Inleiding

Van harte welkom in deze viering. Het kerkelijke jaar loopt ten einde.  De lezingen die we dan horen gaan over de eindtijd. Ze bemoedigen ons in moeilijke tijden om vol te houden ; ze waarschuwen ons ook om actief te blijven. Het Rijk van God, de nieuwe samenleving waarnaar we verlangen, komt naderbij. Maar je moet wel voorbereid zijn om in die nieuwe wereld een plaats te hebben. Staan wij open voor Gods komen in ons midden? Willen we biddend zingen om ontferming en hem daarna loven

 

Openingsgebed.

God, in de donkerste uren wilt U ons al stralend licht tegemoet komen in Christus onze Heer. Doe ons oprecht verlangen naar de komst van uw Rijk in ons midden. Maak ons tot wijze mensen die op uw komst zijn voorbereid. Door Christus onze Heer.

 

Gebed over de gaven.

God, herken in deze gaven onze inzet voor uw komend Rijk. Maak ons bereid te delen met alle mensen: dichtbij en ver weg. Moge de Tafel die u aanbiedt aan alle volkeren, bron van kracht voor ons zijn. Door Christus onze Heer.

Slotgebed

God door uw Woord en Sacrament zijn wij  gesterkt en toegerust om onze diensttaak in de wereld aan te pakken. Mogen wij door daden van goedheid en barmhartigheid uw Rijk in deze wereld gestalte geven. Doe ons vurig verlangen naar de dag dat Rijk doorbreekt en vindt ons dan gereed om binnen te treden in de hemelse vreugde. Door Christus onze Heer.

Overweging

In het portaal van een grote gotische kerk in Duitsland zag ik aan de ene kant een rij beelden van vijf wijze meisjes en aan de andere kant een rij met vijf dwaze meisjes. Wijs en dwaas is een betere vertaling dan dom en verstandig. Wijs betekent: oplettend, vooruit denkend, goed voor bereid zijn. Dwaas beteken: we hebben het nu leuk; we zien wel ; we redden ons straks wel. Wijs en dwaas slaan op hun houdingen in plaats van op hun intellectueel peil. De vijf wijze meisjes stonden in hun nissen te stralen: om te stelen, zo mooi. De vijf dwaze meisjes stonden chagrijnig op hun sokkels met allerlei vertrokken lelijke koppen. Het aardige was ook dat de wijze meisjes fakkels in hun hand hadden en aan hun voeten een vaatje olie. Precies dat was wat ontbrak bij die chagrijnige meiden: ze hadden wel een fakkel, maar geen olie om de fakkel in te doven als hij uitging. De beeldhouwer van de kathedraal van Erfurt , geloof ik , was een betere Bijbelkenner dan de vertaler van deze lezing.

De tien meisjes zijn vriendinnen van de bruid. De bruid komt in het verhaal niet voor. Wel dat bruidegom lang wegblijft. Er wordt niet verteld waarom. Waarschijnlijk was hij nog in onderhandeling over de bruidsschat met zijn schoonfamilie. Maar dan nog is de komst van de bruidegom midden in de nacht een raar tijdstip. Had hij niet een paar uur kunnen wachten tot het licht werd! Midden in de nacht betekent bijbels gezien dat de donkere crisistijd voorbij is en dat er iets nieuws aanbreekt.
Een bruiloft is, zoals u weet, een beeld van de ontmoeting van God en zijn Volk: hier wordt het Verbond van God en mens gevierd. Het licht breekt door het donker heen. Ook al is het midden in de nacht.
Zoals midden in de nacht Christus wordt geboren. Zoals midden in de nacht de Paaskaars ontstoken wordt. In de donkerste uren straalt Gods licht. Het feest kan beginnen! De bruiloft begint en de vijf meisjes met brandende fakkels mogen de feestzaal binnen. Maar de meisjes die in de nacht nog olie moesten zien te vinden – in het donker , want de fakkels waren uit – komen te laat. Pech, de deur is op slot. De bruidegom laat niemand meer toe.
De parabel is eigenlijk een heel onlogisch verhaal. Je zou bijvoorbeeld kunnen vinden dat die wijze meisjes egoïstisch zijn. Ze hadden elkaar ook kunnen helpen. Waarom dat rare tijdstip? Waarom is er geen bruid? U begrijpt wel, denk ik, dat deze parabel een beeldverhaal is en dat die beelden vermengd worden met de joodse manier waarop bruiloften gevierd worden. Al de details waar je lang over kunt twisten zijn bijzaak. De belangrijkste zin in het verhaal is: “Zie. De bruidegom. Kom. Ga hem tegemoet’.   Die zin : heeft die vandaag nog betekenis?
In zijn encycliek Laudato si zegt paus Franciscus: “ Er is een wijze van leven en een wijze van handelen die tekort schieten ; die wijzen van leven en handelen gaan zo tegen de schepping in dat zij haar vernietigen. Waarom kunnen we hier niet bij stil staan en hier samen over nadenken?” De paus wijst op de crisis waarin de wereld verkeert. Hij noemt het ecologische crisis. Ecologie is leer over het bewoonbaar en leefbaar houden van de wereld. De paus ziet scherp in dat bewoonbaarheid en leefbaarheid in gevaar zijn. Bewoonbaarheid wordt bedreigd door milieu vervuiling en door het tekort aan drinkwater. De leefbaarheid wordt bedreigt door de ongelijke verdeling tussen rijk en arm, tussen mensen die kansen hebben of voor wie het leven uitzichtloos is. Steeds grotere groepen mensen hebben niets te vertellen over hun eigen leven; de macht ligt in handen van steeds kleinere groepjes mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Eigenbelang gaat boven het algemeen belang. De paus constateert dat wij door ons menselijk gedrag snel toelopen op het van de wereld en de vernietiging van de mensheid. Dat is een reële mogelijkheid. Atoomwapens. Klimaatverandering. Oorlogen op wereldschaal. Schending van de aarde. De mens als koopwaar. Sta hier bij stil en denk na! , zeggen de paus en het evangelie. Tegelijk biedt de paus in de beschrijving van dit donkere uur van de mensheid uitzicht. Hij wijst erop dat Jezus het rijk van God aankondigde als een nieuwe samenleving
– waarin de armen mee tellen ,
– waarin de goederen van de wereld eerlijk verdeel worden;
– waarin zorgzaamheid, barmhartigheid en verbondenheid
de belangrijkste waarden zijn;
– waarin liefde en gerechtigheid de fundamenten zijn.

Jezus is die nieuwe samenleving in eigen persoon. Allen die zich christen noemen verlangen ernaar dat zijn Rijk doorbreekt in dit uur van de wereld. Als christenen worden we uitgedaagd wakkere mensen te zijn. Laten we niet zitten te dommelen in deze nacht van de wereld. Laten we niet denken: het duurt mijn tijd wel. Dat is dwaas. Laten wij wijs zijn en ons voor bereiden op de komst van dat Rijk van God in ons midden.
Zie: speur in het donker van deze angstige, donkere en sombere tijd naar licht. Zie of er kansen tot verbetering zijn. Zie wat jijzelf concreet kunt doen om de leefbaarheid te vergroten.
De bruidegom! Jezus komt om zijn Rijk te vestigen. Zijn boodschap klinkt niet tevergeefs. Altijd zijn er mensen om Hem te verwelkomen. Blijf verlangen naar zijn verschijning in onze samenleving. Houd dat verlangen brandend.
Kom. Sta op en neem andere mee. Nodig mensen uit dat Rijk Gods een plek te geven in het sociale, economische en politieke handelen. Het Rijk Gods is een licht in de donkere crisissen die we zelf veroorzaken.
Ga hem tegemoet. Geloof het , zegt het evangelie, God is onderweg naar ons toe. Ga dan de weg die God je wijst en je zult Hem vinden. Let op dat je geen doodlopende wegen kiest, Richt je voeten op de weg naar shalom: naar vrede , welzijn en geluk voor allen.
Zou de deur van de feestzaal echt op slot gaan als wij te laat aan komen? Gods vergevingsgezindheid is groter dan al onze fouten. Maar die waarschuwing moeten we wel ernstig nemen: een samenleving die met God en zijn Rijk geen rekening wenst te houden vernietigt zich zelf.
We kunnen beter in de stralende rij van de wijze meisjes gaan staan dan in de chagrijnige rij van de dwaze meisjes. Ik wens u allen wijsheid toe. Amen.

 

Pastor:

De Heer roept ons op tot waakzaamheid. Bidden wij daarom met aandacht:

Lector:

Voor alle christenen die verlangen naar het Rijk van God. Dat wij stil staan bij de gebeurtenissen in de wereld van vandaag. Dat wij niet angstig of onverschillig worden. Geef ons de moed de crisissen onder ogen te zien en laat ons hoop putten uit het evangelie.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector:

Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in het leefbaar houden van ons land. Dat wij werken aan verbondenheid en samenhang; dat wij niemand afschrijven en weg zetten als onbruikbaar. Geef ons de inspiratie om goede regelingen te treffen voor armen, vreemdelingen en voor hoogbejaarden, voor mensen met beperkingen en mensen zonder werk. Mogen alle mensen in onze samenleving een plaats kunnen vinden.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Lector

Voor onze parochiegemeenschap van Titus Brandsma. Dat wij groeien in vriendschap en in hartelijke omgang met elkaar, Voor de zieken en eenzamen in onze gemeenschap. Dat wij oog en oor voor hen hebben. Voor jongeren: dat zij idealen koesteren voor een mooiere wereld. Voor iemand die de komende week een ernstige behandeling moet ondergaan. Voor een goede afloop en een gunstige uitslag. Voor Maud Theunisse die vanmiddag gedoopt wordt. Dat zij een blije christen mag worden. Moge uw Rijk van de vrede in ons midden groeien.

S T I L T E Laat ons bidden.

 

Pastor

Heer Jezus , in de donkerste uren van de wereld breekt u door als licht en toekomst.
Dat wij van harte naar de komst van uw Rijk verlangen. Amen.

 

 

 

 

 

 


Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk

Pastor Tom Buitendijk is pastor van onze parochie, vormt samen met pastoraal werker Leon Teubner het pastoraat, en is voorzitter van het parochiebestuur. Meer informatie en biografie »

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *