn, waar mensen elkaar voorbijgaan als schepen in de nacht. De woestijn kent vele ontberingen van water en voedsel, waar mensen omkomen zonder dat iemand het in de gaten heeft, het is een werkelijkheid van dorheid en duisternis, van stuifzand en harde tegenwind zonder uitzicht waarheen. De woestijn is een onmenselijke wereld.

Johannes is de voorloper van Jezus Messias. Hij weet dat hij de weg bereidt voor Hem die groter is dan hijzelf. Zijn stem roept in de woestijn. Hij roept de mensen op andere wegen te gaan, zich af te keren van de weg van ‘onwaarheid en ongerechtigheid’, en het rechte pad in te slaan van bekering tot een leven menselijkheid en gaafheid.
Ook de boodschap van Johannes is een boodschap van hoop, en daarom van vreugde:
“Verheugt u, uw Verlosser is nabij”. De boodschap van een Verlosser die de mensen komt bevrijden staat niet los van de oproep van Johannes zich te bekeren en op het rechte pad te gaan van gaafheid en menselijkheid, de weg namelijk die Jezus Messias zal wijzen.

Beste Mensen, we weten dat geen mens zichzelf kan bevrijden, we ervaren dat elke dag en we zien het in de vele beelden in de media van wat mensen zichzelf en elkaar aandoen.

Gods Woord van de Bijbel geeft ons het uitzicht dat God de mens tegemoet komt en als het ware Zelf met ons de weg wil gaan in Jezus Messias, mens geworden Liefde. De profeten kondigen dit aan, soms duidelijk zoals bij Johannes de Doper, soms in bedekte termen zoals bij Sefanja. Vanuit zijn bewogenheid om de mens komt God ons tegemoet. Wij noemen dat ‘genade’, zonder verdienste van onze kant. Alleen God zal ons de genade schenken van volle bevrijding uit ongerechtigheid.

En toch , Zusters en Broeders, geldt ook in deze wereld van genade en geloof in Gods Gerechtigheid: “als je er niets voor doet, gebeurt er niets”! We kunnen niet met de handen over elkaar Gods bevrijding en Zijn Gerechtigheid gaan zitten afwachten, omdat dit alles je slechts als genade zal gegeven worden.

ADVENT betekent inderdaad verwachten, wachten, en dus ook afwachten, maar niet werkeloos en passief, eerder alert en waakzaam. “Als je er niets voor doet, gebeurt er niets”.

Dit is de boodschap van de profeet Sejanja en van de profeet Johannes de Doper in de bijbellezingen deze zondag.

In een eerder gedeelte van het boek ontmaskert Sefanja de zelfvoldane rijken, de schraperige handelaren, de onverzadigbare corrupte rechters en leiders, de valse bedrieglijke profeten en priesters die zich niet houden aan de wet. In dit proces van bekering en verandering zal de Heer God, die wordt voorgesteld als een koning, een nieuw volk maken van Jeruzalem, van Sion, van Israel, allemaal geliefde namen voor het volk van God. Maar intussen mogen hun handen niet verslappen! De profeet Sefanja kijkt over de ballingschap heen en ziet dat een nieuwe toekomst daagt.

Ook hoorden we Johannes in de eerste 5 verzen een duidelijke moraal preken in het licht van de komst van de Messias. ’Deel van je overvloed aan voedsel en kleding. Wees eerlijk en rechtvaardig. Buit mensen niet uit, en wees een tevreden mens. Zo breng je vruchten voort die passen bij bekering’. De oproep van Johannes de Doper op deze vreugdevolle Zondag Gaudete is streng en dreigend, zoals blijkt uit het slot van zijn prediking: “De wan heeft hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur”. Deze harde woorden van Johannes zijn voor een deel ontleend aan de profeet Sefanja.

Het bijbels visioen van “de dag van de Heer”, van de overwinning van het goede, kan steeds opnieuw beleefd en gevierd worden, ook van daag. Bij voorbeeld in wat wij gisteren mochten zien in de eindelijke totstandkoming van het verdrag van zo’n twee honderd wereldleiders tegen de opwarming van de aarde, zodat met meer zorg wordt omgegaan met het ernstig bevuilde milieu, waarvan de armen het meest slachtoffer zijn. Het visioen van de overwinning van het goede krijgt ook een begin van werkelijkheid in een groeiende solidariteit van volkeren om de miljoenen vluchtelingen op te vangen. En zou ‘de dag van de Heer’ ook niet nabijkomen in het stoppen van geweld, onmenselijkheid en verwoesting, veroorzaakt door de Islamitische Staat, waarbij wij allemaal worden bevrijd uit de spiraal van geweld?
Moge de boodschap van de profeten Sefanja en Johannes de Doper vandaag een Blijde Boodschap zijn van hoop, die ieder van ons in beweging zet om de weg vrij te maken voor Jezus Messias, de Vredevorst, die in de woestijn van onze wereld de onthulling wil zijn van Gods bevrijdende Liefde, van Gerechtigheid en Menslievendheid.
AMEN


1 reactie

Avatar

renepetersoss · 15 december 2015 op 14:52

Heel mooi. Hier kom ik verder mee. Dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *